Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia

z rokovania 5.PSBK dňa 19. 06. 2019 v Hodruši-Hámroch

  Na zasadnutí PSBK sa zúčastnilo 6 členov predstavenstva, predseda DR, riaditeľ úradu komory, poradca SBK  a 5 hostí. Ospravedlnili sa p. Pekarčíková (D) , p. Cehlár (ZSC) a p. Kováč (prac. Porada), z hostí sa ospravedlnili p. Petrovič ktorého zastúpil p. Jarábek.

 Na úvod člen predstavenstva p. Ivan Bača privítal všetkých prítomných a poprial členom PSBK a prítomným hosťom vecné a úspešné  rokovanie.

Následne predseda predstavenstva SBK p. Peter Čičmanec poďakoval p. Bačovi zo Slovenskej banskej s.r.o.   za vytvorenie dobrých pracovných podmienok a otvoril rokovanie.

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: za MŽP SR p. Vlasta Jánova, generálna riaditeľka odboru,  za MH SR  p. Peter Kukelčík  predseda HBÚ,  predseda  Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska  p. Erik Sombathy, p. Ján Hrabovský riaditeľ  úradu SBK,  p. Ján Hijj, poradca SBK a p. Ivan Lepeň za  OZ EIZENBACH.

  Predseda predstavenstva predložil  program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky. Predložený  program bol schválený.

Program rokovania :

 1. Otvorenie, privítanie hostí, kontrola úloh. (p.  Hrabovský)
 2. Informácia o činnosti Slovenskej banskej, s.r.o. (p. Bača
 3. Informácia o 12. stretnutí baníckych miest a obcí Slovenska v Ľubietovej. (p. Hrabovský, doplní p.Szombathy)
 4. TOO na zabezpečenie VZ SBK a osláv dňa baníkov v Banskej Štiavnici.(p. Hrabovský)
 5. Informácia o práci OZ EISENBACH – Vyhne (p. Lepeň)
 6. Informácia Duálne vzdelávanie na r.2019-2020 (p. Hrabovský)
 7. Rôzne:
  1. Legislatíva (p. Hijj)
  2. Vyznamenaní na deň baníkov v r. 2019. (p. Hrabovský)
  3. Informácia o finančných prostriedkoch na DUAL  (p. Hrabovský)
  4. Informácia. zo zasadnutia RZSDV (p. Hrabovský)
  5. Informácia k riešeniu podnikateľského prostredia (p. Hrabovský)
  6. DB 2019 – správy členov SBK – predložiť do 15.07.2019 (p. Hrabovský )
  7. Informácia k rozpočtu 2019 – osobne (p. Hrabovský )
 8. Uznesenie a ukončenie rokovania.

                  Ku kontrole plnenia uznesení, materiál bol predložený písomne (bod č. 1.), riaditeľ úradu odporučil vyhodnotenie schváliť. K predloženému materiálu neboli pripomienky a  plnenie úloh bolo schválené.

 Informácia o činnosti Slovenskej banskej, s.r.o. bola spracovaná písomne, bod č. 2. V prezentácii p. Ivan Bača  informoval o stave a ďalších zámeroch spoločnosti Slovenská banská s.r.o.

V roku 2018 spoločnosť Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša – Hámre pokračovala v realizácii banskej činnosti v dobývacom priestore Banská Hodruša a osobitnom dobývacom priestore Banská Štiavnica VII.

  Spoločnosť v uplynulom kalendárnom roku 2018 dosiahla nasledovné výrobné výsledky :

- ťažba polymetalických rúd    :           42.580 t                 - 1.634 t  (porovnanie s rokom 2017)          

- ťažba jaloviny                       :          25.920 t                 - 1.050 t     

- razenie banských diel           :            3.007 m               -     25 m

- výlomy                                :         8.633 m3             + 1.078 m3

- prieskumné vrty                   :            6.096  m            +   796 m

- spracovanie rudy                 :        45.820  t               - 2.539 t

- priemerná kvalita vsádzky   :         11,2 g/t Au         + 0,8 g/t

 - výroba koncentrátu             :           1 094,5  t                + 152 t     

- priemerná výťažnosť na Au :         88 %                       - 2 %               

- dosiahnutý predaj kovov   :         Zlato      : 505,20 kg     + 58,94 kg            

                                                           Striebro :   328,01 kg     - 85,30 kg          

                                                         Olovo     :  107,61 t         - 41,954 t          

                                                           Meď       :    20,46 t        - 10,440 t          

                                                           Zinok      :  140,09 t        - 25,210 t        

     V roku 2018 bol zaznamený mierny vzostup priemernej ceny zlata na úroveň 34.538 €/kg. (2017 = 34.008). Spoločnosť výrobou dosiahla výkony v porovnaní s predchádzajúcim rokom  vyššie o 2,1 mil. €.

