Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Tlačová informácia

z  XVIII. valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory konaného

v Banskej Štiavnici 11. septembra 2015

 

 

·        Slovenská banská komora (SBK) vznikla pred sedemnástimi rokmi, ako prirodzená potreba ťažobných, spracovateľských a geologických organizácii ovplyvňovať transformáciu baníctva a jeho schopnosť adaptovať sa do podmienok konkurenčného prostredia trhovej ekonomiky.

·        Vzniku SBK predchádzal zákon NR SR č. 59/1998 Zb. o Slovenskej banskej komore. V ňom je určené poslanie a priestor, v ktorom komora pôsobí.

·        SBK je neštátnou samosprávnou právnickou osobou, vyvíja činnosť na podporu a ochranu podnikania svojich členov v tuzemsku a v zahraničí.

·        Členom komory sa môžu stať právnické i fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v oblasti baníctva, geológie a činnostiach vykonávaných banským spôsobom ale činnosť súvisiacu.

·        Komora v rámci svojej pôsobnosti sa podieľa na príprave všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa podnikania v oblasti baníctva a geológie.

·        Orgánmi komory sú: valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada a odborné orgány, funkcie v orgánoch sú čestné.

·        Komora má k dnešnému dňu 50 riadnych členov, ktorí zamestnávajú priamo cez 6000 ( r. 2014-6143) pracovníkov a 14 čestných členov.

·        SBK je členom významných medzinárodných organizácií: EUROMINES – organizácia zameraná na problematiku rudného baníctva, EURACOAL – organizácia zameraná na problematiku uhoľného baníctva, ÚEPG - asociácia európskych výrobcov kameniva a EGS – európske geologické služby.

·        SBK úzko spolupracuje s MH SR, MŽP SR, MŠVVaŠ SR a MPSVaR v legislatívnej oblasti - v minulom roku komora spolupracovala hlavne v nasledovných aktivitách:

-   národný projekt sústavy povolaní, sústavy kvalifikácií a rozvoja stredného odborného vzdelávania v SR, forma duálneho vzdelávania

-   príprava energetickej politiky, ktorá už bola vládou schválená,  prípravou surovinovej politike v SR cez Národnú technologickú platformu – výskum, vývoj, inovácia surovín ( NTP VVIS),

-   príprava nového stavebného zákona, 

-   aktualizácia zákona o výbušninách, výbušných priestoroch a munícii.

 

 

Slovenská banská komora:

·        aktívne pracuje pri obnove odborného vzdelávania na stredoškolskej úrovni. Má zastúpenie vo vládnom výbore pre odborné vzdelávanie a prípravu, zastúpenie v podobných komisiách na úrovni vyšších územných celkoch, v komisiách pre tvorbu učebných programov.  To preto, lebo každoročne výrobné organizácie združené v komore potrebujú viac ako 60 odborníkov uvedených profesií,

·         úzko spolupracuje s BERG fakultou Technickej univerzity v Košiciach pri výchove bakalárov, inžinierov a doktorandov v siedmich študijných odboroch: banská geológia a geologický prieskum, banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie, banské meračstvo a geodézia, získavanie a spracovanie zemských zdrojov, mineralógia, logistika a baníctvo,

·        cestou svojich členov sa zapája do riešení odborných úloh s viacerými vedeckými ústavmi, SAV i univerzitami doma i v zahraničí,

·        podporuje aktivity smerujúce k uchovávaniu baníckych tradícií hlavne cez banícke spolky  a cechy, ktorých je v súčasnosti na Slovensku 30,

·        podporuje konferencie zamerané na banícku históriu, geologický prieskum, otvárku a ťažbu surovín na  Slovensku,

·        podporuje organizovanie stretnutí baníckych miest a obcí na Slovensku, ktoré sa v tomto roku už ako ôsme  konalo v Banskej Bystrici,

·        podporuje budovanie Slovenskej banskej a železnej cesty,

·        podporuje vydávanie baníckej literatúry a publikácií.

