Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z rokovania 5PSBK zo dňa 18. 06. 2024 v Hodruši-Hámroch

Informácia z rokovania 5PSBK zo dňa 18. 06. 2024 v Hodruši-Hámroch

Na úvod rokovania zaznela ban. hymna a člen predstavenstva p. Ivan Bača privítal všetkých prítomných v rokovacej miestnosti a poprial členom PSBK a prítomným hosťom vecné a úspešné rokovanie.

Na rokovaní bolo prítomných 5 členov predstavenstva a 6 hostí. Pani p.Cehlár bol na ZSC, p. Gažúr p. Paulik a p. Čorej sa pre neodkladné povinností vyjadrili formou „ per rollam „, ospr. sa p. Slaninka, z hostí sa ospravedlnil p. Petrovič a p. Maťová. Predstavenstvo SBK bolo uznášaniaschopné, príloha č. 1 prezenčná listina.

Následne prvý podpredseda predstavenstva SBK p. Peter Čičmanec privítal všetkých prítomných, poďakoval p. Bačovi zo Slovenskej banskej s.r.o. za vytvorenie dobrých pracovných podmienok a otvoril rokovanie.

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Vesselényi z HBÚ, p. Kukelčík, p. Sombathy SZBSCS, p. Hrabovský, p. Širila za SBS a p. Weiss za Rudné bane, Banská Štiavnica.

Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 5 členov predstavenstva na mieste rokovania, 6 hostí a 2 členovia hlasovali formou „ per rollam „ predstavenstvo bolo uznášaniaschopné. Podpredseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky.

Predložený program bol jednomyseľne schválený.

PROGRAM :

1. Otvorenie, privítanie hostí, kontrola úloh.
2. Informácia o činnosti Slovenskej banskej, s.r.o.
3. Informácia k VZ SBK, DB-2024 a ostatné aktivity v Banskej Štiavnici.
4. Informácia - Duálne vzdelávanie na r.2024-2025.
5. Informácia o činnosti Slovenskej baníckej spoločnosti.
6. Informácia o práci baníckeho spolku Bratstvo Herrengrund-Špania dolina.
7. Informácia k rokovaniam v Banskej Štiavnici - Hodruša - Hámre, Nitra - Bratislava a Brusel
8. Rôzne:
a) Informácia – požiadavka - DB 2024 – správy členov SBK na VZ, do 31.07.2024.
b) Informácia – vyznamenania na DB 2024.
c) Informácia – DUAL –ne vzdelávanie – zmluva.
d) Žiadosť F-BERG – ocenenie najlepšieho príspevku na ŠVK r. 2024.
e) Žiadosť F-BERG – ocenenie najlepšej diplomovej práce absolventa
r.2024.
f) Zoznam nedostatkových profesií podľa krajov.
g) Informácia z rokovania so zastupcom DR - 10.05.2024.
h) Vylúčenie člena Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s. Zlaté Moravce
zo SBK.
9. Uznesenie a ukončenie rokovania.

K bodu 1.
Kontrola plnenia uznesení, materiál bol predložený písomne (bod č. 1.), riaditeľ úradu odporučil vyhodnotenie schváliť.
K predloženému materiálu pripomienky neboli a plnenie úloh bolo schválené.

K bodu 2. Informácia o činnosti Slovenskej banskej, s.r.o.
Správa bola podaná formou prezentácie.
V roku 2023 Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša – Hámre pokračovala v realizácii banskej činnosti v podzemí pri otvárke, príprave, dobývaní a spracovaní polymetalických rúd.

Spoločnosť v kalendárnom roku 2023 dosiahla nasledovné výrobné výsledky:

 

Rok 2022

Rok 2023

Rozdiel %

Ťažba polymetalických rúd

51.057 t

52.135 t

2,1 %

Ťažba jaloviny

32.330 t

29.650 t

- 8,2 %

Razenie banských diel

2.819 m

2.614 m

- 7,2 %

Výlomy

14.800 m3

13.770 m3

- 6,9 %

Prieskumné vrty

8.366 m

7.532 m

- 9,9 %

Spotreba výbušnín

65.503 kg

64.433 ks

- 1,6 %

Spotreba rozbušiek

74.804 ks

70.617 ks

- 5,5 %

Spracovanie rudy

51.662 t

50.680 t

- 1,9 %

Expedícia kolektívneho koncentrátu

847,7 t

797,9 t

- 5,8 %

Výroba kovov

 

 

 

 

 

Zlato

0,399 t

0,498 t

24,8 %

 

Striebro

0,354t

0,417 t

17,7 %

 

Olovo

126,48 t

158,32 t

25,1 %

 

Meď

29,70t

37,35 t

25,7 %

 

