Informácia z 4. rokovania predstavenstva SBK, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. 04. 2018 v Bratislave

Rokovanie predstavenstva SBK sa konalo na ŠGÚDŠ v Bratislave

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili : generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR p. Vlasta Jánova a p. Mesarčík, za MH SR sa zúčastnili p. Miroslav Jarábek a p. Onačila, p. Peter Kukelčík predseda HBÚ, ďalej predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska p. Erik Sombathy, riaditeľ úradu SBK p. Ján Hrabovský, p. Ján Hijj poradca SBK a pán Jirko Vitáloš predseda spolku BARBORA z Pezinka. Ospravedlnil sa p. Peter Čorej , predseda DR.

Predstavenstvo prerokovalo nasledovný program:

 

  1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia z 3.PSBK v Prievidzi

  2. Informácia o práci ŠGUDŠ – BA.

  3. Informácia o programe MŽP SR na r. 2018.

  4. Informácia o rokovaní dozornej rady SBK.

  5. Ročná účtovná závierka za rok 2017.

  6. Informácia o práci spoloku BARBORA n.o. Pezinok ( p. Vitáloš).

  7. Rôzne:

  1. Legislatíva

  2. Žiadosť F-BERG, najlepšia študentská práca.

  3. Požiadavka na preplatenie nákladov – DUAL – SMK.

7.3.1 Informácia k financovaniu duálneho vzdelávania.

  1. Informácia o rokovaní RZSDV.

  1. Uznesenie.

 

K bodu 1.)

Ku kontrole plnenia uznesení, materiál bol predložený písomne, bod č. 1., riaditeľ úradu odporučil vyhodnotenie schváliť.

K bodu 2.)

Informácia bola spracovaná písomne, bod č. 2. V prezentácii p. Žec informoval o výsledkoch r. 2017, o programe ŠGÚDŠ na r. 2018. Účasť na programe MINATURA 2020 bol zo strany ŠGÚDŠ ukončený. Program pokračuje riešením banskej legislatívy v ďalších projektoch, do ktorých sa ŠGÚDŠ nezapojil.

Bola daná informácia o pripomenutí 80. rokov od založenia ústavu, pripravuje sa stretnutie riaditeľov európskych geologických služieb (EuroGeoSurveys) v októbri 2018. Ústav je vo svojich laboratóriách vybavený špičkovou prístrojovou technikou, pracuje tu 235 zamestnancov, HV za r.2017 bol +3,0 tis. €. Ústav má aj dobrú medzinárodnú spoluprácu pri riešení úloh. Problém bude personálne – odborné zabezpečenie ústavu. Pre lepšiu informovanosť verejnosti ústav organizuje každý rok tzv. deň otvorených dverí so zameraním na mladú generáciu, o ktorom bol premietnutý krátky film.

Hlavnou úlohou ústavu je:

- geologické mapovanie,

- inžinierska geológia, hydrogeológia, ložisková geológia,

- operačné programy – hydrogeológia a zosuvy.

Bola premietnutá krátka upútavka k plánovanému stretnutiu riaditeľov geologických ústavov EU, ktorá bude v októbri 2018.

K bodu 3.)

Informácia o plnení  programu MŽP SR na r. 2017 bola spracovaná písomne, ktorú p. Jánová doplnila o zámery na r. 2018, vyslovila názor o potrebe regulácie pri výchove nových potrebných profesií. Pripomenula veľký vplyv rôznych enviroaktivistov a mimovládnych organizácií, podávanie petícií a negatívne ovplyvňovanie verejnej mienky ale aj  neochotou veci riešiť.

V diskusii vystúpil p. Kukelčík – k nedostatočnej odbornej diskusii ako protiargument na aktivistov, ktorí sú lepšie organizovaní.

p- Jarábek – k prijatému postupu určitej kontroly pri príprave dokumentov s ohľadom na subjektívne pocity jednotlivcov, ktorí spochybňujú odborné stanoviská úradov.

p. Jánová – k problému ekológie vo Vrakuni.