   Spoločnosť Slovenská banská s.r.o  zostáva naďalej vo finančne stabilnej úrovni, plniaca si včas všetky mzdové a daňovo odvodové povinnosti, vytváranie zdrojov pre ďalší rozvoj a modernizáciu bez nutnosti čerpania externých úverových zdrojov.

 Zámery spoločnosti.

Cieľom Slovenskej banskej, s.r.o. pre budúce obdobie je zabezpečiť objem prieskumných prác formou ražby nových otvárkových banských diel v predpokladanom ročnom objeme cca 2 500 m, dosiahnuť ťažbu rudy na úrovni cca 40.000 ton o plánovanej priemernej kvalite 10 g/t. Naďalej sa v podzemí chceme zameriavať na zlepšovanie pracovných podmienok k čomu prispieva aj rozširovanie antivibračného programu pre všetky horizontálne razené banské diela a postupne využívať vydobyté priestory na ukladanie jaloviny.

V priebehu roku 2019 je nevyhnutné začať realizovať zámery, ktoré umožnia realizovať otvárkové práce zamerané na sprístupnenie nových hlbinných obzorov pod úrovňou XVII. obzoru.

V technológii procesu úpravy pri spracovaní polymetalických rúd sa zamerali na skvalitnenie drvenia, triedenia a mletia, zaoberáme myšlienkou spracovania pevnej časti kalu ukladaného na odkalisko, ktorá obsahuje úžitkové zložky (Au, Ag).

V spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave pracujeme na vytvorení meračského a geologického 3D modelu bane aplikovaním Geografického informačného systému (GIS).

V súčasnej dobe riešime náročnú úlohu nedostatku odborne a prakticky pripravených pracovníkov pre oblasť dobývania a úpravy nerastov.

 V diskusii vystúpili p. Kukelčík, p.Jánová, p. Čorej k problémom technickej dokumentácie, k technológii vŕtania, stavov. Pán Bača odpovedal na otázky, niektoré budú vzájomne diskutované. 

 

Informácia o 12. stretnutí baníckych miest a obcí Slovenska v Ľubietovej 17-19.05.2019 bola predložená písomne ktorú doplnil p. Szombathy.

Od 10,00 hod. bolo zasadnutie Rady združenia, PSBS, od  13,00 hod sa konala konferencia o kultúrnom dedičstve baníckych regiónov SR, ČR a Poľska, informácia k filmu, ktorý bol natočený o dobývaní a vývoze medi zo Španej Doliny  do sveta.

O 15,30 hod. sa konala v rímskokatolíckom kostole bohoslužba (3-farári) a ocenenie zaslúžilých členov za udržiavanie baníckych tradícií. O 17,45 hod. bolo pred obecným úradom slávnostné  otvorenie  XII. stretnutia baníckych miest, obcí a Baníckych spolkov a cechov Slovenska.

Stretnutie pokračovalo od 19,00 hod. slávnostným „ Šachtágom „, v sobotu a nedeľu podľa programu.

V diskusii vystúpili p. Jánova, p. Szombathy, p. Kukelčík, a p. Hrabovský, ktorí ocenili organizátorov za technické a organizačné zvládnutie podujatia.

PSBK oceňuje prácu starostu a OZ Libetha, organizátorom bol zaslaný ďakovný list.

 

Informáciu o TOO, príloha č. 4, na zabezpečenie VZ SBK a osláv dňa baníkov v Banskej Štiavnici, podal riaditeľ úradu komory. Informáciu z porady k salamandrovým dňom u primátorky p. Babiakovej podal p. Szombathy. Salamandrové dni v Ban.  Štiavnici budú  05. -  07. 09. 2019, oslavy dňa baníkov v Handlovej 30-31.08.2019  

Na otázky odpovedali p. Szombathy a Hrabovský.