Zinok

94,62t

89,56 t

- 5,3 %

Cena koncentrátu kovov za rok 2023 umožnila spoločnosti dosiahnuť tržby z predaja vlastných výrobkov vo výške 27,872 mil., čo umožnilo v roku 2023 zvýšiť mzdy o13,1 % a dosiahnuť priemerný zárobok v celej spoločnosti 2.733 € .
Spoločnosť SB je v stabilnej finančnej úrovni, včas si plní všetky mzdové, daňové a odvodové povinnosti, vytvára zdroje pre ďalší rozvoj a modernizáciu . V minulom roku bolo cieľom vedenia spoločnosti maximalizovať výrobu kovov, mierne utlmiť geologický prieskum, otvárku a prípravu nových pracovísk. Uvedený zámer sa podarilo realizovať čo sa odzrkadlilo sa na poklese ťažby jaloviny, metráži realizovaných banských diel a prieskumných geologických vrtov.

Zámery spoločnosti na nasledujúce obdobie.

Realizáciou banskej činnosti v podzemí bane Rozália zabezpečiť ťažbu rudy v dostatočnom množstve a kvalite tak, aby bola zabezpečená dostatočná výroba kovov aj v roku 2024. Dosiahnuť tržby vo výške cca 18 mil. €, ktoré by mali zabezpečiť dostatok zdrojov pre realizáciu otvárkových banských diel a vrtného geologického prieskumu. V tomto kalendárnom roku je potrebné opätovne zvýšiť investície do geologického prieskumu, prípravy a otvárky nových pracovísk.
Bol vypracovaný projekt na otvárku X – teho obzoru na úrovni 280 m. n. m. a XX.- teho obzoru, ktorým dosiahneme hĺbku 130 m.n.m. (úroveň dedičného obzoru je 240 m. n. m.).
Technické práce na otvárke X - teho obzoru sú dokončené a začalo sa s razením horizontálneho otvárkového banského diela.
Zintenzívnili prípravné a prieskumné práce v dobývacom priestore Banská Štiavnica, kde ako hlavne bude prieskum a ťažba v lokalite Bieber žily. Bude potrebné hlavne riešiť otázku dĺžky koľajových tratí, dĺžku energetických sietí a kvalitu vetrania.
Vo flotačnej úpravni sa venovali modernizácii čerpacej techniky za účelom znižovania energetickej náročnosti úpravárenského procesu.
Úspešne sa pokračovalo v realizácii projektu ukladania flotačných kalov do podzemných priestorov bane Rozália. V celkovej dĺžke cca 16 km boli vybudované potrubné siete na dopravu hydrozmesí, ktoré umožňujú deponovať hydrozmes
To umožňuje operatívne riadiť ukladanie hydrozmesy podľa potreby prevádzky.
Prevádzkovanie systému ukladania flotačných kalov do podzemia prinesie zníženie zaťaženia odkaliska a postupné zvyšovanie stability podzemných banských diel.

Neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti je aj historická baňa Starovšechsvätých, ktorá vytvára pre širokú verejnosť vhodnú príležitosť oboznámiť sa s podzemnými priestormi vytvorenými banskou činnosťou pri dobývaní nerastov, historickými banskými artefaktmi a unikátnou mineralogickou zbierkou.

Na početné otázky odpovedal p. Bača.
Pán predseda poďakoval za prácu a zaželal veľa úspechov,
Správa bola vzatá na vedomie.

K bodu 3. Informácia k VZ SBK a ku dňu baníkov 2024 a ostatné aktivity v Banskej Štiavnici.

XXVII. VZ SBK
Deň konania: 06. september 2024
Miesto: Banská Štiavnica, – Gymnázium. A. Kmeťa Kolpašská 1738

Časový priebeh:
1. Valné zhromaždenie - prezentácia 8.30 hod. – 9.00 hod.
Rokovanie VZ 9.15 hod. – 11.30 hod.

2. Slávnostný obed pre účastníkov VZ 11.40 hod. - 12.40 hod.
(Spojená odborná škola BŠ)

3. Otvorenie osláv bansko-štiavnických dní 12.00 hod. – 14.00 hod.
(Kostol sv. Kataríny)

4 Slávnostné zhromaždenie ku Dňu baníkov, hutníkov, geológov
a naftárov (Kostol sv. Kataríny) 14.30 hod. – 16,00 hod.

5. Salamandrový sprievod 18.30 hod. – 21.00 hod.
(Kammerhofská - hlavná ulica mesta)

I. XXVII. valné zhromaždenie SBK
Miesto: - Gymnázium. A. Kmeťa Kolpašská 1738
Čas: - 8.30 – 11.30 hod.

II. Slávnostné zhromaždenie ku Dňu baníkov, hutníkov, geológov a naftárov
Miesto: Kostol sv. Kataríny
Čas: 14.30 – 16.00 hod.

III. Salamandrový sprievod mestom
Salamandrový sprievod 18.30 hod.-21.00 hod.
( Kammerhofská - hlavná ulica mesta)

Na otázky odpovedal p. Sombathy a Hrabovský.
Správa bola vzatá na vedomie.

