Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

19.01. 10. Handlovský šachtág

( Handlovský banícky spolok, Mesto Handlová )

 

02.02. 27. reprezentačný ples – 18.celoslovenský, Hotel Grand – Matej,

Banská Štiavnica

( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )

 

08.02. Prezídium SBS B. Bystrica

 

08.02. Rada SZVK Zvolen

 

21.02. Predstavenstvo SBK v Prievidzi

 

15.03. Valné zhromaždenie SBS v B. Bystrici

 

22.03. 11. valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov,

Banská Štiavnica

( Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, BŠ-HBS - kino Akademik)

 

05.04. Alexander Müller - seminár  k 150. výročiu narodenie

(Banícke múzeum v Rožňave a GBS Rožňava)

 

07.04.   Otvorenie sezóny Miniexpozície ťažby a spracovania bridlice v

Marianke

(Spolok Permon Marianka, spojené s verejnou premiérou filmu Putovanie za marianskou bridlicou)

 

11.04. Rada SZVK Zvolen

 

12.04. Odb. seminár k BOZP Zvolen

 

18.04 Predstavenstvo SBK v Bratislave - ŠGÚDŠ

 

0?.05. Otvorenie Baníckeho múzea v Rožňave

(Banícke múzeum v Rožňave)

 

10.05. Rada SZVK Zvolen

 

11.05. Členská schôdza SZVK

 

18. 5. Deň Kultúrneho dedičstva: Andrássyho deň III.

(Banícke múzeum v Rožňave a SŽC)

 

23-25.05. XXX. Konferencia Vrtno- trhacie práce, Stará Lesná SSVTP

 

27.-28.05. Banícky deň Lubietová

(Lubietovský banícky spolok)

 

07.06. Prezídium SBS Jelšava - Hrádok

 

07.06. Rada SZVK Košice

 

08.06 Slávnostná schôdza k 20.výr. založenia SZVK

 

12.06. Cestársky deň Bratislava

 

16.06. Nováky, 8. ročník turistického pochodu po náučnom banskom

chodníku "Uhoľná stopa"

(Spolok priateľov Bane Nováky)

 

20.06. Predstavenstvo SBK v Hodruši – Hámre

 

27.06. 21. Náckov štiavnický pochod

( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )

 

04.-05.08. Banícky fakľový sprievod, " Faklcúg " 

(začiatok o 20. 30 hod, potom  banícka veselica. 5.8-Slávnostná banícka omša na počesť vysvätenia kostola

Premenenia Pána na Španej Doline spojená s aušusníckymi službami o 11.00 hodine v kostole.

Banícky spolok Herrengrund - Špania Dolina )

 

22.08. Predstavenstvo SBK v Jelšave - Hrádok

 

01.-02.09. Regionálne oslavy Dňa baníkov v Handlovej

( Mesto Handlová, Handlovský banícky spolok)

  

06.-08.09. Banská Štiavnica, Salamandrové dni

( Mesto Banská Štiavnica )

 

06.09. Rada SZVK B. Štiavnica

 

07.09. Valné zhromaždenie SBK, oslavy DB-2018

 

21.-23.09. 11. stretnutie BMOS Pezinok

( Mesto Pezinok, Malokarpatský banícky spolok, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska )

 

21.09. Prezídium SBS Pezinok

 

04-05.10 Konferencia SBS Repiská

 

17.10. Predstavenstvo. SBK vo Veľkej Tŕni 

 

07.11. Rada SZVK N. Smokovec

 

08-09.11. XX. Odborný seminár N. Smokovec SZVK

 

22.11. Prezídium SBS B. Bystrica

 

25.11. Špaňodolinský šachtág 

( začiatok o 13.00, predtým o 11.00 slávnostná aušusnícka    omša  Svätého Klimenta  - patróna španodolinských

baníkov. Banícky spolok Herrengrund - Špania Dolina )

 

07.12.   5. svätobarborský sprievod

(Spolok Permon Marianka)

 

07.12.. Predstavenstvo SBK v Košiciach – fakulta BERG

 

Na úvod predseda predstavenstva p. Peter Čičmanec privítal všetkých prítomných členov predstavenstva SBK a prizvaných  hostí, poprial všetkým veľa pracovných úspechov v novom roku 2018 a otvoril rokovanie.

