Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Správa o aktivitách našich členov podaná na VZ 7.9.2012

 

Vážení delegáti, vážení hostia

Ako sme plnili hlavné zámery za posledný rok sme vypočuli zo správy pána predsedu predstavenstva. Teraz mi dovoľte, aby som uviedol aj výsledky a plány do budúcnosti niektorých našich členov. Tých, ktorí mali záujem prácu prezentovať.

 

 

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

            Hornonitrianske bane Prievidza v roku 2011 z  troch baní– Cigeľ, Handlová a  Nováky   vyťažili 2 080 000 ton uhlia. a razičské kolektívy vyrazili 11,6 km  banských diel a expedovali  2,3mil ton uhlia. Zvýšili medziročný predaj o takmer 141 000 t.  Do Elektrárne Nováky dodali 2,1 mil. ton energetického uhlia. Udržali si pozíciu spoľahlivého obchodného partnera schopného dlhodobo plniť zmluvné záväzky a operatívne reagovať na zmenu denných dodávok z dispečingu Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy. Mimo elektrárne predali takmer 128 000 ton energetického uhlia, z toho 126 000 ton bolo určených pre Bukózu Energo, a.s., Hencovce.  V predaji triedených druhov uhlia objemom 53 563 t v plnom rozsahu pokryli požiadavky záujemcov.

            Odštepné závody Hlavná banská záchranná stanica a strojársky závod Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky zabezpečovali špecializované činnosti podľa požiadaviek banskej prevádzky a vykonávali komerčné aktivity pre ostatné subjekty.

            Investície do rozvoja spoločnosti HBP, a.s., udržali na vysokej úrovni predchádzajúcich rokov. So Slovenskými elektrárňami podpísali dohodu o spolupráci na spoločnom rozvoji nového energetického výrobného zariadenia na báze obnoviteľných zdrojov v Elektrárni Nováky.

            Za rok 2011 splnili rozhodujúce ekonomické parametre a dosiahli kladný výsledok hospodárenia. V skupine Hornonitrianskych baní Prievidza  zamestnávali 4138 zamestnancov, čo ich radí medzi najväčších stabilných zamestnávateľov v Trenčianskom kraji.

 

SMZ, A. S. JELŠAVA

Spoločnosť mala rok 2011 úspešný. Po roku 2010, po kríze, v ktorom došlo k výraznému rastu ekonomicko-finančných ukazovateľov firmy, podarilo sa tieto ukazovatele stabilizovať.

Podnikateľskú činnosť SMZ, a.s. Jelšava v roku 2011 pozitívne ovplyvnili hlavne:

-    zvýšenie úrovne priemerných predajných cien

-    rast odbytu sypkých žiaruvzdorných hmôt, troskotvorných prísad, kaustiku, agromagov a surového magnezitu 

-    mierny pokles cien elektrickej energie

Na výsledok hospodárenia negatívne vplývalo výrazné zvýšenie cien zemného plynu, ťažkého vykurovacieho oleja a nafty.

Ukazovatele predpovedania budúcej prosperity firmy svedčia o stabilnej ekonomicko-finančnej situácii.

Celkový export v tonách predstavoval 89,7 % z odbytu.

Situácia vo výrobe bola v priebehu roka stabilná a kopírovala vývoj odbytu. Výroba sypkých magnezitových hmôt bola na úrovni cca 300 tis t. Vyťažených bolo 1 077 290 t celkovej rúbaniny a vyrobilo sa 668 775 t surových koncentrátov.

Zvýšil sa stav zamestnancov o 21. Priemerný zárobok narástol medziročne o 3,34 %.

Spoločnosť pokračovala aj v investičnej činnosti. Stav strojných zariadení sa udržiaval ako dodávateľsky tak aj  vo vlastnej réžii. Pokračovala spolupráca v zefektívňovaní výroby na rotačných a šachtových peciach a na vývoji nových pecných agregátov s TÚ Košice.

            Veľká pozornosť bola je venovaná otázkam vyjednávania pre bezodplatné prideľovanie emisných povoleniek CO2 pre roky 2013 – 2020.

Podnikateľský zámer na rok 2012 je postavený na odbyt 270 kt sypkých hmôt, čo predstavuje 12 % pokles oproti roku 2011. Režim výrobných prevádzok je rovnaký ako v minulom roku.

