Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

6.PSBK- Jelšava

Inf. z rokovania 6.PSBK z 25. 08. 2023 v Jelšave - Hrádok

Na úvod p. Roman Gažúr – GR SMZ Jelšava a.s. privítal všetkých prítomných a zaželal PSBK vecné a úspešné rokovanie.
Predseda predstavenstva SBK p. Michal Cehlár poďakoval a otvoril rokovanie.
Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 7 členov predstavenstva, jeden mimo SR, p. Pekarčíkova sa vyjadrila formou per rollam, predstavenstvo je uznášaniaschopné. Za hostí sa zúčastnili traja účastníci
Dozorná rada zasadala dňa 25.08.2023 pred rokovaním PSBK, na ktorom sa následne zúčastnili.

Program:

1.Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia.
2.Informácia o ťažbe magnezitu v a.s. SMZ Jelšava a ich pôsobenie v EUROMINES.
3.Prerokovávanie a schválenie materiálov na VZ SBK.
3-1) Správa o práci SBK na XXVI.VZ.
3-1-1) Úlohy na rok 2023-24.
3-2) Správa o práci DR za r.2022.
3-3) Správa o hospodárení v r.2022.
3-4) Rozpočet na r. 2023.
3-5) Návrh na uznesenie z VZ.
4.Informácia o stave príprav VZ a osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov
a naftárov, 8. – 10. september 2023, Banská Štiavnica.
4.1 Program VZ.
5. Rôzne
a) Legislatíva.
b) Informácia - zaplatenie členského v SBK za r. 2023.
c) Informácia z rokovania pracovnej skupiny pre vzdelávanie a prípravu Rady vlády SR.
d) Informácia - oznam SG Geotechnika, a.s. o výstupe z SBK
e) Informácia k vydaniu knihy KVETY Bane – II.
f) Informácia k Výzve na riešenie problémov okolo Solivaru Prešov a bane Nižná Slana.
g) Finančná pomoc - 1000 € na recepciu pre vyznamenaných.

6.Záver a uznesenie z 6. PSBK .

K bodu 1.) Ku kontrole plnenia uznesení z 5. PSBK bol materiál predložený písomne, pripomienky neboli, Vyhodnotenie bolo schválené.

K bodu 2.) Informácia o výsledkoch SMZ, a.s. Jelšava za rok 2022 bola daná písomne ktorú v prezentácií doplnil p. GR. Bolo potrebné prijať viacero opatrení, vyrovnať sa s energetickou krízou, neúmerným rastom ceny zemného plynu a elektrickej energie a následnou infláciou.

Aby bola zabezpečená finančná stabilita firmy, boli prijaté opatrenia zamerané na zníženie výrobných nákladov, optimalizáciu výroby a udržanie si kľúčových odberateľov.
Napriek problémom, ciele výroby a predaja boli splnené.

Bol splnený plánovaný objem predaja a dosiahli sme celkový odbyt hlavných produktov na úrovni 193 tis. t, čo ale bol medziročný pokles o 16 %. K pozitívam roku 2022 patrí výrazný nárast predaja kaustického magnezitu (+ 18 %), ktorý dosiahol historicky rekordnú úroveň.
Výroba splnila požadované objemy produkcie pri dodržaní kvalitatívnych parametrov. Vyrobených bolo 173 tis. t magnezitových slinkov, pričom k tomu bolo potrebné vyťažiť 465 tis. t úžitkovej rúbaniny a vyrobiť 428 tis. t koncentrátov.

Ročné výsledky hospodárenia za rok 2022 sú dobrým východiskom do ďalšieho obdobia, neboli potrebné žiadne úverové zdroje. Bol docielený primeraný zisk.

Aj napriek poklesu odbytu i výroby, stavy zamestnancov sa znížili len o prirodzený odchod, bol zabezpečený rast miezd
Priemerný stav zamestnancov bol 824, pričom priemerný zárobok dosiahol 1 257 EUR.

Výsledky hospodárenia nám umožnili zvýšiť inovačné aktivity, investičné činnosti a opravy strojov a zariadení. Na investičné akcie sme vynaložili 1,38 mil. EUR a na dodávateľské opravy 1,26 mil. EUR.

OBCHODNÁ ČINNOSŤ.

