Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

2PSBK-KE-06.12.2019

Predstavenstvo SBK Technická univerzita,  F- BERG – Košice

Informácia z 2. PSBK,  ktoré sa konalo  06.12.2019.
                                          
Na úvod, člen predstavenstva p. Cehlár,  privítal všetkých prítomných členov, predsedu DR  a hostí PSBK a následne predseda predstavenstva SBK  p. Čičmanec otvoril rokovanie.
Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 6 členov predstavenstva a predložil  program rokovania, ktorý bol členmi predstavenstva bez pripomienok  schválený.
Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Onačila za MH SR, p. Jánova z MŽP SR,  p. Szombathy za ZBSC Slovenska, riaditeľ  úradu komory p. Hrabovský, za Ústav Geotechniky SAV p. Hančuľák, za Banícko-hutnícky cech Košice  p. Ján Boroška, za študentský banícky spolok Košice  p. Ján  Fehér a p. Konček, ospravedlnili sa p. Petrovič, p. Hijj, za PSBK p. Levoča, p. Žec a p. Pekarčíková.

PROGRAM : 
1. Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia.
2. Informácia o výchovno  vzdelávacom procese na F- BERG Košice.
3. Informácia o práci  Ústavu Geotechniky SAV Košice.
4. Predpoklad čerpania rozpočtu za rok 2019 a návrh  na rok 2020.
5. Hlavné úlohy SBK  r. 2019 -2020.
6. Členské v  roku 2020 - predpoklad.
7. Návrh plánu zasadnutí predstavenstva v roku 2020.
8.  Inf. o práci Študentského baníckeho spolku – F BERG.
9.  Inf. o práci Banícko – hutníckeho cechu  Košice.
10. Informácia o priebehu duálneho vzdelávania subjektov  SBK  v školskom roku 2019- 2020.
11. Rôzne:
             a. Legislatíva.
             b. Informácia – DUAL 2019.
             c. Schválenie zmluvy  na výkon funkcie riaditeľa úradu SBK  na obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020.
12. Uznesenie a ukončenie rokovania.


Pri kontrole plnenia uznesení, z dôvodu potreby odchodu p. Kukelčíka za inými povinnosťami, bol  bod č. 11a) Legislatíva prerokovaný na začiatku rokovania PSBK. Boli podané informácie k zmenám už prijatých zákonov (ochrana krajiny), ďalej k Vodnému  zákonu, o EIA , k zákonu o Územnom plánovaní a k Stavebnému zákonu. Už prijaté a rozpracované zákony svojimi úpravami budú mať vplyv na výkon banskej činnosti, kde ide hlavne o záväzné opatrenia, retroaktivitu rozhodnutí a pod. Orgány (okresné), ktoré majú rozhodovať takto, nečinia, nie sú na to odborne vybavené. Novela zákona bude podrobená zo strany HBÚ dôslednej analýze, s hľadaním právnej cesty riešenia problémov.
SBK spolu so SZVK urobia analýzu dopadu hlavne pre lomy a poukážu na veci, ktoré majú oporu v zákonoch, keďže niektoré úpravy idú nad rámec zákonov aj smerníc EU.
 

-Informáciu o stave rozpracovania Integrovaného národného energetického a klimatického plánu – časový postup plnenia v prezentácii predložil pán Onačila, kde poukázal na schopnosť konkurencie, k energetickému mixu, k emisiám CO2, poukázal riziká a výnosy energetického mixu, nové vstupy. 
K bodom 4-9 sa diskutovalo pri rozprave k bodu č. 5 – Hlavné úlohy.  