 

 

            Banská Štiavnica 09.09.2015                              Ing. Ján Hrabovský PhD,

                                                                                riaditeľ úradu Slovenskej banskej komory  

Bratislava, 23. februára 2015 – Sedem stavovských a profesijných organizácii – AZZZ SR, RÚZ, SŽK, SOPK, SPPK, SLK a SBK, zastupujúcich zamestnávateľov sa dnes stretlo, aby vyjadrili svoje jednotné stanovisko k pripravovanému zákonu o odbornom vzdelávaní a príprave . Spája ich obava o vykonateľnosť zákona, konkrétne časti o praktickom vyučovaní žiakov u zamestnávateľov, ktoré nespĺňa dohodnutú filozofiu, koncepciu a princípy duálneho systému vzdelávania. Duálne vzdelávanie podľa zamestnávateľov musí byť vykonávané v úzkej súčinnosti štátu a stavovských a profesijných organizácii.

 

Zamestnávatelia boli v uplynulých dvoch  rokoch aktívnou súčasťou celého legislatívneho procesu prípravy  zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, spolupracovali pri tvorbe filozofie i obsahovom napĺňaní zákona. Pre stavovské a profesijné organizácie bola účasť pri tvorbe zákona vyústením dvanásťročnej práce a skúseností so systémovou transformáciou odborného vzdelávania a prípravy (OVP).

 

Nový zákon bol 9. januára 2015 prerokovaný a schválený vládou SR a bol postúpený na prerokovanie NR SR s verejným prísľubom predsedu vlády Róberta Fica, že v legislatívnom procese v NR SR budú doriešené dva  problémy:  

          motivačné podmienky pre zamestnávateľov

          vytvorenie podmienok pre zamestnávateľov k výkonu povinnosti, ktoré im zákon ukladá.

 

Dňa 17. februára však predložilo Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu tézy k zákonu, ktoré zamestnávateľské organizácie považujú za neprijateľné, nakoľko neumožňujú úzku súčinnosť stavovských a profesijných organizácií na odbornom vzdelávaní a príprave. Na základe týchto téz prijali stavovské a profesijné organizácie, ktoré reprezentujú 11 465  zamestnávateľov a 640 000  zamestnancov,  zásadné stanovisko:

 

Zamestnávatelia združení v Rade Vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu upozorňujú, že prípadným akceptovaním téz, alebo častí téz, ktoré boli predložené, sa vstupuje do filozofie, koncepcie a princípov duálneho vzdelávania a zavádza sa akýsi štátny model duálneho vzdelávania.

S takýmto prístupom, ktorý nerešpektuje doposiaľ prebiehajúcu diskusiu a nie je v súlade s platným uznesením vlády, nemôžu predmetné zamestnávateľské organizácie súhlasiť. Za predpokladu, že by mali byť navrhované tézy implementované  do návrhu zákona, sú nútení navrhnúť, aby bol predmetný vládny návrh zákona stiahnutý z ďalšieho legislatívneho konania.

 

Hlavným cieľom stavovských a profesijných organizácií je prijatie  vykonateľného zákona o OVP.Podľa Mariána Juska, prezidenta RÚZ, je systém duálneho vzdelávania dôležitým predpokladom budúceho rozvoja Slovenska a nástrojom na zníženie nezamestnanosti mladých . „Pokiaľ dôjde k prijatiu zákona bez rešpektovania praktických potrieb a skúseností zamestnávateľov, môže to mať fatálne dopady na uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl  na Slovensku,“ uviedol Rastislav Machunka, viceprezident AZZZ.

 

Zamestnávatelia  združení v Rade Vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu preto požadujú, aby zákon o odbornom vzdelávaní a príprave reflektoval dohodnutú filozofiu, koncepciu a princípy duálneho systému vzdelávania. Po splnení týchto požiadaviek sú stavovské a profesijné organizácie

pripravené prebrať úlohy v zmysle schváleného zákona v plnom rozsahu. Zároveň upozorňujú, že bez aktívnej účasti zamestnávateľov nemôže existovať efektívny duálny systém.

