Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

XXIII. VZ- SBK

SLOVENSKÁ BANSKÁ KOMORA BANSKÁ ŠTIAVNICA

ÚRAD KOMORY so sídlom

Ul. Matice slovenskej č. 10, 971 01 Prievidza

                                            

 POZVÁNKA

pre delegáta s hlasovacím právom

na valné zhromaždenie Slovenskej banskej komory, ktoré sa bude konať

 dňa 11. septembra 2020 o 10.oo hod.

v Jelšave – Hotel Hrádok s nasledovným programom:

     

 • Otvorenie VZ, privítanie hostí, banícka hymna.
 • Predloženie a schválenie programu VZ.
 • Voľba predsedu VZ, zapisovateľa,  overovateľa zápisu, skrutátorov.
 • Voľba volebno-mandátovej a návrhovej
 • Správa o činnosti predstavenstva za uplynulé obdobie.
 • Správa mandátovej komisie.
 • Správa o činnosti DR za uplynulé obdobie a stanovisko DR k účtovnej závierke.
 • Schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2019, správa o hospodárení.
 • Finančný rozpočet komory na rok 2020.
 • Výška členského príspevku na rok 2021.
 • Doplňujúce voľby členov predstavenstva za odstupujúcich členov.
 • Návrh uznesenia a jeho schválenie.
 • Záver VZ.

  

Predpokladaná doba trvania:

09.00 – 10.00 hod.    -  prezentácia,

10.00 – 12.00 hod.    -  rokovanie VZ,

12.00 – 13.00 hod.    -  spoločný obed.

  

     Odporúčame účasť v slávnostných baníckych uniformách. Dopravu na miesto konania VZ si hradí každý delegát sám. Pri prezentácii je potrebné sa preukázať potvrdeným delegačným lístkom.

     Pozývam Vás na slávnostný obed.

     Verím, že svojou dochvíľnou účasťou prispejete k zdarnému rokovaniu valného zhromaždenia.

 

  

                                                                                   Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.

                                                                                       predseda predstavenstva

 

 PD : 25.08.2020                                                                     Hrabovský

                                                                                            úrad SBK