K bodu 4.)

Informácia o rokovaní dozornej rady SBK.

Správa predložená písomne – bod č.4, správu z poverenia predsedu DR predložil riaditeľ úradu SBK.

K bodu 5.)

Ročná účtovná závierka za rok 2017.

Predložený súhrnný materiál ako bol predložený do DR dostali aj členovia predstavenstva, správu doplnil p. Hrabovský, k správe neboli pripomienky.

K bodu 6.)

Informácia o práci spolku BARBORA.

Správa predložená písomne, správu  doplnil p. Jirko Vitáloš krátkym filmom – Malé Karpaty, kde je pripomenuté baníctvo, keramika, vinohrady atď. Ďalej bola daná informácia o príprave Geoparku v spolupráci s úradom vlády.

 

 

K bodu 7.)

Rôzne :

Legislatíva.

7.1) Správu doplnil p. Hijj – novela geologického zákona, o energetike, o výbušnom prostredí.

Diskutovali:

p. Jarábek – k zjednodušeniu agendy o úsporách energií,

p. Jánová – ku geologickému zákonu – možnosť vyvlastnenia pri likvidácii environmentálnej záťaže a možné vecné bremeno,

p. Hrabovský – informoval o príprave zmien stavebného zákona, ktoré ešte neboli publikované,

p. Jarábek odporučil list na MDV SR  so žiadosťou účasti zástupcu SBK v pracovnej komisii, list bol odoslaný.

7.2) Žiadosť F-BERG, najlepšia študentská práca ( tajomník pani Michalková ).

Na úrad SBK bola doručená žiadosť ocenenia najlepšej študentskej práce na ŠVK-2018.

ŠVK – študentská vedecká konferencia organizovaná na F-BERG.

 

7-3) Požiadavka na preplatenie nákladov na  DUAL- SMZ.

Faktúra bude preplatená po poukázaní dotácie na účet SBK.

 

7-3-1) Informácia k DUAL- nemu vzdelávaniu.

 

7-4) Informácia o rokovaní RZSDV.

 

Ďalej diskutovali:

p. Szombathy – informoval o organizovaní 3. ročníka LBU poriadanej o.z. ART SPECTRUM. p. Žec – stretnutie geologických služieb v Bratislave – október 2018,

p. Kováč – Slávnostné stretnutie SZVK v Košiciach 08.06.2018 k 25. výročiu založenia.

Riaditeľ úradu komory predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva s tým, aby overovateľom zápisnice a uznesenia bol p. Branislav Žec. Predstavenstvo návrh uznesenia i overovateľa schválilo. Ďalšie rokovanie predstavenstva SBK bude 20. júna 2018 o 10.00 hod. v Hodruši - Hámroch.

Na záver predseda predstavenstva zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, poďakoval a ocenil aktívny prístup pri rokovaní, osobitne poďakoval p. Žecovi z ŠGÚDŠ
v Bratislave za vytvorenie príjemného prostredia na rokovaní predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

Prievidza 15.05.2018 Hrabovský

úrad SBK

ZDRUŽENIE BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA KALENDÁRIUM 2018

19.01. 10. Handlovský šachtág

( Handlovský banícky spolok, Mesto Handlová )

 

02.02. 27. reprezentačný ples – 18.celoslovenský, Hotel Grand – Matej,

Banská Štiavnica

( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )

 

08.02. Prezídium SBS B. Bystrica

 

08.02. Rada SZVK Zvolen

 

21.02. Predstavenstvo SBK v Prievidzi

 

15.03. Valné zhromaždenie SBS v B. Bystrici

 

22.03. 11. valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov,

Banská Štiavnica

( Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, BŠ-HBS - kino Akademik)

 