 

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Onačila za MH SR v zastúpení p. Jána Petroviča, ktorý sa ospravedlnil, za MŽP SR p. Vlasta Jánová, p. Peter Kukelčík predseda HBÚ a p. Peter Čorej, predseda DR, ďalej predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska p. Erik Sombathy, poradca SBK p. Ján Hijj, za úrad komory p. Ján Hrabovský, p. Ján Ihring predseda Handlovského baníckeho spolku. Pre nemoc sa ospravedlnil p. Jarábek z MH SR, člen PSBK p. Ivan Bača bol mimo SR.

Duálne vzdelávanie sa opäť posúva o krok vpred

Bratislava – 10. mája 2017 - Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi štartuje zajtrajším dňom školenia pre inštruktorov. Školenie pre prvých desať z nich sa uskutoční 11. a 12. mája 2017 v Senci. Následne bude do konca júna vyškolených ďalších 40 inštruktorov. Jednotlivé termíny sú stanovené na týždennej báze tak, aby k začiatku nového školského roka (2017/2018) boli inštruktori pripravení venovať sa žiakom na pracoviskách zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania.

V tomto školskom roku študuje v rámci duálneho vzdelávania 998 žiakov a zapojených je 380 zamestnávateľov. „Dôležitým spojivom medzi nimi je práve samotný inštruktor. Ten žiakov sprevádza počas celého štúdia na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa a je zodpovedný za kvalitu ich prípravy,“ približuje úlohu inštruktora Michal Bartók, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Zároveň však dodal, že prvým inštruktorom, ktorí sa začali žiakom venovať v roku 2015 zákon povoľoval ročný odklad školenia a ten teraz vyprší. „Preto je nesmierne dôležité, aby sa inštruktori školení zúčastnili. Zabezpečia si tak kvalifikačný predpoklad na prácu so žiakmi“ upresnil Bartók.

Inštruktori významne prispievajú k uplatniteľnosti absolventov na trhu práce a sú kľúčovým faktorom kvality, ako aj príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy. Práve preto kladie Štátny inštitút odborného vzdelávania na ich prípravu vysoké nároky.

Príprava inštruktorov pre systém duálneho vzdelávania je určená porovnateľnou metodikou ako napríklad v Nemecku, Rakúsku či Švajčiarsku, teda v krajinách, kde tento systém dlhodobo funguje. Uvedená metodika rovnako vychádza z odporúčaní zahraničných obchodných komôr pôsobiacich sa Slovensku a bola prerokovaná so stavovskými a profesijnými organizáciami.

Žiak môže počas praktického vyučovania vykonávať iba takú prácu, ktorá zodpovedá povolaniu alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak pripravuje. Tie vykonáva práve pod vedením inštruktora, čím získava vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné na uplatnenie sa na trhu práce.

S nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily sa dlhodobo boria i samotní zamestnávatelia. „Vyriešiť nedostatok kvalitných a kvalifikovaných zamestnancov je v našom spoločnom úsilí. Cestu vidíme práve v duálnom vzdelávaní a dobre vyškolený inštruktor je jedným zo základných kameňov úspešnosti tohto systému,“ hovorí Pavol Hudák, námestník generálneho riaditeľa pre ľudské zdroje zo Železníc Slovenskej republiky.

Podporu duálnemu vzdelávaniu dávajú aj štatistiky prieskumu uplatniteľnosti absolventov. V septembri minulého roka skončilo na úradoch práce takmer 20% maturantov a až 63% stredoškolákov sa zamestnalo mimo vyštudovaný odbor. Podobná situácia je aj pri vysokých školách, kde 32% vysokoškolsky vzdelaných ľudí pracuje na stredoškolskej pozícii a až 53% pracuje mimo špecializáciu, ktorú vyštudovali. (zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

 

Prečo systém duálneho vzdelávania?

