Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

nformácia z rokovania predstavenstva SBK,
ktoré sa konalo o 09,00hod.  dňa 23. 10. 2019 vo Veľkej Tŕni
                                          
Na úvod podpredseda SBK p. Ľudovít Kováč privítal všetkých prítomných členov P-SBK a prizvaných  hostí, následne predseda predstavenstva p. Peter Čičmanec  otvoril rokovanie 1.PSBK.
Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Dušan  Onačila za MH SR, p. Peter Kukelčík  predseda HBÚ, p. Erik Szombathy predseda  Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, p.  Hrabovský riaditeľ úradu SBK. Ospravedlnila sa p. Vlasta Jánova z MŽP SR,  p. Jan Hijj a p. Marek Kuzma (Spolok Concordia – Štítnik).
Predseda predstavenstva predložil  program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky a bez pripomienok  schválený:

Program:
1. Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia.
2. Informácia o SZVK, EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. Košice a pôsobenie SZVK v ÚEPG.
3. Vyhodnotenie valného zhromaždenia a osláv dňa baníkov 2019.
4. Prerokovanie hlavnych úloh prijatých na VZ 06.09.2019 a po rozprave  ich doplnenie o námety  - úlohy
        lenov SBK.
5. Informácia o práci Slovenskej baníckej spoločnosti.
6. Činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov, hodnotenie časopisu MONTANREVUE.
7. Informácia o práci baníckeho spolku Štítnicka Concordia – Štítnik.
8. Rôzne:
        1.legislatíva, 
        2.informácia z RZSDV,
        3.žiadosť F BERG -  Košice  o príspevok na 68-mi skok cez kožu. 
9. Uznesenie a ukončenie rokovania.

 

K bodu 1. kontrola uznesenia z 21.08.2019 ( 6. PSBK).
Ku kontrole plnenia uznesení bol  materiál predložený písomne, uviedol ho riaditeľ úradu a odporučil vyhodnotenie schváliť.

K bodu 2.
Informácia bola spracovaná písomne, príloha č. 2. V prezentácii p Kováč  informoval o práci SZVK, EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Košice, pôsobenie SZVK v ÚEPG a prezentoval krátky film o lomoch ktoré sú v EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Košice.
Spoločnosť EUROVIA Kameňolomy s.r.o. Košice v roku 2018  zaznamenala  nárast predaja stavebného kameniva  o 30,9 % a v 10 výrobných strediskách kde vyrobila 2,571 mil. ton kameniva, čo súviselo najmä s rozbehnutím výstavby D1 Budimír – Bidovce a dodávkou  materiálov na D1 - obchvat Prešova. Dosiahla celkové výkony 14,554 mil. €, čo bolo nárast o 23 o % oproti roku 2017. Hospodársky výsledok po zdanení  bol nižší o 128 tis. € oproti  roku 2017. 
 Kmeňový stav  pracovníkov je  stabilizovaný na počte 103 zamestnancov a  v sezóne sa doplňuje podľa potreby.

Vývoj a ciele spoločnosti na  rok 2019.
Trvalým cieľom spoločnosti je aj v tomto období zlepšovanie rentability a udržanie celkovej finančnej bonity spoločnosti. V súlade s pravidlami skupiny bol vypracovaný a schválený plán na rok 2019, ktorý očakáva tržby z predaja kameniva a ostatných služieb vo výške cca 12, 2 mil. €.
Predpokladá sa výstavba dvoch úsekov rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna a Mýtna – Lovinobaňa a tiež  spustenie prác na železničnom koridore Poprad - Lučivná. Začiatok výstavby týchto stavieb sa posúva na r. 2020.  V roku 2019 sa očakáva pokles HV okolo 0,65 mil.€.

K práci SZVK.
Stav členskej základne SZVK, ako kolektívneho člena SBK je nasledovný,  riadni členovia 39 a pridružení 5.

