Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Na zasadnutí bolo 8 členov predstavenstva, p. Levoča sa vyjadril formou per rollam

( neodkladné prac. jednanie), predseda DR, riaditeľ úradu komory a 5 hostí, ospravedlnil sa p. Blaško (PN) .

Na úvod po odznení baníckej hymny, prvý podpredseda predstavenstva p. Peter Čičmanec privítal prítomných členov predstavenstva SBK a prizvaných  hostí, ktorým zaželal veľa zdravia a úspechov r. 2023.

Predseda PSBK p. Cehlár poďakoval za vytvorenie dobrých podmienok pre rokovanie

3. PSBK a otvoril zasadnutie .

 

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: za úrad komory p. Ján Hrabovský, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska p. Erik Sombathy, poradca SBK p. Kukelčík, pani doc. Zuzana Šimková a prof. Martin Sisol, PhD., prodekani  F- BERG – Košice.

Rokovanie bolo podľa nasledovného programu :

  1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia.

  2. Informácia o výsledkoch r.2022 a zámeroch r.2023 spoločnosti HBP.a.s

  3. Informácia o práci v EURACOAL za r. 2022 a program r. 2023.

  4. Informácia k aktivitám v SP ( komisia MH SR ).

  5. Informácia o činnosti Dúbravský banícky cech.

  6. Rôzne:

   1. Legislatíva .

   2. Program baníckych aktivít – Kalendárium 2023.

   3. Aktualizovaný plán rokovaní predstavenstva na r. 2023.

   4. Informácia o plnení rozpočtu SBK za r. 2022.

   5. Stav členov a členské SBK k 31.12.2022.

   6. Ukončenie členstva ENERGOGAZ a.s. Košice v SBK.

   7. Odhad ( TREXIMA) potrebných profesií podľa krajov.

   8. Prihláška ENGAS s.r.o Nitra – vstup do SBK.

   9. Správa zo 66. rokovania RZSOV.

7. Uznesenie a ukončenie rokovania.

 

 K bodu 1.

Ku kontrole plnenia uznesení bol materiál predložený písomne ktorý uviedol riaditeľ úradu .

K vyhodnoteniu neboli pripomienky a bolo schválené.

K bodu 2.

Informácia o výsledkoch a zámeroch spoločnosti HBP a.s.

V akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza bolo v roku 2022 z podzemia ťažobných úsekov Nováky a Čáry vyrazených 5 417 metrov banských diel a vyťažených celkovo 868 510 ton uhlia. V októbri 2022 bola pre zložité bansko-technické a geologické podmienky prerušená ťažba lignitu v bani Čáry, sú vykonávané likvidačne práce.

V rámci hospodárenia s uhoľnými zásobami a ich racionálneho využitia bola dosiahnutá 84,0 %-ná technologická výrubnosť a 56,9 %-ná plošná výrubnosť.

V roku 2022 bolo zo spoločnosti HBP, a.s. Prievidza expedovaných 957 039 ton uhlia, z toho bolo 211 ton triedené uhlie a 115 ton energetické uhlie mimo Elektráreň Nováky, do Elektrárne Nováky bolo dodaných 956 713 ton energetického uhlia.

Pokračovali práce na postupnom uzatváraní banských a povrchových objektov na ložiskách Nováky a Handlová v súlade s notifikovaným programom, MH SR bola uvoľnená ďalšia dotácia na zatvorenie uhoľných baní.  

Hlavná banská záchranná stanica, o.z. počas roka 2022 plnila prioritne základné úlohy vyplývajúce z platnej legislatívy, t.j. riešenie a zdolávanie mimoriadnych udalostí, kontrolu činnosti a funkčnosti závodných banských záchranných staníc v rámci Slovenska,. HBZS zabezpečovala stálu pohotovostnú službu pre 20 organizácií na celom Slovensku. Celkovo pôsobilo v banskom záchrannom zbore Slovenska v priemere 130 banských záchranárov, z toho 113 zo spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza. V roku 2022 bolo realizovaných 5 havarijných zásahov pohotovostnými čatami HBZS. Pokračovalo sa rokovaniach s MH SR a MV SR ohľadne budúcnosti banskej záchrannej služby po roku 2023.

V oblasti pracovnej úrazovosti bolo v roku 2022 zaznamenaných 149 evidovaných pracovných úrazov, z toho bolo 82 registrovaných.

