Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z 6PSBK dňa 24. 08. 2022

Na úvod p. Roman Gažúr GR SMZ Jelšava a.s. privítal všetkých prítomných v rokovacej miestnosti zariadenia Jelšava SMZ a.s. na Hrádku a zaželal PSBK vecné a úspešné rokovanie.

Predseda predstavenstva SBK p. Michal Cehlár poďakoval za vytvorenie dobrých pracovných podmienok a otvoril rokovanie.

Dozorná rada zasadala dňa 24.08.2022 pred rokovaním PSBK ktorého sa následne zúčastnila.

Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky, program bol doplnený a jednomyseľne schválený:

Ku kontrole plnenia uznesení z 5PSBK bol materiál predložený písomne, ku ktorému pripomienky neboli a vyhodnotenie bolo schválené

 

- Písomnú správu o práci SMZ Jelšava a.s. v prezentácii doplnil p. Gažúr, keď aj napriek pandémii a energetickej kríze bol naplnený plánovaný objem predaja a celkový odbyt hlavných produktov bol na úrovni 230.000 t, čo predstavuje medziročný nárast o 6 %.

K pozitív roku 2021 patrí výrazný nárast predaja magnezitových hmôt (+ 8 %) a hlavne kaustického magnezitu (+ 9 %), ktorý dosiahol historicky rekordnú úroveň.

Na výsledok hospodárenia pozitívne vplývali najmä nasledovné skutočnosti:

 • rast odbytu,

 • rast priemernej predajnej ceny.

Na výsledok hospodárenia negatívne vplývali najmä:

 • výrazný nárast cien zemného plynu,

 • nárast osobných nákladov

 • mierny rast nákladov na železničnú dopravu

V odbyte bolo vyexpedovaných 230 365 ton sypkých hmôt. Celkový export v tonách predstavoval 94 odbytu.

Požiadavky trhov sa dajú zabezpečiť iba ich realizáciou vo výrobe, kde boli dosiahnuté nasledovné výsledky (údaje sú uvedené v tonách):

K 1.1.2021 vstúpilo do pracovného pomeru 85 zamestnancov SMZ - Služby, a.s. Jelšava z dôvodu zlúčenia sa s materskou a.s.. Z toho dôvodu je tu aj nárast počtu zamestnancov v materskej firme.

V uplynulom roku spoločnosť pokračovala aj v investičnej činnosti. Stav strojných zariadení sa udržiaval taktiež formou opráv a údržby vo vlastnej réžii.

Dodávateľské opravy boli realizované taktiež vo väčšom rozsahu. V takýchto činnostiach sa dosiahli nasledovné výsledky (údaje v EUR):

 

2021 ( EUR )

2020 ( EUR )

Index 2021/2020

Investície

1 519 489

4 432 601

0,34

Opravy a udržiavanie

4 360 064

4 189 113

1,04

z toho: vlastná réžia

3 035 282

3 063 187

0,99

dodávateľské

1 324 782

1 125 927

1,18


Banská činnosť

Divízia bane (DB) v roku 2021 vyťažila 657 756 ton úžitkovej rúbaniny (ÚR).

Z celkovej ťažby bolo až 96,88 % vyťažené metódou výstupkového dobývania (VD) so zakladaním vyrúbaných priestorov. Do vyrúbaných priestorov bolo zavezených 467 330 t základky.

Rozhodujúce výrobné ukazovatele banskej činnosti:

Činnosť

Množstvo ( t )

Index 2021/2020

Ťažba celkovej rúbaniny (CR)

691 244

1,00

Ťažba úžitkovej rúbaniny (ÚR)

657 756

1,01

z toho výstupkové dobývanie

641 692

0,79

otvorená komora

0

0

prípravné práce

16 064

0,99

Základka

457 168

0,98

Výroba koncentrátov

522 948

1,13

Pri hodnotení banskej činnosti v r. 2021 môžeme konštatovať, že plánované úlohy boli zabezpečované rovnomerne, bez výkyvov z pohľadu kvality a granulometrie ťaženej suroviny.

Vysoký podiel expedície tehliarenských slinkov si vyžiadal vysokú kvalitu koncentrátov, čo sa darilo počas celého roka plniť.

Pokračovali práce na rekultivácii odkaliska. Realizovali sme prísyp hrádze odkaliska , kde bolo odvezených 43.340 ton triedeného materiálu z odvalu.

Rok 2022

Podnikateľský zámer na rok 2022 je pripravený ma úrovni 185 kt hlavných produktov, čo predstavuje oproti roku 2021 pokles o 20 %. Aj keď je odbyt za 7 mesiacov v súlade s týmto zámerom, je nemožné predpokladať, čo nás do konca roka ešte čaká. Výrazný pokles výroby a predaja je spôsobený vojnovým konfliktom na Ukrajine a šialenými cenami energií.

