Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

 

SLOVENSKÁ BANSKÁ KOMORA

  

DUÁLNE VZDELAVÁNIE

 

 

Štátnym inštitútom pre vzdelávanie bol v SR vykonaný rozbor študijných odborov pre konfrontáciu s potrebou trhu práce a ich ďalším smerovaním.

  

Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce bol zistený nasledovný stav: 

 

 

 

2157 M            geológia, geotechnika a environmentalistika,

 

2176 H            mechanik banských prevádzok,

 

2466 H 01       mechanik opravár – plynárenské zariadenia,

 

2683 H 12       elektromechanik – automatizačná technika,

 

2683 H 15       elektromechanik – úžitková technika,

 

2738 H 01       operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla. 5

 

 

 

Pre potreby v baníctve boli schválené dva nové odbory na  štúdium, a to :

 

2157 M            geológia, geotechnika a environmentalistika,

 

2176 H            mechanik banských prevádzok.

 

 

 

 

 

Z organizácií združených v SBK sa forma duálneho  vzdelávania pre r. 2016-2017  pripravuje v Hornonitrianskych baniach Prievidza, a.s. , a to v učebných odboroch:

 

 

 

2176 H            mechanik banských prevádzok, v počte 15 žiakov

 

2683 H 11       elektromechanik silnoprúd, v počte 5 žiakov

 

 

 

 

 

Na prípravu duálnej formy vzdelávania už boli vykonané potrebné aktivity.

 

 

 

 

 

Dňa 1. 4. 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). V zmysle § 32 ods. 4 zákona postup pri výkone pôsobnosti stavovských organizácií a profesijných organizácií v systéme duálneho vzdelávania koordinuje Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania.

 

Prvé zasadnutie sa konalo 12.1.2016 v Bratislave. Za predsedu Rady ..........bol vo voľbách zvolený   p. Ing. Jaroslav HOLEČEK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prievidza 21.01. 2016

 

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Ján Hrabovský, PhD.

 

                                                                                   riaditeľ úradu komory

 

 

 

 

 

Systém duálneho vzdelávania

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou. uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo a ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len osvedčenie). Osvedčenie vydáva na základe žiadosti zamestnávateľa príslušná stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru štúdia, v ktorom uskutočňuje zamestnávateľ praktické vyučovanie.

Osvedčenie oprávňuje zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie žiakom, s ktorými zamestnávateľ uzatvorí učebnú zmluvu podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe zmluvnej spolupráce s vybranou strednou odbornou školou vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania sa myslí najmä materiálno-technická, odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom a zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň sa ňou rozumie aj zabezpečenie prípravy žiaka na výkon povolania v súlade so štátnym vzdelávacím programom, vzorovými učebnými plánmi a vzorovými učebnými osnovami pre systém duálneho vzdelávania.

Ak to vyžaduje charakter povolania alebo odborných činností, na ktoré sa žiak pripravuje, môže sa odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax dočasne vykonávať aj na inom mieste výkonu produktívnej práce určenom zamestnávateľom (servis alebo montáž u odberateľa, poskytovanie služieb zákazníkovi a pod., pričom zamestnávateľ dodržiava podmienky výkonu praktického vyučovania v súlade s platnou legislatívou.

Praktické vyučovanie žiaka u zamestnávateľa sa vykonáva formou odborného výcviku alebo odbornej praxe, ktoré sú organizované ako odborný vyučovací predmet praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre systém duálneho vzdelávania. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy alebo inštruktora. Odborná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru a vykonáva sa pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo inštruktora. Praktické vyučovanie žiakov formou odborného výcviku sa vykonáva v odboroch štúdia, v ktorých žiak získa výučný list. Odborná prax sa vykonáva v odboroch, v ktorých žiak získa iba maturitné vysvedčenie.

Tento systém vzdelávania tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa.

Prečo systém duálneho vzdelávania:

 1. Získate vyššiu odbornú pripravenosť zamestnancov, reálne kopírujúcu Vaše požiadavky
 2. Ušetríte náklady na nábor zamestnancov (pracovné agentúry)
 3. Ušetríte náklady na rekvalifikáciu zamestnancov
 4. Získate možnosť vyberať si v prípade potreby nových zamestnancov
 5. Zvýšite lojalitu Vašich zamestnancov
 6. Znížite mieru fluktuácie
 7. Zlepšíte pracovné návyky zamestnancov
 8. Zlepšíte imidž Vašej firmy
 9. Zlepšíte firemnú kultúru
 10. Posilníte spoločenský status Vašej firmy
 11. Zlepšíte pozitívne vnímanie Vašej firmy v regióne
 12. Zvýšite stabilitu Vašej firmy
 13. Zvýšite záujem nových odberateľov
 14. Zvýšite zisky Vašej firmy

Dôležité termíny pre začiatok praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania od 1.9.2015

Dôležité termíny pre začiatok praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania od 1.9.2016 alebo od 1.9. nasledujúcich rokov