Na VZ SBK bude pre účastníkov pripravená kniha HNILČÍK – sprievodca podzemia

 Informácia o práci OZ EISENBACH-Vyhne bola podaná písomne, ktorú doplnil predseda OZ p. Lepeň.

Občianske združenie Eisenbach Vyhne vzniklo v roku 2010 v obci s bohatou baníckou, strojárskou, pivovarníckou a kúpeľnou históriou. História baníctva sa spočiatku spájala s ťažbou železných rúd a neskôr sa Vyhne stali  významnou  oblasťou ťažby strieborno-zlatých rúd v banskom závode Sv. Antona Paduánskeho.

V  roku 2016 OZ Eisenbach  vydalo stručného sprievodcu po náučnom chodníku. Pravidelne sa zúčastňujú baníckych akcií , ktoré organizuje  Združenie banských miest a obcí Slovenska.

Dňa 15.6.2019 sa konal už po desiatykrát   Vyhniansky Trnád 2019.

V roku 2018 združenie vydalo knižnú publikáciu „ Vyhnianske bane - zabudnutá história“. Venovaná je vyhnianskemu baníctvu od najstarších čias až po ukončenie ťažby zlatostrieborných rúd vo vyhnianskom revíre v roku 1947.

Na otázky k aktivitám, členstvu (15), spolupráci – odpovedal p. Lepeň.

Predseda PSBK poďakoval za vykonanú prácu a poprial veľa elánu do ďalšej práce a pri udržovaní baníckych tradícií.

 Informácia o duálnom vzdelávaní na r.2019-2020.

Duálne vzdelávanie je zabezpečované v HBP, a.s. a na BME o.z.

V júni 2018 v systéme duálneho vzdelávania ukončilo štúdium 12 žiakov SOŠ T. Vansovej v Prievidzi, z toho 6 obrábačov kovov (2433 H) a 6 mechanikov strojov a zariadení (2466 H 02). Do pracovného pomeru nastúpili 2 žiaci - obrábači kovov (z toho 1 rozviazal pracovný pomer dohodou). Predpokladaný nástup do zamestnania je júl 2020.

V júni 2019 ukončia štúdium na pracoviskách HBz., a.s. - o.z. BME 8 žiaci 4. ročníka maturitných odborov: Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (4 žiaci) a Mechanik strojov a zariadení (4 žiaci).

Od septembra 2019 by mali do 1. ročníku nastúpiť 6 žiaci učebného odboru 2433 H - obrábač kovov. Uvedení žiaci majú prísľub zamestnávateľa o poskytnutí možnosti štúdia v systéme duálneho vzdelávania.

 HBP, a.s.

V zmysle zákona č. 61/2015 Z.z. zabezpečujeme v súčasnosti duálne vzdelávanie v učebnom odbore 2683 H 11  elektromechanik – silnoprúdová technika na pracoviskách HBP a.s pre:

 • 8 žiakov 3. ročníka (5 žiakov SOŠ T. Vansovej v Prievidzi a 3 žiaci SOŠ Lipová v Handlovej). S uvedenými žiakmi boli uzatvorené učebné zmluvy. 4 žiakov 2. ročníka SOŠ Lipová v Handlovej.
 • Odborný výcvik v 1. ročníku vykonávajú na školách ďalší 5 žiaci (4 žiaci SOŠ T. Vansovej v Prievidzi a 1 žiak SOŠ Lipová v Handlovej), s ktorými máme uzatvorené učebné zmluvy. Títo žiaci nastúpia od septembra 2019 na pracoviská ÚEÚ v Novákoch, kde bude od 2. ročníka prebiehať odborný výcvik.

Od školského roku 2019/2020 pripravujeme zmluvu o duálnom vzdelávaní so SOŠ Lipová 8 v Handlovej na zabezpečenie duálneho vzdelávania pre 5 elektromechanikov pre silnoprúdové zariadenia. Prijímacie konanie žiakov bolo uzatvorené 18. júna 2019.

 

V bode rôzne bolo prerokované

 7a) Legislatíva (p. Hijj).

 7b) Vyznamenaní na deň baníkov v r. 2019. (p. Hrabovský).

 7c) Informácia o finačných prostriedkoch – dotácia na DUAL (p. Hrabovský).

 7d) Informácia zo zasadnutia RZSDV (p.Hrabovský).

 7e) Informácia k riešeniu podnikateľského prostredia (p. Hrabovský).

