Otvorenie Salamandrových dní v kostole sv. Kataríny 11.9-2015

Príhovor predsedu predstavenstva D.h.C. Ing. Petra Čičmanca, PhD. na otvorení Salamandrových dní v Banskej Štiavnici v kostole  sv. Kataríny 11.9. 2015

 

Ctení hostia,   

vážené slávnostné zhromaždenie,dovoľte mi, aby som vás v  mene Slovenskej banskej komory a  Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a  geológie pozdravil na dnešnom slávnostnom zhromaždení.

              Srdečné blahoželanie chcem odovzdať baníkom, geológom, hutníkom a  naftárom.  Všetkým, ktorí dnes zavítali do tohto krásneho starobylého baníckeho mesta.  Svoje historické prvenstvo si zaslúžilo nielen vysokou produkciou striebra, vyspelou banskou vedou, technikou, baníckym školstvom, ale aj  významnými osobnosťami, ktoré tu pôsobili.

   Rád by som poďakoval predstaviteľom mesta za to, že Banská Štiavnica je každoročne pripravená  privítať všetkých návštevníkov, ktorí cítia spolupatričnosť k  baníckemu a hutníckemu spoločenstvu a  majú záujem o dôstojné uchovávanie nášho kultúrneho dedičstva.              

  Napĺňa nás hrdosťou, že  sa tu stretávajú baníci, geológovia, hutníci a naftári,  nielen z  rôznych kútov Slovenska, ale aj ich kolegovia spoza hraníc.

  Len pred chvíľou sme ukončili rokovanie valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory. Vznikla v roku 1998, aby ochraňovala a presadzovala oprávnené záujmy členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky. Jej súčasťou sú banícke spolky a cechy, usilujúce o zachovanie tradícií baníckeho povolania.

  Päť desiatok subjektov komory,  fyzických a právnických osôb, zaoberajúcich sa prieskumom a ťažbou surovín, dnes hodnotilo výsledky svojej práce.  

Na Slovensku máme 384 evidovaných dobývacích priestorov. Celkovo sme v nich vyťažili takmer 37 miliónov ton surovín, z toho viac ako 3 milióny z podzemia. 

Využívali sme hlavne ložiská energetických surovín (hnedého uhlia, ropy, a zemného plynu), rúd (železa, zlata, striebra, olova a zinku, magnezitu) a stavebných materiálov ako  stavebný kameň, štrkopiesky, piesky a  tehliarske suroviny.

Ťažili sme vápence pre výrobu cementov, vápna a na špeciálne účely. Z  ostatných surovín bentonit, perlit a mastenec.

           Svojou činnosťou sme prispeli k podpore slovenského hospodárstva. Organizácie, vykonávajúce banskú činnosť, zaplatili všetky úhrady do štátneho rozpočtu, environmentálneho fondu a  do rozpočtu miest a obcí  v celkovej výške viac ako 3,6 milióna eur.

           Vo svojich prevádzkach poskytovali prácu a sociálne istoty pre takmer  6 200 zamestnancov. 

Súčasťou Salamandrových dní sú už tradične aj hutníci. Náš najväčší hutnícky producent – spoločnosť  U.S. Steel  Košice -  má za sebou úspešný a stabilizovaný rok. 

            Tí najlepší z  našich pracovných kolektívov, si dnes na oslavách Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov prevezmú významné morálne ocenenie – čestný odznak ministra za pracovnú vernosť, obetavosť a  za dlhoročnú prácu v  záchranárskom zbore.

            V tejto slávnostnej chvíli chcem poďakovať orgánom štátnej správy a samosprávy, priaznivcom a  sympatizantom baníckeho stavu za záujem o dianie v  organizáciách združených v  Slovenskej banskej komore  a  zamestnávateľskom zväze a  za podporu našich aktivít.

Ctení hostia,

vážené slávnostné zhromaždenie, zhodnotením výsledkov našej práce a podnikania sme dali symbolickú bodku za predchádzajúcim baníckym rokom.

 Pri príležitosti Dňa baníkov, geológov, hutníkov a  naftárov vám všetkým srdečne blahoželám k  sviatku. 

Prajem pevné zdravie, šťastie a spokojnosť v osobnom i pracovnom živote.

Nech nastávajúci banícky rok je pre vás úspešný a priaznivý.    

Mestu Banská Štiavnica  a jeho občanom želám, aby si zachovalo jedinečnosť svojej histórie, aby dokázalo naplniť program svojho rozvoja  a  naďalej sa zveľaďovalo a rástlo do krásy.

