Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Inf. z 1PSBK 2020-2021

                                                                          Informácia z prerokovania programu 1.PSBK konané formou „ per rollam „  október 2020

Rozhodnutím vlády SR o zákaze zhromažďovania sa osôb bolo v PSBK rozhodnuté, že zasadnutie PSBK ktoré sa malo konať 14.10.2020.v KE na F - BERG  bude formou  " per rollam "

Všetci členovia PSBK ( p. Letavaj bol PN ) svojím podpisom vyjadrili súhlas so záznamom z prerokovania predložených materiálov. 

                                                          
     Predstavenstvo
 
     I. konštatuje, že k predloženým materiálom na 1.PSBK sa vyjadrili členovia   predstavenstva ( prez. listina), p. Letavaj je na PN.
     II.  odsúhlasili nasledovný program rokovania:

     1. Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia
     2. Inf. o vzniku  Aliancie nerastných surovín EU, návrh riešenia a odporúčania
     3. Informácia o SZVK, EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. Košice a pôsobenie SZVK v ÚEPG
     4. Vyhodnotenie valného zhromaždenia a osláv dňa baníkov 2020
           
     5. Informácia o plnení Integrovaného národného energetického a klimatického plánu

     6. Činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov, hodnotenie časopisu MONTANREVUE
  
     7.    Informácia o práci  Gemerského ban. spolku BRATSTVO - Rožňava

    8.     Rôzne
     1. legislatíva 
     2. informácia z RZSDV a Sektorovej rady 
     3. žiadosť o fin. príspevok na dokončenie expozície v SNV   
     4. odpis pohľadavky - nezaplatené členské za r. 2017

    9.    Uznesenie a ukončenie rokovania

   III.   berie na vedomie

    - vyhodnotenie plnenia uznesení zo 6.PSBK – august 2020
    - informáciu  o vzniku  Aliancie nerastných surovín EU, návrhy a odporúčania
    - informáciu o SZVK, EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Košice a pôsobenie SZVK v ÚEPG,
    - vyhodnotenie  VZ SBK a osláv dňa baníkov  v r. 2020,
    - Informáciu o plnení Integrovaného nár. energetického a klimatického plánu
    - informáciu o  činnosti Združenia baníckych spolkov a cechov, hodnotenie časopisu MONTANREVUE,
    - informáciu o  práci baníckeho spolku Bratstvo v Rožňave
    - informáciu  k legislatíve
    - informáciu z RZSDV a Sektorovej rady 


   IV.   schvaľuje

    - plnenie úloh z predchádzajúcich uznesení  PSBK a prerokovanie diskusie z XXIII. VZ,
    - návrh na  zaslanie stanoviska SBK. kde SBK navrhuje na pozíciu Sherpa v rámci organizácie EIP on Raw Materials
      Dr.h.c. prof. Ing. Michala Cehlára, PhD., dekana FBERG TUKE.
      a na pozíciu zástupcu v Operačnej skupine EIP EIP on Raw Materials prof. Ing. Juraj Janočku, CSc., prodekana FBERG, TUKE.

   - čiastku 300€ pre ban. splok SPIŠ ako  finančný príspevok na dokončenie banskej expozície v SNV   
   -  odpis pohľadávky za členské ( r.2017) spol. RIS SNV ktorá vystúpila z SBK
 
   -  za overovateľa zánamu a uznesenia z predstavenstva pána Ľudovíta Kováča


  V.  ukladá

     1. Pripraviť návrh listu na menovanie zástupcov SBK do  organizácie EIP on Raw
        Materials
        T: 20.10.2020                                                            Z: riaditeľ úradu komory
                  
     2. Informáciu o priebehu duálneho vzdelávania subjektov  SBK pripraviť na decembrové zasadnutie PSBK.
        T: 15.11.2020                                                            Z: riaditeľ úradu komory
                  
    3. Vypracovať návrh doplnku  stanov SBK na vytvorenie funkcie  Čestného predsedu predstavenstva SBK a tento po schválení v PSBK  

       predložiť ku schváleniu na XXIV. VZ SBK. 
       T: 5PSBK                                                                    Z: riaditeľ úradu komory

    Prievidza    26.10.2020                                                                                                        Hrabovský

                                                                                                                                              úrad SBK