 

-Písomnú informáciu o výchovno vzdelávacom procese na  F-BERG doplnili dekan  p. Cehlár. 
V akademickom roku 2018/2019 ukončilo štúdium  celkovo  404 študentov, v dennej a externej forme. Pokles o 28 bol v dennom inžinierskom štúdiu.
V r. 2019-2020  sa zapísalo na F-BERG 1259 študentov, čo je medziročný rast  o 18 študentov, zvýšil sa podiel v  I. stupni (bakalár) 792. Na fakulte študuje 252, čo je nárast o 72  zahraničných študentov zo 14 krajín.
Záujem je o štúdium Geoturizmu, Priemyselnej logistiky, Dopravná logistika podniku atď. Škola podporuje svojich študentov pri skvalitnení vzdelávania tým, že umožňuje vycestovanie do zahraničia, kde  je 8 študentov, na TU pôsobí 10 zahraničných učiteľov. Fakulta má bilaterálne zmluvy s 30-timi univerzitami z 15-tich krajín.  
Študenti fakulty BERG sa s úspechom  zúčastňujú aj súťaži v zahraničí, kde získali rôzne ocenenia. Pripravuje sa nový študijný odbor okolo  Zemských zdrojov.
Na početné otázky odpovedal p. Cehlár.


-Informácia práci Ústavu Geot. SAV bola podaná písomne, ktorú aktuálne doplnil p. Jozef Hančuľák,  štatutárny zástupca riaditeľa ústavu.
Na ústave pracuje 5 výskumných  oddelení a 2 servisné tímy.
Oddelenie deštrukčnej a konštrukčnej geotechniky (vedúci Ing. Milan Labaš, PhD.).
Oddelenie životného prostredia a hygieny v baníctve (vedúci Ing. Jozef Hančuľák, PhD.).
Oddelenie fyzikálnych a fyzikálno-chemických spôsobov úpravy nerastných surovín (vedúca Ing. Miroslava Václavíkova, PhD..)
Oddelenie mechanochémie (vedúca Mgr. Zdenka Lukáčová Bujňáková, PhD.), je zamerané na výskum v oblasti mechanochémie, mineralurgie, hutníctva a chémie tuhej fázy.
Oddelenie minerálnych biotechnológií (vedúci MVDr. Daniel Kupka, PhD.), skúma technologické, ťažobné, úpravnícke a spracovateľské postupy.

Ústav geotechniky SAV je aktívny aj v rámci bilaterálnej spolupráce na báze projektov medziakademických dohôd a projektov APVV s týmito krajinami: Bulharsko, Taliansko, Portugalsko a Ukrajina.   
Ohľadom domácich grantových schém sa pravidelne uchádza a rieši projekty VEGA (12 projektov z toho 1 v partnerstve s Prešovskou univerzitou) a APVV (2 projekty, z toho 1 ako partner FEI TUKE). V roku 2019 boli predložené 4 návrhy projektov APVV.  
Ústav geotechniky SAV má 54 kmeňových zamestnancov.
Priemerný vek kmeňových zamestnancov je cca 47,5 roka, vedeckých pracovníkov 45,2 roka.      
Ústav geotechniky SAV sa podieľa sa na uskutočňovaní doktorandského štúdia v študijnom odbore 5.2.39 Hutníctvo, ktorý zastrešuje Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity  v Košiciach. Vo vedeckej výchove je na Ústav geotechniky SAV ako EVI 10 študentov 3. stupňa VŠ vzdelávania.
 
-Predpoklad čerpania rozpočtu za r. 2019 bol daný písomne, stručné doplnenie p. Hrabovským k položkám P1a  P7 , k čerpaniu rozpočtu neboli pripomienky.
Písomne bol predložený  návrh rozpočtu SBK  na r. 2020.

-Pri rozprave k hlavným úlohám na r. 2019-2020 boli kontrolované aj úlohy z 1PSBK na r. 2019-2020. Na základe rozpravy  sa úlohy (4-9) z 1PSBK, boli zrušené v plnom rozsahu a stanovili  nové úlohy:

1. Informovať o ďalšom postupe pri vypracovávaní SP a jej nadväznosť na program„Vízia a stratégia rozvoja SR         do roku 2030“.
        T: 06.2020                                                                      Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                                   MH SR
2. Pripraviť obsahovo, vecne a personálne na mesiac Máj stretnutie v Multifunkčnom centre v SN k surovinám         na ktoré budú prizvaní aj zástupcovia obcí kde sa suroviny ťažia a z tých obcí, kde je         predpoklad         ťažby. Informáciu o obsahu stretnutia podať na 3PSBK. 

