Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z 4.PSBK, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. 05. 2021

Po zmiernení protiepidemiologických opatrení sa 4.PSBK konalo za účasti členov PSBK.

Na rokovaní sa zúčastnilo 8 členov predstavenstva, predseda DR, riaditeľ úradu komory a piati hostia. Ospravedlnili sa p. Čičmanec, z hostí sa ospravedlnili p. Petrovič, ktorého zastúpil p. Onačila a p. Mesarčík z MŽP SR.

Na úvod člen predstavenstva p. Jozef Levoča privítal všetkých prítomných v rokovacej miestnosti a poprial členom PSBK a prítomným hosťom vecné a úspešné rokovanie.

Následne predseda predstavenstva SBK p. Michal Cehlár pozdravil všetkých prítomných, poďakoval p. Levočovi z NAFTA a.s. za vytvorenie dobrých pracovných podmienok a otvoril rokovanie.
Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: za MH SR p. Onačila, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska p. Erik Szombathy, p. Ján Hrabovský za SBS, p. Marián Beňovský za SSTVP, p. Sisol (F-BERG), ako hosť bola prítomná p. Janová.
Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky a ktorý bol doplnený o aktuálne veci. Predložený program bol jednomyseľne schválený.

Program rokovania :
1. Otvorenie, program a kontrola úloh.
2. Informácia o práci a.s. Nafta.
3. Informácia o programe MŽP SR na r. 2021.
4. Ročná účtovná závierka za r. 2020.
5. Informácia o rokovaní dozornej rady SBK.
6. Informácia o programe ZBSS - stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska.
7. Informácia o činnosti spoločnosti pre trhacie a vrtacie práce.
8. Informácia o činnosti Slovenskej baníckej spoločnosti.
9. Rôzne:
a) Legislatíva.
b) Správa zo zasadnutia RZSDV (rada pre duálne vzdelávanie).
c) Vízia – rozvoj duálneho vzdelávania.
d) Dotácia z MŠVVaŠ SR na duálne vzdelávanie.
e) Žiadosť F-BERG – ocenenie najlepšieho príspevku na ŠVK r.2021.
f) Žiadosť F-BERG – ocenenie najlepšej diplomovej práce absolventa r. 2021.
g) Žiadosť SBS o príspevok na vydanie knihy 30 r. SBS.
h) Nominácia do komisie MH k SP.
i) Študijný program F BERG.
10. Uznesenie a ukončenie rokovania.


Ku kontrole plnenia uznesení, bolo plnenie predložené písomne, neboli pripomienky, a bolo schválené.

Písomnú informáciu doplnil formou prezentácie, kde pán Levoča. Nafta a.s. je európsky prevádzkovateľ PZZP (plynové zásobníky) s kapacitou 64TWh v SR, ČR, v Rakúsku a Nemecku. Informoval o ďalších zámeroch NAFTA a.s. na západnom a východnom Slovensku a na Ukrajine. Spolupráca s firmou z USA je pri interpretácií výsledkov seizmiky na prieskumných územiach. Pre Anglicko vykonáva opravy a servis techniky, rieši možnosť využitia teplej vody z vyťažených vrtov, poukázal na možnosti uskladnenie H2, vo vrtoch. Zabezpečujú rekultiváciu území, kde ukončili práce, náročná je práca s aktivistami, ktorí vedome ignorujú vykonané práce.
Odpovedal na otázky p. Čoreja a p. Jánovej.

Informácia o činnosti Sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR bola písomná vypracovaná p. Mesarčíkom, ktorá bola doplnená p. Jánovou a p. Slaninkom, partnerské dohody sa plnia, záujem je o geotermálnu energiu, zaujímavé je využitie suchého tepla z vrtov, je predpoklad zmeny geologickej sekcie na MŽP SR.

Po prerokovaní v dozornej rade bola PSBK predložená ročná účtovná závierka, Hlavná kniha a výpis z účtov (dual) za r. 2020.
Pripomienky neboli.

Informáciu zo zasadnutia DR predložil predsda DR p.Čorej, definitívna správa za r. 2020 bude prerokovaná na 6.PSBK a následne na 34. VZ SBK.

- Informáciu o programe ZBSS - stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska a k ostatným
aktivitám predložil p. Szombathy.

- Plánované stretnutie ZBSS – Baníckych spolkov a cechov v Rožňave sa v r. 2021
organizovať nebude.

- Nie je predpoklad konania spoločných osláv Dňa baníkov a hutníkov v r.2021.

