Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

INFORMÁCIA z rokovania 5.PSBK zo dňa 22. 06. 2022 v Hodruši-Hámroch

 Na rokovaní bolo prítomných 5 členov predstavenstva, riaditeľ úradu komory a 6 hostí. Štyria členovia PSBK sa pre neodkladné povinností vyjadrili formou „ per rollam „.

Na úvod rokovania súbor Štiavničan zaspieval 4 piesne, člen predstavenstva p. Ivan Bača privítal všetkých prítomných a účastníkom poprial vecné a úspešné rokovanie.

 

Následne predseda PSBK privítal všetkých prítomných, poďakoval p. Bačovi zo Slovenskej banskej s.r.o. za vytvorenie dobrých pracovných podmienok a otvoril rokovanie.

 

Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 5 členov predstavenstva na mieste rokovania, a 4 členovia hlasovali formou „ per rollam „ predstavenstvo je uznášaniaschopné. Predseda predstavenstva predložil členom predstavenstva program rokovania ktorý bol jednomyseľne schválený.

 

Program rokovania :

  1. Otvorenie, privítanie hostí, kontrola úloh.

  2. Informácia o činnosti Slovenskej banskej, s.r.o.

  3. Informácia k VZ SBK, DB-2022 a ostatné aktivity v Banskej Štiavnici.

  4. Informácia - Duálne vzdelávanie na r.2022-2023.

  5. Informácia o činnosti SSTVP – spol. pre vrtacie-trhacie práce.

  6. Prezentácia elektronickej knihy Baníckymi chodníkmi Slovenska.

  7. Rôzne:

 1. Legislatíva. – február, marec.

 2. Informácia zo zasadnutia RZSDV.

 3. Informácia – požiadavka - DB 2022 – správy členov SBK na VZ, do 31.07.2022.

 4. Informácia – vyznamenania na DB 2022.

 5. Informácia o príprave ťažby v Zlatých Horách – p. Pašek, ČR.

8. Uznesenie a ukončenie rokovania.

 

Ku kontrole plnenia uznesení pripomienky neboli a plnenie úloh bolo schválené.

 

Informácia o  činnosti Slovenskej banskej, s.r.o. formou prezentácie formou prezentácie doplnil riaditeľ spoločnosti.

V roku 2021 spoločnosť Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša – Hámre pokračovala v realizácii banskej činnosti v štyroch dobývacích priestoroch, a to v DP Banská Hodruša,  osobitný DP Banská Štiavnica VII, DP Banská Štiavnica a DP Žarnovica. V prvých troch dobývacích priestoroch sa realizovala banská činnosť v podzemí pri otvárke a príprave a dobývaní polymetalických rúd, v DP Žarnovica lom Kalvária sa pre neodpísanie zásob zámery nenaplnil.

 

 

Spoločnosť v uplynulom kalendárnom dosiahla nasledovné výrobné výsledky :

 

Rok 2021Rok 2020 % Rozdiel

- ťažba polymetalických rúd 51.379 t 53.900 t - 4,6 %

 

- výroba kolektívneho koncentrátu 682,5 t 883,2  t - 22,7 %

 

- expedícia kovov Zlato 0,392 t 0,336 t +16,6 %

Striebro 0,328 t 0,268 t +22,3 %

Olovo 101,18 t 102,03 t - 0,83 %

Meď 25,205 t 19,61 t +28,5 %

Zinok 5,642 t 95,49 t - 20,78%

 

 

Pri cenovej úrovn kovov za rok 2021 spoločnosť dosiahla nárast výkonov o 2,2 mil. €.

 

Zámery a plány spoločnosti na nasledujúce obdobie.

Realizáciou banskej činnosti v podzemí bane Rozália zabezpečiť dostatočnú ťažbu rudy o plánovanej kvalite cca 7,5 g/t, plánovaný nárast mzdových prostriedkov o 10 %, zabezpečenie dostatočných zdrojov na realizáciu otvárkových banských diel a geologického prieskumu. Bola dokončená otvárka XIX- teho obzoru, ktorý je o 30m hĺbšie. Aktuálne na XIX obzore sa razí vetrací komín, ktorý po prepojení s XVIII obzorom zabezpečí priebežné vetranie čo umožní zvýšenie počtu pracovísk a zahájenie dobývania.

Na všetkých obzoroch pod úrovňou dedičného XIV-teho obzoru sa zvýšila náročnosť odvodnenia pracovísk ako aj úklonnej dopravy.

Vo flotačnej úpravni bol dokončený projekt modernizácie flotačnej linky, bol zakúpený nový primárny čeľusťový drvič a aktuálna je modernizácia čerpacej techniky, Pokračuje sa s inštaláciou technológie nového chemického laboratória. Bola navýšená hrádza odkaliska. Realizuje sa budovanie novej vetvy kalovodu z úpravne ,ako aj podzemné prepojenie s baňou Rozália, čo si vyžaduje montáž potrubia na prepravu hydrozmesy v celkovej dĺžke cca 16 km. Do budúcna zabezpečíme ukladanie flotačných kalov do vyťažených podzemných priestorov.

Neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti je aj historická baňa Starovšechsvätých, ktorá vytvára pre širokú verejnosť vhodnú príležitosť oboznámiť sa s podzemnými priestormi vytvorenými banskou činnosťou pri dobývaní nerastov, historickými banskými artefaktmi a unikátnou mineralogickou zbierkou. Priemerná ročná návštevnosť bola v minulých rokoch na úrovni cca 3 000 platiacich návštevníkov.

 

 

Vzhľadom na konanie 17. EKHT / 14. SBMOS 7. – 11. september 2022 Banská Štiavnica, oslavy Dňa baníkov v tomto roku budú prebiehať v režime podľa programu ktorí sa pripravil, ktorý obsahuje viacero aktivít sa stále dolaďuje.

Je zámer pokračovať v tradičných oslavách so zmenami , ktoré sa osvedčili a prijali.

 

Štvrtok 8.9.2022

09.00 – 12.00 Konferencia „Stratégie a inovácie v surovinovej politike SR a EÚ – historický vývoj významu surovín“ - sekcia Európske montánne dedičstvo.

13.00 – 17.00 Konferencia „Stratégie a inovácie v surovinovej politike SR a EÚ – historický vývoj významu surovín“ - sekcia Raw Materials Day 2022.

18.00 – 19.00 Slávnostné otvorenie 17.EKHT. Vztýčenie zástavy VEBH.

19.00 – 22.00 Slávnostný Salamandrový šachtág.

 

Piatok 9.9.2022

08.00 – 09.30 Valné zhromaždenie Slovenskej banskej komory.

10.00 – 12.00 Konferencia „Stratégie a inovácie v surovinovej politike SR a EÚ – historický vývoj významu surovín“, spoločné závery konferencie.

13.00 – 14.00 Slávnostné otvorenie Salamandrových dní (kostol sv. Kataríny).

15.00 – 17.00 Celoštátne dni baníkov, hutníkov, geológov a naftárov, odovzdanie vyznamenaní.

17.00 – 18.00 Recepcia.

18.00 – 19.00 Zoraďovanie Salamandrového sprievodu.

19.00 – 21.00 Salamandrový sprievod.

21.00 – 23.00 Kultúrny program v stane – vystúpenie kapiel a spevokolov.

 

Sobota 10.9.2022

08.00 – 10.00 Registrácia účastníkov.

10.00 – 11.00 Ekumenická bohoslužba, Farský kostol.

11.00 – 12.00 Koncert Bergkapelle Leoben – Seegraben, Univerzitný dychový orchester

Montanuniversität .

12.00 – 13.00 Prijatie zástupcov delegácií u primátorky mesta Banská Štiavnica (Sála kult.centra).

14.00 – 15.00 Zoraďovanie sprievodu (Ulica Akademická od Farského kostola až po Botanickú záhradu).

15.00 – 16.00 Sprievod baníckych a hutníckych spolkov mestom (od Farského kostola na

Nám.sv.Trojice).

16.00 – 17.00 Program na tribúne na námestí– príhovor primátorky mesta Banská Štiavnica a hostí,

Odovzdanie čestných odznakov sv. Barbory a partnerských organizácií,

stužkovanie zástav.

17.00 – 20.00 Spoločný kultúrny program, vystúpenia baníckych a hutníckych súborov za zúčastnené krajiny – Nám. Sv. Trojice (banícky program).

Ohňostroj a slávnostné ukončenie 17.EKHT a 14.SBMOS.

 

-Ďalej bola podaná informácia k  Duálnemu vzdelávaniu, informácia o činnosti SSTVP –

spoločnosť pre vrtacie a trhacie práce a prezentácia elektronickej knihy Baníckymi

chodníkmi Slovenska a v zahraničí. V knihe sú prezentované navštívené významné ložiská

5- tich kontinentov sveta, história a technický pokrok dobývania surovín.

 

V rôznom bola prerokované :

Legislatíva za apríl a máj,

Zmena zákona č. 44/1988 Z.z., požiadavka MH SR

Informácia z práce RZSDV

Informácia k XXV. VZ SBK 2022

Informácia z prerokovania vyznamenaní udelených MH v r. 2022, ktorých odovzdávanie bude 09.09.2022 v kostole sv. Kataríny.

Informácia o príprave ťažby v Zlatých Horách ( ČR ), prezentácia zastupcu Fy DIAMO.

Predseda PSBK vyzval účastníkov, či sú ďalšie otázky, ktoré je treba prerokovať, pripomienky neboli, následne bola daná informácia k :

- príprave Bielej knihy baníctva na Slovensku,

- zastúpeniu našich členov v Slovenskej geologickej rade (návrh na 5 členov),

- vybudovaniu laboratória na FBERG,

- novému Zväzu odpadového priemyslu,

- stretnutiu na americkej ambasáde ( na základe pozvánky),

- informácia o voľbe dekana FBERG – ( od 01.02.2023 p. Cehlár).

 

Riaditeľ úradu komory predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva, ktorý bude doplnený o prijaté závery a overovateľa zápisnice.

Riaditeľ úradu SBK informoval, že ďalšie rokovanie predstavenstva a DRbude 24. 08 2022.

 

Na záver predseda predstavenstva poďakoval a ocenil aktívny prístup pri rokovaní zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, osobitne poďakoval p. Bačovi zo Slovenskej banskej s.r.o. za vytvorenie príjemného prostredia rokovania predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

 

Hrabovský

Úrad SBK