Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Na úvod podpredseda SBK p. Ľudovít Kováč privítal všetkých prítomných členov P-SBK a prizvaných  hostí a následne predseda predstavenstva p. Peter Čičmanec  otvoril rokovanie PSBK.
Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Miroslav Jarábek za MH SR, p. Peter Kukelčík predseda HBÚ, p. Ján Hijj poradca SBK, p.Szombathy predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, p. Hrabovský riaditeľ úradu SBK, p. Kopnická predseda baníckeho cechu Slovinky a p. Hudák tajomník cechu. Ospravedlnila sa p. Vlasta Jánova z MŽP SR.
Z členov predstavenstva sa ospravedlnili p. Žec, p. Levoča a  p. Letavaj. Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol v predstihu odoslaný elektronicky a ktorý bez pripomienok schválený:

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia.
2. Informácia o SZVK, EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. Košice a pôsobenie SZVK v ÚEPG.
3. Vyhodnotenie valného zhromaždenia a osláv dňa baníkov 2018.
4. Činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov, XI. Stret. Ban. spolkov a cechov v Pezinku.
5. Informácia o práci Slovenskej baníckej spoločnosti.
6. Informácia o práci Baníckeho cechu Slovinky.
7. Rôzne
a. legislatíva
b. vyradenie majetku SBK ( odporúčenie DR )
c. žiadosť o príspevok na konferenciu poriadanej SBS
d. informácia z RZSDV
e. žiadosť F BERG - KE o príspevok na 67-ty skok cez kožu
8. Uznesenie a ukončenie rokovania

Informácia z XXI. valného zhromaždenia SBK v roku 2018

 

Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská 1
v Banskej Štiavnici

Začiatok: 07. 09. 2018 o 9.00 hod.

Počet členov SBK: 46
Počet pozvaných delegátov: 57

 

Rokovanie predstavenstva SBK sa konalo na ŠGÚDŠ v Bratislave

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili : generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR p. Vlasta Jánova a p. Mesarčík, za MH SR sa zúčastnili p. Miroslav Jarábek a p. Onačila, p. Peter Kukelčík predseda HBÚ, ďalej predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska p. Erik Sombathy, riaditeľ úradu SBK p. Ján Hrabovský, p. Ján Hijj poradca SBK a pán Jirko Vitáloš predseda spolku BARBORA z Pezinka. Ospravedlnil sa p. Peter Čorej , predseda DR.

19.01. 10. Handlovský šachtág

( Handlovský banícky spolok, Mesto Handlová )

 

02.02. 27. reprezentačný ples – 18.celoslovenský, Hotel Grand – Matej,

Banská Štiavnica

( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )

 

08.02. Prezídium SBS B. Bystrica

 

08.02. Rada SZVK Zvolen

 

21.02. Predstavenstvo SBK v Prievidzi

 

15.03. Valné zhromaždenie SBS v B. Bystrici

 

22.03. 11. valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov,

Banská Štiavnica

( Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, BŠ-HBS - kino Akademik)

 

05.04. Alexander Müller - seminár  k 150. výročiu narodenie

(Banícke múzeum v Rožňave a GBS Rožňava)

 

07.04.   Otvorenie sezóny Miniexpozície ťažby a spracovania bridlice v

Marianke

(Spolok Permon Marianka, spojené s verejnou premiérou filmu Putovanie za marianskou bridlicou)

 

11.04. Rada SZVK Zvolen

 

12.04. Odb. seminár k BOZP Zvolen

 

18.04 Predstavenstvo SBK v Bratislave - ŠGÚDŠ

 

0?.05. Otvorenie Baníckeho múzea v Rožňave

(Banícke múzeum v Rožňave)

 

10.05. Rada SZVK Zvolen

 

11.05. Členská schôdza SZVK

 

18. 5. Deň Kultúrneho dedičstva: Andrássyho deň III.

(Banícke múzeum v Rožňave a SŽC)

 

23-25.05. XXX. Konferencia Vrtno- trhacie práce, Stará Lesná SSVTP

 

27.-28.05. Banícky deň Lubietová

(Lubietovský banícky spolok)

 

07.06. Prezídium SBS Jelšava - Hrádok

 

07.06. Rada SZVK Košice

 

08.06 Slávnostná schôdza k 20.výr. založenia SZVK

 

12.06. Cestársky deň Bratislava

 

16.06. Nováky, 8. ročník turistického pochodu po náučnom banskom

chodníku "Uhoľná stopa"

(Spolok priateľov Bane Nováky)

 

20.06. Predstavenstvo SBK v Hodruši – Hámre

 

27.06. 21. Náckov štiavnický pochod

( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )

 

04.-05.08. Banícky fakľový sprievod, " Faklcúg " 

(začiatok o 20. 30 hod, potom  banícka veselica. 5.8-Slávnostná banícka omša na počesť vysvätenia kostola

Premenenia Pána na Španej Doline spojená s aušusníckymi službami o 11.00 hodine v kostole.

Banícky spolok Herrengrund - Špania Dolina )

 

22.08. Predstavenstvo SBK v Jelšave - Hrádok

 

01.-02.09. Regionálne oslavy Dňa baníkov v Handlovej

( Mesto Handlová, Handlovský banícky spolok)

  

06.-08.09. Banská Štiavnica, Salamandrové dni

( Mesto Banská Štiavnica )

 

06.09. Rada SZVK B. Štiavnica

 

07.09. Valné zhromaždenie SBK, oslavy DB-2018

 

21.-23.09. 11. stretnutie BMOS Pezinok

( Mesto Pezinok, Malokarpatský banícky spolok, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska )

 

21.09. Prezídium SBS Pezinok

 

04-05.10 Konferencia SBS Repiská

 

17.10. Predstavenstvo. SBK vo Veľkej Tŕni 

 

07.11. Rada SZVK N. Smokovec

 

08-09.11. XX. Odborný seminár N. Smokovec SZVK

 

22.11. Prezídium SBS B. Bystrica

 

25.11. Špaňodolinský šachtág 

( začiatok o 13.00, predtým o 11.00 slávnostná aušusnícka    omša  Svätého Klimenta  - patróna španodolinských

baníkov. Banícky spolok Herrengrund - Špania Dolina )

 

07.12.   5. svätobarborský sprievod

(Spolok Permon Marianka)

 

07.12.. Predstavenstvo SBK v Košiciach – fakulta BERG