Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Rokovalo predstavenstvo v Jelšave

V zmysle plánu práce konalo sa 22. augusta rokovanie predstavenstva Slovenskej banskej komory v Hoteli Hrádok, ktorý je zariadením  Slovenských magnezitových závodov, a.s. Jelšava. Bolo to štvrté tohtoročné rokovanie. Úvodom členov predstavenstva a jeho hostí privítal druhý podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ SMZ, a.s. Jelšava Ing. Jaroslav Švejkovský. Za predstavenstvo poďakoval za prijatie prvý podpredseda Ing. Ján Foltýn.

 

Rokovanie malo nasledovný program:

 

1.     Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia

2.     Informácia o ťažbe magnezitu v  a.s. SMZ Jelšava a jej pôsobenie v EUROMINES

3.     Prerokovávanie a schválenie materiálov na VZ SBK

4.     Informácia o stave príprav VZ a osláv dňa baníkov

5.     Hodnotenie podpory baníckej literatúry SBK

6.     IInformácia o  práci  spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka huta

7.     Rôzne:

a. 15. stretnutie baníkov a hutníkov v Košiciach v roku 2013

b. podpora konferencie Slovenskej baníckej spoločnosti v októbri 2012 - Repiská

c. ukončenie členstva v predsavenstve p. Ing. Stanislava Lukáča, PhD.

8.     Uznesenie a záver

 

Na rokovaní boli prítomní hostia, predseda dozornej rady Ing. Peter Čorej, PhD., poradca JUDr. Ing. Ján Hijj, PhD., za Ministerstvo hospodárstva SR predseda Hlavného banského úradu JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, prezident Slovenskej baníckej spoločnosti Ing. Ján Hrabovský, PhD. a za Banícky spolok Bratstvo Smolník – Smolnícka huta.

Hlavným bodom programu bola príprava valného zhromaždenia, 2012 a slávnostného zhromaždenia pri príležitosti Dňa baníkov, geológov hutníkov a naftárov v Banskej Štiavnici, ktoré bude 7. septembra a na ktorom bude 43 pracovníkom za príkladnú prácu odovzdané čestné uznanie ministrami hospodárstva a životného prostredia SR.