Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z rokovania 3.PSBK ktoré sa konalo dňa 19. 02. 2020

Rokovanie predstavenstva SBK sa konalo v priestoroch Hotela Barbora, ktorý je zariadením HBP a.s. Na úvod po odznení baníckej hymny si účastníci rokovania minutou ticha uctili pamiatku zosnulého p. Jana Hijja. Predseda predstavenstva p. Peter Čičmanec privítal všetkých prítomných členov predstavenstva SBK a prizvaných  hostí, poprial všetkým veľa osobných úspechov v novom roku 2020 a otvoril rokovanie.Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: za MŽP SR p. Vlasta Jánová, za MH SR sa ospravedlnil p. Ján Petrovič, ďalej p. Peter Kukelčík, predseda HBÚ p. Peter Kukelčík a p. Peter Čorej, predseda DR, za úrad komory p. Ján Hrabovský, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska p. Erik Sombathy za banícky spolok SPIŠ páni Klaučo a p. Daniel, za OZ SALVATOR p. Flodr.
Predseda predložil program rokovania, ktorý bol po úprave bez pripomienok schválený. Na požiadanie p. Petroviča z MH SR bol bodu č. 4 presunutý na PSBK
PROGRAM :
1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia.
2. Informácia o výsledkoch r.2019 a zámeroch r.2020 spoločnosti HBP.a.s.
3. Informácia o práci v EUROCCOL za r. 2019 a program r.2020.
4. Informácia o návrhu integrovaného národného energetického a klimatického
plánu na roky 2021 – 2030 - preložený na 4. PSBK.
5. Informácia o práci OZ SALVATOR Výšná Boca.
6. Informácia o práci Banícky spolok Spiš.
7. Rôzne:
a) Legislatíva.
b) Kníha na XXIII. VZ SBK -Kvety baní – minerály Banskoštiavnicko-
hodrušského rudného rajónu a stredoslovenskej banskej
oblasti.

c) Príspevok na 28. banícky ples v Banskej Štiavnici.
d) Program baníckych aktivít – Kalendárium 2020.
e) Aktualizovaný plán rokovaní predstavenstva na r. 2020.
f) Informácia o plnení rozpočtu SBK za r. 2019.
g) Stav členov SBK k 31.12.2019
h) Informácia pre PSBK - 41. rokovanie RZ SDV.
8. Uznesenie a ukončenie rokovania.

K bodu 1. program a kontrola uznesenia z PSBK, konaného dňa  06.12.2019 v Košiciach.
Ku kontrole plnenia uznesení bol materiál predložený písomne, uviedol ho riaditeľ úradu a odporučil vyhodnotenie schváliť.
K vyhodnoteniu neboli pripomienky.

Informáciu o výsledkoch a zámeroch spoločnosti HBP a.s. predložil p. Peter Čičmanec, ktorý informáciu doplnil o aktuálne otázky.
V akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza bolo z podzemia ťažobných úsekov Handlová, Nováky a Čáry v roku 2019 vyťažených 1 465 000 ton uhlia a vyrazených bolo 8 000 metrov banských diel.
V rámci hospodárenia s uhoľnými zásobami a racionálneho využitia zásob bolo dosiahnutá 90,5 %-ná, technologická a 67,6 %-ná plošná výrubnosť.
V roku 2019 Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. vyrobili triedené uhlie z produkcie bane Čáry len pre vlastnú spotrebu na výrobu tepla vo výške 663 ton sortimentu orech 1.
Najvýznamnejšiemu obchodnému partnerovi Slovenským elektrárňam, a. s. Bratislava bolo do elektrárne Nováky dodaných 1 412 570 ton energetického uhlia mimo elektráreň Nováky spoločnosť uhlie neexpedovala.
V pôsobnosti Hornonitrianskych baní Prievidza je aj Hlavná banská záchranná stanica. Banská záchranná služba je jedna z piatich základných zložiek Integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky. Hlavná banská záchranná stanica zabezpečovala stálu pohotovostnú službu pre 24 organizácií na celom Slovensku. Celkovo pôsobilo v banskom záchrannom zbore Slovenska v priemere 196 banských záchranárov, z toho je 179 zo spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza. Pohotovostná služba zasahovala pri likvidácii 2 mimoriadnych udalostí.
V roku 2019 bolo zaznamenaných 211 evidovaných pracovných úrazov, z toho bolo 106 registrovaných, úrazovosť klesla o 36 evidovaných a 29 registrovaných pracovných úrazov. V závere roka 2019 v HBP a.s. zamestnávala celkom 3072 zamestnancov z toho 167 zamestnancov pracovalo dodávateľským spôsobom. Vzhľadom k plánovanému poklesu ťažby uhlia v roku 2020, sa v priebehu roka 2019 realizoval proces racionalizácie zamestnanosti.
Finančná situácia bola v priebehu roka zložitá, avšak spoločnosť si plnila záväzky voči zamestnancom, štátnemu rozpočtu, poistným fondom a bankovým ústavom v lehotách splatnosti.