Výroba u členov SZVK, ťažba prírodného ťaženého kameniva (piesok, štrkopiesok), stúpla z 3 632 tis. ton v roku 2017 na 4 227 tis. ton v roku 2018, čo predstavuje nárast 16,4 %.
Ťažba stavebného kameňa v lomoch stúpla z 12 631 tis. ton v roku 2017 na 13 205 tis. ton v roku 2018, čo predstavuje nárast 4,5 %.
V diskusii ( pp. Žec, Kukelčík, Čičmanec, Onačila, Hrabovský ) na otázky okolo lomov Borovik, Brestová, HV, Stretnutia v BA a k skúsenosti s drôtobetónom  na Dubnej Skale odpovedal   p. Kováč.
      
K bodu 3. 
Vyhodnotenie valného zhromaždenia a osláv dňa baníkov, predložená správa hodnotila VZ a oslavy DB.
K technickému a vecnému zabezpečeniu  VZ a DB neboli pripomienky, úlohy z predchádzajúceho roku boli realizované.
V diskusii odzneli  pripomienky  p. Kukelčíka,  p.Čičmanca, p. Szombathyho a  p. Pekarčíkovej, a to k príprave stravy po VZ ako aj na baníckom plese. Hodnotenie dňa baníkov zo strany ZHŤPG bolo kladné.
           Na PSBK bola prerokovaná aj diskusia, ktorá odznela na VZ. Na príspevok p. Petroviča nie je potrebné odpovedať, príspevok p. Szombathyho je zapracovaný do hlavných úloh z VZ a príspevok p. Foltýna bude riešený v bode č. 4. ( bod 5 hlavných úloh). 

K bodu 4.

Cieľom rozpravy k úlohám je stanoviť kroky pre možnosť plnenia úlohy SBK v zmysle jej poslania, čo je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov jej členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky v odvetví baníctva, geológie a v činnostiach vykonávaných banským spôsobom. Názory vo svete, v globalizovanej Európe aj na Slovensku t.č. len naznačujú smery rozvoja ďalšieho vývoja, rieši sa len budúcnosť bez reálneho pohľadu na zdroje zabezpečenia a ich následkov. Je náročné predpokladať racionálny postup v súčasnom turbulentnom domácom politickom prostredí.    

Ďalej boli prerokované  Hlavné úlohy SBK pre obdobie r.2019-2020.

K veci ( body 1,2,3,5,11a12) diskutovali páni Onačila, Kukelčík, Žec, Čičmanec, Szombathy, Levoča, Bača, Kováč a pani Pekarčíková.

 
Prijaté úlohy :

- pripraviť informáciu o stave rozpracovania Integrovaného národného energetického
  a klimatického plánu – časový postup plnenia,
 
- informovať o ďalšom postupe pri vypracovávaní SP a jej nadväznosť na program „Vízia
  a stratégia rozvoja SR do roku 2030“,
- pre podporu možnosti ťažby surovín iniciovať vytvorenie skupiny starostov ktorí podporujú
   ťažbu nerastov,
 
- overiť ako boli do finálneho znenia stavebného zákona a o zákona o EIA zapracované
  zmeny dohodnuté pri medzirezortnom konaní,

- pokračovať v programe stretnutí k surovinám organizovaných ZBSS,
               
- informovať verejnosť o potrebe surovín, ich zabezpečenia a o nových technológiách, toto
  intenzívnejšie realizovať cez F- BERG  TU Košice,

- podať informáciu o zapojení ŠGÚDŠ v r. 2020 do programov EÚ. 
                
K bodu  5.
 Písomnú správu o práci Slovenskej baníckej spoločnosti  doplnil p. Ján Hrabovský. Prezídium spoločnosti rokuje v štvrťročných intervaloch v baníckych regiónoch Slovenska.  V tomto roku sa zasadnutia prezídia konali v Banskej Bystrici, v Ľubietovej v rámci 12. stretnutia banských miest a obcí Slovenska a tretie  zasadnutie bolo 12.09.2019 na Ústave geotechniky SAV v Košiciach. Kontrolná rada SBS zasadala v sídle spoločnosti 26.09.2019.
V odbornej činnosti organizujeme medzinárodné konferencie v Demänovskej doline. Jej tematika bola zameraná na „Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie“, ktorá sa konala tohto roku v dňoch 3. a 4. októbra vo WELLNEES HOTELI REPISKÁ.
Aj tohtoročná medzinárodná konferencia sa zaradila medzi úspešné nielen svojim programom, ale aj vysokou odbornosťou prednášateľov. Zameranie konferencie je stále aktuálne o čom svedčí počet účastníkov. Na konferencii tohto roku bolo 55 účastníkov, z toho až 27 zo zahraničia (najviac z Česka 16, z Poľska 6, Maďarska 4, Rumunska 1). Musíme však konštatovať pokles slovenských účastníkov na 28, pričom minulého roku to bolo až 42. Na konferencii odznelo celkovo 21 prednášok, 11 zo zahraničia (Poľsko 5, Česko 3, Maďarsko 2, Rumunsko 1). Je treba oceniť záujem účastníkov o diskusiu a otázky po jednotlivých prednáškach.
V diskusii odzneli  pripomienky  p. Kukelčík k účasti za HBÚ, p.Čičmanec, a p. Žec   k propagácii poznatkov o ktorých je potrebné informovať cez  web stránku.
 Na otázky odpovedal Hrabovský.
 
