Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Inf. z XXVI VZ SBK

Informácia z VZ SBK sa konalo dňa 08. 09. 2023 v B. Štiavnici


Už XXVI valné zhromaždenie SBK otvoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., ktorý po úvodnom príhovore privítal hostí valného zhromaždenia a všetkých delegátov.
Na VZ z pozvaných 55 delegátov sa rokovania zúčastnilo 40 delegátov t.j. 73% a zo 45 členov SBK sa zúčastnilo 29 t.j. 66 %.

Predseda predstavenstva predložil návrh pracovné predsedníctva a následne programu obidva návrhy boli hlasovaním schválené.
Za predsedu valného zhromaždenia bol schválený pán Ing. Ľudovít Kováč ,
mandátová JUDr. Milan Minárik a návrhová komisia RNDr Igor Slaninka PhD , za zapisovateľa a overovateľa boli schválení páni Ing. Hrabovský PhD a Ing.Stanislav Paulík.

Program XXVI.VZ SBK r. 2023


1.) Otvorenie VZ, privítanie hostí, banícka hymna.
2.) Predloženie a schválenie programu VZ.
3.) Voľba predsedu VZ, zapisovateľa, overovateľa zápisu, skrutátorov.
4.) Voľba mandátovej a návrhovej komisie.
5.) Správa o činnosti predstavenstva za uplynulé obdobie.
6.) Správa mandátovej komisie.
7.) Správa o činnosti DR za uplynulé obdobie a stanovisko DR k účtovnej
závierke.
8.) Schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2022.
9.) Finančný rozpočet komory na rok 2023.
10.) Výška členského príspevku na rok 2024.
11.) Diskusia.
12.) Návrh uznesenia a jeho schválenie.
13.) Záver VZ.

Správu o činnosti predstavenstva a plnení úloh z XXV. VZ SBK predniesol predseda predstavenstva SBK Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

Správu o činnosti dozornej rady predniesol jej predseda DR Ing. Peter Čorej PhD. Zároveň predložil stanovisko DR k účtovnej závierke, ktorú DR odporúča VZ schváliť bez výhrad.

Návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2022 predložil p. Ing. Jan Hrabovský PhD ,Ročná účtovná závierka (delegáti dostali pri prezentácií ) po prerokovaní v pléne, a po odporučení dozornou radou, bola schválená jednomyseľne s počtom 40 hlasov (všetci prítomní delegáti).


Ďalej bol predložený návrh rozpočtu komory pre rok 2023 (delegáti dostali pri prezentácií ) a

návrh členského príspevku v SBK na rok 2024 ktorý predložil riad. úradu SBK.

Výšku členského príspevku na rok 2024:
-pre právnické osoby 6,0€ na zamestnanca, najmenej 800€,
-pre občianske združenia s právnou subjektivitou 400 €,
-pre občianske združenia zložené s právnických osôb bez právnej subjektivity, školy, Banské múzeum a výskumné ústavy 200€,
-pre fyzické osoby 120€,
-Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska bez príspevku.
Termín splatnosti je do 30.6.2024. Pre členov platiacich príspevok vyšší
ako 800€ v dvoch polovičných splátkach, k 30. 6. 2024 a k 31.12. 2024.
Rozpočet na r. 2023, návrh rozpočtu na r. 2024 a výška členského na r. 2024 boli schválené počtom 40 hlasov (všetci prítomní delegáti).

V rámci diskusie vystúpil :
p. Cehlár – k aktivitám a rokovaniam na MH v BA , na stretnutí v Banskej Štiavnici a v Hodruši Hámroch za účasti poslancov NR,
Na MH boli dané odpovede na otázky k „ kritickým surovinám „, a to - aký je potenciál SR, ekonomika, možnosti využitia a čo sa dá ponúknuť. Eviduje sa 44 tzv. Kritických surovín pre potrebu ďalšieho rozvoja. V SR máme 11 týchto surovín v SR, min. 22 je potrebné dovážať.
Pracuje sa na dekarbonizácií, je potrebné zabezpečiť geologický prieskum, nie je prepracovaný informačný systém pre inštitúcie a štát. Pripravuje zákon EU k surovinám, v decembri sa predpokladá k tomu osobitná konferencia.

p. Werner – vo svojom vystúpení upozornil, že je treba hľadať možnosti financovania akcií ktoré organizujú jednotlivé subjekty, napr. konferencie kde je potrebný dôkladný preklad
- poukázal na skutočnosť, že už 3 roky sa nekonal Banícky ples po 2 covidových rokoch ten tohoročný sa nekonal pre nižší záujem ( podľa org. Min. počet je 80 účastníkov.
- poukázal na skutočnosť, že inštitúcie ktoré ukončili činnosť a ich nasledovníci nezabezpečili archíváciu výsledkov, ako napr. TBC Výv. stredisko v Markušovciach.

p.Paulik - poukázal na skutočnosť, že po ukončení ťažby v HBP a.s. v r. 2023 nie je rozhodnuté o pôsobení Banskej záchrannej služby ( súčasť integrovaného záchranného systému SR) aj keď na MH boli k tomu vedené rozhovory. Financovanie je predbežne dohodnuté do r. 2025 a riešiť je potrené stav po r. 2026, nakoľko potreba takejto služby bude potrebná aj naďalej.

Keďže viac príspevkov nebolo, bola diskusia ukončená.
Diskusné príspevky budú prejednané na PSBK v októbri 2023.

Správu návrhovej komisie - návrh uznesenia z valného zhromaždenia predniesol jej predseda RNDr Igor Slaninka PhD.Návrh uznesenia delegáti valného zhromaždenia schválili jednomyseľne.

Valné zhromaždenie ukončil predseda valného zhromaždenia Ing. Ľudovít Kováč
Po VZ sa od 14,00hod konal v kostole sv. Kataríny slávnostný akt, kde za účastí zástupcov MH a MŽP boli odovzdané vyznamenania zamestnancov baní, hutníkov, geológov a za tradície.

Ing. Hrabovský Ján, PhD.