Zámery spoločnosti pre budúce obdobia:
V roku 2020 sa plánuje vyťažiť 1 220 000 ton uhlia v DP Handlová, Nováky a Čáry. Zabezpečenie prípravy ťažobnej spôsobilosti pre budúce obdobia bude realizované razičskými kolektívmi vyrazením banských chodieb v celkovej dĺžke 9 213 metrov.
Uskutočnené zmeny vo vonkajšom prostredí, a najmä v legislatívnej oblasti, ako ukončenie podpory výrobu elektrickej energie z domáceho uhlia do konca roka 2023, sa spustili útlmový program na hornej Nitre. Bol pripravený a prerokovaný akčný plánu transformácie uhoľného regiónu čo znamená, že HBP a.s. sa musia vysporiadať so skrátením termínu ťažby uhlia o sedem rokov.
Spoločnosť začala s prípravou na postupné ukončenie ťažby uhlia  a spolu s   Európskou komisiou realizuje notifikovaný program postupného doťaženia a uzatvorenia jednotlivých ťažobných polí dobývacích priestorov Handlová, Nováky, ktorý sa predpokladá do konca roku 2027.
Trenčiansky samosprávny kraj pripravil národný projekt pre podporu zamestnanosti v regióne horná Nitra, ktorý by mal byť spustený už v 1. štvrťroku 2020. Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. začali pripravovať projekty na diverzifikáciu zamestnanosti a čiastočné udržanie pracovných miest, ako opravy železničných vozňov v dcérskej spoločnosti Ekosystémy, výrobe podvozkov koľajových vozidiel v Banskej mechanizácii a elektrifikácii Nováky, v spolupráci s Vagónkou Poprad a s ZOS Trnava a pokračovať agro-potravinárskych aktivitách.
Informácia o práci v EURACOAL za r. 2019 a program r. 2020

Bola spustená nová iniciatíva Euracoal-u nazvaná Coaltech 2051, ktorá je o najnovších a najlepších praktikách spojených s využívaním uhlia.
Boli stretnutia s tromi poslancami Európskeho parlamentu.
V rámci Euracoal-u bola zriadená nová Komunikačná pracovná skupina.
Bola spustená nová (poľská) webstránka BeCoal, ktorá vysvetľuje súčasnú a budúcu úlohu uhlia v priemysle a spoločnosti.
Reprezentanti Euracoal sa zúčastnili na troch zasadnutiach platformy Transformácie CRiTP, na množstve ďalších zasadnutí, včítane Energy Summit-u EÚ.
Euracoal sa podpísal pod viaceré deklarácie vyjadrujúce sa k transformáciám – Waršavskú, Görlitzkú a iné.

