Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Poslanie SBK

SBK LogoSlovenská banská komora je neštátna samosprávna právnická osoba, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov jej členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky v odvetví baníctva, geológie a v činnostiach vykonávaných banským spôsobom. Je ustanovená Zákonom č. 59/1998 Z.z.o Slovenskej banskej komore.


Členmi komory sa môžu stať právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v oblasti baníctva, geológie a v činnostiach vykonávaných banským spôsobom a iné právnické alebo fyzické osoby, ak zameraním svojej činnosti majú vzťah k podnikateľskej činnosti v oblasti baníctva a geológie. Vyvíja činnosť na podporu a ochranu podnikania svojich členov v tuzemsku a v zahraničí. V súčasnosti má členov, ktorí tvoria rozhodujúcu časť spoločností, ktorých hlavnou činnosťou je prieskum a surovín – uhlia, rúd, štrkov, pieskov i kameniva, ktorých sa ročne u nás cca 40 mil. ton. Tento priemysel zamestnáva priamo cez 7 000 pracovníkov a nepriamo ďalších 20 000.


V oblasti baníctva a geológie komora zastupuje, chráni a presadzuje záujmy svojich členov vo veciach podnikateľskej činnosti v tuzemsku a v zahraničí, poskytuje im služby a plní ďalšie úlohy najmä pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa podnikania v odvetví baníctva a geológie. Spolupôsobí pri koordinácii a uskutočňovaní hospodárskych vzťahov Slovenskej republiky so zahraničím, napomáha zosúlaďovať záujmy svojich členov v oblasti podnikateľskej činnosti, ochraňuje ich pred nepoctivými obchodnými vzťahmi, zabezpečuje propagáciu svojich členov v tuzemsku a zahraničí vrátane účasti na výstavách a veľtrhoch, vykonáva funkciu informačno-sprostredkovateľského centra pre vyhľadávanie obchodných partnerov v tuzemsku a v zahraničí, poskytuje členom poradensko-konzultačné služby vo všetkých otázkach spojených s podnikaním v oblasti baníctva, geológie a v činnostiach vykonávaných banským spôsobom, organizuje vzdelávaciu činnosť, vykonáva vlastnú hospodársku činnosť na podporu riadneho výkonu svojich úloh a propaguje vhodné formy výroby, výrobkov a podnikania z hľadiska ochrany životného prostredia.


Slovenská banská komora vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Je členom medzinárodných asociácií EUROMINES a EURACOAL a Združenie výrobcov kameniva, ktoré je tiež členom komory je členom ÚEPG – európskou asociáciou výrobcov kameniva.