Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Inf. z rokovania 2PSBK dňa 02. 12. 2022 v Košiciach FBERG.

Na úvod predseda SBK p. Michal Cehlár privítal všetkých prítomných členov P-SBK, prizvaných  hostí a otvoril rokovanie PSBK.

Na PSBK bolo 7 členov PSBK, predseda DR, riad. úradu SBK a 6 hostí

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Szombathy, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, p. Kukelčík, p. Veselényi, predseda HBÚ, Ing. Lucia Ivaničová, PhD. zástupkyňa riaditeľa ústavu SAV KE a  p. doc. Benková a prof. Sisol z Fakulty BERG. Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 7 členov predstavenstva, p. Pekarčíková a p. Slaninka sa ospravedlnili pre pracovné povinnosti a vyjadrili sa – formou „per rollam“,, . Z hostí sa ospravedlnil p. Petrovič z MH SR.

Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky a bez pripomienok schválený.

 

Program:

  1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia.

  2. Vedecko-výskumná a pedagogická činnosť FBERG TUKE.

  3. Informácia o práci  Ústavu Geotechniky SAV Košice.

  4. Predpoklad čerpania rozpočtu za rok 2022 a návrh na rok 2023.

  5. Návrh plánu zasadnutí predstavenstva v roku 2023.

  6. Informácia o priebehu duálneho vzdelávania subjektov SBK v školskom roku 2022- 2023.

  7. Rôzne:

   1. Legislatíva.

   2. Návrh predbežného rozpočtu na rok 2023.

   3. Členská základňa – informácia o stave a uhradení členských príspevkov r. 2022.

   4. Informácia z RZSDV.

   5. Žiadosť o podporu FBERG – 71. skok cez kožu.

   6. Ponuka knihy Lányiho huta.

8. Uznesenie a ukončenie rokovania.

 

 

K bodu 1.) Ku kontrole plnenia uznesení 1.PSBK bol materiál predložený písomne, k predloženému materiálu pripomienky neboli.

 

K bodu 2.) Informácia o Vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti FBERG TUKE bola predložená písomne, ktorú prezentovala pani Michalková ( tajomník F BERG) a doplnil pán Cehlár.

 

Absolventi bakalárskeho a inžinierskeho štúdia

V akademickom roku 2019/2020 ukončilo štúdium celkovo 409 študentov v dennej a externej forme (Tab. 1). Trend poklesu počtu absolventov naďalej pokračuje. Najvýraznejšie sa to prejavuje pri absolventoch externého štúdia.

 

 Forma štúdia

2019

2020

2021

2022

Bc.

denná

163

161

149

228

externá

10

12

17

5

Ing.

denná

213

157

183

171

externá

18

12

33

5

Spolu FBERG

404

342

382

409

 

 

 

 

 

 

 

 

K 31. 08. 2022 sa na FBERG zapísalo celkom 2095 študentov v dennej aj externej forme. Oproti minulému roku je to nárast o 1207 študentov.

 

Prihlášky

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

bakalárske

664

564

625

1691

inžinierske

253

222

224

376

doktorandské

25

30

39

28

SPOLU počet

prihlášok FBERG

942

816

888

2095

 

 

Naďalej sa zvyšuje záujem zahraničných študentov, keď 31. októbru 2022 sa zapísalo 1193 zahraničných študentov, čo predstavuje nárast o 812 študentov oproti minulému roku. Najväčšiu skupinu zastupujú študenti z Ukrajiny v počte 1113. Podiel zahraničných študentov ku celkovému počtu študentov na FBERG je cca 56,9 %.

 

Činnosť FBERG v oblasti vedy, výskumu, a publikačnej činnosti, v roku 2022 boli riešene nasledovné projekty.

 

 

Pracovisko

Počty projektov

Výskumné aktivity (VA) od subjektov verejnej správy

Aktivity od iných subjektov

Spolu

VEGA

APVV

KEGA

Iné

Spolu

HZ

Spolu

Dekanát

0

0

0

0

0

1

1

1

ÚGKaGIS 

1

1

1

1

4

0

0

4

ÚGV

1

0

0

0

1

7

7

8

ÚLaD

4

2

3

0

9

13

13

22

ÚRaIVP

2

2

1

0

5

1

1

6

ÚZZ

6

3

2

1

12

9

9

21

Spolu

14

8

7

2

31

31

31

62

 

 

Na otázky odpovedala doc. Benkova, prof. Sisol a dekan fakulty p. Cehlár.

 

K bodu 3.) Informácia o práci  Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, Košice Ústav geotechniky SAV, v.v.i.

 

Ústav geotechniky, v.v.i. bol zriadený 22.11.1954. K 31.12.2021 ústav ukončil svoje pôsobenie ako príspevková organizácia a od 01.01.2022 je v zmysle svojej Zakladacej listiny verejnou výskumnou inštitúciou podľa zákona 243/2017 Z. z. v platnom znení.

 

Ústav geotechniky, v.v.i. je organizačne rozdelený do 5 vedeckých oddelení

Oddelenie deštrukčnej a konštrukčnej geotechniky (vedúci Ing. Milan Labaš, PhD., od 01.08.2022 Ing. Edita Lazarová, CSc.) rieši problémy monitorovania, optimalizácie a rozpojiteľnosti hornín pri rotačnom vŕtaní, razení.