Z Euracoalu vystúpili TKI –Turecký Uhoľný štátny úrad (dlhodobo neaktívny) Carbunión – španielska Uhoľná Jednota – preto, že uhlie sa v Španielsku prestalo ťažiť a Finnish coal Info – dlhodobo pasívna organizácia.

Do Euracoal-u vstúpili noví členovia: Oceliarne Doneck z Ukrajiny a Čiernouhoľná Asociácia Nemecka.

Situácia s uhlím vo svete v roku 2019.
Medziročne sa výroba čierneho uhlia na svete do konca roku 2019 zvýšila o 2% na 7,2 miliardy ton ročne.
Najviac zvýšila ťažbu Čína – medziročne o 171 miliónov ton, a Indonézia o 52 miliónov ton.
Ostatné krajiny : EÚ, USA, Austrália a India však svoju ťažbu znížili a preto je celkový nárast ťažby a spotreby uhlia po započítaní zníženia medziročne „len“ o 100 miliónov ton.
Ceny čierneho teplárenského uhlia sa dostali na úroveň 50 – 60 dolárov za tonu.

Európa včítane balkánskych nečlenských krajín, Turecka a Ukrajiny za rok 2018 vyrobila 367 miliónov ton hnedého uhlia a lignitu, 76 miliónov ton čierneho uhlia a doviezla 176 miliónov ton čierneho uhlia zo zámoria a Ruska. Výroba a spotreba uhlia v Európe neustále klesá, na úkor zvyšovania podielu plynu.

EÚ produkuje v súčasnosti (2019) necelých 9% svetových emisii CO2 s klesajúcou tendenciou, ostatné krajiny ale celkové svetové emisie dvíhajú

Čo v roku 2020
Začiatkom roku 2020 sa uskutočnila konferencii Uhlie a Oceľ – Nové perspektívy.

Hlavné úlohy navrhnuté pre Euracoal na rok 2020 sú:
• Príprava stanoviska ku „Klimatickej stratégii a Európskej Zelenej Dohode“.
• Posilňovanie správ o pozitívnom vývoji v uhoľnom priemysle.
• Zapojenie sa do procesu legislatívnych revízii predpisov EÚ – ETS – obchod s emisnými povolenkami, Vodná direktíva.
• Podpora projektov uhoľných spoločností prinášajúcich benefity pre ekonomiku a spoločnosť.
• Identifikovanie skutočných nákladov transformácie uhoľných regiónov.
• Získať adekvátne financovanie procesov transformácie.
• Podpora tvorby špeciálnych ekonomických zón v banských regiónoch.
• Spolupráca s miestnymi úradmi v banských regiónoch.
• Stať sa vplyvným partnerom Európskej komisie.
• Definovanie úlohy Euracoal v procesoch transformácie energetiky.

V diskusii sa poukázalo :- na rozdielne prístupy vo Fínsku (vapenec), v Rakúsku (ankerit ), v Poľsku (uhlie), kde si problémy riešia podľa svojich potrieb,
- k prostriedkom na projekty, kde sa tvorí CO2 = podpora 0€,
- otázky zabezpečenia energií v budúcnosti nie sú posudzované
reálne.
Informácia o návrhu integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030 - na požiadanie p. Petroviča bola preložená na 4. PSBK.
Informácia o práci OZ Salvator – Vyšná Boca

OZ SALVATOR Vyšná Boca vzniklo v roku 2014 na základe realizácie myšlienky Juraja TREGERA o sprístupnení starého banského diela, ktoré sa nachádza takmer v strede obce Vyšná Boca. Banské dielo nadobudlo súčasnú podobu vyčistením takmer  450 metrov dvoch častí štôlne. Aktívnu pomoc na sprístupnenie štôlne širokej verejnosti poskytli aj Spolok priateľov bane Nováky, Tovarišstvo poráčskeho baníctva, projektant Ing. Pramuka,  Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska a obec Vyšná Boca. OZ SALVATOR kde predsedom je Ing. Peter FLODR si zobral za cieľ propagáciu bohatej baníckej histórie na hornom Liptove.
Po ukončení rokovania PSBK skupina 11 účastníkov sfárala do štôlne SALVATOR, kde za účasti pánov Flodra a Trégra si banské dielo prehliadli. Po prefáraní, za prítomnosti starostky obce boli zodpovedané početné otázky.
Predseda SBK a všetci účastníci ocenili vynaložené úsilie a poďakovali za prácu členom OZ pri zachovaní baníckych tradícií obce a sprístupnenie pre verejnosť staré banské diela.

