Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Rokovanie predstavenstva v Banskej Štiavnici

V zmysle plánu práce konalo sa 22. júna 2012 v Banskej Štiavnici tretie tohtoročné rokovanie predstavenstva Slovenskej banskej komory (SBK). Konalo sa v kaplnke Slovenského banského múzea.

 

Na začiatku rokovania privítal zúčastnených riaditeľ Slovenského banského úradu RNDr. Jozef Labuda a primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. Riaditeľ ocenil spoluprácu SBK s múzeom, pripomenul významné výročie – 250 rokov od založenia prvej baníckej akadémie na svete v Banskej Štiavnici, informoval o medzinárodnej konferencii venovanej tomuto výročiu v októbri v Slovenskom banskom múzeu a pozval na ňu členov komory. Pani primátorka zvýraznila význam rokovania predstavenstva v Banskej Štiavnici práve v čase konania 5. stretnutia banských miest a obcí Slovenska, ktoré spolu s Bankoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom mesto organizuje pod záštitou prezidenta SR pána Ivana Gašparoviča. Zaželala príjemný pobyt v meste, úspešné rokovanie a pozvala prítomných na akcie konané v rámci 5. stretnutia.  

 

Rokovanie viedol prvý podpredseda Ing. Ján Foltýn a malo nasledovný program:

1.     Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia

2.     Informácia o práci spoločnosti Ludovika Energy, s.r.o. prieskume ložiska uránu Kuríšková 

3.     Informácia o stave príprav Surovinovej politiky SR

4.     Činnosť Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce

5.     Informácia o príprave a priebehu piateho stretnutia  baníckych miest a obcí v Banskej Štiavnici

6.     TOO na zabezpečenie VZ SBK a osláv Dňa baníkov, geológov hutníkov a naftárov  v Banskej Štiavnici 7. 9. 2012

7.     Informácia o činnosti Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku

8.     Rôzne

 

Na rokovaní boli prítomní hostia, za Ministerstvo hospodárstva SR predseda Hlavného banského úradu JUDr. Ing. Peter Kúkelčík a RNDr Dušan Onačila, za Ministerstvo životného prostredie SR generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov RNDr. Vlasta Jánová a riaditeľka odboru RNDr. Viera Maťová, za Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska jeho predseda pán Ing. Jaroslav Malchárek, CSc, za Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok jeho predseda Ing. Richard Káňa, za spoločnosť LUDOVIKA ENERGY, s.r.o. Ing. Boris Bartalský. Predstavenstvo prišla pozdraviť štvorčlenná delegácia Združenia európskych baníckych a hutníckych spolkov vedená jeho prezidentom Arno Jägerom. Generálny sekretár združenia Helmut Hribernigg pozdravil rokovanie s prianím úspechov, úspešného priebehu 15. stretnutia  a vyzval k spolupráci pri organizovaní XV. Európskych dní baníkov a hutníkov v roku 2013 v Košiciach.