Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Uznesenie z VZ 7.9.2012

Valné zhromaždenie:

 

I.                   Berie na vedomie:

1. Správu mandátovej komisie, ktorá potvrdzuje, že valné zhromaždenie je uznášania schopné, keď z pozvaných 70 delegátov zo 60 členov SBK sa rokovania zúčastnilo 49 delegátov  z 39 členov SBK.

 

 

II.                Schvaľuje:

1)    Program rokovania valného zhromaždenia

2)    Predsedu   valného zhromaždenia:  Ing. Jána Foltýna

3)    Skrutátorov: Ing. Tatianu Mellovú a. pani Annu Krpelanovú

4)    Zapisovateľa: JUDr. Tibora Schvartza

5)    Overovateľa zápisu: Ing. Imricha Dúdora

6)   Mandátovú  komisiu v zložení: JUDr. Pavol Rafaj, Ing Eduard Duda a Ing. Ján Gatial

7)    Návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Jaroslav Švejkovský, doc. Ing. Fridrich Zeleňák, PhD. a Ing. Jozefína Pekarčíková

8)    Správu o činnosti predstavenstva  komory za uplynulé obdobie

9)    Správu o činnosti dozornej rady komory za uplynulé obdobie

10)     Ročnú účtovnú závierku za rok 2011

11)     Finančný rozpočet komory na rok 2012

12)     Výšku členského príspevku na rok 2013:

-         pre právnické osoby 1,67 € na zamestnanca najmenej 664 €

-         pre občianske združenia s právnou subjektivitou 332 €

-         pre občianske združenia zložené s právnických osôb bez právnej subjektivity,  školy a výskumné ústavy 166 €

-         pre fyzické osoby 100 €

      Združenie baníckych spolkov a cechov bez príspevku

Termín splatnosti je do 30.6.2013. Pre členov platiacich príspevok vyšší ako 664 € v dvoch splátkach, k 30. 6. 2013 a 31.12. 2013

13)  Za čestného člena komory Ing. Stanislava Lukáča, CSc

 

III.             Ukladá:

 

 1. Presadzovať rozvoj právnej rovnováhy legislatívy ochrany a využívania nerastného bohatstva s legislatívou ochrany životného prostredia. Členom komory ukladá sledovať prípravu a tvorbu legislatívnych noriem, ich aplikáciu a predkladať úradu komory stanoviská k ním. Zasadzovať sa o rovnosť podmienok v podnikaní pre geologický prieskum, ťažbu a spracovanie surovín, odhaľovať nepovolené ťažby, hlavne štrku, hliny, kameniva a pieskov a robiť účinné kroky ich obmedzovaniu.

 

 1. Sledovať, podporovať a zjednocovať stanoviská členov komory organizovaných v medzinárodných ťažiarskych združeniach a asociáciách a prostredníctvom nich rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v oblasti právnej a odbornej.

 

 1. Spolupracovať s orgánmi NR SR, s poslaneckými klubmi a poslancami a usilovať o ich podporu pri presadzovaní legislatívy, ktorou sa pre prieskum, ťažbu a spracovávanie surovín vytvára vhodné podnikateľské prostredie.

 

 1. Aktívne sa podieľať na príprave novej surovinovej politiky SR, zákona o ochrane prírody a krajiny, nového stavebného zákona, nového zákona o environmentálnych dopadoch na životné prostredie (EIA) a novely geologického zákona.

 

 1. Zintenzívniť aktivity smerujúce k oboznamovaniu verejnosti o perspektíve ťažby nerastov v SR a tým zvyšovať záujem o štúdium na odborných školách a Fakulte BERG v odboroch baníctva, geológie a geotechniky.

 

 1. Udržiavať a rozvíjať vzťahy vzájomnej spolupráce s orgánmi štátnej správy, MH SR,  MŽP SR a MDV a RR, združeniami ťažobných spoločností a občianskymi združeniami s cieľom vytvárania dobrých podmienok pre podnikanie

 

 1. Aktívne sa podieľať na príprave a realizácii 6. stretnutia baníckych miest a obci, XV.  Európskych dní baníkov a hutníkov konaných v rámci akcií  Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013 

 

 1. Podporovať vydávanie baníckej literatúry, baníckych, geologických a historických publikácií, časopisu MONTANREVUE a Uhlí Rudy Geologický pruzkum.

 

 1. Podporovať činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a prostredníctvom jeho udržiavať banícke tradície podporujúce montánnu turistiku.

 

 1. Podporovať rozširovanie a budovanie Slovenskej banskej cesty.

 

 1. Rozpracovať uznesenie do Programu činnosti predstavenstva na rok 2012 - 2013.

 

 

 

V Banskej Štiavnici 7.  9. 2012

 

 

 

           Ing. Ján Foltýn                                                Ing. Jaroslav Švejkovský

predseda valného zhromaždenia                               predseda návrhovej komisie