Skupina Hornonitrianske bane zamestnávala v závere roka 2022 celkovo 1 879 zamestnancov a ďalších 123 zamestnancov pracovalo na základe zmluvných vzťahov dodávateľským spôsobom. V priebehu roka pokračoval proces racionalizácie zamestnanosti. Rekvalifikáciu prostredníctvom projektu „Podpora zamestnateľnosti pre región horná Nitra“ využilo 171 zamestnancov.

Počas roka 2022 bola finančná situácia v akciovej spoločnosti náročná, finančná bezpečnosť nebola ohrozená a spoločnosť si splnila všetky záväzky voči zamestnancom, banke, samosprávam, organizáciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia.

 

Zámery spoločnosti pre budúce obdobia:

 

Na konci roka 2023 bude po 114 rokoch ukončená priemyselná ťažba domáceho hnedého uhlia na Slovensku. Z bane Nováky bude v roku 2023 vyťažených posledných 780 000 ton uhlia. Uvedený objem ťažby uhlia si vyžiada vyrazenie posledných 2 882 metrov banských chodieb realizovaných razičskými kolektívmi.

V nastávajúcich, minimálne dvoch rokoch 2024 a 2025 sa budú vykonávať práce na uzatváraní podzemia, likvidácii banských prevádzok a revitalizácii územia dotknutého banskou činnosťou.

Detailnejšie sa rozpracovávajú existujúce a nové aktivity. Skupina Hornonitrianske bane bude pokračovať v doterajšom podnikaní mimo ťažby uhlia, v energetike, strojárstve, agro-potravinárstve, doprave a cestovnom ruchu. Uchádzať sa bude o prostriedky z Fondu na spravodlivú transformáciu, s cieľom využitia potenciálu existujúcich hnedých parkov, rozvoja obnoviteľných zdrojov energie a rozšírenia podnikania v strojárstve.

Cieľom je vytváranie nových pracovných príležitostí na zmiernenie negatívneho dopadu ukončenia ťažby uhlia na zamestnanosť. Zameria sa pritom prioritne na tvorbu a zachovanie existujúcich pracovných príležitostí mimo ťažby uhlia.

 

Informáciu doplnil p. Čičmanec : rekvalifikovalo sa 370 zamestnancov, pôvodná čiastka pomoci pre hornú Nitru bola rozdelená medzi kraje Košice, Banská Bystrica, a Trenčín. RUS, AZP a ZMOS, takže pre likvidáciu zostáva cca 220 mil., nové miesta sa zatiaľ nezabezpečili.

 

P. Paulík: hovoril k práci HZBS, k jej financovaniu po ukončení ťažby, keď 700 tis € na ročnú prevádzku platí HBP a.s., od r. 2024 má byť záchranná služba len z profesionálov, nerieši sa Integrovaný záchranný systém, problém bude financovanie hotovosti.

 

 

K bodu 3.

Informácia o práci v EURACOAL za r. 2022.

 

Najdôležitejšie témy riešené EURACOAL v roku 2022 :

 • direktíva o priemyselných exhaláciách kvôli tepelným elektrárňam,

 • navrhovaná tzv. Metánová regulácia kvôli ohrozovaniu prevádzky hlbinných uhoľných baní v Slovinsku, Rumunsku a Poľsku.

Energetická kríza je najhoršia od roku 1970, Čína medziročne zvýšila dovoz aj výrobu uhlia o 8%.

Poľsko predpokladá ukončiť výrobu uhlia v roku 2039, v budúcnosti stúpne význam ťažby vzácnych prvkov a zemín, ktoré zdraželi o 1000 %.

Celkove bol rok 2022 náročný rok, nestabilný trh s energiami, vysoké ceny, uhlie ukázalo svoju opodstatnenosť v energetickom mixe.

 

Trh s uhlím: Ťažba sa zvyšuje ako pri čiernom tak aj hnedom uhlí, ťažba ale nedosiahla úroveň  roku 2021. Import uhlia do EÚ sa zvýšil o 19%

Ceny teplárenského uhlia CIF ARA sa od januára zvýšili na 350 USD za tonu, v súčasnosti sú okolo 200 USD/t, ceny dnes určuje dopyt Číny, ktorá ťaží polovičku celosvetovej ťažby.

Energetický a Environmentálny výbor

Najvážnejšie témy ktoré riešili v uplynulom roku sú Direktíva o priemyselných Exhaláciách a Metánová Direktíva .

Metánová regulácia ohrozuje najmä prevádzku Slovinského Velenje a poľské podzemné bane. T.č. je navrhované, že produkcia metánu vo výdušných vetroch nesmie presiahnuť 3 tony CH4 na kilotonu vyťaženého uhlia, a metán sa musí povinne monitorovať aj na uzavretých baniach. Euracoal navrhuje hranicu 8 ton CH4 na kilotonu a úpravu monitoringu uzavretých baní .