7 f )VZ DB 2019 – správy členov SBK – doručiť do 15.07.2019 (p. Hrabovský).

7g) Informácia k rozpočtu r .2019 – osobne (p. Hrabovský).

a)Legislatíva.

Vypracovanú správu doplnil p. Hijj.

 1. Kukelčík - upozornil na riešenia k žiadosti povoľovania trhacích prác, k účastníkom konania, je potrebné sa do 27.06.2019 vyjadriť k zmenám o EIA, ktoré sú už uvedené na portáli MŽP SR – rokovanie na MH bolo vykonané, medtirezortné s MŽP zabezpečí MH.

Diskutovali

 p.Jánova k zmenám  EIA, - stanovisko MŽP -l zákaz riešenia podnetov, ktoré sú nad rozsah zákona“.

 1. Jarábek - hovoril k stretnutiu s MŽP SR, rozpory zatiaľ neboli prekonané.
 2. Kukelčík – odporúča, aby sa kontrolovala realizácia už dohodnutých problémov, či následne nedošlo k zmene, dosledovať pripomienky.
 3. Hijj – je potrebné realizovať stretnutie na MH SR, SBK, HBÚ (21.06.2019 – p. Hijj, p. Jarabek, p. Balog) a po odsúhlasení ministrom, ich opätovne prerokovať na MŽP SR.

Hovorilo sa aj k stavebnému zákonu kde je cca 1400 pripomienok.

b) Vyznamenaní na DB v r. 2019.

V komisii ( mala tripartita) bol prerokovaný návrh zo strany subjektov SBK na vyznamenania, ktorý bol odporúčený MH SR na  schválenie. Celkom bolo podaných  35 návrhov rezortných vyznamenaní. MŽP SR  návrh ešte nepredložilo.

c) Informácia - prostriedky ( dotácia ) na DUAL.  

SBK má na DUAL-ne vzdelávanie vo forme dotácie z MŠVVŠ SR priznanú čiastku 4138€

Zmluva bola podpísaná 26.06.2019.

d) Informácia zo zasadnutí RZSDV.

Pre informáciu a oboznámenie sa o postupe riešení, boli predložené zápisy z 34, 35 a 36 zasadnutia RZSDV.

f) Informácie k riešeniu podnikateľského prostredia.

Pripomienky k zmene St. zákona a EIA boli na MH predložené , dňa 21.06.2019 bolo stretnutie na MH SR pripomienky k EIA, p. Kukelčík ďalej informoval o zmenách v zákonnej úprave o obnove odbornosti výkonávať trhacie práce a k zmene účastníkov pri  povoľovaní   banskej činnosti. (len priamo zainteresovaní). 

g) VZ DB 2019 – správy členov SBK – predložiť do 15.07.2019.

Bola vyslovená požiadavka na zaslania výsledkov o činnosti oslovených členov SBK za účelom vypracovania správy na 22.VZ SBK

 ( podklady pre správu na VZ )

h) Informácia k rozpočtu 2019.

Bola podaná informácia o predpoklade plnenia rozpočtu na r. 2019 z ktorej vyplýva, že pre zachovanie vyrovnaného rozpočtu je potrebné pre HBP a.s., Prievidza, Nafta a.s. Bratislava a SMZ a.s. Jelšava zvýšiť členské za člena z 3€ na 4€. Prípadné dorovnanie výsledku bude riešené položkou

7 – Iné.

Po krátkej rozprave prítomní členovia PSBK návrh schválili.

Rozhodnutie zapísať do uznesenia a predložiľ na VZ SBK 06.09.2019 k schváleniu.

Predseda PSBK vyzval účastníkov či sú nejaké otázky, ktoré je treba prerokovať, pripomienky neboli, pristúpilo sa k prerokovaniu doplneného uznesenia z 5. PSBK, ktorý predložil riaditeľ úradu SBK.

Bolo odsúhlasené, že overovateľom zápisnice a uznesenia bude p. Ivan Bača.

Riaditeľ úradu SBK informoval, že ďalšie rokovanie predstavenstva a DR bude 21. 08 2019 o 10.00 hod. v Jelšave – Hrádok, rokovanie DR bude od 09,00 hod.