Ďalej bola prerokovaná informácia k Duálnemu vzdelávaniu na r.2023-2024 , Informácia o činnosti Slovenskej baníckej spoločnosti (SBS) a Informácia o práci spolku Banícke bratstvo Herrengrund-Špania dolina.
Pán Širila, člen rady Baníckeho bratstva Herrengrund, Špania Dolina odpovedal na otázky.
Pán podpredseda PSBK poďakoval za prácu a poprial veľa úspechov.

Dôležitá bola informácia k rokovaniam v Banskej Štiavnici, Bratislave, Hodruši a v Bruseli.
Ide o problematiku Kritických surovín, Strategických surovín, Geotermálnych vôd, využitia
Geotermálnej energie atď.
Dňa 23. mája 2024 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1252 z 11. apríla 2024, ktorým sa stanovuje rámec na zaistenie bezpečných a udržateľných dodávok kritických surovín a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 168/2013, (EÚ) 2018/858, (EÚ) 2018/1724 a (EÚ) 2019/1020.
Hlavnou úlohou bude zmena legislatívy, vytvorenie novej , nové posúdenia „ banských vôd
„.a.t.ď.
K veci diskutovali páni – Levoča , Kováč, Kukelčík, Vesselényi, Bača, Sombathy, Weiss.
Bolo odporúčené ísť cestou EU, riešiť potreby SR, opraviť úpravy ktoré boli neodborné, so
znakom lobizmu bez posúdenia dôsledkov pre SR. Súčasný vývoj vo svete ukazuje
jednoznačne na potrebu zmeny.
Bolo dohodnuté a členovia PSBK dostali úradne preložený text smernice EU.
Na požiadanie MH SR do jednotlivých pracovných skupín SBK odporúča nasledovných
členov
exploration/prieskum - Ing. Branislav Žec CsC , SGUDŠ,
circularity/obehovosť - prof. Ing. Martin Sisol, PhD., FBERG,
public acceptance/prijatie zo str. verejn. -Ing. Košinarova, SMZ
risk monitoring/monitorovanie- Ing. Jozef Levoca Nafta a.s.,
strategic stocks/strategické zásoby - RNDr. Frantisek Bakos, PhD. Greenyiew
financing/financovanie - doc. Ing. Zuzana Šimkova, PhD. FBERG

V bode rôzne bola prerokované požiadavka k DB 2024 – správy členov SBK na VZ do 31.07.2024, innformácia – vyznamenania na DB 2024., k DUALu zmluva, Žiadosť F-BERG – ocenenie najlepšieho príspevku na ŠVK r. 2024. a ocenenie najlepšej diplomovej práce absolventa r. 2024., zoznam nedostatkových profesií podľa krajov,
Informácia z rokovania so zástupcom DR - 10.05.2024 a Vylúčenie člena Kameňolomy a štrkopiesky, a.s., Zlaté Moravce zo SBK.

Nakoľko člen SBK Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s. Bernoláková 6 Zlaté Moravce napriek osobným listom a telefonáte nedošlo k náprave v zaplatení členského za r. 2023 bol predložený návrh na vylúčenia člena Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., Zlaté Moravce podľa čl. 5 odst.4 a nadväzne na čl.6 odst.2-c.
Návrh na vylúčenie Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s. Zlaté Moravce bol jednomyseľne schválený.

Po naplnení programu, v rôznom vystúpil:
Pán Vesselényi – informoval o rozhodnutí súdu o zrušení rozhodnutia postihu
členov GREENPEACE, ktorí vystúpili na ťažnú vežu v Bani Nováky a ohrozili bezpečnosť
práce a hrozí vrátenie pokuty cca 20 000€. Bolo odporúčené v tejto veci konať.

Pán Weiss – podal informáciu o postupe prác pri likvidácii následkou banských vôd rieky
Slaná v Nižnej Slanej. MŽP SR vyčlení 1,0 mil € na likvidáciu škôd . Rudné bane Banská
Štiavnica a HBP , a.s. – Hlavná banská záchranná stanica, Prievidza 1:2.

Keďže viac príspevkov nebolo riaditeľ úradu komory predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva, ktorý bude doplnený o prijaté závery.
Predstavenstvo návrh uznesenia i overovateľa schválilo.
Riaditeľ úradu SBK informoval, že ďalšie rokovanie predstavenstva a DR bude 21. 08 2024 - streda o 10.00 hod. v Jelšave - Hrádok.
Od 09.00 hod. bude rokovanie DR SBK.
Na záver predseda predstavenstva poďakoval a ocenil aktívny prístup pri rokovaní zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, osobitne poďakoval p. Bačovi zo Slovenskej banskej s.r.o. za vytvorenie príjemného prostredia rokovania predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.


V Prievidzi 28.06.2024 Hrabovský
Úrad SBK