 

Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša-Hámre

  pokračovala aj v uplynulom roku v banskej činnosti – ťažbe a spracovaní polymetalických rúd s obsahom drahých kovov zlata a striebra. Banské aktivity na bani Rozália vykonáva v dobývacích priestoroch Banská Hodruša a Banská Štiavnica 7. Objem ťažby sa v posledných rokoch stabilizoval na úrovni 35 tis. t rudy a 10 tis. t hlušiny pri dosahovanej priemernej kvalite ťaženej rudy nad 10 g/t rozhodujúceho kovu Au. Popri ťažbe je intenzívne vykonávaný tiež vlastný ložiskový geologický prieskum ako formou malojadrových vrtov, tak aj dlhými banskými dielami. Stav pracovníkov sa stabilizoval na úrovni 100 osôb. Organizácia vykonáva tiež rozsiahlu investičnú činnosť a opravy výrobných objektov a zariadení. V súčasnosti sa realizuje rozsiahla rekonštrukcia objektu flotačnej úpravne. V činnosti podobného rozsahu plánuje organizácia pokračovať aj v budúcom období.

 

NAFTA

Kľúčovou činnosťou spoločnosti NAFTA je uskladňovanie zemného plynu v podzemných zásobníkoch. V tejto oblasti poskytovala v roku 2011 v spoľahlivé a flexibilné služby.  Všetky nominácie a renominácie ich klientov boli splnené v súlade s uzavretými skladovacími kontraktmi.

Najvýznamnejšou udalosťou pre podzemné skladovanie zemného plynu v spoločnosti bolo spustenie prevádzky a testovanie Centrálneho areálu Gajary, čím sa dokončila kľúčová časť druhej etapy projektu Gajary-báden. Projekt je významnou investíciou nielen pre NAFTU, ale aj pre Slovensko. Zvyšuje energetickú bezpečnosť krajiny, podporuje reverzné toky a posilňuje prepojenie zásobníka so sieťami, čím zvyšuje postavenie NAFTY na európskom trhu skladovacích služieb.

NAFTA tiež investovala významné prostriedky do modernizácie zariadení. Rok 2011 bol medzníkom pre spoločnosť aj z hľadiska uvedenia nových produktov na dynamicky sa rozvíjajúcom plynárenskom trhu v Európe. Spoločnosť uzatvorila flexibilné skladovacie kontrakty, ktoré ich zákazníkom umožňujú celoročne vtláčať a ťažiť zemný plyn bez sezónnych obmedzení.

Technická kapacita v prevádzke v roku 2011                                                                                                                                                          

Max. prac. objem                   (mld. m3)

Max. ťažobný výkon (mil.m3/deň)

Max. vtlačný výkon (mil.m3/deň)

2,235

30,5

23,0

 

Ďalšou dôležitou činnosťou spoločnosti je prieskum a ťažba uhľovodíkov. Tejto činnosti sa venuje na území Viedenskej panvy a vo Východoslovenskej nížine.

 

V oblasti prieskumu v roku 2011 realizovali štyri prieskumné vrty v oboch územiach. S pozitívnym výsledkom uskutočnili tri geologické opravy sond na zvýšenie produkcie ložísk.

Predaj uhľovodíkov bol úspešný a v ťažbe  splnili všetky nominácie  klientov. Celkom vyťažili v roku 2011

 

 

 

 

 

ropa

 

 

 

15,4

plyn

 

 

 

91,8

gazolín

 

 

 

2,7

 

 

 

 

 

POZAGAS

Spoločnosť POZAGAS a.s. je vlastníkom a prevádzkovateľom Podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba.   Spoločnosť POZAGAS a.s. zahájila v roku 2008 projekt geologickej úlohy „Rozvoj Podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4.stavba“, v rámci ktorého sa realizuje aj postupné premodelovanie jednotlivých uskladňovacích objektov Podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba s cieľom optimálneho dobudovania uskladňovacích kapacít. Spoločnosť pokračovala aj v roku 2011  na projekte modelovaním ďalších uskladňovacích objektov. Od začiatku projektu narástla kapacita zásobníka o cca 4,4%, čo tvorí cca 27,1 mil m3 uskladneného zemného plynu.

V uskladňovacom roku 2011/2012 spoločnosť POZAGAS a.s. úspešne otestovala viacnásobné využívanie kapacity počas roka, tzv. multicycling.

Koncom roka 2011 spoločnosť začala ponúkať na trhu voľnú uskladňovaciu kapacitu pre sezónu 2012/2013. Využívateľmi služieb zásobníka sú etablované medzinárodné spoločnosti pôsobiace na trhu  s plynom, ktorým spoločnosť prostredníctvom priameho napojenia na Stredoeurópsky plynárenský uzol v Baumgartene umožňuje priamy prístup na Európsky trh so zemným plynom.