         T: v texte                                                                    Z: riaditeľ úradu komory
                                                                                          preds. ZBSS
3. Urobiť analýzu dopadov návrhov zmien   stavebného zákona a zákona o EIA.  
        T: 3PSBK                                                                       Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                                      SZVK

4. Overiť ako boli do záverečného  znenia stavebného zákona a zákona o EIA   zapracované zmeny dohodnuté pri         medzirezortnom konaní.
        T: PSBK-08.2020                                                                 Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                                MH SR

5. Pripraviť témy k osloveniu odbornej a laickej verejnosti o potrebe surovín, možností SR ich  ťažby z         domácich zdrojov a o nových              technológiách spracovania.   
  T: 31.01.2020                                                                  Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                            ZBSS, MH SR,F-BERG
                                                                                                                     
6. Podať informáciu o zapojení ŠGÚDŠ v r. 2020 do programov EÚ.
        T: 19.02.2020                                                                   Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                            riaditeľ ŠGÚDŠ                      
-Informácia o uhradení členských príspevkov za rok 2019.
Poplatok za členstvo v SBK  zaplatili všetci členovia SBK.
V súlade s úlohou k bodu č. 6 programu ( členské  na r. 2021), vzhľadom na položku P7 v ( r. 2020 -1200€) sa ukladá predložiť návrh možnej zmeny platenia členských príspevkov ( na VZ r.2020)  pre r. 2021. 

-Návrh plánu zasadnutí predstavenstva v roku 2020.
Návrh programu rokovaní predložený písomne bol prijatý, v prípade potreby bude operatívne upravený.

-Informáciu o činnosti Študentského baníckeho spolku prezentoval pán Ing. Ján Fehér a člen rady  Ing. Martin Konček.
Študentský banícky spolok vznikol v roku 2011 ,činnosť spolku je riadená predsedom a radou, ktorí sú volení na určité obdobie. V čele Študentského baníckeho spolku je 4- členná Rada ktorej predsedá pán Ing. Ján Fehér. Aktuálne má študentský banícky spolok celkom 20 členov.
Po určitej stagnácií v práci,  bola 09.10.2019 jeho činnosť obnovená a zvolené nové vedenie.
Z nástupom nového vedenia sa činnosť aktivizovala a zástupcovia spolku sa prezentovali na viacerých akciách. 
Od založenia spolku dobrú spoluprácu s viacerými spolkami, s ťažobnými organizáciami a s dekanom Fakulty BERG  Dr.h.c. prof. Ing. Michalom Cehlárom, PhD.
Na otázky k práci spolku odpovedal predseda p. Fehér.

-Informácia o činnosti Košického baníckeho a hutníckeho cechu
Košický banícky cech vstúpil už do svojho 21. roku činnosti a je jedeným z prvých na Slovensku. V roku 2013 sa cech rozšíril  o hutníkov a svoj názov zmenil na Košický banícky  a hutnícky cech. Týmto náš cech nadviazal na banskoštiavnickú históriu spojenia týchto dvoch základných priemyselných odvetví. Činnosť cechu riadi výbor, ktorý je volený na trojročné funkčné obdobie v čele výboru je prof. Boroška.
Dvadsať rokov existencie cechu si pripomenuli na slávnostnom zasadnutí cechu dňa 17. októbra 2019, kde s prejavom vystúpili cechmajster prof. Borošku, GR STM Ing. Labanič a  pán Ing. Sombathy.  Vo vydanej publikácií 20 rokov košického baníckeho a hutníckeho cechu je v nej zachytená dvadsaťročná činnosť cechu, zoznam členov, ktorí pôsobili v cechu počas 20 rokov ktorých  je ich viac ako 120, z toho je 15 členov zakladajúcich.
Z prednáškovej činnosti a organizovaní seminárov a konferencií to bol predovšetkým Okrúhly stôl Surovinová politika a montánne dedičstvo Slovenskej republiky. Pozornosť venujú tiež Študentskému baníckemu spolku na fakulte, ktorý v poslednom období začína svoju aktivitu.