Informácia o práci Baníckeho spolku Spiš v roku 2019 a zámer r. 2020

Činnosť BSS v roku 2019 sa riadila „Kalendáriom 2019“, prijatým valným zhromaždením spolku 19. 2. 2019.
V častí A. je potrebné spomenúť spoluprácu s Technickým múzeom Košice pri organizovaní výstav v Banícko – energetickom centre Barboka. Pripravili sme 10 prednášok pre dospelých, prevažne s banícko - geologickou tematikou a celý rad prednášok pre stredné školy s baníckou tematikou nielen v Spišskej Novej Vsi, ale i v Gelnici a v Košiciach.
Zorganizovali sme v Spišskej Novej Vsi premietanie filmu „Cesty medi“ – účasť 360 ľudí a následnú besedu v Barborke pre 75 účastníkov. Zúčastnili sme sa pri projektovaní „Baníckeho námestia“, a začali sa s tým súvisiace zemné práce na presťahovaní vonkajšej expozície, ktorá bude doplnená o závesnú lokomotívu. Práce na tejto expozícií budú ukončené v I. polroku 2020.
Dnes má geologická expozícia okolo 1300 ks vzoriek hornín a minerálov.
Pravidelne bol dopĺňaný web spolku na webe mesta SNV. V publikačnej činností bola spracovaná a vydaná publikácia „Desaťročnica baníckeho spolku Spiš“. Spracovaná bola publikácia „Technické banícke a hutnícke pamiatky Spiša, časť V. (Poráč. Rudňany, Markušovce), ktorá má 381 strán a viac než 500 obrázkov, máp, fotografií a plánikov. Okrem uvedeného člen BSS Ing M. Jančura CSc. pripravil a vydal publikáciu „Hnilčík“.
V činností sme sa sústredili i na banícky oltár z roku 1766, ktorý je zo SNV a je v súčasností skvostom zbierok v Podtatranskom múzeu Spišská Sobota.

Pre r.2020 je pripravený náročný program.
Písomnú správu doplnili p. Klaučo a p. Daniel, kde pripomenuli ako končil závod Rudňany, na Spiši a širšom okolí prišlo o prácu cca 14000 baníkov. Zdôraznil bohatú technickú históriu, technicky pokrok a nové technológie v bani aj v úpravárenskej činnosti.
Bola pripomenutá nová aktivita pri zachovaní a pripomenutí si baníctva na Spiši cez vytvorenie skupiny Združenia banských miest ktoré finančne akcie zabezpečia. Aktívny v tom je p. Norbert Werner.
V Spišskej Novej Vsi sa pripravuje v júni stretnutie so zástupcami obci, kde sa nachádzajú ložiska využiteľných nerastov.
Predseda PSBK poďakoval za odvedenú prácu ponúkol pomoc pri realizácii muzeálnej časti.