05.04. Alexander Müller - seminár  k 150. výročiu narodenie

(Banícke múzeum v Rožňave a GBS Rožňava)

 

07.04.   Otvorenie sezóny Miniexpozície ťažby a spracovania bridlice v

Marianke

(Spolok Permon Marianka, spojené s verejnou premiérou filmu Putovanie za marianskou bridlicou)

 

11.04. Rada SZVK Zvolen

 

12.04. Odb. seminár k BOZP Zvolen

 

18.04 Predstavenstvo SBK v Bratislave - ŠGÚDŠ

 

0?.05. Otvorenie Baníckeho múzea v Rožňave

(Banícke múzeum v Rožňave)

 

10.05. Rada SZVK Zvolen

 

11.05. Členská schôdza SZVK

 

18. 5. Deň Kultúrneho dedičstva: Andrássyho deň III.

(Banícke múzeum v Rožňave a SŽC)

 

23-25.05. XXX. Konferencia Vrtno- trhacie práce, Stará Lesná SSVTP

 

27.-28.05. Banícky deň Lubietová

(Lubietovský banícky spolok)

 

07.06. Prezídium SBS Jelšava - Hrádok

 

07.06. Rada SZVK Košice

 

08.06 Slávnostná schôdza k 20.výr. založenia SZVK

 

12.06. Cestársky deň Bratislava

 

16.06. Nováky, 8. ročník turistického pochodu po náučnom banskom

chodníku "Uhoľná stopa"

(Spolok priateľov Bane Nováky)

 

20.06. Predstavenstvo SBK v Hodruši – Hámre

 

27.06. 21. Náckov štiavnický pochod

( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )

 

04.-05.08. Banícky fakľový sprievod, " Faklcúg " 

(začiatok o 20. 30 hod, potom  banícka veselica. 5.8-Slávnostná banícka omša na počesť vysvätenia kostola

Premenenia Pána na Španej Doline spojená s aušusníckymi službami o 11.00 hodine v kostole.

Banícky spolok Herrengrund - Špania Dolina )

 

22.08. Predstavenstvo SBK v Jelšave - Hrádok

 

01.-02.09. Regionálne oslavy Dňa baníkov v Handlovej

( Mesto Handlová, Handlovský banícky spolok)

  

06.-08.09. Banská Štiavnica, Salamandrové dni

( Mesto Banská Štiavnica )

 

06.09. Rada SZVK B. Štiavnica

 

07.09. Valné zhromaždenie SBK, oslavy DB-2018

 

21.-23.09. 11. stretnutie BMOS Pezinok

( Mesto Pezinok, Malokarpatský banícky spolok, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska )

 

21.09. Prezídium SBS Pezinok

 

04-05.10 Konferencia SBS Repiská

 

17.10. Predstavenstvo. SBK vo Veľkej Tŕni 

 

07.11. Rada SZVK N. Smokovec

 

08-09.11. XX. Odborný seminár N. Smokovec SZVK

 

22.11. Prezídium SBS B. Bystrica

 

25.11. Špaňodolinský šachtág 

( začiatok o 13.00, predtým o 11.00 slávnostná aušusnícka    omša  Svätého Klimenta  - patróna španodolinských

baníkov. Banícky spolok Herrengrund - Špania Dolina )

 

07.12.   5. svätobarborský sprievod

(Spolok Permon Marianka)

 

07.12.. Predstavenstvo SBK v Košiciach – fakulta BERG

 

Inf. z PSBK

                                                                             Informácia

 

z rokovania predstavenstva dňa  22. februára 2017 v PRIEVIDZI  

 

 

               Na rokovaní  predstavenstva SBK bolo  prítomných 9 členov predstavenstva,  poradca  SBK, riaditeľ úradu komory a 8 hostí, ospravedlnili sa p. Čorej  predseda DR a p. Kukelčík predseda HBÚ, za MŽP SR  bola prítomná p. Jánová, za MH SR boli prítomní p.Jarábek a p. Onačila. Prezentáciu Letnej banskej univerzity detí  (LBU) predložili p. Suraová a p. Kováčová.

