Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Predstavenstvo v Prievidzi na Púšti

   V zmysle plánu práce konalo sa 25. februára 2015 v Prievidzi, na Púšti prvé tohtoročné rokovanie predstavenstva Slovenskej banskej komory (SBK).

   Rokovanie viedol prvý predseda predstavenstva Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.  a malo nasledovný program:

              1.      Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia

2.      Informácia o výsledkoch a zámeroch spoločnosti HBP.a.s. Prievidza

3.      Informácia o stave riešenia projektu Rozvoj odborného vzdelávania a o možnostiach založenia centier odborného vzdelávani a príprava zákona o odbornom vzdelávaní a príprave

4.      Informácia o práci Hornonitrianskeho baníckeho spolku

5.      Rôzne

a.       legislatíva

b.      surovinová politika

c.       informácie z úradu

d.      memorandum o spolupráci baníckych združení Polska, Rakúska, Mďarska a SR

e.       operačné programy MŽP SR

6.      Uznesenie a ukončenie rokovania

 

Na rokovaní boli prítomní hostia, ktorých predseda privítal: generálnu riaditeľku sekcie geológie a prírodných zdrojov MŹP SR RNDr. Vlastu Jánovú, CSc.,  generálneho riaditeľa sekcie energetiky MH SR Ing. Jána Petroviča, PhD., poradcu SBK JUDr. Ing. Jána Hijja, PhD., predsedu Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska  Ing. Sombathyho, predsedu  Hornonitrianskeho baníckeho spolku Ing. Vladimíra Tulisa, predsedu dozornej rady SBK Ing. Petra Čoreja, PhD.a členov predstavenstva. Rokovanie bolo v Prievidzi, na Púšti.