Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

2. PSBK -01.12.2023

Inf. z rokovania 2.PSBK dňa 01. 12. 2023 v Košiciach, TU- FBERG.


Na úvod predseda SBK p. Michal Cehlár privítal 7členov PSBK, predsedu DR, riad. úradu SBK a 2 hostí. z členov PSBK sa ospravedlnil p. Gažúr (ZSC) a p. Bača ( PN ).
Z prizvaných hostí sa zúčastnil p. Kukelčík a p. Veselényi predseda HBÚ, ospravedlnili sa p. Petrovič z MH SR a p. Szombathy, predseda ZBSS.
Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva odoslaný v predstihu a bez pripomienok schválený.


Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia
2. Vedecko-výskumná a pedagogická činnosť FBERG TUKE
3. Informácia o práci Ústavu Geotechniky SAV Košice – preložené na 3PSBK
4. Predpoklad čerpania rozpočtu za rok 2023
5. Návrh plánu zasadnutí predstavenstva v roku 2024
6. Informácia o priebehu duálneho vzdelávania subjektov SBK v školskom roku 2023- 2024
7. Rôzne:
a. Legislatíva.
b. Návrh predbežného rozpočtu na rok 2024.
c. Členská základňa – informácia o stave a uhradení členských príspevkov r.2023.
d. Inf. z RZSDV – plánované zasadnutie sa nekonalo.
e. Žiadosť o podporu FBERG – 72. skok cez kožu.
f. Konferencia – Stratégia a inovácia SP – EU, SR.
g. P. Halas – skúšky spôsobilosti .
h. Vystúpenie člena z SBK – pán Ing. Tibor Turčan – ukončenie činnosti.
8. Uznesenie a ukončenie rokovania

K bodu 1.)
Kontrola plnenia uznesení z 1. PSBK bolo predložené písomne, k vyhodnoteniu úloh pripomienky neboli.

K bodu 2.)
 Informácia o Vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti FBERG TUKE bola predložená písomne, ktorú prezentoval p. Cehlár.

V akademickom roku 2022/2023 ukončilo štúdium celkovo 265 študentov v I. a II.
stupni štúdia, v dennej a externej forme štúdia (Tab. 1).
Od akademického roku 2018/2019 sme spolu s väčšinou fakúlt TUKE predĺžili termín na podávanie prihlášok (do 25. augusta 2023). V porovnaní s riadnym termínom podávania prihlášok (do 31. mája 2023) sme zaznamenali nárast o 680 prihlášok (minulý rok o 981 prihlášok, predminulý rok o 210 prihlášok).

K 31. 10. 2023 sa na FBERG zapísalo celkom 1832 študentov v dennej aj externej forme (Tab. 5a,b). Oproti minulému roku je to pokles o 181 študentov.

Tab. 5a Prehľad počtu študentov FBERG k 31.10.2023
FBERG, typ štúdia, rok OŠP Forma štúdia
denná externá Spolu
bakalárske 1390 27 1417
inžinierske 323 13 336
doktorandské 27 52 79
SPOLU 1740 92 1832


Naďalej sa zvyšuje záujem zahraničných študentov o štúdium na našej fakulte. K 31. októbru 2023 sa zapísalo 1007 zahraničných študentov, čo predstavuje pokles o 186 študentov oproti minulému roku (1193). Najväčšiu skupinu zastupujú študenti z Ukrajiny.Podiel zahraničných študentov ku celkovému počtu študentov na FBERG je cca 54 %.
Počet zahraničných študentov k 31.10.2023 je 1007 , Slovenskej národnosti je 825.
Na otázky ku počtu študentov, k 19-tim národnostiam študentov, k štruktúre navštevovaných odborov, forme úhrady za štúdium a k zapojeniu sa F-BERG do riešenia 11-tich projektov odpovedal p. dekan Cehlár.