 

                Na predstavenstve SBK bol prerokovaný  nasledovný program:

 

  1. Otvorenie,  schválenie programu, kontrola uznesenia.

  2. Informácia o výsledkoch a zámeroch spoločnosti HBP, a.s.

  3. Informácia o postupe prác spracovania Surovinovej politiky – I. etapa.

  4. Informácia o práci EURACOAL v r. 2016 a zámer r. 2017.

  5. Informácia o práci Baníckeho spolku priateľov bane Nováky.

  6. Rôzne:

 1. Legislatíva.

 2. Podpora baníckej literatúry v spolupráci s Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom sa pripravuje publikácia Banská Štiavnica – lokalite UNESCO – Banské technické a kultúrne pamiatky.

 3. Príspevok na 25. banícky ples v Banskej Štiavnici.

 4. Program aktivít – Kalendárium 2017.

 5. Aktualizovaný plán rokovaní predstavenstva na r. 2017.

 6. Letná banská univerzita – prezentácia OZ ART SPECTRUM,

  žiadosť o príspevok.

 7. Tetraedritové suroviny Slovenska a možnosti ich využitia-informácia.

 8. Žiadosť Slovenského banského múzea o príspevok na konferenciu História montánnych regiónov Európy – 09/2017 v Banskej Štiavnici.

 9. Informácia o plnení rozpočtu SBK za  r. 2016.

 10. Žiadosť F-BERG o príspevok  k 65. výročiu fakulty. 

 11. Správa DUÁL-ne vzdelávanie a plnenie opatrenia, časť V-4 z druhého  PSBK v Košiciach.

 1. Uznesenie a ukončenie rokovania.

   

  Písomne predložené materiály jednotliví predkladatelia doplnili a odpovedali na otázky.

  Z bodu rôzne k legislatíve treba na upozorniť na zákon č.315/2016, k čomu bol členom SBK bol zaslaný list, odporúčame do pozornosti Kalendárium na r.2017, pripravované aktivity atď.   

  Zo zasadnutia bolo vypracované a prijaté uznesenie a vyhotovená zápisnica.

  Nasledovné rokovanie PSBK bude v mesiaci apríl.

  V mesiaci máj sa pripravuje 10. stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska, ktoré sa bude konať v Novej Bani.     

   

   

  Prievidza 02.03.2017                                                                    Hrabovský úrad SBK

   

   

Informácia z rokovania predstavenstva SBK, ktoré sa konalo dňa 21. 02. 2018 v Prievidzi – RS Púšť

Na úvod predseda predstavenstva p. Peter Čičmanec privítal všetkých prítomných členov predstavenstva SBK a prizvaných  hostí, poprial všetkým veľa pracovných úspechov v novom roku 2018 a otvoril rokovanie.

 

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Onačila za MH SR v zastúpení p. Jána Petroviča, ktorý sa ospravedlnil, za MŽP SR p. Vlasta Jánová, p. Peter Kukelčík predseda HBÚ a p. Peter Čorej, predseda DR, ďalej predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska p. Erik Sombathy, poradca SBK p. Ján Hijj, za úrad komory p. Ján Hrabovský, p. Ján Ihring predseda Handlovského baníckeho spolku. Pre nemoc sa ospravedlnil p. Jarábek z MH SR, člen PSBK p. Ivan Bača bol mimo SR.

Čítať ďalej...

pozvanka na ples

 

Slovenská banská komora so sídlom v Banskej Štiavnici

 

               Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Banská Štiavnica

 

                                             Mesto  Banská Štiavnica                     

 

                                 

P O Z V Á N K A

                                                                 na jubilejný ples do Banskej Štiavnice 

                                                               Účasť v baníckych a iných uniformách vítaná!