-Ďalej bola daná Informácia o priebehu duálneho vzdelávania subjektov  SBK  v školskom roku 2019- 2020.
Reálne je duálne vzdelávania vykonávané v HBP a.s. Prievidza, a to :
HBP a.s., o.z. BME
V júni 2019 ukončili štúdium na pracoviskách HBz., a.s. - o.z. BME 8 žiaci 4. ročníka maturitných odborov: Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (4 žiaci) a Mechanik strojov a zariadení (4 žiaci). Do pracovného pomeru nenastúpil ani jeden žiak.
Od septembra 2019 do 1. ročníku nastúpili šiesti žiaci učebného odboru 2433 H - obrábač kovov. So SOŠ Vansovej v Prievidzi je uzatvorená zmluva o poskytovaní duálneho vzdelávania a žiaci majú uzatvorené učebné zmluvy.
HBP, a.s.
V auguste a septembri 2019 nastúpili pracovať do HBP, a.s. 3 absolventi učebného odboru 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika (1 podzemie, 2 povrchové pracoviská).
Ďalej sa v uvedenom učebnom odbore pripravujú na pracoviskách HBP a.s.:
 traja žiaci 3. ročníka (SOŠ Lipová v Handlovej). Všetci traja žiaci majú uzatvorenú zmluvu o budúcej         pracovnej zmluve, s nástupom do zamestnania najneskôr 1.9.2020. Skúšky prebehnú  v júni 2020.
 piati žiaci 2. ročníka (1 žiak SOŠ Lipová v Handlovej, 4 žiaci SOŠ Vansovej v Prievidzi). Všetci žiaci         požiadali o uzatvorenie zmluvy o budúcej pracovnej zmluve s nástupom do zamestnania najneskôr 1.9.2021.

Odborný výcvik v 1. ročníku vykonávajú na školách ďalší 5 žiaci SOŠ Lipová v Handlovej, s ktorými máme uzatvorené učebné zmluvy. Títo žiaci nastúpia od septembra 2020 na pracoviská ÚEÚ v Novákoch, kde bude od 2. ročníka prebiehať odborný výcvik.
Duálne vzdelávanie na Gemeri zabezpečujú SMZ a.s. Jelšava  v spolupráci so strednou školou v Revúcej, kde bolo realizovaných viacero aktivít.

Legislatíva. 
-Informácia bola daná písomne, rozpravava k legislatíve a opatrenia sú uvedené v bode 1 odst.a

-Informácia k realizácii  DUAL-u.
Informácia bola daná písomne, po oboznámení sa s prezentáciou aktivity „Nová štruktúra odborov vzdelávania“ musíme konštatovať, že zatiaľ nie sú riešené odbory vzdelávania skupiny č. 21. K tomu sme  pripravili a odoslali naše stanovisko, ktoré sme odoslali p. Kuzmovi. (ŠIOV).

-Návrh na výkon funkcie riaditeľa úradu komory  predložil predseda predstavenstva.
Predstavenstvo hlasovaním schválilo na funkciu riaditeľa úradu komory na obdobie od 01.01. 2020 do 31.12.2020  pána  Jána Hrabovského.
           
-V rôznom p. Szombathy – informoval, že v ČR nie sú skusenosti s aktivitou starostov a primátorov pri podpore banského podnikania, vyslovil predstavu k stretnutie v Spišskej Novej Vsi, miesto 13. stretnutia baníckych spolkov a miest v r. 2020 sa upresní.

-Uznesenie a ukončenie rokovania.
Predstavenstvo schválilo návrh uznesenia, ktoré  bude na základe diskusie  doplnené. Ďalej bola daná informácia, že najbližšie rokovanie predstavenstva SBK bude 19. februára  2020 vo Vyšnej Boci.     

-Na záver, predseda predstavenstva poďakoval zúčastneným členom predstavenstva a prítomným hosťom  a ocenil aktívny prístup pri rokovaní, následne rokovanie ukončil.


Prievidza 19.12.2019                                                                                Hrabovský
                                                                                                     úrad SBK