Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

OBU-vyhl MH

Stanovisko Slovenskej banskej komory k návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú   pôsobnosti obvodných banských úradov v SR.


I.

Slovenská banská komora (ďalej aj „SBK“) bola ustanovená zákonom č. 59/1998 Z.z. o Slovenskej banskej komore. V SBK sú združení zástupcovia ťažobných organizácií, prieskumu, vedy a výskumu, škôl, občianskych združení, spolkov vo forme kolektívnych alebo individuálnych členov, spolu je ich počet 46.     
            Poslaním SBK je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov jej členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky v odvetví baníctva, geológie a v činnostiach vykonávaných banským spôsobom. Komora vyvíja činnosť na podporu a ochranu podnikania svojich členov v tuzemsku a v zahraničí. SBK si ctí a plne rešpektuje súčasný stav riadenia spoločnosti, disponuje dostatočným právnym vedomím a skúsenosťami v odbore činností vykonávaných banským spôsobom.
             Štátna banská správa prostredníctvom obvodných banských úradov (ďalej aj „OBÚ“) vykonáva na baniach a lomoch aj iné špecializované inšpekčné činnosti v podzemí (ako napr. staré bane, jaskyne, skanzeny, tunely), na povrchu v oblasti výbušnín, pyrotechnických výrobkov a munície s nadväznosťou na zabezpečovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov v organizáciách národného hospodárstva a technickej bezpečnosti zariadení upravujúcich BOZP a bezpečnosť prevádzky. Takto pripravená zmena obvodov negatívne zasiahne súčinnosť s inými orgánmi verejnej správy (napr. stavebné úrady, jednotlivých zložiek štátnej vodnej správy, atď....), čo bude mať dosah aj na iné rezorty.

            Nerastné bohatstvo Slovenskej republiky je rozložené nerovnomerne a pokiaľ má štát záujem na jeho využívaní, tak by mal mať aj záujem na kontrole organizácií vykonávajúcich banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom. Kontrolnú činnosť štát vykonáva prostredníctvom OBÚ, ktorých hlavnými úlohami je najmä kontrola nad racionálnym využívaním nerastného bohatstva, dodržiavaním technológií, dodržiavanie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, kontrola výroby, skladovania a používania výbušnín, a.i. Súčasné rozdelenie obvodov pôsobnosti jednotlivých OBÚ a ich počet (5) je adekvátny rozloženiu nerastného bohatstva a zabezpečuje dostatočnú kontrolnú činnosť štátu. Taktiež personálne zloženie na jednotlivých OBÚ je profesionálne a obsadenosť jednotlivých OBÚ odzrkadľuje špecifické miestne podmienky v jednotlivých obvodoch pôsobnosti.

II.

Keďže pripravovaná zmena vyhlášky miestnej pôsobnosti OBÚ hospodársky, sociálne, ale aj funkčne ovplyvní našich členov, SBK predkladá nasledovné pripomienky: 

1. Nekoncepčne a bez zdôvodnenia sa navrhuje výrazne zúžiť obvod pôsobnosti dvoch obvodných banských úradov (Spišská Nová Ves a Prievidza), čo je v rozpore so zásadou hospodárnosti. Absentuje akákoľvek logika, keď sa týmto dvom úradom v rámci ich miestnej príslušnosti ponecháva obvod najvzdialenejšieho okresu (okres Rimavská Sobota OBÚ v Spišskej Novej Vsi a okres Čadca OBÚ v Prievidzi), pričom ani okresy, kde tieto úrady sídlia, nebudú v ich územnej miestnej príslušnosti.

2. Návrh zmeny rozsahu obvodov pôsobnosti jednotlivých obvodných banských úradov je iracionálny, keď dvom OBÚ (Košice a Banská Bystrica) sa zdvojnásobuje veľkosť obvodov ich pôsobnosti, pričom absentuje akékoľvek rácio takéhoto návrhu z pohľadu efektivity, geografického usporiadania obvodov a úmernosti prerozdelenia práce jednotlivých OBÚ. Predloženým návrhom sa nielenže neracionalizuje štátna banská správa a práve naopak, môže sa znefunkčniť.

3. Pri územnej centralizácii štátnej banskej správy na jej prvom stupni nie je možné automaticky použiť princíp rozdelenia územia Slovenska len geograficky (východ, stred a západ), nakoľko ide o špecializovanú štátnu správu a nie všeobecnú. Štátna banská správa musí vykonávať svoju činnosť a štátny dozor predovšetkým tam, kde sa vyskytujú ložiská nerastov a kde sa banská činnosť, činnosť vykonávaná banským spôsobom a výroba výbušnín a munície vykonáva. Ložiská nerastov sú špecifické tým, že sú v danom území jedinečné a neprenosné. Táto skutočnosť determinuje aj existenciu banskej činnosti len na miestach, kde sa nerasty vyskytujú a nie opačne. Pokiaľ chce byť štátna banská správa efektívna, musí byť čo najbližšie k najväčšiemu množstvu banských prevádzok. Návrh vyhlášky však ide opačným smerom.