 

 

 Predpredaj vstupeniek: KAMI – Kammerhofská 20, Banská Štiavnica, č. tel.: 045/692 08 66,

 Hotel GRAND-MATEJ Banská Štiavnica, č. tel.: 045/ 692 12 13.          Vstupné 33,- €  

 Slávne, vysoké a neomylné prezídium Vás týmto pozýva na jubilejný  

„25. REPREZENTAČNÝ BANÍCKY PLES – 17. CELOSLOVENSKÝ“

 10. februára 2017(piatok) o 19 00 hod.

  v priestoroch hotela GRAND-MATEJ v Banskej Štiavnici

 Program:

 uvítací skok cez kožu

 otvárací príhovor predsedu spolku

 

slávnostný prípitok predsedu komory

 kultúrny program

 slávnostná večera

 plesová zábava pri živej hudbe / orchester Pavla Zajáčka z Bratislavy/

 polnočné občerstvenie

 tombola

 

 

 

    Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.               Ing. Richard Kaňa        Mgr. Nadežda Babiaková

      predseda predstavenstva SBK                        predseda spolku                 primátorka mesta

 

Banícky ples v Banskej Štiavnici

Dňa 02.02.2018 sa v hoteli  GRAND-MATEJ v Banskej  Štiavnici konal už 26 banícky ples. 

Organizátorom baníckeho plesu bol Banskoštiavnicky – Hodrušský banícky spolok, Slovenská banská komora a mesto Banská Štiavnica.  

Banícky ples symbolickým poklepom na klopačku otvoril p. Szombathy  - predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, krátkym programom sa prezentovala súkromná  tanečná  škola zo Žarnovice,  spevom spestril večer p. Bartko a do tanca zahrala skupina pána Zajačeka z Bratislavy. Súčasťou plesového programu  bola aj bohatá tombola.

Aj pri nižšej účasti (cca 70) bola zábava a nálada výborná. 

Je treba poďakovať  sponzorom , ktorí prispeli cenami do tomboly. 

Hrabovský za úrad SBK  

Čítať ďalej...

Program Salamandrových dní

 

Program aktivít  - Salamandrové dni v Banskej Štiavnici 08 - 09.09.2016

 

 

 

V rámci programu Salamandrových dní  sú pripravované následné podujatia - aktivity

 

ŠTVRTOK  08.09.2016

 

08,00-16,00hod  Bazár  (ne)potrebných vecí   trvá do soboty

 

15,00-17,00hod  Banské múzeum, spoločné zasadnutie SBS a  SSPVT  so spoločnosťami SITG z Poľska ( Krakow, Katowice , Kielce) pri príležitosti 25-výročia podpísania spoločných dohôd o vzájomnej spolupráci

 

17,00 hod – prijatie zástupcov zahraničných delegácii primátorkou B. Štiavnice, miestnosť komorských grófov, gestori: Mesto Banská Štiavnica, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska a Slovenská banícka spoločnosť

 

18,00 hod – odhalenie pamätnej tabule Ignácovi Antonovi Bornovi (1742-1791), vestibul pred vchodom do bývalej kaplnky sv. Ignáca, gestor: Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

 

19,00hod  - Slávnostný šachtág , kultúrne centrum

 

 

 

PIATOK  09.09.2016

 

09,00-11,15 hod  Valné zhromaždenie SBK - kultúrne centrum

 

13,00-14,30 hod Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstvakostol sv. Kataríny

 

15,00-16,45 hod Oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov  - kultúrne centrum

 

17,00 hod - slávnostná recepcia pre účastníkov celoštátnych osláv Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov 2016, nádvorie a konferenčné priestory na poschodí

 

 

 

19,00-21,00hod  Salamandrový sprievod 

 

 

 

Ďalšie podujatia – akcie

 

Piatok 09.09.2016o 10,00hod Slávnostné stretnutie - Akademici v Banskej Štiavnici – Kammerhof