K bodu 6

Časopis Montanrevue.
? Casopis vychádza od decembra 2008, kedy vyšlo 1. číslo zamerané zároveň na 1. stretnutie banských miest a
        obcí Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v septembri 2008 v Pezinku.
? Vydavateľom je Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska.
? V roku 2011 časopis získal 1. miesto v kategórii kultúrno informačné a kultúrno turistické noviny v 3.
        ročníku celoslovenskej súťaže obecných, mestských, regionálnych, kultúrno informačných a kultúrno
        turistických novín a časopisov.
? V roku 2013 bolo vydané špeciálne číslo k 15. Európskym baníckym a hutníckym dňom v Košiciach – zároveň
        ako 6.stretnutie banských miest a obcí Slovenska. 
? Aktuálne rok 2019 je XII. ročníkom, ročne sú pripravené štyri vydania.
? Časopis od svojho začiatku  svojou úrovňou  získal kladný ohlas v radoch odbornej verejnosti, záujemcov o
        montánnu históriu.
? Z dôvodu určitého štatistického vyčerpanie niektorých stálych seriálov, programovo to bude nahradené
        novým celoročným seriálom. Aktuálne v roku 2019 je to seriál o historickej lokalite Piesky (Špania 
        Dolina), pre rok 2020 sa pripravuje séria článkov o histórii ťažby uhlia v Podkrušnohorských uhoľných
        revíroch.Postupne sa chce vytvoriť priestor pre dokumentáciu posledného obdobia prieskumných a ťažobných
        činností závodov, ako aj ich činnosť za  cca 30-ročné pôsobenie banských závodov v nových ekonomických
        podmienkach. 

Pán Szombathy informoval aj o práci ZBSS a pripomenul, že v marci (r. 2020) na VZ budú aj nove voľby a poďakoval za podporu a spoluprácu pri vydávaní časopisu. Predseda PSBK poďakoval za  vykonanú prácu pri šírení informácií o význame baníctva na rozvoj spoločnosti v minulosti a podpore baníckych tradícií. SBK sa zapojí do nového edičného programu časopisu Montanrevue ktorý  je potrebné pripraviť.   

K bodu 7.

Informácia o činnosti baníckeho spolku Štítnická Concordia.
Bola daná písomne (aj krátka prezentácia), ktorú v zastúpení pána predsedu Kuzmu, ktorý sa ospravedlnil, predložil pán Szombathy.
Združenie vzniklo 13.1.2012,  má 20 členov,  22.3.2012 bola Štítnická Concordia na VZ ZBSCS v Banskej Štiavnici prijatá za riadneho člena.
Pri svojej činnosti vykonal:
- Identifikáciu banského potoka v teréne Horný/Dolný Hrádok podľa mapy z r. 1871 (obr. č 1).
- Identifikáciu 5-tich mestských hámrov v teréne v Štítniku podľa mapy z r. 1782 (obr. č.2).
- Prenájom bývalého sídla Štítnickej Concordie – projekt na obnovu  budovy (obr. č. 3-4).
- Identifikácie starých banských diel v teréne   Horný/Dolný Hrádok.