Na otázky odpovedal p. Gažúr.

-Ďalej boli prerokované materiály programu na XXV. VZ SBK boli predložené písomne.

3-1) Správa o práci SBK na XXV.VZ - úloha v uznesení.

3-1-1) Návrh úloh na roky 2022-2023 - úloha v uznesení.

3-2) Správu o práci DR za r. 2021 predložil

3-3) Správa o hospodárení za r.2021 bola schválená a prerokovaná už na 4.rokovaní PSBK.

3-4) Rozpočet SBK na r. 2022 bol PSBK prerokovaný a bude predložený k schváleniu na VZ.

3-5) Návrh uznesenia z VZ bol PSBK schválený s odporučením po doplnení predložiť ho VZ.

Body programu 3-2, 3-3, a 3-4 boli schválené k predloženiu na VZ.

V bode 3-5 bol prerokovaný návrh na úpravu členského poplatku na r. 2023, ktorí PSBK schválilo a bude predložený na XXV VZ SBK.

 

-Bola daná informácia o stave príprav VZ a osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov

a naftárov. 17. EKHT / 14. SBMOS 7. – 11. sept. 2022 Banská Štiavnica

Správa bola predložená písomne ktorú doplnil p. Szombathy.

 

Oslavy DB 2022 v Banskej Štiavnici.

 

Streda -07.08.2022 – 16-19,00hod. Informácia o stave príprav VZ a osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. 17. EKHT / 14. SBMOS 7. – 11. sept. 2022 Banská Štiavnica

16-19,00hod Konferencia „ Stratégie a inovácie v SP SR a EU

 

Štvrtok - 08.09.2022

Slávnostné otvorenie 17. EKHT , vztýčenie zástavy 18 - 19.hod. ( Kammerhof)

Slávnostný šachtág Salamander 2022, miesto Kultúrne centrum, čas konania: o 19,00 hod.

 

Piatok – 09.09.2022.

 

VZ SBK - Gymnázium A. Kmeťa od 08,00- do 09,30 hod.

Od 10,00-12,00hod Konferencia „ Stratégie a inovácie v SP SR a EU

Slávnostné zasadnutie zastupiteľstva mesta v kostole - 09.09.2022 od 13,00 hod.

Slávnostné odovzdávanie vyznamenaní v kostole a recepcia -15,00 – 16,30 hod.

Salamandrový sprievod 19-21,00 hod.

Salamandrový banícky večer organizuje mesto od 17,00 hod. v amfiteátri, s programom

Sprievodné akcie bude organizovať aj Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica.

Správa bola vzatá na vedomie.

 

 

Program VZ SBK bol predložený písomne, bolo dohodnuté, že XXV. VZ SBK sa bude

konať 09.09.2022 o 08,00 hod. v Banskej Štiavnici, v priestoroch Gymnázia A. Kmeťa.

 

-Ďalej bola prerokovaná legislatíva, kde bolo hovorené k zmene popplatkov za ovzdušie, k zmenám v geologickom zákone okolo zaverečných prác, očakáva sa zmena tzv. banských zákonov. Pripravuje sa zmena pravidiel pre využívanie nerastného bohatstva v závislosti od lokalít ktoré budú farebne označené: červena - zákaz

oranžová – po preskúmaní verejného záujmu

zelená – bude povolené dobývanie

Ďalej sa pripravuje :zmena politiky platieb za vydobitý nerast

rekultivácia po ukočení bude povinná a ťažiar musí mať zdroje

reforma štatnej správy , jeden územný obvod, zmena banskej špekcie.

 

-Bola podaná Informácia o členskom za r. 2022., inf. z rokovania prac.skup. pre vzdelávanie a prípravu, Rady vlády SR bola predložená písomne, pripomienky neboli, súhlas so spoluprácou s Asociácia priemyselných zväzov a dopravy

Úrad SBK vyslovila súhlas aby APZaD bola spolupracujúca organizácia Asociácia v vzťahu k skupine.

 

-Prejednaná bola kandidátka na voľby r. 2022, kde napriek výzve, úrad SBK nedostal žiadne nové návrhy na členov PSBK.

Podľa článku č. 3 volebného poriadku pri návrhu kandidátky platí:

 

 1. Návrh kandidátky na voľby orgánov komory zostaví úrad komory z písomných návrhov podaných jednotlivými členmi komory najneskôr desať pracovných dní pred konaním valného zhromaždenia. Návrh kandidátky schvaľuje predstavenstvo. Návrhy sa berú do úvahy, ak obsahujú potvrdenie kandidátov ich podpisom o súhlase s kandidatúrou. Návrh kandidátky pre voľbu orgánov na ustanovujúcom valnom zhromaždení predkladá prípravný výbor.