 

Deň otvorených dverí v  Štátnom ústrednom banskom archíve

 

Burza minerálov

 

Salamandrové pódium

 

Salamandrový jarmok

 

Sobota: 10.09.2016

 

Grand Prix Salamander – súťaž v pretláčaní rukou

 

Salamandrové detské pódium

 

Na terase – ochutnávka lokálnych vín, miestni remeselníci, živá hudba 

 

Prievidza   11.07.2016                                                                  za úrad SBK  Hrabovský                             

 

DUAL 2017

Duálne vzdelávanie sa opäť posúva o krok vpred

Bratislava – 10. mája 2017 - Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi štartuje zajtrajším dňom školenia pre inštruktorov. Školenie pre prvých desať z nich sa uskutoční 11. a 12. mája 2017 v Senci. Následne bude do konca júna vyškolených ďalších 40 inštruktorov. Jednotlivé termíny sú stanovené na týždennej báze tak, aby k začiatku nového školského roka (2017/2018) boli inštruktori pripravení venovať sa žiakom na pracoviskách zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania.

V tomto školskom roku študuje v rámci duálneho vzdelávania 998 žiakov a zapojených je 380 zamestnávateľov. „Dôležitým spojivom medzi nimi je práve samotný inštruktor. Ten žiakov sprevádza počas celého štúdia na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa a je zodpovedný za kvalitu ich prípravy,“ približuje úlohu inštruktora Michal Bartók, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Zároveň však dodal, že prvým inštruktorom, ktorí sa začali žiakom venovať v roku 2015 zákon povoľoval ročný odklad školenia a ten teraz vyprší. „Preto je nesmierne dôležité, aby sa inštruktori školení zúčastnili. Zabezpečia si tak kvalifikačný predpoklad na prácu so žiakmi“ upresnil Bartók.

Inštruktori významne prispievajú k uplatniteľnosti absolventov na trhu práce a sú kľúčovým faktorom kvality, ako aj príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy. Práve preto kladie Štátny inštitút odborného vzdelávania na ich prípravu vysoké nároky.

Príprava inštruktorov pre systém duálneho vzdelávania je určená porovnateľnou metodikou ako napríklad v Nemecku, Rakúsku či Švajčiarsku, teda v krajinách, kde tento systém dlhodobo funguje. Uvedená metodika rovnako vychádza z odporúčaní zahraničných obchodných komôr pôsobiacich sa Slovensku a bola prerokovaná so stavovskými a profesijnými organizáciami.

Žiak môže počas praktického vyučovania vykonávať iba takú prácu, ktorá zodpovedá povolaniu alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak pripravuje. Tie vykonáva práve pod vedením inštruktora, čím získava vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné na uplatnenie sa na trhu práce.

S nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily sa dlhodobo boria i samotní zamestnávatelia. „Vyriešiť nedostatok kvalitných a kvalifikovaných zamestnancov je v našom spoločnom úsilí. Cestu vidíme práve v duálnom vzdelávaní a dobre vyškolený inštruktor je jedným zo základných kameňov úspešnosti tohto systému,“ hovorí Pavol Hudák, námestník generálneho riaditeľa pre ľudské zdroje zo Železníc Slovenskej republiky.

Podporu duálnemu vzdelávaniu dávajú aj štatistiky prieskumu uplatniteľnosti absolventov. V septembri minulého roka skončilo na úradoch práce takmer 20% maturantov a až 63% stredoškolákov sa zamestnalo mimo vyštudovaný odbor. Podobná situácia je aj pri vysokých školách, kde 32% vysokoškolsky vzdelaných ľudí pracuje na stredoškolskej pozícii a až 53% pracuje mimo špecializáciu, ktorú vyštudovali. (zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

 

Prečo systém duálneho vzdelávania?

