Predstavenstvo v Jelšave

V zmysle plánu práce konalo sa 24. júna v Hoteli Hrádok pri Jelšave tretie tohtoročné rokovanie predstavenstva Slovenskej banskej komory (SBK).

   Rokovanie viedol prvý predseda predstavenstva Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.  a malo nasledovný program:

Čítať ďalej...

Rokovalo predstavenstvo vo Vyšnej Boci

V zmysle plánu práce konalo sa 16. apríla vo Vyšnej Boci druhé tohtoročné rokovanie predstavenstva Slovenskej banskej komory (SBK). Konalo sa v Hoteli Barbora.

Čítať ďalej...

Uznesenie z VZ 6.9.2013

Uznesenie z  valného zhromaždenia Slovenskej banskej   komory 6.9.2013

Čítať ďalej...

Rokovala Dozorná rada SBK

28. marca v Košiciach v sídle spoločnosti VSK MINERAl, s.r.o. rokovala dozorná rada Slovenskej banskej komory za účasti všetkých jej 5 členov a riaditeľa úradu. Program rokovania:

Čítať ďalej...

Výsledky našich členov - VZ 6.9.2013

Výsledky a plány našich členov

Vážení delegáti, vážení hostia

Ako sme plnili hlavné zámery za posledný rok sme vypočuli zo správy pána predsedu predstavenstva. Teraz mi dovoľte, aby som uviedol aj výsledky a plány do budúcnosti tých našich členov, ktorí sa rozhodli prispieť do rokovania valného zhromaždenia a informovať ostatných členov o svojich výsledkoch a zámeroch, tých, ktorí majú záujem svoju prácu prezentovať.

Čítať ďalej...

V Poráči rokovalo predstavenstvo

19. februára sa podľa programu konalo prvé tohtoročné rokovanie predstavenstva. Na úvod privítal všetkých prítomných predseda Poráčskeho baníckeho tovarištva. . Rokovanie otvoril a riadil jeho prvý podpredseda Ing. Jaroslav Švejkovský. Na rokovaní sa zúčastnili okrem členov predstavenstva, člen dozornej rady Ing.Stanislav  Rákoš a  hostia:  generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR RNDr. Vlasta Jánová, generálny riaditeľ sekcie energetiky MH SR Ing. Ján Petrovič, PhD.,  prezident Slovenskej baníckej spoločnosti Ing. Ján Hrabovský, PhD., predseda Hlavného banského úradu JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, a  poradca JUDr. Ing. Ján Hijj,PhD.

 

 

 

 

 

Správa predstavenstva na VZ 6.9.2013

Vážení delegáti valného zhromaždenia, vážení hostia,

 

Po roku sa znova stretávame na našom valnom zhromaždení v Banskej Štiavnici. Budeme hodnotiť našu prácu, odpoludnia sa zúčastníme ocenenia najlepších pracovníkov z rezortov MH SR a MŽP SR a zapojíme sa do salamandrových osláv, ktoré sú už roky spojené s celoslovenskými oslavami Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov.

Čítať ďalej...

Baníci u premiéra

„Zdar Boh,“ privítal v priestoroch Zrkadlovej sály predseda vlády SR Robert Fico 30. januára  zástupcov Slovenskej banskej komory a baníckych spolkov Slovenska. Premiér už v minulosti deklaroval, že má s baníckym stavom dobrý vzťah. „Mám s vami viac ako priateľské vzťahy. Vieme si  povedať pravdu, nech je akákoľvek náročná,“ uviedol v príhovore. „Viackrát som s vami sfáral do baní a vtedy som pochopil, akú veľkú statočnosť musíte ako živitelia rodín prejavovať, keď ste sa rozhodli pre takúto ťažkú, no poviem otvorene, že aj nebezpečnú prácu preto, keď chcete ako chlapi prejaviť zodpovednosť za životy vašich rodín,“ povedal Robert Fico.

Čítať ďalej...

Rokovalo predstavenstvo v Košiciach

7. júna sa podľa programu konalo tretie rokovanie predstavenstva v Košiciach v priestoroch VSK MINING. Miesto konania predstavenstva bolo určené tak, aby sa členovia mohli zúčastniť akcií, ktoré v čase od 6. do 9. júna v Košiciach prebiehali. Boli to 15. Európske banícke a hutnícke dni a 6. stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska. Na úvod privítal všetkých prítomných  konateľ spoločnosti VSK Mineral, s.r.o., člen dozornej rady Slovenského zväzu výrobcov kameniva  a člen dozornej rady Slovenskej banskej komory Ing. Stanislav Rákoš. Rokovanie otvoril a riadil jeho predseda  Dr.h.c.Ing. Peter Čičmanec, PhD. Privítal členov predstavenstva, predsedu dozornej rady Ing. Petra Čoreja, PhD., hostí - generálnu riaditeľku sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR RNDr. Vlastu Jánovú, RNDr. Dušana Onačila z Ministerstva hospodárstva SR, prezidenta Slovenskej baníckej spoločnosti Ing. Jána Hrabovského, PhD., predsedu Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Ing. Jaroslava Malchárka, CSc, poradcu JUDr. Ing. Jána Hijja.PhD., prezidenta Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce Ing. Eduarda Muncnera a zástupcu spoločnosti Gemercan, s.r.o. Ing. Jozefa Wargu.

       Rokovanie malo nasledovný program:

1.      Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia

2.      Informácia o ťažbe magnezitu v  a.s. Slovenských magnezitových závodoch  Jelšava a ich pôsobenie  v EUROMINES

3.      Informácia o činnosti Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce

4.      TOO na zabezpečenie valného zhromaždenia SBK  a osláv dňa baníkov, geológov,  hutníkov a naftárov v Banskej Štiavnici a slávnostného zhromaždenia na ktorom budú odovzdané vyznamenania ministrov hospodárstva a životného prostredia SR 6. septembra

5.      Rôzne

a.       legislatíva

b.      stav v príprave surovinovej politiky SR

c.       odvodnenia Bane Mária v Rožňave – príprava ťažby striebra

d.      nominácia na akcie 6. Stretnutia baníckych miest a obci SR  a 15. Európskych dní baníkov a hutníkov v Košiciach

6.      Uznesenie a záver

Baníci u prezidenta

Pán prezident Ivan Gašparovič 10. januára 2014 už piaty krát prijal zástupcov baníkov z celého Slovenska. Reprezentovali ich členovia Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, Slovenskej banskej komory, Slovenskej baníckej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce, Slovenského združenia výrobcov kameniva, vybraných ťažobných spoločností a zástupcovia baníckych spolkov z Českej republiky. Za Ministerstvo hospodárstva SR boli na stretnutí prítomní štátny tajomník Dušan Petrík a vedúci služobného úradu Martin Holák. Za Ministerstvo životného prostredia  SR generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov Vlasta Jánová a riaditeľka odboru štátnej geologickej správy Viera Maťová.

2012. © Slovenská banská komora
By Joomla 1.7 Templates