V priestore a okolí starých ťažobných polí bol  po vrtnom prieskume  pridelený  DP k využitiu ložiska a obsahom Wolfrámu – Scheelit CaWO 4 ale aj Molybdénových rúd .   
Predseda PSBK poďakoval za  vykonanú prácu    
                                   
K bodu 8.  Rôzne
           a)Legislatíva  - Informácia daná písomne, SNR zasadala v hodnotenom období 4-krát. Pán Kukelčík
             upozornil, čí úpravy okolo odpadov uvedených ako bod 3, bod 16 a bod 19 či boli aj v návrhu
             zohľadnené. ( bod 3 a 16 MH, bod 19 p. Kováč.)
  
           b)Informácia z RZSDV – informácia bola dané písomne ( z 37. a 38. zasadnutia), ktorú
             doplnil  Hrabovský o pripravovaný seminár, ktorý organizuje ŠIOV v januári 2020 a informoval o
             odstúpení p. Holečka z funkcie predsedu RZSDV.

           c)Žiadosť F-BERG o príspevok na 68-mi „ Skok cez kožený flek“ bola  predložená písomne. Záver v
             uznesení.

Pán Kukelčík informoval u doriešení sporu okolo „ Opálu Dubník „, ktorého majiteľom je nový vlastník z ČR. 

K bodu  9. Uznesenie a ukončenie rokovania.
                                                                             riaditeľ úradu komory


            
Riaditeľ úradu predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva s tým, aby overovateľom zápisnice a uznesenia bol p. Ľudovít Kováč. Predstavenstvo návrh uznesenia, ktoré bude na základe diskusie  doplnené, schválilo.
Ďalej bola daná informácia, že ďalšie rokovanie predstavenstva SBK bude 06. decembra 2019  na F–BERG v Košiciach, program  bude upresnený v pozvánke.     

Na záver predseda predstavenstva poďakoval zúčastneným členom predstavenstva a hosťom za účasť, ocenil aktívny prístup pri rokovaní a osobitne poďakoval p. Kováčovi z EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. za vytvorenie príjemného prostredia na rokovanie predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

                                                                                    Ing. Ján  Hrabovský, PhD.

 

Celoštátne oslavy sa konali dňa 06.09.2019 v Kultúrnom centre mesta Banská Štiavnica.

Pracovné predsedníctvo osláv :

1. Jozef Škrobák, OZ PBGN SR
2. Nadežda Babiaková, Mesto Banská Štiavnica
3. Vojtech Ferencz, MH SR
4. Peter Čičmanec predseda predstavenstva SBK
5. Boris Susko, MŽP SR
6. Branislav Ondruš, MPSVR SR
7. Milan Veselý, ZHŤPG SR.

Informácia z valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory,
ktoré sa konalo dňa 06. 09. 2019 v Banskej Štiavnici

 

Valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., ktorý po úvodnom príhovore privítal hostí valného zhromaždenia a všetkých delegátov.
Predložil návrh, aby rokovanie valného zhromaždenia viedlo pracovné predsedníctvo v nasledovnom zložení:
Ing. Jaroslav Švejkovský, Ing. Ján Petrovič PhD, RNDr. Vlasta Jánová, Mgr. Nadežda Babiaková, Jozef Škrobák a Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.
Predseda predstavenstva SBK predložil návrh programu valného zhromaždenia tak, ako bol uvedený na pozvánkach pre delegátov s hlasovacím právom. Návrh bol hlasovaním prijatý bez doplnkov.

Mesto Banská Štiavnica

Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR

Slovenská banská komora

Slovenské banské múzeum

Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

 

Vážení oficiálni hostia a vedúci delegácií,

            pri príležitosti konania Salamandrových dní 2019 si Vás dovoľujeme pozvať na hlavné programy sviatku Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov a sprievodné podujatia:

 

5.9.2019

štvrtok

10:00

 

 

 

 

16:00

 

 

 

 

17:00

 

 

 

 

19:00

 

 

Medzinárodná konferencia Európske montánne dedičstvo - Európska banská cesta

Slovenské banské múzeum, Fakulta BERG TU v Košiciach, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenka, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2

Otvárací ceremoniál Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019

Komorný koncert študentov Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici v spojení s Eugenom Prochácom a operným spevákom Stanislavom Bartkom s účasťou ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej.

