Predstavenstvo pri Malackách

V zmysle plánu práce konalo sa 24. apríla 2013 druhé tohtoročné rokovanie predstavenstva Slovenskej banskej komory v Hoteli SPARK pri Malackách Úvodom členov predstavenstva a jeho hostí privítal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ HBP, a.s. Prievidza Dr.h.c.Ing. Peter Čičmanec, PhD.

Na rokovaní boli prítomní hostia, predseda dozornej rady Ing. Peter Čorej, PhD., generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia SR RNDr. Vlasta Jánová, generálny riaditeľ sekcie energetiky Ministerstva hospodárstva SR Ing. Ján Petrovič, predseda Hlavného banského úradu SR  JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, prezident Slovenskej baníckej spoločnosti Ing. Ján Hrabovský, PhD., predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Ing. Jaroslav Malchárek, CSc. a za Malokarpatský banícky spolok jeho predseda Jozef Mišuta.

 

Rokovanie malo nasledovný program:

1.      Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia

2.      Informácia o spoločnosti Nafta, a.s.

3.      Program GP financovaného zo štátnych prostriedkov, príprava novely GZ

4.      Informácia o rokovaní dozornej rady SBK

5.      Ročná účtovná závierka za rok 2012

6.      Informácia o práci Malokarpatského baníckeho spolku

7.      Rôzne

a)      legislatíva

b)      stav v príprave surovinovej politiky

c)      kritické suroviny v SR

d)      Aachen – medzinárodné banícke sympózium

e)      riešenie odborného vzdelávania

f)       konferencia o surovinách 28. 5. v Bratislave

g)      15. výročie vzniku SZVK

h)      informácia o 15. Európskych dňoch baníkov a hutníkov a 6. stretnutia baníckych miest a obcí v Košiciach

8.      Uznesenie a záver

 Po rokovaní vedenie spoločnosti Nafta, a.s. umožnilo prítomným členom predstavenstva a hosťom prehliadku technológie plynového zásobníka v Gajaroch. 

 

V Hodruši-Hámroch rokovalo predstavenstvo

20. februára sa podľa programu konalo prvé tohtoročné rokovanie predstavenstva v Hodruši – Hámroch. Na úvod privítal všetkých prítomných riaditeľ a konateľ spoločnosti Slovenská banská, s.r.o. Ing. Richard Kaňa. Rokovanie otvoril a riadil jeho predseda  Dr.h.c.Ing. Peter Čičmanec, PhD. Privítal členov predstavenstva, predsedu dozornej rady Ing. Petra Čoreja, PhD., hostí - generálnu riaditeľku sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR RNDr. Vlastu Jánovú, prezidenta Slovenskej baníckej spoločnosti Ing. Jána Hrabovského, PhD., predsedu Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Ing. Jaroslava Malchárka, CSc, poradcu JUDr. Ing. Jána Hijja.PhD. a predsedu Kremnického baníckeho spolku Norberta Boldiša. Rokovanie malo nasledovný program:

Čítať ďalej...

2012. © Slovenská banská komora
By Joomla 1.7 Templates