Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z rokovania 4PSBK zo dňa 27. 04. 2022 na ŠGÚDŠ-BA

Prítomní: 9 členov (2 x per rollam) predstavenstva a 7 hostí

Príloha č. 1: prezenčná listina

 

Po odznení baníckej hymny GR ŠGÚDŠ p. Igor Slaninka privítal všetkých prítomných a predseda predstavenstva SBK p. Michal Cehlár otvoril rokovanie. Prítomných bolo 9 členov (2 x per rollam) predstavenstva a 7 hostí.

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Maťová za MŽP SR, p. Erik Sombathy, za ZBSCS, riaditeľ úradu SBK p. Ján Hrabovský, pán Jirko Vitáloš predseda spolku BARBORA z Pezinka, páni Janečko a Sisol z F-BERG a pani Klukanova za ŠGÚDŠ.

Predseda predst. predložil program rokovania ktorý bol jednomyseľne schválený:

Program rokovania :

  1. Otvorenie, program a kontrola úloh.

  2. Informácia o práci SGÚDŠ

  3. Informácia o programe MŽP SR na r. 2022.

  4. Ročná účtovná závierka za r. 2021.

  5. Informácia o rokovaní dozornej rady SBK.

  6. Informácia o 17. EKHT / 14. SBMOS 7. – 11. september 2022

  7. Inf. Banícky spolok (nezisková organizácia Barbora - Pezinok).

8. Rôzne:

 1. Legislatíva. – február, marec.

 2. Informácia zo zasadnutia RZSDV (Rada zamestnancov pre stredné duálne vzdelávanie).

 3. Dotácia z MŠVVaŠ SR na duálne vzdelávanie – DUAL- r. 2022.

 4. ENGAS s.r.o – výstup z SBK.

 5. Kalendárium - r. 2022.

 6. Žiadosť F-BERG – ocenenie najlepšej absolventskej práce a študentskej práce na ŠVK za r. 2022.

 7. Žiadosť o podporu konferencie „Prvé parné stroje v stredoeurópskom baníctve“ organizovanej Slovenským banským archívom v Banskej Štiavnici a Slovenským banským múzeom, v termíne 7. a 8. 10. 2022.

9. Uznesenie a ukončenie rokovania.

 

 

K bodu 1 Ku kontrole plnenia uznesení bol materiál predložený písomne. K predloženému materiálu pripomienky neboli a bol schválený.

K bodu 2 Informácia bola spracovaná formou prezentácie ktorú uviedol p. Slaninka.

Informoval o výsledkoch r. 2021, o programe ŠGÚDŠ na r. 2022.

Ústav bol založený v r. 1940 a vykonáva geologický prieskum, mapovanie, monitoring, prieskum životného prostredia, prieskum geologických rizík, asanácie, geologický a technologický výskum hornín, prieskumné územia a informačný systém.

Ústav sa podieľa na riešení programov EU, a to :

Geo PLAZMA – CE

EU- HORIZONT 2020 – ENOS – uskl. CO2

EU- HORIZONT 2020 - Geo ERA

SIMONA - Dunajský nár. program atď.

Ústav má rozsiahlu publikačnú činnosť a bohatú databázu informácií.

Ústav je vo svojich laboratóriách vybavený špičkovou prístrojovou technikou, pracuje tu 220 zamestnancov, celkove výdaje boli 7,454 mil €. Ústav má aj dobrú medzinárodnú spoluprácu pri riešení úloh. Je zámer otvoriť doktorandské štúdium geologických disciplín.

Na otázky odpovedal p. Slaninka a pani Klukanová.

 

K bodu 3. Informáciu o práci Sekcia geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podala pani RNDr Maťová.

V rámci výkonu štátnej správy bude v roku 2022 sekcia geológie a prírodných zdrojov tak, ako aj doposiaľ, zabezpečovať najmä:

 • systematický geologický výskum a prieskum územia SR v oblasti ložiskovej geológie, hydrogeológie, geotermálnej energie, inžinierskej geológie, geopotenciálov a geobariér životného prostredia, environmentálnych záťaží a monitoringu, ako aj inžinierskogeologický prieskum,

 • posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s výpočtom zásob nerastov,

 • tvorbu geologického informačného systému, informačného systému,

 • inventarizáciu uzavretých úložísk ťažobných odpadov a opustených úložísk ťažobných odpadov,

 • spoluprácu pri príprave politiky využívania zdrojov nerastných surovín Slovenskej
  republiky,