 

Rudné bane, štátny podnik

 

            Právne pomery podniku sú upravené zákonom č. 111/1991 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Podnik realizuje útlmový program v odvetví rudného baníctva. Mal za  povinnosť vypracovať plány zabezpečenia a likvidácie pre jednotlivé lokality zaradené do útlmového programu, ktoré boli následne schvaľované Ministerstvom hospodárstva SR formou rozhodnutí. Jeho realizácia je hlavnou náplňou činnosti štátneho podniku. Je realizovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu schválených pre Ministerstvo hospodárstva SR v členení na sociálne úhrady a technické práce.

Ďalej podnik vypláca osobitný príspevok baníkom podľa zákona. V roku 2011 bol oprávneným poberateľom uhradený osobitný príspevok baníkom v celkovej výške cez 460 tisíc EUR.

Podnik zabezpečuje aj technické práce. Tieto spočívajú v likvidácii a zabezpečovaní banských diel (pod povrchom) a v odstraňovaní jednoúčelových objektov na povrchu bývalých závodov, vrátane rekultivácie pozemkov a odstraňovania následkov na životnom prostredí po dlhodobej intenzívnej banskej a úpravárenskej  činnosti.

SZVK

Pozornosť ja hlavne venovaná činnostiam súvisiacich s členstvom v UEPG, a to najmä prostredníctvom komisií pri UEPG a tiež aj informovanosti o ďalších aktivitách UEPG. Ide o  kvalitu vyrábaného kameniva, organizovanie odborných seminárov, publikačnú činnosť, účasť na odborných podujatiach partnerských zahraničných asociácií, vydávanie vlastného časopisu a prezentovanie kameniva medzi verejnosťou ako zdraviu neškodného, ekonomicky a ekologicky výhodnému stavebnému materiálu.

            SZVK presadzuje dodržiavanie pravidiel „ETICKÉHO KÓDEXU“ u všetkých výrobcov kameniva na Slovensku, aby sa tak vytvorilo rovnaké podnikateľské prostredie.

               Ťažobné organizácie podstatne zaťažujú aj nespoľahliví odberatelia kameniva - neplatiči, prípady ktorých sa v poslednom čase vyskytujú častejšie. ťažobným organizáciám.

Organizovanie odborných podujatí SZVK :

          XIII. odborný seminár v Novom Smokovci. Na tomto odbornom podujatí nás poctil návštevou prezident UEPG pán Jim Ó Brien.  V rámci tohto odborného podujatia sa konal aj „Okrúhly stôl výrobcov kameniva“ k problematikám „SZVK a UEPG“ a „Čierne ťažby a dopad na členov SZVK a štát SR“.

        III. odborný seminár vo Vyhniach pod záštitou predsedu Hlavného banského úradu so zameraním na uplatňovanie banských bezpečnostných predpisov na zaistenie BOZP.

        Novou formou prezentácie a propagácie činnosti SZVK sa stala účasť SZVK na Cestárskych dňoch, ktoré usporadúva Slovenská správa ciest v spolupráci so SCS. Pre potrebu členov bol v hodnotenom období vydávaný odborný časopis SZVK, v roku 2011  boli vydané 2 čísla.

 

ALAS SLOVAKIA,  s.r.o.

V spoločnosti ALAS SLOVAKIAs.r.o.sa prejavil znížený predaj ako stavebného kameňa, tak aj transportbetónu. Tiež klesli priemerné predajné ceny výrobkov, čo malo za následok zníženie predpokladaného hospodárskeho výsledku spoločnosti. Rok 2011 predstavoval pre spoločnosť pokles výroby a predaja v oblasti kameniva oproti predchádzajúcemu roku o cca 4 %. Podobný trend sa prejavil aj pri výrobe transportbetónu, kde bol medziročný pokles na úrovni 18 %.

 

V roku  2012 sa tento pokles u stavebného kameňa zastavil a v medziročnom porovnaní s rokom 2011 sa očakáva zastabilizovanie trhu, čo sa týka množstva vyrobených a predaných ton. Predpokladaná skutočnosť za spoločnosť ALAS SLOVAKIA S.R.O. je 2,5 mil. ton kameniva a 90tis. m3 betónu.

Výroba a predaj transportovaného betónu  zaznamenáva v tomto roku ďalší, až 20%-ný   medziročný pokles.