Program Salamandrových dní

 

Program aktivít  - Salamandrové dni v Banskej Štiavnici 08 - 09.09.2016

 

 

 

V rámci programu Salamandrových dní  sú pripravované následné podujatia - aktivity

 

ŠTVRTOK  08.09.2016

 

08,00-16,00hod  Bazár  (ne)potrebných vecí   trvá do soboty

 

15,00-17,00hod  Banské múzeum, spoločné zasadnutie SBS a  SSPVT  so spoločnosťami SITG z Poľska ( Krakow, Katowice , Kielce) pri príležitosti 25-výročia podpísania spoločných dohôd o vzájomnej spolupráci

 

17,00 hod – prijatie zástupcov zahraničných delegácii primátorkou B. Štiavnice, miestnosť komorských grófov, gestori: Mesto Banská Štiavnica, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska a Slovenská banícka spoločnosť

 

18,00 hod – odhalenie pamätnej tabule Ignácovi Antonovi Bornovi (1742-1791), vestibul pred vchodom do bývalej kaplnky sv. Ignáca, gestor: Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

 

19,00hod  - Slávnostný šachtág , kultúrne centrum

 

 

 

PIATOK  09.09.2016

 

09,00-11,15 hod  Valné zhromaždenie SBK  - kultúrne centrum

 

13,00-14,30 hod Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva – kostol sv. Kataríny

 

15,00-16,45 hod Oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov  - kultúrne centrum

 17,00 hod - slávnostná recepcia pre účastníkov celoštátnych osláv Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov 2016, nádvorie a konferenčné priestory na poschodí

 

 

19,00-21,00hod  Salamandrový sprievod 

 

 

 

Ďalšie podujatia – akcie

 

Piatok 09.09.2016 o 10,00hod Slávnostné stretnutie - Akademici v Banskej Štiavnici – Kammerhof

 

Deň otvorených dverí v  Štátnom ústrednom banskom archíve

 

Burza minerálov

 

Salamandrové pódium

 

Salamandrový jarmok

 

Sobota: 10.09.2016

 

Grand Prix Salamander – súťaž v pretláčaní rukou

 

Salamandrové detské pódium

 

Na terase – ochutnávka lokálnych vín, miestni remeselníci, živá hudba 

 

Prievidza   11.07.2016                                    za úrad SBK  Hrabovský                             

 

