Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Tlačová správa k valnému zhromaždeniu 12.9.2014

Tlačová informácia

zo  XVII. valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory konaného

v Banskej Štiavnici 12. septembra 2014

 

 

 

·        Slovenská banská komora (SBK) vznikla pred šestnástimi rokmi, ako prirodzená potreba ťažobných, spracovateľských a geologických organizácii ovplyvňovať transformáciu baníctva a jeho schopnosť adaptovať sa do podmienok konkurenčného prostredia trhovej ekonomiky.

·        Vzniku SBK predchádzal zákon NR SR č. 59/1998 Zb. o Slovenskej banskej komore. V ňom je určené poslanie a priestor, v ktorom komora pôsobí.

·        SBK je neštátnou samosprávnou právnickou osobou, vyvíja činnosť na podporu a ochranu podnikania svojich členov v tuzemsku a v zahraničí.

·        Členom komory sa môžu stať právnické i fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v oblasti baníctva, geológie a činnostiach vykonávaných banským spôsobom ale činnosť súvisiacu.

·        Komora v rámci svojej pôsobnosti sa podieľa na príprave všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa podnikania v oblasti baníctva a geológie.

·        Orgánmi komory sú: valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada a odborné orgány, funkcie v orgánoch sú čestné.

·        Komora má k dnešnému dňu 56 riadnych členov, ktorí zamestnávajú priamo cez 6000 pracovníkov a 12 čestných členov.

·        SBK je členom významných medzinárodných organizácií: EUROMINES – organizácia zameraná na problematiku rudného baníctva, EURACOAL – organizácia zameraná na problematiku uhoľného baníctva, ÚEPG - asociácia európskych výrobcov kameniva a EGS – európske geologické služby.

·        SBK úzko spolupracuje s MH SR, MŽP SR a MŠVVaŠ SR v legislatívnej oblasti - v minulom roku komora s nimi spolupracovala hlavne v nasledovných aktivitách:

-   národný projekt sústavy povolaní, sústavy kvalifikácií a rozvoja stredného odborného vzdelávania v SR

-   geologický zákon

-   príprava energetickej a surovinovej politike v SR

-   príprava nového stavebného zákona – sťaženie možnosti čiernych ťažieb

-   zákon o výbušninách, výbušných priestoroch a munícii

 

Slovenská banská komora:

·        aktívne pracuje pri obnove odborného vzdelávania na stredoškolskej úrovni. Má zastúpenie vo vládnom výbore pre odborné vzdelávanie a prípravu, zastúpenie v podobných komisiách na úrovni vyšších územných celkoch, v komisiách pre tvorbu učebných programov.  To preto, lebo každoročne výrobné organizácie združené v komore potrebujú viac ako 60 odborníkov uvedených profesií

·         úzko spolupracuje s BERG fakultou Technickej univerzity v Košiciach pri výchove bakalárov, inžinierov a doktorandov v siedmich študijných odboroch: banská geológia a geologický prieskum, banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie, banské meračstvo a geodézia, získavanie a spracovanie zemských zdrojov, mineralurgia, logistika a baníctvo

·        cestou svojich členov sa zapája do riešení odborných úloh s viacerými vedeckými ústavmi, SAV i univerzitami doma i v zahraničí

·        podporuje aktivity smerujúce k uchovávaniu baníckych tradícií hlavne cez banícke kluby a cechy, ktorých je v súčasnosti na Slovensku 29

·        podporuje konferencie zamerané na banícku históriu, geologický prieskum, otvárku a ťažbu surovín na  Slovensku

·        podporuje organizovanie stretnutí baníckych miest a obcí na Slovensku, ktoré sa v tomto roku už ako siedme konalo v Kremnici

·        podporuje budovanie Slovenskej banskej cesty

·        podporuje vydávanie baníckej literatúry a publikácií

 

 

 

 

 

Ing. Fedor Boroška

riaditeľ úradu Slovenskej banskej komory