KALENDÁRIUM 2017

13.01. 3. šachtág Hornonitrianskeho baníckeho spolku
( Hornonitriansky banícky spolok)
20.01. 10.Handlovský šachtág
( Handlovský banícky spolok, Mesto Handlová )
08.02. Spomienkové podujatie k 390. výročiu prvého použitia
výbušnín v baníctve
( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
10.02. 25. reprezentačný ples – 17.celoslovenský, Hotel Grand – Matej, Banská Štiavnica
( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
22.02. Prievidza predstavenstvo SBK
( Slovenská banská komora )
22.03. 8.Rudnobanský šachtág, 5.Rozálčiansky šachtág a 17.Jozefovské stretnutie,
Hotel Salamandra Hodruša-Hámre
( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
23.03. 11.valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska,
Banská Štiavnica
( Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, BŠ-HBS - kino Akademik )
21.04. 13.ročník Náckova Štiavnica s výjazdom štiavnického Nácka v štiavnickej Anči
( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
22.04. XIII. výročie otvorenia Náučného baníckeho chodníka, Špania dolina,
na námestí pred klopačkou o 10.00 hod
( Banícke bratstvo "Herrengrund")
13.05. 6. ročník prechodu Náučným banským chodníkom, Pezinok
( Malokarpatský banícky spolok v Pezinku )
19. -21.05.10. Stretnutie banských miest a obcí Slovenaska, Nová Baňa
( Mesto Nová Baňa, Novobanský banícky spolok, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska )
03.06. Pietna spomienka pri príležitosti 574.výročia banského nešťastia v Šturci
pri Kremnici
( Kremnický banícky spolok )
07.06. Seminár „Nerastné suroviny“ /cech v spolupráci so Združením/
( Košický banícky a hutnícky cech, BERG fakulta )
08.06. Oslavy 65. výročia založenia Fakulty BERG v Košiciach
( BERG fakulta, Technická univerzita v Košiciach )
10.06. Vyhniansky Trnád 2017, Vyhne
( Banícky Eisenbach )
10.06. Nováky, 7. ročník turistického pochodu po banskom náučnom chodníku
“Uholná stopa“
(Spolok priateľov Bane Nováky)
16.-17.6. 21.stretnutie banských miest a obcí ČR - Chomutov
23.06. Akademici v Banskej Štiavnici, Veteráni 2017 - 7. stretnutie
( Mesto Banská Štiavnica, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska , Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
23.06. Podujatia k 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Banskej Štiavnici
( Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska , Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
28.07. 20. Náckov štiavnický pochod
( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
10.08 Pamätný deň obetí banských nešťastí
18.-20.08. Pezinský permoník 2017
( Malokarpatský banícky spolok v Pezinku )
01.-02.09. Banícky jarmok, regionálne oslavy Dňa baníkov v Handlovej
( Mesto Handlová, Handlovský banícky spolok)
07.-09.09. Banská Štiavnica, Salamandrové dni
( Mesto Banská Štiavnica )
07.09. Slávnostný šachtág Salamander 2016, Kultúrne centrum
Banskej Štiavnice
( Mesto Banská Štiavnica, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska , Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
08.09. Celoštátne oslavy „Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov 2017“, Salamandrový sprievod
( MHSR, Slovenská banská komora, Zväz hutníctva ťažobného priemyslu a geológie SR, Mesto Banská Štiavnica, Združenie baníckych
spolkov a cechov Sovenska, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
08.-10.09. Banícky jarmok v Prievidzi, Banícka omša v Prievidzi
( Hornonitriansky banícky spolok)
19.09. Adolf Münich - osobnosť v oblasti histórie baníctva, doplnenie steny slávy v Multifunkčnom
baníckom centre v SNV o 16.00 hod.
( Banícky spolok Spiš)
30.09. Po stopách starej banskej činnosti - turistický pochod Nižná Slaná – Rožňava
( Gemerský banícky spolok „ Bratstvo“ Rožňava)
05.-06.10 Nízke Tatry, Repiská - Konferencia SBS. Súčasnosť a budúcnosť baníctva a prieskumu.
07.10. Marianka, seminár „ Využitie opustených podzemných a povrchových
banských diel v Marianke a Borinke
(Spolok Permon Marianka)
19.-20.10 Sympózium – situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy – Hrádok
09.-11.11. 18.medzinárodná konferencia - Nové poznatky - Vŕtanie, ťažba,
doprava, skladovanie Uhľovodíkov, BERG Fakulta
( BERG fakulta, Technická univerzita v Košiciach )
16.11. Oslavy 65 rokov Hutníckej fakulty v Košiciach.
( Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach )
01.12. Košice, Fakulta - BERG - predstavenstvo SBK. Košice, Fakulta - BERG – Barbora.
( BERG fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská banská komora )
08.12. Marianka, 4. svätobarborský sprievod
(Spolok Permon Marianka)
Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, Kammerhofská 20, 969 01 Banská Štiavnica, zdruzeniebsc @ gmail.com, www.zbsc.eu
Bieber dedičná stôlňa
8.2.1627 - 390. výročie od prvého úradne overeného úspešného pokusu rozpojovania hornín trhacími prácami
Vážnica - Liptovský Hrádok
Ľubietovský banícky deň
Pec Etelka - Nižná Slaná
Špania Dolina
Slovenské opálové bane - Jozef štôlňa