Rieši sa aj nová Direktíva o dobrej kvalite ovzdušia, ktorej nové limity sú predčasné. Nový návrh Direktívy o zdravej pôde sa očakáva v roku 2023.

 

Technický a Výskumný výbor (TRC)

Pre uhoľné výskumné projekty RFCS je k dispozícii niečo nad 18 mil. €

Do výskumného fondu pre uhlie a oceľ (RFCS) bolo v roku 2022 podaných celkom 26 projektov, z čoho bolo vybraných celkom 7, každý priemerne s hodnotou okolo 1,6 mil. €. Sú to projekty zamerané na Banícke dedičstvo, zachytávanie metánu, splyňovanie uhlia v podzemí zamerané na vodík, a hybridné úložiská energie

Medzinárodná Energetická Agentúra : Vývoj za rok 2022 a výhľady:

Svetový ročný dopyt po uhlí zostáva na úrovni okolo 8 miliárd ton ročne už 11 rokov, teraz o 2,5 milióna ton prekročila 8 miliárd ton. India medziročne zvýšila spotrebu uhlia o 8% a USA znížila spotrebu o 4%. IEA predpokladá zvýšenie ťažby v juhovýchodnej Ázii na 5,8 mld. ton ročne. Ťažbu zvýši aj India a Indonézia, ale v USA a EÚ sa predpokladá pokles spotreby, takže celosvetovo sa bude ročne ťažiť a spaľovať okolo 8 miliárd ton. Čínska ťažba bude stagnovať na úrovni 4,2 miliárd ton až do roku 2025, potom začne klesať.

Celosvetový import teplárenského uhlia bude postupne klesať z ročných 1,04 miliardy ton na 0,930 miliardy ton, import metalurgického uhlia sa bude zvyšovať nad 300 miliónov ton ročne.

Ceny ruského uhlia neprekročili úroveň 200 USD za ton.

Dobývanie uhlia vo svete má výrazný celosvetový sociálny rozmer, pracuje v ňom 4% celosvetovej populácie. Najviac sú na ňom závislí v Juhovýchodnej Ázii (India, Čína, Indonézia) a v JAR (Mpumalanga)

Spotreba uhlia bude ustálená do roku 2025, potom začne klesať. Spotreba uhlia nie je len v energetike, ale 1/3 ťažby spotrebúva priemysel.

Roger Miesen RWE Vývoj v Nemecku:

Momentálna cena plynu je 60 € / MW. Pred pár rokmi vývoj, výroba a povolenie splyňovacieho terminálu na LNG trvala bežne 5 – 6 rokov, momentálne to v Nemecku trvá 9 mesiacov.

Nemecká spolková republika prevzala súkromnú energetickú firmu UNIPER do štátneho vlastníctva, preto že jej hrozil bankrot. Okrem elektrární dodávala aj 7,4 miliardy kubických metrov plynu, má 11 tisíc zamestnancov. Podľa názoru RWE je treba urýchliť prechod na OZE a plynové elektrárne prerobiť na vodík. Treba zvýšiť podiel solárnej a veternej energie, budovať úložiská.

 

Národné prezentácie uhoľných organizácii:

Ukrajina (DTEK): V dôsledku konfliktu bolo poškodených 50% všetkej elektrickej infraštruktúry, všetky ich tepelné elektrárne sú poškodené. Jadrová elektráreň Záporožie je pod kontrolou Ruska. Spotreba elektriny sa kvôli poškodeniam tovární znížila o 25 – 40% , pripojené majú najmä solárne elektrárne, veterné sú odstavené alebo poškodené. Ročná výroba uhlia na Donbase sa znížila z 29 mil. ton na 26 mil. ton.

Česko:. Vyťažili 34 mil. ton hnedého uhlia za rok 2022, čo je zvýšenie o 20%, nadmerné zisky EPH sú zdanené. Plyn majú z iných neruských zdrojov, zásobníky plné na 86% . Vláda chce zvýšiť odvod za vyťažený nerast, zo súčasných 10% na 30%

Grécko: Lignit ťažia povrchovo na dvoch ložiskách Ptolemaios a Megalopolis. Megalopolis môžu prevádzkovať ešte 2 – 3 roky, Ptolemaios do roku 2029. Ťažbu medziročne zvýšili o 2,2 mil. ton na úroveň 13,4 mil ton ročne. V tomto roku chcú zvýšiť na 14 mil. ton. Na bývalých lomoch montujú solárne farmy. Nezamestnanosť 11% klesá.