- Pre r. 2022 sa pripravuje 17. EKHT (Európske) / 14. SBMOS (Slovenské) stretnutie 7.-11.
septembra 2022 v Banskej Štiavnici.

- V máji bude v Banskej Štiavnici k tomu pracovné stretnutie. SBK vyslovila súhlas
a podporí konanie stretnutia baníckych spolkov a miest EU.

- Informoval o práci na správe o stave baníctva v SR pre kanceláriu prezidenta SR.

Informácia o činnosti Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vrtacie práce (SSTVP) bola daná písomne, ktorú doplnil p. Beňovský – prezident spoločnosti. Pre pandémiu museli byť niektoré činnosti zrušené ( konferencia), kurzy strelmajstrov a VTO boli zrealizované.
Pripomienky ani otázky neboli.


Informácia o činnosti Slovenskej baníckej spoločnosti bola predložená písomne, ktorú doplnil za SBS p. Hrabovský. Za osobnej účasti boli uskutočnené tri zasadnutia prezídia SBS a jedenkrát kontrolnej rady. Pracuje sa na príprave tradičnej už 31. konferencii História, súčasnosť a budúcnosť baníctva na Slovensku 7- 8. októbra na Repiskách.
Pri príležitosti 30. rokov práce SBS je pripravená k vydaniu knižka o práci SBS, ktorá bola v skušobnom vydaní predložená k nahliadnutiu členom PSBK.

V bode rôzne bola prerokovaná

a) Legislatíva – predložené správy kontroly legislatívy za mesiace marec a apríl.
Pripravujú sa zmeny zákonov 41, 44 a 51, verejne ešte neboli deklarované.
Pripomienky k stavebnému zákonu podala NAFTA a.s.
b) Bola podaná písomná informácia z rokovania RZSDV, inf. z rokovania prac. skupiny pre stredné vzdelávanie a verifikácia pre šk.. rok 2021/22, kde sa predpokladá nasledovné rozdelenie študentov:
• Gymnáziá 23,34%
• Stredné športové školy 1,73%
• Konzervatóriá 1,41%
• Školy umeleckého priemyslu 2,74%
• SOŠ 70,78%

c) Informácia : Vízia rozvoja duálného vzdelávania do r. 2025.( Vypracovala RZSDV).

d) Priznaná dotácia pre SBK z MŠVVaŠ SR na Duálne vzdelávanie pre rok 2021 je 10085.
Ide o sledované a prísne účelové účelové prostriedky.

e) Žiadosť F-BERG – ocenenie najlepšieho príspevku na ŠVK r. 2021.
Bol odsúhlasený príspevok vo výške 150€, odovzdanie zabezpečí dekan F BERG.

f) Žiadosť F-BERG – ocenenie najlepšej diplomovej práce absolventa r. 2021.
Bola odsúhlasená čiastka vo výške 150€, odovzdanie zabezpečí dekan F BERG.

g) Žiadosť SBS o príspevok na vydanie knihy 30 r. SBS.
PSBK odsúhlasilo čiastku 300€.

h) Nominácia do komisie MH SR k vypracovaniu novej surovinovej politiky.
PSBK odsúhlasilo do komisie p. Kováča, p. Levoču po dohode bude za ZHŤPG. 

i) PSBK vypracovalo a dalo stanovisko k súladu získanej kvalifikácie absolventov F BERG
so sektorovo – špecifickými požiadavkami na výkon povolania.

Pán predseda PSBK vyzval účastníkov či sú ďalšie otázky, ktoré je treba prerokovať, pripomienky neboli, pristúpilo sa k prerokovaniu uznesenia z 4. PSBK.

Uznesenie a ukončenie rokovania.
Riaditeľ úradu komory predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva, ktorý bude doplnený o prijaté závery.
Bolo odsúhlasené, že overovateľom zápisnice a uznesenia bude p. Jozef Levoča . Predstavenstvo návrh uznesenia i overovateľa schválilo.
Riaditeľ úradu SBK informoval, že ďalšie rokovanie predstavenstva a DR bude 23. 06 2021. o 10.00 hod. v Hodruši - Hámroch.

Na záver predseda predstavenstva poďakoval a ocenil aktívny prístup pri rokovaní zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, osobitne poďakoval p. Levočovi z NAFTA a.s. za vytvorenie príjemného prostredia rokovania predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

Pri spoločnom obede bolo prizvaným hosťom p. Jánovej a p. Onačilovi, pri príležitosti ich odchodu do dôchodku poďakované za dlhoročnú a dobrú spoluprácu.


Prievidza : 19.05.2021 Ján Hrabovský
Úrad SBK