Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Predstaviteľov komory prijal štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

28. mája  predstaviteľov komory prijal v Bratislave, budove Ministerstva  hospodárstva SR štátny tajomník MH SR  Dušan Petrík. Za ministerstvo boli ďalej prítomní  Mgr. Ing. Pavol Kolenčík, PhD, poradca štátneho tajomníka a Ing. Miroslav Jarábek, riaditeľ odboru energetickej a surovinovej politiky.

Za komoru sa rokovania zúčastnili Dr.h.c Ing. Peter Čičmanec, PhD., predseda predstavenstva

Ing. Ján Foltýn, prvý podpredseda predstavenstva a Ing. Fedor Boroška, riaditeľ úradu.

Predseda predstavenstva predstavil Slovenskú banskú komoru, históriu jej vzniku, najvýznamnejších jej členov z celkového počtu 60. Uviedol, že komora chráni, zastupuje, a presadzuje záujmy svojich členov vo  veciach podnikateľských činnosti v oblasti baníctva a geológie, poskytuje im služby a plní úlohy hlavne v oblasti prípravy všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa baníctva a geológie. Informoval o aktuálnom zameraní činnosti komory. Odovzdal pánovi štátnemu tajomníkovi prezentáciu, v ktorej bolo uvedené zásadné predstavenie komory, jej činnosť a stav podnikateľského prostredia a knihu Zlatá kniha banícka. Ide hlavne o :

         aktualizovať surovinovú politiku a v zmysle trendov EÚ využívať domáce nerastné surovinové zdroje, dosiahnuť, aby vyššie územné celky mali povinnosť zapracovať do územných plánov spôsob využitia a ochrany výhradných ložísk

         novela stavebného zákona, ťažby surovín bez povolenia – čierne ťažby

         odstránenie sporných statí v zákonoch, ktoré dávajú rozhodovanie o banských projektoch plne do rúk miestnym samosprávam bez odborného a zodpovedného posúdenia a bez ohľadu na to ako takéto projekty vyhodnotia odborné štátne a vedecké inštitúcie v zmysle zákonov. Samosprávy tak rozhodujú na základe emócií vyvolaných rôznymi eko-združeniami a nie na základe racionálnych podkladov

         úhrady za vyťažený nerast deliť medzi štát a dotknuté samosprávy, aby sa zabezpečila väčšia motivácia miestnych samospráv podporovať banské projekty

         ťažba uhlia – všeobecný hospodársky záujem

         ponechať možnosti, aby z prijímateľov príspevku pre projekty likvidácie a rekultivácie háld a odkalísk neboli vylúčené veľké súkromné firmy – MŽP SR

         ponechať možnosti, aby z prijímateľov príspevku pre projekty využitia odpadového tepla neboli vylúčené veľké súkromné firmy MŽP SR

         nemeniť vylúčenie rizikového faktora „hluk“ z rizikových faktorov nárokujúcich rekondičné pobyty

         potreba zlepšovania vymožiteľnosti práva

         nedostatok odborných pracovníkov všetkých úrovní.

 

Uvedené oblasti doplnil Ing. Foltýn a Ing. Boroška podrobnejším výkladom.

Pán štátny tajomník ocenil prácu ťažobného sektora, zvýraznil potrebu využívať možnosti ťažby domácich surovín a sľúbil pomoc pri riešení dohodnutých problémov.

 Po diskusii k jednotlivým oblastiam, boli prijaté závery:

-                         ministerstvo podporuje spracovanie Surovinovej politiky štátu, má ho vo svojich prijatých úlohách

-                         financie potrebné na spracovanie surovinovej politiky sa odporúčajú získať medzi členmi komory, vytvoriť na spracovanie účelový fond, komora určí odborníkov schopných túto spracovať

-                         v surovinovej politike budú závery smerujúce k spôsobu odstránenia sporných častí v zákonoch

-                         pán štátny tajomník podporuje smerovať časť úhrad za vydobytý nerast do regiónu, kde sa ťažba realizuje a na rokovaní s ministrom životného prostredia dohodne spôsob realizovania zámeru (zákon o environmentálnom fonde)

-                         pre elimináciu čiernych ťažieb pripraví komora podrobnú informáciu o nich a návrh postupu krokov, ktoré sú nevyhnutné realizovať.

 

Rokovanie bolo ukončené spoločným prísľubom o výmene informácií pri riešení uvedených problémov.