Prehľad aktivít okolo zmien právnych noriem bol predložený písomne
Za obdobie od 2. PSBK boli 4 zasadnutia SNR :
č. 54 (04.12.2019) zvolaná na návrh skupiny opozičných poslancov – program nebol schválený.
č. 55 k zlatu a č.56 boli rokovania o Au, uloženom v zahraničnej banke ( Londýn ), a jeho presun do SR - presun nebol schválený.
č.57 – prerokovanie veta prezidentky zmeny k zákonu č. 330/1999 o územnom plánovaní
(pozemkové úpravy), veto prezidentky nebolo prehlasované.
MH SR nerokovalo o zmenách zákonov, ani nedávalo žiadne stanovisko.
Legislatívna rada vlády SR neprejednávala žiadne otázky súvisiace s banskou činnosťou.
V diskusii sa hovorilo k zákonu o ochrane krajiny, k zákonu o vodách, k zákonu o prieskumnom území a . Ide o zákony, kde rozhodovanie bolo presunuté na nižšie organizačné stupne – okresy. Odporúča sa uvážený a fundamentálny postup formou stretnutí a vysvetľovaním si stanovísk.
Informáciu o príprave vydania a  zakúpení kníh.
Kvety baní – minerály Banskoštiavnicko - hodrušského rudného rajónu a stredoslovenskej banskej oblasti. Kniha bude zabezpečená v spolupráci s  Banskoštiavnicko – Hodrušským spolkom a MH SR. ( Podmienečne schválené – definitívne po vydaní knihy).

Ďalej bola prerokované :
-Žiadosť organizátorov o príspevok na 27. banícky ples predložil riaditeľ úradu komory.
-Program aktivít - Kalendárium 2020 bol predložený písomne, prípadné zmeny budú spresnené a následne bude daná informácia.
-Aktualizovaný plán rokovaní predstavenstva na r. 2020.
Plán bol aktualizovaný, 4. zasadnutie PSBK v Bratislave na ŠGÚDŠ bude 29.04.2020.
-Informácia o plnení rozpočtu SBK za r. 2019. DR prerokuje závierku rozpočtu na svojom aprílovom zasadnutí.
-Stav čl. základne SBK k 31.12.2019.Informácia bola daná písomne,  SBK má 46 členov,
-Správa DUAL-ne vzdelávanie bola predložená písomne.

Bola podaná informácia o novej štruktúre odborov a sieti SOŠ, kde sa uvažuje vyradiť okolo 145 odborov, 94 odborov sa má transformovať na modulový systém, 138 odborov bez zmeny a 148 má mať nový vzdelávací poriadok. O vyradenie odborov požiadal ŠIOV zamestnávateľov na podnet MŠVVaŠ.
Bolo dohodnuté , že v priebehu 1. polovice mesiaca marec sa zorganizuje stretnutie významných podnikov k danej problematike.

V diskusii vystúpili :
p. Kukelčík poukázal na potrebu komunikácie so subjektami štátnej správy a samosprávy, na ktoré prešli niektoré kompetencie o ktorých predtým nerozhodovali. Ide napr. o problém ochrany prírody – inštitúcia ŠOP ( Štátna ochrana prírody ), tu je priamy kontakt viac účinný ako písomný styk.
p. Jánova – upozornila na dodatočné vyhlasovania CHLÚ, keď v SR je to 29,4% územia, v štátoch EU je to v priemere cca 12%.

Uznesenie a ukončenie rokovania
Riaditeľ úradu predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva a za overovateľa zápisnice a uznesenia navrhol p. Emila Letavaja. Predstavenstvo návrh uznesenia schválilo s tým, že bude doplnené o skutočnosti prijaté na rokovaní.
Ďalej bola dohodnuté, že najbližšie rokovanie predstavenstva SBK bude 29. apríla 2020. Miesto a čas rokovania bude oznámený v pozvánke po dohode s generálnym riaditeľom ŠGÚDŠ Bratislava.

Keďže ďalšie príspevky na prerokovanie neboli, predseda predstavenstva poďakoval členom a hosťom na rokovaní za účasť a aktivný pristup, nasledne rokovanie ukončil.

Po ukončení rokovania predstavenstva SBK bola prefárana štôlňa SALVATOR na
sprístupnení ktorej má zásluhu najmä p. Tréger a členovia OZ SALVATOR z Vyšnej Boce.

Prievidza 26.02.2020 Ján Hrabovský
riaditeľ úradu komory