K bodu 3.) Informácia o práci Ústavu Geotechniky SAV Košice.
Informácia o práci Ústavu Geotechniky SAV Košice bola presunutá na 3. PSBK.
K bodu 4.) Predpoklad čerpania rozpočtu za rok 2023.
Predpoklad čerpania rozpočtu pre r. 2023 bol predložený písomne, je predpoklad, že vytýčený cieľ bude naplnený.

K bodu 5.) Návrh plánu zasadnutí predstavenstva v roku 2024.
Návrh plánu zasadnutí PSBK – jeho obsahu, bude aktualizovaný po upresnení vytyčených úloh z programového vyhlásenia vlády SR.

K bodu 6.) Informácia o priebehu duálneho vzdelávania subjektov SBK v školskom roku 2023- 2024.
ROK 2023-2024
HBP a.s. bez žiakov V HBP končí ťažba uhlia k 31.12.2023.
Na pracoviská BME o.z. od septembra 2023 nastúpilo na odborný výcvik 5 žiakov 3. ročníka učebného odboru 2466 H02 mechanik opravár – stroje a zariadenia SOŠ Vansovej v Prievidzi.
V školskom roku 2023/2024 boli uzatvorené učebné zmluvy s 2 študentami 1. ročníka v študijnom odbore Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, SOŠ Vansovej v Prievidzi.

SMZ a.s. Jelšava
Ročník III. II. I.
2413 K Mechanik strojov a zariadení 3. ročník: traja žiaci 3 4 4
2697 K Mechanik elektrotechnik 3. ročník: traja žiaci 3 3 3
2174 K Technik mineralurg 3. ročník: piati žiaci 5 6 0
2683 H Elektromechanik 3. ročník: jeden žiak 1 2 2

Ďalej bola prerokovaná :
-Legislatíva za október, hovorilo sa k jednaniu a listom odoslaných SBK k problémom povrchov Nižná Slaná, Solivaru.
Diskusia p. Cehlár, p.Levoča, p. Kukelčík a p.Veselényí.

-Návrh rozpočtu na rok 2024, informácia o stave a uhradení členských príspevkov r. 2023, keď členský príspevok za r. 2023 nezaplatili Kameňolomy a pieskovne Zlaté Moravce. Do SBK vstúpili Rudné bane, Banská Šttiavnica a ENGAS s.r.o Nitra, k 31. 12. 2023 oznámil vystúpenie z SBK p. Turčan (Banská agentúra) –ikončil podmikanie.
-Žiadosť o podporu FBERG – 72. skok cez kožu a na konferenciu ku Kritickým surovinám.
PSBK schválilo čiastku 330€ na podporu tradície 72 skok cez kožu.
-do obeda sa konala Konferencia – Stratégia a inovácia SP – EU, SR. ku Kritickým surovinam za účasti zástupcov EK (video spojenie) ktorá bola poriadaná F BERG, SBK a ZBSS pod záštitou MŠV,V a Š .
Na konferencii za účasti cca 120 domácich a zahraničných odborníkov v 2 blokoch odzneli informácie k možnosti pomôcť pri zabezpečení KS a postup EU- inf. p. Grochol.
- situáciu okolo skúšok spôsobilosti rieši MH SR a HBÚ.
- PSBK v zmysle stanov čl.5 – bod 2 odsúhlasilo ukončenie členstva v SBK p.T. Turčana.

Na záver bolo prijatém uznesenie, overovateľom zápisnice a uznesenia bol odhlasovaný p. Stanislav Paulík. Následné rokovanie 3PSBK sa predpokladá 14.02.2024 - miesto rokovania podľa pozvánky.
Na záver predstavenstva p.Cehlár poďakoval zúčastneným členom a hosťom za aktívny a vecný prístup k rokovaniu a PSBK ukončil.

Prievidza : 08.12.2023                                         Ing. Ján Hrabovský PhD.

                                                                          riaditeľ úradu komory