 

EUROVIA Kameňolomy,  s.r.o. Košice

V spoločnosti EUROVIA Kameňolomy s.r.o. v roku 2011 zaznamenali  pokles predaja stavebného kameňa o 4,9 %. Vzrástla však priemerná predajná cena výrobkov v dôsledku vyššieho predaja kameniva do obalovaných zmesí o 8,5 %, čo malo priaznivý vplyv na rast HV pred zdanením o 25%. V roku 2011 spoločnosť v 13 výrobných strediskách vyrobila 2,08 mil. ton kameniva a dosiahla celkové výkony 15,56 mil. €, čo bol 2,6 % nárast oproti roku 2010. S HV pred zdanením   vo výške 1,09 mil. sa zaradila v roku 2011 v odvetví výroby kameniva na stavebné účely medzi najúspešnejšie. Významný vplyv na úspešný rok malo to, že sme boli výhradným dodávateľom kameniva obalovaných zmesí pre 2. a 3. úsek rýchlostnej cesty R1 z Nitry do Tekovských Nemiec.

V tomto roku sa počíta s  poklesom predaja stavebného kameniva a tiež s poklesom predajných cien, pretože ceny, za ktoré boli jednotlivé úseky D1 vysúťažené, sú podprahové s  cenovým dopadom na výrobcov kameniva. Významným obmedzujúcim faktorom obchodovania s kamenivom bude tiež veľký platobnej neschopnosti ich partnerov.

Spoločnosť tak v tomto roku čaká reštrukturalizácia s očakávaným poklesom stavu kmeňových zamestnancov  a znižovaním nákladov na všetkých úrovniach.

 

Skanska

V baníckom roku 2011/2012 sa činnosť Skanska Sk, závod Tunely orientovala okrem domáceho trhu aj na trh zahraničný.

            Na Slovensku bola vykonaná betonáž definitívneho ostenia železničného tunela Turecký vrch, v ktorom bola spustená doprava v súlade s harmonogramom v júli tohto roku.
     Ukončené boli raziace práce na tuneli Markovec v Slovinskom Koperi. Vo Fínsku - v Helsinkách Skanska Sk vykonáva práce na rozširovaní tunela Kehärata a v Nórsku práce na elektrárni Eriksdahl a na razení tunela Holmestrand.


     V nasledujúcom roku očakáva Skanska Sk, závod Tunely svoju aktívnu účasť na výstavbe diaľničných tunelov na Slovensku a železničných tunelov v Českej republike. Vo vzdialenejšom zahraničí okrem rozbehnutých zákaziek bude s vysokou pravdepodobnosťou pracovať na výstavbe Helsinského metra a okrem doterajších povrchových prác sa očakáva návrat do podzemnej činnosti vo Švédsku.

 

BERG Fakulta TU Košice

Fakulta je konsolidovaná, prierezová a poskytuje vzdelanie v 17 študijných programoch v I. stupni, 14 študijných programoch v II. stupni a 9 študijných programoch v III. stupni vysokoškolského. Kvalita a komplexnosť výskumu na fakulte sa odzrkadľuje v úspechoch zamestnancov a študentov. K početným oceneniam študentov patrí séria prvých cien za najlepšiu diplomovú práca v súťaži spoločnosti Slovnaft, prvých miest v kategórii bakalárskych, inžinierskych a doktorandských prác v súťaži Slovenskej spoločnosti pre kvalitu v roku a najvyššie ocenenie „Študenská osobnosť akademického roka 2010-2011“ pre Ing. Jána Kukurugyu.

Vedecko-výskumná činnosť je zameraná hlavne na high- tech a nové technológie pre získavanie a spracovanie rudných a nerudných surovín v rámci SR.

V roku 2011 bolo na fakulte riešených celkom 35 v celkovej dotačnej výške viac ako 520 tis. EUR. V rámci operačného programu Výskum a vývoj, fakulta v roku 2011 riešila niekoľko projektov z Agentúry pre štrukturálne fondy EU v celkovej výške viac ako 2 mil. EUR.

Fakulta spolupracuje s viac ako 30 zahraničnými partnermi, tak z úrovne univerzít ako aj výskumno-vývojových pracovísk..

Odborná spolupráca sa po dlhé roky úspešne realizuje s podnikmi ťažobného a spracovateľského priemyslu. Hlavne s Hornonitrianske bane, a.s. Prievidza; NAFTA, a.s. Gbely; SMZ, a.s. Jelšava; SLOVMAG, a.s. Lubeník; MATADOR, a.s. Púchov; GEOMETRA, a.s. Košice; U.S.STEEL, s.r.o. Košice; Ústav geotechniky SAV Košice; Štátny geologický ústav v Bratislave; SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná; Geologický ústav SAV Bratíslava.