Tlačová informácia

zo  XVII. valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory konaného

v Banskej Štiavnici 12. septembra 2014

 

 

Tlačová informácia

zo  XVI. valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory konaného

v Banskej Štiavnici 6. septembra 2013

 

·        Slovenská banská komora (SBK) vznikla pred štrnástimi rokmi, ako prirodzená potreba ťažobných, spracovateľských a geologických organizácii ovplyvňovať transformáciu baníctva a jeho schopnosť adaptovať sa do podmienok konkurenčného prostredia trhovej ekonomiky.

·        Vzniku SBK predchádzal zákon NR SR č. 59/1998 Zb. o Slovenskej banskej komore. V ňom je určené poslanie a priestor, v ktorom komora pôsobí.

·        SBK je neštátnou samosprávnou právnickou osobou, vyvíja činnosť na podporu a ochranu podnikania svojich členov v tuzemsku a v zahraničí.

·        Členom komory sa môžu stať právnické i fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v oblasti baníctva, geológie a činnostiach vykonávaných banským spôsobom ale činnosť súvisiacu.

·        Komora v rámci svojej pôsobnosti sa podieľa na príprave všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa podnikania v oblasti baníctva a geológie.

·        Orgánmi komory sú: valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada a odborné orgány, funkcie v orgánoch sú čestné.

·        Komora má k dnešnému dňu 60 riadnych členov, ktorí zamestnávajú priamo cez 6000 pracovníkov a 11 čestných členov.

·        SBK je členom významných medzinárodných organizácií: EUROMINES – organizácia zameraná na problematiku rudného baníctva, EURACOAL – organizácia zameraná na problematiku uhoľného baníctva, ÚEPG - asociácia európskych výrobcov kameniva.

·        SBK úzko spolupracuje s MH SR, MŽP SR a MŠVVaŠ SR v legislatívnej oblasti - v minulom roku komora s nimi spolupracovala v nasledovných aktivitách:

-   národný projekt sústavy povolaní v SR

-   zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie

-   geologický zákon

-   príprava energetickej a surovinovej politike v SR

-   príprava nového stavebného zákona – sťaženie možnosti čiernych ťažieb

-   zákon o ochrane prírody a krajiny

-   zákon o investičnej pomoci

-   zákon o poskytovaní dotácií

-   novela zákona o ovzduší

-   zákon o environmentálnom fonde

-   zákon o prevencii závažných priemyselných havárií

-   zákon o výbušninách, výbušných priestoroch a munícii

-   návrh programov vytvárania nových pracovných miest v regióne horná Nitra

 

Slovenská banská komora:

·        aktívne pracuje pri obnove odborného vzdelávania na stredoškolskej úrovni. Má zastúpenie vo vládnom výbore pre odborné vzdelávanie a prípravu, zastúpenie v podobných komisiách na úrovni vyšších územných celkoch, v komisiách pre tvorbu učebných programov.  To preto, lebo každoročne výrobné organizácie združené v komore potrebujú viac ako 60 odborníkov uvedených profesií

·        úzko spolupracuje s BERG fakultou Technickej univerzity v Košiciach pri výchove magistrov, inžinierov a doktorantov v odboroch baníctvo, banské meračstvo, geológia, geotechnika, geoturizmus i ostatných montánnych odborov

·        cestou svojich členov sa zapája do riešení odborných úloh s viacerými vedeckými ústavmi, SAV i univerzitami doma i v zahraničí

·        podporuje aktivity smerujúce k uchovávaniu baníckych tradícií hlavne cez banícke kluby a cechy, ktorých je v súčasnosti na Slovensku 27

·        podporuje konferencie zamerané na banícku históriu, geologický prieskum, otvárku a ťažbu surovín na  Slovensku

·        podporuje organizovanie stretnutí baníckych miest a obcí na Slovensku, ktoré sa v tomto roku už ako šieste konalo v Košiciach – európskom meste kultúry  a organizovanie XV. Európskych dní baníkov a hutníkov v Košiciach

·        podporuje budovanie Slovenskej banskej cesty

·        podporuje vydávanie baníckej literatúry a publikácií

 

 

Ing. Fedor Boroška, riaditeľ úradu Slovenskej banskej komory