 

4. OBÚ v Spišskej Novej Vsi a v Prievidzi sú práve tie, ktoré sú umiestnené v centre výkonu banskej a ostatnej činnosti, ktorú dozorujú. Nie je náhoda, že v minulosti zákonodarca práve v týchto mestách umiestnil štátnu banskú správu pre prevádzky, ktoré sú výhradne sústredené v ich okolí a na ktoré sa banskí inšpektori špecializovali v rámci svojej pôsobnosti. Aj z pohľadu porovnania výkonnosti jednotlivých OBÚ je zrejmé, že pri OBÚ v Spišskej Novej Vsi a v Prievidzi (viď ročenky činnosti HBÚ a OBÚ) ide o tie, ktoré sú efektívne a pracovne najviac vyťažené. Zároveň majú skoro vo všetkých sledovaných ukazovateľoch najvyšší podiel na činnosti štátnej banskej správy v SR. Preto predložený návrh považujeme za neracionálny, keď nevychádza z reálneho stavu odzrkadľujúceho využívanie nerastného bohatstva Slovenska a vyťažiteľnosti týchto OBÚ.

5. Takmer vo všetkých nerastoch, ktoré získavajú organizácie v pôsobnosti jednotlivých OBÚ, majú najvyšší podiel organizácie v obvode pôsobnosti OBÚ v Prievidzi. Preradením organizácií z obvodu pôsobnosti OBÚ Prievidza do OBÚ Banská Bystrica môže nastať kritická situácia hraničiaca s nefunkčnosťou dozoru orgánov štátnej banskej správy. Obdobná situácia by mohla nastať aj pri OBÚ v Košiciach.

6. Zjavne zavádzajúce sa javí tvrdenie predkladateľa, že návrh vyhlášky nemá vplyv na podnikateľské prostredie. Má vplyv a to výrazne negatívny, nakoľko všetky podnikateľské subjekty, ktoré v súčasnosti spadajú do pôsobnosti OBÚ v Spišskej Novej Vsi a OBÚ         v Prievidzi (okrem vyššie spomínaných dvoch okresov) budú vybavovať a cestovať na OBÚ do výrazne vzdialenejších miest od miesta svojej podnikateľskej činnosti (zvýšenie finančnej a časovej náročnosti). Platí to aj pre vykonávanie všetkých druhov skúšok odbornej spôsobilosti pre zamestnancov a odborných zástupcov týchto spoločností, vrátane získavania banských oprávnení, povolení na dobývanie výhradných ložísk, povolení na dobývanie ložísk nevyhradených nerastov a iných povolení, ktorých vydávanie je v pôsobnosti týchto OBÚ.

7. Navrhovaná vyhláška má negatívny vplyv aj pre výkon pôsobnosti samotných dvoch OBÚ v Košiciach a v Banskej Bystrici, kde sa výrazne zvýši personálna, finančná a časová (cestovanie) náročnosť týchto úradov do takej miery, že pri viacerých činnostiach môže hroziť ich znefunkčnenie ako služby pre podnikateľské prostredie a výkonu štátneho dozoru pre bezpečnosť práce v banských prevádzkach (nedostatočný počet inšpektorov naprieč štátnou banskou správou). Navyše banskí inšpektori v rámci príslušných OBÚ sú vo viacerých svojich činnostiach odborne špecializovaní na špecifické podmienky banských prevádzok (povrchových či podzemných), ako aj vojenských prevádzok (pri vykonávaní dozoru výroby výbušnín a munície), ktoré sú umiestnené desiatky rokov v ich územnej pôsobnosti. Zároveň ide o prevádzky s absolútne dominantným počtom zamestnancov pôsobiacich v ich miestnej príslušnosti.

8. Najviac registrovaných pracovných úrazov je v obvode pôsobnosti OBÚ v Prievidzi a OBÚ v Spišskej Novej Vsi, ktorých činnosť má byť oklieštená na okresy Čadca, resp. Rimavská Sobota, v ktorých sa nevykonáva takmer žiadna činnosť spadajúca pod pôsobnosť týchto úradov. Návrh považujeme za neopodstatnený a jeho realizáciou môže nastať zhoršenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti samotných prevádzok (napr. v prípade mimoriadnej udalosti alebo závažného pracovného úrazu, keď je nevyhnutné bezodkladné sfáranie banských inšpektorov do podzemných prevádzok).

9. V prechodných ustanoveniach nie sú riešené správne konania, ktoré sú síce právoplatne skončené, ale boli napadnuté mimoriadnymi opravnými prostriedkami v rámci správnych konaní, resp. v rámci správneho súdnictva. V prípade ich zrušenia nie je upravené, ktorý OBÚ ich bude ako miestne príslušný riešiť.

10. Vyhláška v navrhovanom znení po jej schválení nepriamo ruší dva OBÚ, čo je v rozpore s právomocami Ministerstva hospodárstva SR v tejto oblasti. Predkladateľ zjavne obchádza kompetenciu zákonodarcu (NR SR), ktorý jediný môže zákonom zrušiť jednotlivé OBÚ v rámci štátnej  banskej správy.

11. Aplikáciou vyhlášky sa zníži efektívnosť systému štátnej banskej správy a znefunkčnenia sa jej činnosti pri navrhovanom výraznom zaťažení dvoch OBÚ v Banskej Bystrici a v Košiciach. Tieto OBÚ tak nebudú mať možnosť dôsledne plniť všetky úlohy im plynúce zo zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, banského zákona č. 44/1988 Zb., zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách a k nim prislúchajúcich podzákonných predpisoch.

12. V dôvodovej správe absentuje akékoľvek odôvodnenie, pre ktoré sa navrhovateľ (MH SR), ako ústredný orgán štátnej banskej správy, rozhodol takýmto asymetrickým a nelogickým spôsobom prerozdeliť územnú právomoc existujúcim OBÚ.

 Schválenie vyhlášky v navrhovanom znení považujeme za prvý krok smerujúci k likvidácii celej štátnej banskej správy.

 
                            ZDAR BOH !                                                 Ing. Ján Hrabovský, PhD.  
                                                                                                úrad SBK