Fakulta sa spolu s Ústavom geotechniky Slovenskej akadémie vied podieľa na vydávaní medzinárodného časopisu Acta Montanistica Slovaca.

 

LUDOVIKA ENERGY

Netreba o spoločnosti hovoriť, videli sme prezentáciu,hádam len zámer spoločnosti - spoločnosť  považuje za veľmi dôležité definovať štruktúry,  ktoré  zabezpečia, aby realizácia projektu priniesla benefity pre energeticky sektor Slovenska  vo forme dohody  a  vytvorenie partnertva so slovenským subjektom.

EMED Slovakia

V januári 2012 bolo sídlo spoločnosti EMED Slovakia presunuté z Banskej Štiavnice do Detvy. Spoločnosť EMED Slovakia sa zameriavala predovšetkým na komunikáciu z verejnosťou. Po podaní žiadosti na určenie dobývacieho priestoru v januári 2011 sa po vzore Kremnice sformovalo v Detve občianke združenie Podpoľanie nad zlato, ktoré šírením poloprávd a zavádzajúcich informácií o pripravovanom zámere ťažby zlata na Bielom vrchu vytvorilo vo verejnosti neopodstatnenú paniku a strach, ktorý využilo na získanie vraj viac ako 10 000 podpisov v petícii proti akejkoľvek ťažbe v Podpolianskom regióne. Na základe vytvoreného spoločenského tlaku prijali miestne zastupiteľstvá negatívne stanoviská k pripravovanému projektu. Preto sa spoločnosť EMED Slovakia prioritne zameriava na komunikáciu so zainteresovanou verejnosťou. ta v tejto lokalite širokej verejnosti, ktorá môže tieto štúdie komentovať a pripomienkovať.

Konanie o určenie dobývacieho priestoru Detva bolo dočasne prerušené. Zároveň prebieha aj právny spor medzi občianskym združením a HBU vo veci účastníctva v konaní o určenie DP Detva na najvyššom súde SR, v ktorom je EMED Slovakia vedľajším účastníkom konania.

Pod vplyvom vývoja situácie okolo exploatácie ložiska Detva-Biely vrch sa geologický prieskum iných perspektívnych prieskumných území obmedzil. V r. 2012 spoločnosť realizovala vrtný prieskum na Au-Ag rudy v prieskumnom území Banská Štiavnica za účelom overenia drahokovového zrudnenia v Banskoštiavnickom rudnom rajóne.

 

SBS

Slovenská banícka spoločnosť svoju činnosť zameriava najmä na oblasť využívania domácich nerastných surovín, ako aj na presadzovanie potreby vypracovania aktuálnej surovinovej politiky štátu v oblasti nerastných surovín, ktorá by mala vytvoriť priaznivejšie a stabilnejšie podmienky pre ich využívanie. Každoročne pripravuje medzinárodné konferencie na ktorých sa zúčastnené podnikateľské subjekty, ako aj odborníci kriticky vyjadrujú k súčasnej situácii v oblasti možného využívania novo overených ložísk nerastných surovín. Na konferencii v októbri 2011, ako aj na Valnom zhromaždení a rokovaniach Prezídia bola opätovne zvýraznená potreba aktualizovanej surovinovej politiky. SBS aj naďalej spolupracuje so zahraničnými spoločnosťami, najmä so Spoločnosťou inžinierov a technikov baníctva Poľska a s Maďarskou spoločnosťou pre baníctvo a hutníctvo. Prospešné sú aj kontakty  s vedeckými  inštitúciami a vysokými školami  najmä v krajinách V-4.  

 

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce svoju činnosť zameriavala na oblasť vzdelávania v rámci ktorého uskutočňujú sa kurzy výučby uchádzačov o strelmajstrovské oprávnenie a oprávnenie technických vedúcich odstrelov. Pre zvýšenie kvality výučby sa aktualizujú študijné materiály a lektori využívajú najnovšie poznatky v oblasti prostriedkov trhacej techniky, ako aj v používaných technológiách.