Kalendarium

KALENDÁRIUM 2017

13.01. 3. šachtág Hornonitrianskeho baníckeho spolku
( Hornonitriansky banícky spolok)
20.01. 10.Handlovský šachtág
( Handlovský banícky spolok, Mesto Handlová )
08.02. Spomienkové podujatie k 390. výročiu prvého použitia
výbušnín v baníctve
( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
10.02. 25. reprezentačný ples – 17.celoslovenský, Hotel Grand – Matej, Banská Štiavnica
( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
22.02. Prievidza predstavenstvo SBK
( Slovenská banská komora )
22.03. 8.Rudnobanský šachtág, 5.Rozálčiansky šachtág a 17.Jozefovské stretnutie,
Hotel Salamandra Hodruša-Hámre
( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
23.03. 11.valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska,
Banská Štiavnica
( Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, BŠ-HBS - kino Akademik )
21.04. 13.ročník Náckova Štiavnica s výjazdom štiavnického Nácka v štiavnickej Anči
( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
22.04. XIII. výročie otvorenia Náučného baníckeho chodníka, Špania dolina,
na námestí pred klopačkou o 10.00 hod
( Banícke bratstvo "Herrengrund")
13.05. 6. ročník prechodu Náučným banským chodníkom, Pezinok
( Malokarpatský banícky spolok v Pezinku )
19. -21.05.10. Stretnutie banských miest a obcí Slovenaska, Nová Baňa
( Mesto Nová Baňa, Novobanský banícky spolok, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska )
03.06. Pietna spomienka pri príležitosti 574.výročia banského nešťastia v Šturci
pri Kremnici
( Kremnický banícky spolok )
07.06. Seminár „Nerastné suroviny“ /cech v spolupráci so Združením/
( Košický banícky a hutnícky cech, BERG fakulta )
08.06. Oslavy 65. výročia založenia Fakulty BERG v Košiciach
( BERG fakulta, Technická univerzita v Košiciach )
10.06. Vyhniansky Trnád 2017, Vyhne
( Banícky Eisenbach )
10.06. Nováky, 7. ročník turistického pochodu po banskom náučnom chodníku
“Uholná stopa“
(Spolok priateľov Bane Nováky)
16.-17.6. 21.stretnutie banských miest a obcí ČR - Chomutov
23.06. Akademici v Banskej Štiavnici, Veteráni 2017 - 7. stretnutie
( Mesto Banská Štiavnica, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska , Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
23.06. Podujatia k 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Banskej Štiavnici
( Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska , Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
28.07. 20. Náckov štiavnický pochod
( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
10.08 Pamätný deň obetí banských nešťastí
18.-20.08. Pezinský permoník 2017
( Malokarpatský banícky spolok v Pezinku )
01.-02.09. Banícky jarmok, regionálne oslavy Dňa baníkov v Handlovej
( Mesto Handlová, Handlovský banícky spolok)
07.-09.09. Banská Štiavnica, Salamandrové dni
( Mesto Banská Štiavnica )
07.09. Slávnostný šachtág Salamander 2016, Kultúrne centrum
Banskej Štiavnice
( Mesto Banská Štiavnica, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska , Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
08.09. Celoštátne oslavy „Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov 2017“, Salamandrový sprievod
( MHSR, Slovenská banská komora, Zväz hutníctva ťažobného priemyslu a geológie SR, Mesto Banská Štiavnica, Združenie baníckych
spolkov a cechov Sovenska, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
08.-10.09. Banícky jarmok v Prievidzi, Banícka omša v Prievidzi
( Hornonitriansky banícky spolok)
19.09. Adolf Münich - osobnosť v oblasti histórie baníctva, doplnenie steny slávy v Multifunkčnom
baníckom centre v SNV o 16.00 hod.
( Banícky spolok Spiš)
30.09. Po stopách starej banskej činnosti - turistický pochod Nižná Slaná – Rožňava
( Gemerský banícky spolok „ Bratstvo“ Rožňava)
05.-06.10 Nízke Tatry, Repiská - Konferencia SBS. Súčasnosť a budúcnosť baníctva a prieskumu.
07.10. Marianka, seminár „ Využitie opustených podzemných a povrchových
banských diel v Marianke a Borinke
(Spolok Permon Marianka)
19.-20.10 Sympózium – situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy – Hrádok
09.-11.11. 18.medzinárodná konferencia - Nové poznatky - Vŕtanie, ťažba,
doprava, skladovanie Uhľovodíkov, BERG Fakulta
( BERG fakulta, Technická univerzita v Košiciach )
16.11. Oslavy 65 rokov Hutníckej fakulty v Košiciach.
( Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach )
01.12. Košice, Fakulta - BERG - predstavenstvo SBK. Košice, Fakulta - BERG – Barbora.
( BERG fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská banská komora )
08.12. Marianka, 4. svätobarborský sprievod
(Spolok Permon Marianka)
Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, Kammerhofská 20, 969 01 Banská Štiavnica, zdruzeniebsc @ gmail.com, www.zbsc.eu
Bieber dedičná stôlňa
8.2.1627 - 390. výročie od prvého úradne overeného úspešného pokusu rozpojovania hornín trhacími prácami
Vážnica - Liptovský Hrádok
Ľubietovský banícky deň
Pec Etelka - Nižná Slaná
Špania Dolina
Slovenské opálové bane - Jozef štôlňa
2012. © Slovenská banská komora
By Joomla 1.7 Templates