Kostol sv.Kataríny, Radničné námestie

Komentovaná prehliadka výstavy „Paralely Lavrionu a Banskej Štiavnice“

Banskoštiavnicko-hodrušský banicky spolok v spolupráci s mestom Banská Štiavnica, mestom Lavrion, Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici, Slovenskou banskou, s.r.o., Hodruša-Hámre, Národným technickým múzeom v Prahe

Slávnostný šachtág

Otvorenie baníckych slávností tradičným podujatím pre pozvaných hostí.

Kultúrne centrum, Kammerhofská 1

 

 

 

6.9.2019

piatok

09:00

 

 

09:00-18:00

 

 

 

 

 

10:00-17:00

 

13:00

 

 

 

14:00-19:00

Valné zhromaždenie Slovenskej banskej komory so sídlom v Banskej Štiavnici

Podujatie pre pozvaných hostí v garancii SBK

Deň otvorených dverí : Archív – stopa banskej minulosti  

Na výstave okrem zaujímavých historických banských a povrchových máp budú zverejnené plány sídla archívu ,t.j.Fritzovho domu počnúc obdobím od začiatku 18.Storočia. Zverejnené budú aj fotografie počas rekonštrukcie objektu v rokoch 2017-2018

Slovenský banský archív, Radničné námestie 16, Banská Štiavnica

Salamandrový jarmok-

-        Trhy na Námestí sv. Trojice

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Slávnostné podujatie spojené s udeľovaním výročných cien mesta. Po slávnostnom zasadnutí bude nasledovať vztýčenie zástavy Organizácie miest svetového dedičstva.

Burza minerálov

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica

 

 

15:00

 

Oslavy dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov

Slávnostné podujatie v réžii Ministerstva hospodárstva SR, Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Odborného zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR a Slovenskej banskej komory. Kultúrne centrum, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica

 

 

19:00

 

Salamandrový sprievod

Tradičný vrchol programu. Výnimočný a jedinečný historický sprievod, ktorý zabáva celé generácie Štiavničanov i hostí mesta. Pred týmto sprievodom si môžu návštevníci podujatia pozrieť predvoj Salamandrového sprievodu (delegácie, banské organizácie, spolky a cechy, vysoké školy), ktorý sa pohne približne o 19.30 od bývalej tabakovej továrne ako predvoj tradičného Salamandrového sprievodu.

 

7.9.2019

 sobota

09:00-16:00

 

 

09:00

 

 

10:00-17:00

 

10:30

Burza minerálov

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica

Slávnostné prijatie oficiálnych hostí a delegácií primátorkou mesta Banská Štiavnica

Zasadacia sieň Mestského úradu, Radničné námestie 1

Salamandrový jarmok a Salamandrové pódium-

-        Trhy na Námestí sv. Trojice a kultúrny program

Ekumenická bohoslužba

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Akademická 329/4,

organizuje Akademický spolok svätej Barbory z mesta Pécs (Maďarsko) a Katolícka farnosť Banská Štiavnica

 

13.-15.9.

piatok až

nedeľa

 

Púť k povýšeniu sv. Kríža

Salamandrové dni duchovne uzavrie púť so slávnostnou svätou omšou v priestoroch barokovej Kalvárie

13.9. o 18.00 svätá omša – mons. Chovanec, biskup

 

Budeme úprimne, radi ak sa budete môcť zúčastniť aj tohtoročných Salamandrových dní a podujatí spojených s Oslavami dňa baníkov, prijmete pozvanie aj na uvedené oficiálne programy.

            Oznámte nám, prosím, Vašu účasť telefonicky na tel. číslo +421 915-573761, resp. na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do pondelka 2.9.2019 do 14.00 hod. Registrácia pozvaných hostí bude 6.9. 2019 od 12.00 hod. v Klientskom centre oproti radnici.                                                                                                                     

            S úctou a našim srdečným pozdravom

Zdar Boh !

 

         Erik Sombathy

 Milan Veselý

 Nadežda Babiaková                                

  Peter Čičmanec

   Jozef Labuda

           Richard Kaňa

         predseda Združenia baníckych

prezident

 primátorka Mesta

  predseda

riaditeľ

  predseda  Banskoštiavnicko-

       spolkov a cechov Slovenska

Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR

 Banská Štiavnica

  Slovenská banská komora

 Slovenské banské múzeum

 hodrušského baníckeho spolku