Nemecko Vyťažili pod 13,3 miliónov ton lignitu čo je zvýšenie o 2 mil. ton medziročne, dosiahli úroveň roku 2019. Vyrobili z neho 117 TWh . Počet zamestnancov znížili o 400 na úroveň 17 200 ľudí. 44% energie vyrábajú z OZE, 20, 4% z lignitu. Znovu pripojili 2 bloky tepelnej elektrárne LEAG, a 3 bloky RWE, elektráreň Neurath pokračuje, ale jej dva bloky odstavia pred rokom 2030. Dobývanie uhlia RWE skončí o niečo skôr.

Lužické bane a elektrárne pri Poľsku s kapacitou 8,7 GWh odstavia do 2038

Cenovú reguláciu na elektrinu majú 150 € / MWh všetko nad túto cenu zaplatí 90% štát. Elektriny z rôznych zdrojov majú rôzne cenové regulácie.

Poľsko: Lignit 77% elektriny a tepla vyrábajú z uhlia, z čoho 54% je z čierneho uhlia. Spotreba uhlia stále rastie, aj medziročne, musia dovážať zo zámoria.

55% poľskej energetiky včítane teplární ovláda NABE, štátna Národná agentúra energetickej bezpečnosti

Hnedé uhlie v roku 2022 vyťažili okolo 53 miliónov ton, medziročne zvýšili ťažbu okolo 4% aby nahradili pokles výroby elektriny z čierneho uhlia. O 35% znížili výrobu elektriny z plynu, výroba z OZE sa zvýšila o 21,3%

Jadrové elektrárne bude stavať štát, cez súkromných dodávateľov

K bodu 4.

Informácia k aktivitám v SP ( komisia MH SR ).

Pôvodné zámery komisie stanovenej MH SR sa neplnia. Zo strany SBK ( Cehlár ) boli k danej problematike na MH SR dané podklady, MH SR t.č. má iné priority, SBK vyvíja aktivity k riešeniu tohto stavu. Pozri diskusiu.

 

K bodu 5.

Infotrmáciu o činnosti Dúbravského baníceho cechu v zastúpení predložil p. Sombathy.

 

Dúbravský banícky cech bol ustanovený na Valnom zhromaždení v Dúbrave 1.8.2007 ako dobrovoľné združenie občanov, registrácia cechu bola Ministerstvom vnútra SR 24.9.2007. Dúbravský banícky cech sa riadi schválenými stanovami. Je samostatným právnym subjektom. V roku 2009 bol prijatý do Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska. Cech združuje banských odborníkov, baníkov, dôchodcov, ako aj priaznivcov baníctva, ktorí majú záujem o banskú históriu a udržiavanie baníckych tradícií. V súčasnosti evidujeme 16 členov cechu. Hlavnými nositeľmi tradícií sú bývalí baníci, ktorí pracovali na antimónovom ložisku Dúbrava. Ložisko bolo zaradené medzi stredne veľké svetové ložiská antimónu. V dostupných písomných dokumentoch sa uvádza, že z ložiska sa vyťažilo 1,5 mil.ton rúbaniny. Z toho 29 000 ton antimónu, 500 kg striebra a 100 kg zlata. Ťažba antimónovej rudy sa v Dúbrave začala už v 16. stor., ale prvá písomná zmienka o ťažbe antimónu je pridelenie kutacieho práva Jurajovi Ježovičovi z roku 1711.

Dúbravský banícky cech sa zúčastňuje na stretnutiach banských miest a obcí Slovenska. V spolupráci s Obecným úradom Dúbrava sa každoročne podieľa na organizovaní Dňa baníckej obce. Taktiež raz do roka pred štôlňou Flotačná pripravuje svätú omšu za baníkov. V roku 2022 sme vybudovali a otvorili Banícku cestu. Cesta kopíruje chodník, ktorým baníci pešo fárali na pracovisko. Pešiu chôdzu Dúbravskou dolinou o dĺžke 9 až 11 km nahradila v roku 1947 automobilová doprava. Cesta je sprevádzaná 5 informačnými tabuľami.

Prvá banská tabuľa symbolizuje začiatok baníckej cesty. Informuje o histórii obce Dúbrava a najstarších zachovaných prameňoch o baníctve. Druhý panel informuje o geologicko – ložiskových pomeroch. Tretí panel popisuje vyhľadávanie, ťažbu a techniku dobývania antimónu do začiatku 20.st. O banskom podnikaní a úprave rúbaniny informuje štvrtá tabuľa. Piaty panel informuje o otvárke, dobývaní a doprave v bani.