Výrobky SMZ, a.s. Jelšava boli v roku 2022 dodávané do viac ako 40 krajín. K najväčším odberateľom patrili: Nemecko, Ukrajina, ČR a Poľsko .

VÝROBA

V roku 2022 bolo vyrobených 172 751 t magnezitových slinkov, z toho v Jelšave 162 830 t a na divízii Bočiar 9 921 t.
Ťažba bola realizovaná optimalizovanou metódou výstupkového dobývania so zakládkou, ktorá predstavovala až 97,30 % podielu ťažby celkovej rúbaniny (CR).
Selektívne bolo vyťažených 222.540 t, čo predstavuje 47,87 % z úžitkovej rúbaniny.
K významnému zvýšeniu stupňa využitia ťaženej suroviny prispelo trvalé vytrieďovanie frakcie 20-40 mm zo selektívne ťaženej suroviny, Pre rotačné pece a na priamu expedíciu bolo v priebehu roka na odvale Kohútik vytriedených 59 000 t K 0-4, k čomu významne prispel novozakúpený mobilný triedič.

Podnikateľský zámer firmy pre rok 2023 stanouil nasledovné ciele
ťažba Celkovej rúbaniny : 390 200 t
výroba koncentrátov spolu (ÚŤS, drv., odval): 350 400 t
výroba sypkých hmôt spolu: 129 870 t
objem odbytu: min. 140 000 t magnezitových slinkov, kaustiku a ZMŽH

Spoluprácu v EUROMINES a ich pôsobenie a spoluprácu v združení je hodnotená kladne.

V prezentácii p. GR Gažúr doplnil problémy ktoré riešili : - triedenie odvalov , montáž nových panelov pre fotovoltaiku na 1,5MW, využitie odpad. tepla, triedenie odp. mat. z pecí, je tu spolupráca s Fy COMEX ( PL) a F BERG, k študentom a k aktivitám pre zamestnancov.
Na otázky odpovedal p. Gažúr.
Ďalej boli prerokované jednotlivé správy, ktoré budú predmetom VZ

3-1) Správa o práci SBK na XXVI.VZ – návrh bude doplnený po rokovaní 6PSBK
3-1-1) Úlohy na rok 2023-24 – odporúčané na VZ, budú doplnené po diskusii na VZ
3-2) Správa o práci DR za r.2022. – doplní sa po 6PSBK
3-3) Správa o hospodárení v r.2022. – súhlas, predložiť na VZ
3-4) Rozpočet na r. 2023. – súhlas, predložiť na VZ
3-5) Návrh na uznesenie z VZ – súhlas, predložiť na VZ

-Informáciu k 15. SBMOS 25. – 27. august 2023 v Jelšave a k DB 2023 doplnil p. Sombathy, predpokladá sa účasť cca 600 osôb zo 6-tich krajín.

- Program XXVI. VZ SBK

-Schvalila sa úhrada 1000€ na obedy účastníkov XXVI. VZSBK

Legislatíva, Informácia o členskom za r. 2023, Informácia z rokovania pracovnej skupiny pre vzdelávanie a prípravu Rady vlády SR, Oznámenie o výstupe člena SG Geotechnika – organizačná zložka pre SR, ktoré ukončilo činnosť PSBK shválilo k 31.12.2023, Informácia k vydaniu knihy KVETY BANÍ II - Minerály Východoslovenskej banskej oblasti, PSBK schválilo nákup 25 ks kníh
V diskusii sa hovorilo k výzve na riešenie problémov následkov ukončenia ťažby v Solivari Prešov a Bane Nižná Slana.
K tomu diskutovali P. Sombathy, p. Slaninka a p. Kukelčík
Bola schválená finančná pomoc 1000€ na recepciu pre vyznamenaných DB.08.09.2023.
Na záver predseda predstavenstva zúčastneným členom predstavenstva a hosťom,
poďakoval a ocenil aktívny a vecný prístup pri rokovaní. Osobitne poďakoval p. Gažúrovi z SMZ a.s. Jelšava za vytvorenie príjemného prostredia rokovanie predstavenstva a DR SBK a rokovanie PSBK ukončil.

Prievidza : 16.10.2023 Hrabovský
riaditeľ úradu komory