Oddelenie životného prostredia a hygieny v baníctve (vedúci Ing. Jozef Hančuľák, PhD.) je orientované na štúdium škodlivín emitovaných banským a následným spracovateľským priemyslom

 

Oddelenie fyzikálnych a fyzikálno-chemických spôsobov úpravy nerastných surovín (vedúca Ing. Miroslava Václavíková, PhD., t.č. na MD, od 01.08.2022 Ing. Slavomír Hredzák, PhD.) sa zameriava na štúdium intenzifikácie fyzikálnych metód rozdružovania, výskum správania sa jemnozrnných častíc vo fyzikálnych poliach

Oddelenie mechanochémie (vedúca Mgr. Marcela Achimovičová, PhD.) je zamerané na výskum v oblasti mechanochémie, mineralurgie, hutníctva a chémie tuhej fázy, štúdium možností využitia mechanochemických postupov pri spracovaní minerálov, odpadov a pri príprave nanokryštalických materiálov.

 

Oddelenie minerálnych biotechnológií (vedúci MVDr. Daniel Kupka, PhD.) skúma technologické, ťažobné, úpravnícke a spracovateľské postupy, v ktorých sa pre dosiahnutie potrebných kvalitatívnych zmien anorganických, ale aj organických nerastných surovín a ich odpadov využívajú mikroorganizmy, alebo produkty ich metabolizmu. Základnou bázou minerálnych biotechnológií sú environmentálne súvzťažné

 

Nezanedbateľný je výskum v oblasti úpravy nerastných surovín, či už formou základného výskumu alebo zákazkového výskumu.

Ústav geotechniky SAV, v.v.i. sa podieľa sa na uskutočňovaní doktorandského štúdia ako externá vzdelávacia inštitúcia (EVI) v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov v študijnom programe Hutníctvo, ktorý zastrešuje Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Vo vedeckej výchove je na ÚGt SAV, v.v.i. ako EVI aktuálne 6 študentov 3. stupňa VŠ vzdelávania. Úspešnou obhajobou ukončili PhD. štúdium dve študentky, z toho jedna bola k 01.09.2022 prijatá na ústav na pozíciu vedeckej pracovníčky.

Ústav geotechniky SAV, v.v.i. sa v trvale sústredí na tieto úlohy:

1) rozšírenie doktorandského štúdia minimálne o jeden odbor (v súčasnosti 1 akreditovaný)

2) zvyšovanie kvalifikácie samostatných vedeckých pracovníkov – DrSc., docentúry a prípadne aj profesúry,

3) predkladanie návrhov projektov do agentúry APVV,

4) kreovanie väčších riešiteľských tímov v rámci projektov VEGA,

5) zvýšenie úrovne spolupráce s univerzitami, čo sa týka pedagogickej činnosti zamestnancov ústavu, ako aj podávania spoločných projektov,

6) zvýšenie dôrazu na získavanie mimorozpočtových prostriedkov z priemyselnej sféry,

7) zvýšenie úrovne medzinárodnej projektovej spolupráce ústavu, hlavne v projektovej činnosti (Horizont Europe, ERANET, INTAS, EUREKA, ESPRIT, PHARE, NATO a iné prestížne grantové schémy),

8) identifikácia potenciálnych predmetov priemyselného vlastníctva a ich ochrana, podávanie patentových prihlášok, úžitkových vzorov a pod. v rámci výsledkov výskumu,

9) zapojenie sa do prípravy a predkladania projektov Výskumnej agentúry v rámci operačných programov zameraných na výskum, vývoj a inovácie, ktoré sú financované zo ŠF EÚ.

Aktuálne bude dôležité zapojiť sa do projektových schém „Plánu obnovy a odolnosti“

 

Rok 2022 bol aj hodnotiacim rokom. V rámci SAV opäť prebehla medzinárodná akreditácia, v hodnotiacom Paneli pre I. Oddelenie vied SAV, kde patrí aj Ústav geotechniky SAV, v.v.i. mali zastúpenie hodnotitelia 2x zo Švajčiarska, ďalej po jednom z Nemecka, Belgicka a Talianska. Doručenie výsledkov hodnotenia možno očakávať v decembri 2022.

Podobne ako univerzity, tak aj ústavy SAV, Ústav geotechniky SAV, v.v.i. nevynímajúc, sa podrobili „Periodickému hodnoteniu výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti“ pod gestorstvom MŠVVaŠ SR, pri ktorom sú taktiež angažovaní experti zo zahraničia.

 

Ďalej bol prerokovaný :

- Predpoklad čerpania rozpočtu za rok 2022 a návrh na rok 2023

- Návrh plánu zasadnutí predstavenstva v roku 2023

- Informácia o priebehu duálneho vzdelávania subjektov SBK v školskom roku 2022- 2023

- Legislatíva, za október a november, ďalej sa hovorilo k jednaniu s MH SR, k odloženiu ban. zákonov, k návrhu zákona o termálných ( aj využitie teplej vody ) k úhradám, k SP – kde je nevyhnutné, aby štát povedal čo potrebuje.

- Návrh predbežného rozpočtu na rok 2023.

- Informácia o stave a uhradení členských príspevkov r. 2022.

- Informácia z práce RZSDV.

- Žiadosť o podporu FBERG – 71. skok cez kožu

- Ponuka knihy Lányiho huta

 

Na záver bolo prijaté uznesenie v diskusii neboli podané žiadne ďalšie podnety, návrh bol prijatý. PSBK schválilo za overovateľa zápisnice a uznesenia pána Stanislava Paulíka. Následné rokovanie predstavenstva sa predpokladá 15.02.2023 vo Vyšnej Boci.

Na záver predstavenstva p.Cehlár poďakoval zúčastneným členom predstavenstva a hosťom za aktívny a vecný prístup k rokovaniu a PSBK ukončil.

 

Prievidza : 09.12.2022 Hrabovský

Úrad SBK