 

 1. Na návrhu kandidátky sa uvedú mená všetkých kandidátov, ktorí boli navrhnutí na jednotlivé funkcie v stanovenom termíne. Návrh kandidátky dostane každý delegát valného zhromaždenia pred rokovaním

 

 1. O každom kandidátovi sa na kandidátke uvedie meno, priezvisko, akademické tituly, ak ich má, a zamestnávateľ.

 

 1. Každého kandidáta osobitne predstaví valnému zhromaždeniu predseda volebnej komisie.

 

 

Na základe článku č.5 , odst.5 môže VZ na základe hlasovania ( 50% za) vykonať voľby do orgánov SBK aj aklamačným spôsobom – teda priamou voľbou.

Predstavenstvo na základe toho odporúča VZ vykonať voľby priamou voľbou hlasovaním.

 

Do PSBK boli odporučení nasledovní kandidáti :

 

 1. Ing. Ivan Bača – riaditeľ, Slovenská banská, s.r.o., za oblasť rudného baníctva

 2. prof. Ing. Michal Cehlár M.Sc. PhD., Ing.-Paed IGIP za projekčné, akademické a spoločenské organizácie

 3. Ing. Peter Čičmanec, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva HBP, .s. Prievidza, za oblasť uhlia

 4. Ing. Ing. Ľudovít Kováč – riaditeľ EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. Košice, za oblasť stavebných hmôt

 5. Ing. Jozef Levoča – riaditeľ divízie prieskumu a ťažby Nafta Gbely, a.s., za oblasť ropy a zemného plynu

 6. Ing. Stanislav Paulik - riaditeľ o.z. Hlavná banská záchranná stanica a poverený výkonom funkcie riaditeľa úseku technicko-výrobného HBP, a.s. Prievidza, za oblasť uhlia

 7. Ing. Jozefína Pekarčíková – riaditeľka Agrostav, stavebno-obchodné družstvo, Poprad, za oblasť stavebných hmôt

 8. Ing. Roman Gažúr – generálny riaditeľ SMZ, a.s. Jelšava, za oblasť magnezitu a nerudného baníctva

 9. RNDr. Igor Slaninka PhD., riaditeľ ŠGÚDŠ Bratislava, za oblasť geológie a výskumu

 

Na volebnom lístku sú uvedené v abecednom poradí ďalšie odporúčané návrhy:

Náhradníci:

 1. Ing. Andej Dráb – Dobývanie , s.r.o., Stráňavy

 2. Ing. Arpad Lorincz PhD Danucem

 

 

Do dozornej rady boli navrhnutí a odporučení nasledovní kandidáti:

 

 1. prof. Ing. Viliam Bauer, PhD., fakulta BERG za projekčné, akademické a spoločenské organizácie

 2. Ing. Peter Čorej, PhD., individuálny člen

 3. Ing. Eduard Hudy, za SZVK

 4. Ing. Tibor Turčan, Banská agentúra Košice

5. Ing. Gallo Vladimír - Lubeník

 

Náhradník – Ing. Norbert Werner, individuálny člen

 

Predstavenstvo schválilo návrh kandidátky aby bola predložená na XXV VZ SBK.

 

-V ďalšom bola prerokovaná Finančná pomoc pre mesto BŠ - 1000€ na recepciu pre vyznamenaných, oznam o vystúpení z SBK - Kamenivo Slovakia a ukočenie členstva k 30.06.2022 po zaplatení členského 365€, zmenu člena Štrkopiesky Batizovce na Agrostav Poprad ( p. Pekarčíková) a zmenu člena ELGEO –Trading s.r.o, na ELGEO – BANSKÁ s.r.o

so sídlom v Banskej Štiavnici – Antolská 27

 

7. Uznesenie a ukončenie rokovania.

Návrh uznesenia zo 6. PSBK bol predložený písomne, nakoľko v diskusii neboli podané žiadne ďalšie podnety, tak návrh bol prijatý, za overovateľa zápisnice a uznesenia bol schválený p. Roman Gažúr. Ďalej informoval, že následné rokovanie predstavenstva sa predpokladá 26.10.2022 vo Veľkej Tŕni.

Na záver predseda predstavenstva zúčastneným členom predstavenstva a hosťom,

poďakoval za účasť a ocenil aktívny a vecný prístup pri rokovaní. Osobitne poďakoval p. Gažúrovi z SMZ a.s. Jelšava za vytvorenie príjemného prostredia rokovanie predstavenstva SBK a  rokovanie PSBK ukončil.

 

Prievidza 02.09.2022 Hrabovský

Úrad SBK