Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

 

Rokovanie  predstavenstva SBK sa konalo na ŠGÚDŠ v Bratislave

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili : generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR p. Vlasta Jánova a p. Mesarčík, za MH SR sa zúčastnili p. Miroslav Jarábek a p. Onačila, p. Peter Kukelčík  predseda HBÚ, ďalej predseda  Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska  p. Erik Sombathy, riaditeľ  úradu SBK p. Ján Hrabovský,  p. Ján Hijj poradca SBK  a pán Jirko Vitáloš predseda  spolku BARBORA z Pezinka. Ospravedlnil sa p. Peter Čorej , predseda DR.  

  Predstavenstvo prerokovalo nasledovný program:

 

  1. Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia z 3.PSBK v Prievidzi

  2. Informácia o práci  ŠGUDŠ – BA.                                           

  3. Informácia o programe MŽP SR na  r. 2018.                           

  4. Informácia o rokovaní dozornej rady SBK.                              

  5. Ročná účtovná závierka za rok 2017. 

  6. Informácia o práci spoloku BARBORA n.o. Pezinok ( p. Vitáloš).

  7. Rôzne:

  1. Legislatíva

  2. Žiadosť F-BERG, najlepšia študentská práca.

  3. Požiadavka na preplatenie  nákladov – DUAL – SMK.

   7.3.1 Informácia k financovaniu duálneho vzdelávania.

  4. Informácia o rokovaní RZSDV.

  1. Uznesenie. 

    

   K bodu 1.)

               Ku kontrole plnenia uznesení,  materiál bol predložený písomne, bod č. 1., riaditeľ úradu odporučil vyhodnotenie schváliť.

   K bodu 2.)

   Informácia bola spracovaná písomne, bod č. 2. V prezentácii p. Žec  informoval o výsledkoch r. 2017, o programe ŠGÚDŠ na r. 2018. Účasť na programe  MINATURA 2020 bol zo strany ŠGÚDŠ  ukončený. Program pokračuje riešením banskej legislatívy v ďalších projektoch, do ktorých sa ŠGÚDŠ nezapojil.     

   Bola daná informácia o pripomenutí 80. rokov od založenia ústavu, pripravuje sa stretnutie riaditeľov európskych geologických služieb (EuroGeoSurveys) v októbri 2018. Ústav je vo svojich laboratóriách vybavený špičkovou prístrojovou technikou, pracuje tu 235 zamestnancov, HV za r.2017 bol +3,0 tis. €. Ústav má aj dobrú  medzinárodnú spoluprácu pri riešení úloh. Problém bude personálne – odborné zabezpečenie ústavu. Pre lepšiu informovanosť verejnosti ústav organizuje každý rok tzv. deň otvorených dverí so zameraním na mladú generáciu, o ktorom bol premietnutý krátky film.

   Hlavnou  úlohou ústavu je:

   - geologické mapovanie,

   - inžinierska geológia, hydrogeológia, ložisková geológia,

   - operačné programy – hydrogeológia a zosuvy. 

   Bola premietnutá krátka upútavka k plánovanému stretnutiu riaditeľov geologických ústavov EU, ktorá bude  v októbri 2018.

   K bodu 3.)

              Informácia o plnení  programu MŽP SR na r. 2017 bola spracovaná písomne, ktorú  p. Jánová  doplnila o zámery na r. 2018, vyslovila názor o potrebe regulácie  pri výchove nových potrebných profesií. Pripomenula veľký vplyv rôznych enviroaktivistov  a mimovládnych organizácií, podávanie petícií a negatívne ovplyvňovanie verejnej mienky ale aj  neochotou veci riešiť.    

   V diskusii vystúpil p. Kukelčík – k nedostatočnej odbornej diskusii ako protiargument na aktivistov, ktorí sú lepšie organizovaní. 

                                  p- Jarábek – k prijatému postupu určitej kontroly pri príprave dokumentov s ohľadom na subjektívne pocity jednotlivcov, ktorí spochybňujú odborné stanoviská úradov.

                                  p. Jánová – k problému  ekológie vo Vrakuni.

   K bodu 4.)

   Informácia o rokovaní dozornej rady SBK.

   Správa predložená písomne – bod č.4, správu z poverenia predsedu DR predložil riaditeľ úradu SBK.

   K bodu 5.)

   Ročná účtovná závierka za rok 2017.

                     Predložený súhrnný materiál ako bol predložený do DR dostali aj členovia predstavenstva, správu doplnil p. Hrabovský, k správe neboli pripomienky.

   K bodu  6.)

   Informácia o práci spolku BARBORA.

   Správa predložená písomne, správu  doplnil p. Jirko Vitáloš krátkym filmom – Malé Karpaty, kde je pripomenuté baníctvo, keramika, vinohrady atď. Ďalej bola daná informácia  o príprave  Geoparku v spolupráci s úradom vlády.

    

    

   K bodu  7.)

   Rôzne :

   Legislatíva.

   7.1) Správu doplnil p. Hijj – novela  geologického zákona, o energetike, o výbušnom prostredí.

   Diskutovali:

   p. Jarábek       –    k zjednodušeniu agendy o úsporách energií,

   p. Jánová        – ku geologickému zákonu – možnosť vyvlastnenia pri likvidácii environmentálnej  záťaže a možné  vecné bremeno,

   p. Hrabovský – informoval o príprave zmien stavebného zákona, ktoré ešte neboli publikované,

    p. Jarábek odporučil list na MDV SR  so žiadosťou účasti zástupcu SBK v pracovnej komisii, list bol odoslaný.

   7.2)  Žiadosť F-BERG, najlepšia študentská práca  ( tajomník pani Michalková ).

   Na úrad SBK bola doručená žiadosť ocenenia najlepšej študentskej práce  na ŠVK-2018.

   ŠVK – študentská vedecká konferencia organizovaná na F-BERG.

    

   7-3) Požiadavka na preplatenie  nákladov na  DUAL- SMZ.

   Faktúra bude preplatená po poukázaní dotácie na účet SBK.

    

   7-3-1) Informácia k DUAL- nemu vzdelávaniu.

    

   7-4) Informácia o rokovaní RZSDV.

    

   Ďalej diskutovali:

   p. Szombathy – informoval o organizovaní 3. ročníka LBU poriadanej o.z. ART SPECTRUM. p. Žec – stretnutie geologických služieb v Bratislave – október 2018,

   p. Kováč – Slávnostné stretnutie SZVK v Košiciach 08.06.2018  k 25.  výročiu založenia.   

   Riaditeľ úradu komory predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva s tým, aby overovateľom zápisnice a uznesenia bol p. Branislav Žec. Predstavenstvo návrh uznesenia i overovateľa schválilo. Ďalšie rokovanie predstavenstva SBK  bude 20. júna 2018 o 10.00 hod. v Hodruši - Hámroch.

   Na záver predseda predstavenstva zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, poďakoval a ocenil aktívny prístup pri rokovaní, osobitne poďakoval p. Žecovi z ŠGÚDŠ
   v Bratislave za vytvorenie príjemného prostredia na rokovaní predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

   Prievidza  15.05.2018                                                                               Hrabovský

                                                                                                                     úrad SBK