Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Inf. z 6PSBK r.2020

Informácia  z 6.PSBK dňa 19. 08. 2020  


Na úvod p. Roman Gažúr – nový generálny riaditeľ SMZ Jelšava a.s.  privítal všetkých prítomných a zaželal PSBK vecné a úspešné  rokovanie. Predseda predstavenstva SBK  otvoril rokovanie, predložil  program rokovania, ktorý po doplnení bol jednomyseľne schválený.

Ku kontrole plnenia uznesení, ktoré bolo predložené písomne, neboli pripomienky. 

Informácia o SMZ, a.s. Jelšava bola spracovaná písomne, ktorú v krátkej prezentácii doplnil p. Gažúr. Konštatoval, že po dvoch rokoch rastu došlo k poklesu predaja produktov, a to hlavne v sortimente tehliarenských slinkov a sypkých monolitických hmôt. Tento pokles bol spôsobený poklesom v segmente oceliarenského priemyslu.
Celkový odbyt hlavných produktov v SMZ, a. s. Jelšava bol na úrovni 233 kt, čo predstavuje pokles o 10 %. Pozitívom roku 2019 bolo zvýšenie predaja všetkých produktov z kaustického magnezitu.
 Na otázky okolo plánovania, predaja, cien, nové produkty, poznatky s práce v Euromines odpovedali p. Gažúr a p. Švejkovský:
- kontrakty sa upresňujú každý mesiac,
- predaj je cez obchodných zástupcov,
- cez kausticky magnezit je snaha o maximálne bezodpadové využitie suroviny,
- spolupráca v Euromines je dobrá a potrebná, riešia sa emisné kvóty CO2 a ďalšie aktuálne otázky s inými odbornými inštitúciami, ktorých sú členmi. 

Ďalej boli prerokované materiály programu na XXIII. VZ SBK, a to :

Návrh  správy predsedu predstavenstva o činnosti PSBK a úloh na roky 2020-2021.

Správa o práci DR za r. 2019, správa o hospodárení za r.2019, rozpočet SBK na  r. 2020 a návrh na uznesenie.

Bol schválený program VZ SBK, bolo dohodnuté, že  XXIII. VZ SBK sa bude konať
11.09.2020 o 10,  hod. na Hrádku v Jelšave. Pre COVID – 19 boli zrušené celoštátne oslavy
DB a bolo dohodnuté, že vyznamenania ku DB 2020 budú odovzdávané na stretnuiach,
ktoré budú poriadať zamestnavatelia.

Bola predstavená kniha KVETY BANÍ – minerály Stredoslovenských  baníckych oblasti, ktorú dostanú  účastníci VZ SBK.

Bola daná informácia o aktivitách v Banskej Štiavnici, informácia o XIII.  stretnutí  „ Banských 
spolkov,miest a obcí „ predpoklad je október 2020 v Prešove, stále ide o návrh, rozhodne
reálna situácia a mesto Prešov.

Boli prerokované otázky z legislatívy, informácia k DUAL-nemu vzdelávani,  informácia
o členskom  za r. 2020 k 19.08.2020 ktoré  nevyrovnali  3 členovia. 

V ďalšom bola za odstupujúceho pána Žeca schválená koptácia do PSBK - pána Ivana Slaninku, informácia  o situácii v SNV – Multifunkčné centrum a múzeum, kde vedenie  STM v Košiciach vypovedalo zmluvu s platnosťou k 31.10.2020. Multicentru v Spišskej Novej Vsi  - banícke múzeúm týmto hrozí jeho uzatvorenie.

Predseda predstavenstva p. Čičmanec predložil návrh menovať odstupujúcich  dlhoročných členov PSBK p. Švejkovského a p. Žeca  za „ čestného člena SBK“,  čo bolo odsúhlasené. 

V diskusii p. Slaninka ako nový člen PSBK, informoval o práci ŠGÚDŠ, o svojom profesnom zameraní v rámci geológie a k diskutovaným zmenám geologického zákona.

 

V Prievidza  25.08.2020                                                       
                                                      
                                                                                                                                   Ing. Ján  Hrabovský, PhD. 
                                                                                                                                     riaditeľ úradu komory