Slovenskí špecialisti sa prezentovali na 6. Svetovej konferencii o výbušninách a trhacej technike v Lisabone 2 prednáškami, ktoré mali priaznivý ohlas. Rovnako aktívne s prednáškami sa zúčastnili na medzinárodných konferenciách v Českej a Poľskej republike. V tomto roku uskutočnila sa v poradí už 24. medzinárodná konferencia „Trhacia technika 2012“ s účasťou 187 odborníkov, z toho 63 zo zahraničia zo 6 európskych štátov.     Prejavom uznania spoločnosti bolo aj zvolenie funkcionára Ing. Igora Kopála do predstavenstva Európskej federácie explozívnych inžinierov –EFEE.

 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Ústav zabezpečuje výkon štátnej geologickej služby, ktorá zahrňuje riešenie úloh geologického výskumu a prieskumu, tvorbu, využívanie a ochranu informačného systému v geológii, registráciu, zhromažďovanie, evidenciu a sprístupňovanie výsledkov geologických prác vykonávaných na území Slovenskej republiky. Zaoberá sa aj množstvami, kvalitou a ochranou zdrojov a zásob podzemných vôd. Prispieva  k poznaniu  neobno­viteľ­ných surovinových zdrojov a prispieva aj návrhmi na ich ochranu. Zaoberá sa situáciou kritických nerastných surovín a pripravuje zhodnotenie environmentálnych strategických surovín Slovenskej republiky.

V roku 2011 mal ŠGÚDŠ priemerne 243 zamestnancov V danom roku ústav riešil 28 úloh zo štátneho rozpočtu, 11 významnejších zákaziek a viac ako 150 objednávok. 

Významnou súčasťou ústavu sú akreditované geoanalytické laboratóriá.  Súčasťou organizačnej štruktúry ústavu je oddelenie aplikovanej technológie nerastných surovín, ktoré sa podieľalo najmä na riešení environmentálnych, technologických, laboratór­nych a špeciálnych prác. 

V rámci odbornej spolupráce v roku 2011 ústav aktívne spolupracoval s celým radom organizácií v rámci Slovenskej republiky i so zahraničím. Ústav je pevnou súčasťou celej rady medzinárodných geologických štruktúr

 

 Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska

Celkový počet baníckych spolkov má 25. Združeniu sa podarilo zabezpečiť  pravidelné vydávanie profesijného časopisu Montarevue, ktoré  už vstúpilo do  piateho roku. Časopis si  udržuje svojim obsahom ako aj grafickým spracovaním uznanie doma aj v zahraničí. Časopis bol ocenený za rok 2011  1. cenou v celoslovenskej súťaži, kategórii miestne noviny, ktorú organizuje Slovenský syndikát novinárov spolu s ďalšími partnermi. Združenie aktívne pomáha pri vydávaní  publikácií k významným výročiam v baníckych regiónoch a v činnosti našich členov.

Najvýznamnejšie spoločenské aktivity:

Zachovávanie baníckych tradícii a záchranu baníckych pamiatok, organizácia piateho stretnutia baníckych miest a obcí Slovenska v Banskej Štiavnici, na ktorom sa prvý raz  zúčastnilo aj prezídium európskeho združenia ako súčasť prípravy 15.stretnutia baníkov a hutníkov v Košiciach 2013,  účasť na 16.stretnutí baníckych miest a obcí ČR v Chomutove.

 Pre činnosť Združenia je dôležitá spolupráca s vedením MH SR. Je to v súvislosti s financovaním stretnutí baníckych miest a obcí na Slovensku cez RB, š.p. Závažná je realizácia zákona 181/211 Zb o dotáciách, kde sú schválené tak projekty SBC, tak financie pre zabezpečenie úspešného priebehu 15. Európskeho dňa baníkov a hutníkov v Košiciach 2013.

 

 Vážení delegáti milý hostia.

Záverom, mi dovoľte spomenúť, že silnejú a sú častejšie útoky na banské podnikanie zo strany tzv. zelených občianskych aktivistov. Dôležité je však to, že nie sú ochotné s nami rokovať na báze odborných argumentov. Ich snahou je úplné zastavenie resp. nepovolenie novej banskej činnosti. Rozmach takýchto aktivít však môže znamenať ohrozenie banského nášho sektora ako celku. Preto chcem členov vyzvať, aby sme sa spoločne podieľali na spracovávaní odborných vstupov k surovinovej politike SR, ktorej spracovanie podľa príkazného listu ministra hospodárstva SR vychádzajúceho z programového vyhlásenia vlády má byť v roku 2013. Všetci sa zasadzujme a buďme zodpovední pri  presadzovaní využívania nášho domáceho surovinového potenciálu. Zdar Boh.