Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Inf. 2PSBK -04.12.2020

Informácia z rokovania  2. PSBK formou „ per rollam „  december 2020.

Nakoľko zákaz  zhromažďovania sa osôb trvá naďalej, aj 2. PSBK  bolo zabezpečené  formou „per rollam „.

Všetci členovia PSBK ( p. Letavaj je PN ) svojím podpisom vyjadrili súhlas so záznamom z prerokovania predložených materiálov. 

Predstavenstvo

konštatuje, že k predloženým materiálom na 2 PSBK sa vyjadrili členovia predstavenstva ( prezenčná listina), p. Letavaj je na PN.

bol odsúhlasený nasledovný program rokovania:

      1.Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia.

      2. Odporúčania vedecko-výskumného a priemyselného zoskupenia pre oblasť zdrojov nerastných surovín a energie na Slovensku. 

      3.Vedecko-výskumná a pedagogická činnosť FBERG TUKE.

      4.Informácia o práci  Ústavu Geotechniky SAV Košice.

      5.Predpoklad čerpania rozpočtu za rok 2020 a návrh na rok 2021

      6.Návrh plánu zasadnutí predstavenstva v roku 2021

      7.Informácia o priebehu duálneho vzdelávania subjektov SBK  v školskom roku 2020

      8. Rôzne:

 1. Legislatíva.
 2. Informácia – DUAL 2020

      9.  Uznesenie a záver rokovania

 Komentár k predloženému programu.

 K bodu č. 2.

Predložený program „Moderné a úspešné Slovensko – národný integrovaný reformný plán” tak, ako je postavený, bude základom a východiskom pre postup zabezpečovania surovín pre všetky nové programy, ktoré vyhlásila EU. Bude nevyhnutné, aby odporúčania boli súčasťou  vládneho programu.

 K bodu č. 3.

Fakulta BERG TU Košice svojimi výsledkami za hodnotený rok aj v tomto náročnom  období  nadviazala na svoje dobré predchádzajúce výsledky, pokles počtu študentov je odrazom aj  určitých zmien v spoločnosti. Počet zahraničných  študentov a medzinárodné ocenenie prác študentov sú dobrou správou.

 K bodu č. 4.    

V informácii o práci  Ústavu Geotechniky SAV Košice je dokumentovaný prehľad výsledkov ústavu pri riešení úloh a o spolupráci s inými inštitúciami. Je treba oceniť výsledky prác ústavu v  domácich a zahraničných projektov ako aj pri výchove nových odborníkov.   

 K bodudu č. 5.

K rozpočtu SBK.

Rozpočet na  r.2020 – zmeny v nákladovej časti, niektoré predpoklady neboli zo známych dôvodov  pandémie realizované, nová aktivita v službách je otázka legislatívy. 

V  príjmovej časti –675 €, jeden člen  aj napriek výzve (mail, list) do t.č. členské 730€ nezaplatil.

 K rozpočtu na r. 2021.

Predpoklad sú nižšie príjmy, a to nižšie stavy ( HBP, Nafta, SMZ).   

Výdaje zvýšené o : -  služby – poradenstvo,

                                 -  členské v ZHŤPG.

Na vyrovnaný rozpočet ( oproti r. 2019 nakoľko  r. 2020 je mimoriadny) bude potrebné v položke P-7 rozpočet dorovnať. 

 K bodu č. 6 

Návrh termínov a miesta zasadnutí PSBK treba považovať za otvorený materiál, ktorý bude podľa podmienok aktualizovaný. 

K bodu č. 7.

 Informácia k duálnemu vzdelávaniu – z dotácie MŠ SR pre SBK bolo z položky 630 – všeobecný materiál čerpané 1600€ za inštruktážne video, ktoré pripravili  SMZ a.s. Jelšava a 500€ pôjde pre Stredné odborné školy v Handlovej a v Prievidzi.  

 SBK vydala pre SMZ a.s. Jelšava osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme DUAL na pracoviskách praktického vzdelávania.  

 

 • berie na vedomie

        . vyhodnotenie plnenia uznesení z 1.PSBK – október 2020,

 • odporúčania vedecko-výskumného a priemyselného zoskupenia pre oblasť zdrojov nerastných surovín a energie na Slovensku,
 • informáciu o vedecko –výskumnej a pedagogickej činnosti - FBERG TUKE,
 • informáciu o práci  Ústavu Geotechniky SAV Košice,
 • predpoklad čerpania rozpočtu za rok 2020 a návrh na rok 2021,
 • návrh plánu zasadnutí predstavenstva SBK v roku 2021,
 • informáciu o priebehu duálneho vzdelávania subjektov SBK  v školskom roku 2020 – 2021,
 • informáciu k legislatíve,
 • informáciu o rokovaní RZSDV a Sektorovej rady.

     IV. schvaľuje

                      -    návrh rozpočtu SBK na r. 2021,

                     -    za overovateľa záznamu a uznesenia z predstavenstva pána Ivana Baču.

      ukladá

       1.Monitorovať pripravované zmeny zákonov súvisiacich s banským podnikaním

       T: 3.PSBK                                                      Z: riaditeľ úradu komory

       2.Predstavenstvo splnomocňuje predsedu PSBK dohodnúť zmluvu s riaditeľom úradu

           SBK pre r. 2021

           T: 31.12.2020                                                 Z: v texte

       3.Na 3. PSBK predložiť aktualizovaný plán zasadnutí do konca roka 2021.

           T: v texte                                                         Z: riaditeľ úradu komory 

       4. Na 5PSBK predložiť informáciu o duálnom vzdelávaní pre roky 2021-2022.

            T: v texte                                                         Z: riaditeľ úradu komory 

           Prievidza 15.12.2020                                            Ján  Hrabovský                                                                        

                                                                                         Úrad SBK

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                P