 • problematiku týkajúcu sa Spoločnej organizácie INTEROCEANMETAL (hlavne pomoc pre štátneho splnomocnenca),

 • plnenie Koncepcie geoparkov v Slovenskej republike, Koncepcie geologického výskumu a geologického prieskumu územia SR a Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží,

 • vydávanie geologických oprávnení na vykonávanie geologických prác overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác a vedenia registra (pre informáciu: k 1.1. 2022 bolo registrovaných 386 odborne spôsobilých osôb, z toho 62osôb malo odbornú spôsobilosť na ložiskový geologický prieskum),

 • evidenciu stavu a zmien zásob výhradných ložísk a vedenia ich bilancie, zabezpečovania evidencie ložísk nevyhradených nerastov,

 • konania spojené s určením, zmenami, zrušením a predĺžením doby platnosti prieskumného územia a s udelením súhlasu na prevod prieskumného územia (pre informáciu:

 

Na otázky odpovedala p. Maťova.

 

K bodu 4 Ročná účtovná závierka za rok 2021.

Predložený súhrnný materiál ako bol predložený do DR dostali aj členovia predstavenstva, správu doplnil p. Čorej, k správe pripomienky neboli.

 

K bodu 5.Informácia o rokovaní dozornej rady SBK.

Správu doplnil predseda DR.

 

K bodu 6. Informácia o 17. EKHT / 14. SBMOS 7. – 11. september 2022 doplnil

p. Sombathy, 08 a 09.09. je pripravovaná konferencia „Stratégie a inovácie v surovinovej

politike SR a EÚ – historický vývoj významu surovín“, spoločné závery konferencie.

Konferencia sa pripravuje spolu s F-BERG, MH SR a EU. F- BERG spolu s MŠVVaŠ SR

zriaďuje Školiace centrum pre odborné a technické hodnotenie problematiky nerastných

surovín.

Pre odbornú a občiansku verejnosť sa pripravy vydanie „Bielej knihy„, ktorá zhodnotí v SR geológiu, surovinovú základňu, technológie spracovania surovín , možnosti získania surovín, environmentálnu záťaž atď. Ide o objektívne posúdenie situácie a racionálne rozhodnutie získania dostatku surovín pre priemysel, bez ktorých to nepôjde.

K bodu 7.Informácia o práci spolku BARBORA bola predložená písomne, p. Jirko Vitáloš

formou prezentácie prípravy Geoparku Malé Karpaty priblížil nový smer práce s verejnosťou.

Geopark sa považuje za nástroj rozvoja regiónu s náležitou podporov Bratislavského kraja

a iných inštitúcií. Je uzatvorená dohoda o cezhraničnej spolupráci s Rakúskom a ČR.

Predseda PSBK poďakoval za vykonávanú prácu najmä pri styku s verejnosťou.

K bodu 8.) - Rôzne

8.a) Legislatíva. Písomne informácie o legislatíve za február a marec boli predložené písomne. Pozor na zmeny v zákone č. 125/2006 o inšpekcii práce.

8-b) Informácia k DUAL- nemu vzdelávaniu, študijne programy pre r. 2022-2023.

8-c) Informácia o dotácie pre DUAL.

Pre duálne vzdelávanie na školský rok 2022 bolo formou dotácie z MŠVVaŠ pre SBK vyčlenená čiastka 10993 € .

8-d) Žiadosť ENGAS, s.r.o.  Nitra – vystúpenie z SBK ( zmena podmienok)

PSBK súhlasí s ukončením členstva k 31.12.2021.

8-e) Kalendárium pre r. 2022.

Pre informáciu a koordináciu činnosti bol všetkých členov v baníckej komunite vypracovaný program akcií pre r. 2022.

8-f ) Žiadosť F-BERG, najlepšia študentská absolventská práca a príspevok na ŠVK-2022.

Žiadosť sa schvaľuje a priznáva sa odmena po 150 €. (2x).

8-g) Žiadosť o podporu MV SR - SNA pre konferenciu poriadanú k 300. výročiu postavenia atm. parného stroja pre čerpanie banských vôd v Novej Bani.

Žiadosť sa schvaľuje a priznáva sa odmena po 200 €.

 

V diskusii vystúpil p. Paulik, ktorý podal krátku informáciu ku kontrole podzemia v Nižnej Slanej v súvislosti s kontamináciou rieky Slana.

 

Ďalšie rokovanie predstavenstva SBK bude v mesiaci jún. Na záver predseda predstavenstva zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, poďakoval a ocenil aktívny prístup.

 

Prievidza 03.05.2022 Hrabovský