                                                            ZDAR BOH!

Predstavenstvo v Plaveckom Štvrtku

V zmysle plánu práce konalo sa 22. apríla 2015 v Plaveckom Štvrtku druhé tohtoročné rokovanie predstavenstva Slovenskej banskej komory (SBK).

   Rokovanie viedol prvý predseda predstavenstva Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.  a malo nasledovný program:

Čítať ďalej...

Predstavenstvo v Prievidzi na Púšti

   V zmysle plánu práce konalo sa 25. februára 2015 v Prievidzi, na Púšti prvé tohtoročné rokovanie predstavenstva Slovenskej banskej komory (SBK).

   Rokovanie viedol prvý predseda predstavenstva Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.  a malo nasledovný program:

Čítať ďalej...

Rokovala dozorná rada

V Košiciach 27. marca 2015 mala svoje riadne zasadanie dozorná rada Slovenskej banskej spoločnosti v Ústave geotechniky SAV s týmto programom:  

1.      Otvorenie

2.   Účtovná závierka za rok 2014

3.   Správa o hospodárení za rok 2014

4.   Vývoj členskej základne

5.   Úhrada členských príspevkov za rok 2014

6.   Inventúra hmotného majetku k 28. 2. 2015

7.   Plnenie uznesení z valného zhromaždenia a predstavenstiev

8.   Rôzne

9.   Uznesenie a ukončenie

Kalendárium 2015

 

23.1.     Handlová Šachtág

29.1.     SZVK Rada združenia Liptovský Mikuláš

12.2.     SBS Prezídium Košice

19.2.     SSTVP  Prezídium Banská Bystrica

22.2.     SZVK Rada združenia Vyhne

25.2.     SBK Predstavenstvo Rekreačné stredisko Púšť Prievidza

 5.3.     SSTVP Kontrólna rada

13.3.     SBS Kontrĺna rada Banská Bystrica

18.3.     Hodruša-Hámre Šachtág

18.3.     SBK Dozorná rada Košice

19.3.     ZBSC SR VZ Banská Štiavnica

26.3.     SBS VZ Banská Bystrica

22.4.     SZVK Rada združenia Vyhne

23.4.     SBS Prezídium Bratislava

29.4.     SBK Predstavenstvo Bratislava

29.4.     SSTVP Prezídium Prievidza

13.5.     SZVK Rada združenia Vyhne

14.5.     SZVK Členská schôdza Vyhne

21.5.     SSTVP Odborná konferencia Trhacia technika

21.5.     SSTVP Odborná konferencia Trhacia technika

30.5.     Ľubietovský banícky deň

19.6.     19. stretnutie HMO Havírov

19.6.     19. stretnutie HMO Havírov

20.6.     19. stretnutie HMO Havírov

21.6.     19. stretnutie HMO Havírov

26.6.     SZVK Rada združenia Špania dolina

18.6.     SZVK Cestársky deň Bratislava  

24.6.     SBK Predstavenstvo Banská Bystrica

24.7.     8. stretnutie baníckych miest a obcí SR, SBS Prezídium Banská Bystrica, 

25.7.     8. stretnutie baníckych miest a obcí SR Banská Bystrica

22.8.  Pezinský permoník, banícke spevokoly o banícku karbitku

23.8.  Pezinský permoník, banícke spevokoly o banícku karbitku

26.8.     SBK Predstavenstvo a Dozorná rada Jelšava

27.8.     SSTVP Prezídium Košice

 4.9.     Handlová Deň Baníkov

 5.9.     Handlová Deň Baníkov

10.9.     SZVK Rada združenia, Salamander Banská Štiavnica

11.9.     Deň Baníkov, VZ SBK, Salamander Banská Štiavnica

12.9.     Salamander Banská Štiavnica

 8.10.    SBS  Odborná konferencia Demänová

 9.10.    SBS  Odborná konferencia Demänová

16.10.    6. stretnutie banských  Ing. nad 80 rokov Banská Štiavnica 

21.10.    SBK Predstavenstvo Veľká Tŕňa

28.10.    SZVK Rada združenia Nový Smokovec

29.10.    SZVK XVII. odb. seminár Nový Smokovec

19.11.    SSTVP  Prezídium a Kontrólna rada Banská Bystrica 

12.11.    SBS Prezídium Prievidza

21.11.    Šachtág Rudňany 

 4.12.    SBK Predstavenstvo, Barbora BERG Fakulta Košice, Šachtágy Pezinok,Prievidza

2012. © Slovenská banská komora
By Joomla 1.7 Templates