 

V bode rôzne boly prerokované

Legislatíva za december 2022 a január 2023 išlo o zmeny v oblasti minimálnej mzdy, predpisov okolo munícií a pyrotechniky, k zmenám zákona o ochrane ovzdušia , nové aktivity MŽP SR k chráneným územiam.

Program baníckych aktivít – Kalendárium 2023.

V dňoch 25.-26.8. sa predpokladá organizovanie 15. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska v Revúcej - Jelšava, taktiež bude organizované 100. výročie ťažby magnezitu v Jelšave.

Aktualizovaný plán rokovaní predstavenstva na r. 2023.

Je predpoklad zmeny termínu 6.PSBK v Jelšave.

Informácia o plnení rozpočtu SBK za r. 2022.

Stav členov a členské SBK k 31.12.2022.

V informácii je uvedený skutočný stav členov a členského za r. 2022.

Ukončenie členstva spol. ENERGOGAZ a.s. Košice v SBK.

Písomná žiadosť o ukončenie členstva spol. ENERGOGAZ a.s. Košice v SBK bolo

prerokované a PSBK ukončenie členstva schválilo.

 

Odhad ( TREXIMA) potrebných profesií podľa krajov.

V predloženom materiále je uvedený kvalifikovaný prehľad potrieb počtov

a profesií pre jednotliva kraje.

 

Prihláška ENGAS s.r.o Nitra – vstup do SBK.

Prihláška ENGAS s.r.o Nitra – vstup do SBK bola prerokovaná a PSBK schválilo vstup

do SBK od 01.02.2023

 

Správa z 66. rokovania RZOVP ( Rada zamestnavateľov pre odborné vzdelávanie

a prípravu ) SaPO ( Profesné a stavovské organizácie )

 

Rokovanie sa uskutočnilo on-line 26.01.2023, Aliancia sektorových rád pripravuje projekt na dotáciu, ktorým by sa od r. 2024 mohla zabezpečiť činnosť sektorových rád. V roku 2023 budú sektorové rady pracovať na projekte pod jednotlivými SaPO. Činnosť sektorovej rady ťažby, úpravy surovín a geológie bude zabezpečovať APZD

V mesiacoch marec, apríl sa pripravuje stretnutie zástupcov RZ OVP so županmi jednotlivých VÚC. Programom je informovanie o kompetenciách SaPO a RZ OVP, plánovanie výkonov 1.ročníkov SOŠ, sieť škôl – pohľad SaPO/ záujem znížiť počet SOŠ zo  673 na cca 110/, predstavenie Talent centier ako centier orientácie pre výber povolania pre žiakov 8. ročníkov ZŠ.

 

Keďže program 3.PSBK bol prerokovaný, pán predseda PSBK vyzval prítomných, či má niekto príspevok do diskusie, v ktorej vystúpil :

 • p. Weiss – riaditeľ š.p. Rudné bane Banská Štiavnica – informoval k postupu prác likvidácie havárie na rieke Slaná, predložil prihlášku na prijatie š.p. Rudné bane Banská Štiavnica do SBK, ktorú PSBK hlasovaním schválilo s termínom od 01.02.2023,

 • p. prof Sisol informoval o projektoch v súvislisti ťažby a úpravy surovín ( antimon,

mastenec, vyslovil požiadavku potreby mladých odborníkov pre spoluprácu,

 • p. Sombathy navrhol osloviť MH SR podaním iniciatívnych návrhov k riešeniu SP z našej strany dohodnúť postup, oslavy na DB sa predpokladajú tak ako v r. 2022,

p. Bača odporučil pokračovať v rozhovoroch a nadviazať na stretnutie zo septembra na MH SR s pánom ministrom.

Viac príspevkov nebolo a diskusia bola ukončená.

 

Na záver riaditeľ úradu predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva, za overovateľa zápisnice bola schválená p. Jozefínu Pekarčíkovú. Predstavenstvo návrh uznesenia schválilo s tým, že bude doplnené o skutočnosti prijaté na rokovaní.

Ďalej bolo dohodnuté, že najbližšie rokovanie predstavenstva SBK bude 26. apríla 2023

v Bratislave.

 

Na záver predseda predstavenstva poďakoval členom a hosťom na jednaní PSBK za účasť a aktivný pristup, nasledne rokovanie ukončil.

 

 

Prievidza 28.02.2023 Hrabovský

úrad komory

Členom PSBK boli zaslané:

Opatrenia k energetickej krízy vydaných MH SR

Implementácia Fondu spravodlivosti transformácie na Hornej Nitre.