Na záver predseda predstavenstva poďakoval a ocenil aktívny prístup pri rokovaní zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, osobitne poďakoval p. Bačovi zo Slovenskej banskej s.r.o. za vytvorenie príjemného prostredia rokovanie predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

 

Prievidza : 01.07.2019                                                           Hrabovský za úrad SBK

 

 

 

 

 

 

 

Informácia z rokovania 4PSBK ktoré sa uskutočnilo dňa 17. 04. 2019 v Bratislave

  

Na úvod podpredseda predstavenstva p. Levoča privítal všetkých prítomných a zaželal PSBK vecné a úspešné rokovanie. Prítomní  boli všetci členovia PSBK.

Následne predseda predstavenstva SBK p. Peter Čičmanec privítal všetkých prítomných, poďakoval hostiteľom z NAFTA a.s za vytvorenie dobrých pracovných podmienok a otvoril rokovanie.

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: za MŽP p. Vlasta Jánova, za MH p. Onačila, p. Peter Kukelčík  predseda HBÚ, p. Ján Hijj, predseda  ZBSS p. Erik Sombathy, riaditeľ  úradu SBK p. Ján Hrabovský a pán doc. Ján Sand z baníckeho spolku PERMON v Mariánke.  

 

Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členmi predstavenstva  schválený:

 1. Otvorenie, program a kontrola úloh.
 2. Informácia o práci a.s. Nafta.
 3. Informácia o programe MŽP SR na r. 2019.
 4. Ročná účtovná závierka za r. 2018.
 5. Informácia o rokovaní dozornej rady SBK.
 6. Informácia o práci spolku PERMON Maríanka.
 7. Informácia o príprave 12. stretnutia  baníckych miest a obcí Slovenska - Ľubietova.

Rôzne:   a)Legislatíva.

             b)Správa zo zasadnutia RZSDV (rada pre duálne vzdelávanie).

             c)Žiadosť o príspevok OZ Libetha Ľubietová - 12. stretnutie baníckych miest a obcí Ľubietová.

             d)Dotácia z MŠVVaŠ SR na Duálne vzdelávanie.

             e)Z mena zastúpenia SBK v komisii východoslovenského kraja p. Dančišin – p. Oravec.

             f)Žiadosť F-BERG, najlepšia študentská práca na ŠVK ( Študentská vedecká konferencia).

            g)Žiadosť F-BERG, najlepšia absolventská práca 2019

      9.  Uznesenie a ukončenie

 K bodu 1.)     

Kontrola plnenia uznesení bola predložená písomne, pripomienky neboli a vyhodnotenie bolo schválené.

 K bodu 2.)

Informácia bola spracovaná písomne, v  prezentácii p. Levoča informoval o ďalších zámeroch NAFTA a.s. , informoval o štyroch prieskumných územiach v SR (Záhorie, Trnava, Topoľčany a východné Slovensko) spolu s UA. Bol premiestnený riadiaci dispečing, spolupráca s OMV (záchranári) Na početné otázky (páni Kukelčík, Sand, p. Jánová) odpovedal pán Levoča, ktorý uviedol príklady likvidácie a následnej rekultivácie plôch, kde boli ťažobné vrty (Cenín, Kalisko, Moravany), náklad cez 2,1 mil. €. NAFTA a.s.  je na piatom mieste v EU ( kapacita) pri prevádzkovaní  plynových zásobníkov. 

 K bodu 3.)

Informácia o programe MŽP SR za r. 2018 bola spracovaná písomne. Správu doplnila p. Jánova, pripomenula stály záujem o prieskum územia, znižujú sa operačné programy, preferované sú potreby riešenia environmentálnych záťaží.

Na otázky využitia geotermálnej energie (páni Szombathy, Kukelčík) a prečo nie je financovaná, odpovedala p. Jánova, povolené je len priemyselné využitie.

 K bodu 4.)

Ročná účtovná závierka za rok 2018.

Predložený súhrnný materiál, ako bol predložený do DR, dostali aj členovia predstavenstva,  k správe neboli pripomienky.

 K bodu 5.)

Informácia o rokovaní dozornej rady SBK.

Správa predložená písomne, ktorú v zastúpení predsedu DR predložil p. Hrabovský.

  

K bodu 6.)

Informácia o práci OZ PERMON  - Mariánka.

Správa predložená písomne, správu  doplnil p. doc. Ján Sand a informoval aj o ďalších aktivitách spolku. Spolok svojimi aktivitami zachováva a pripomína prácu jedinej bridlicovej bane na Slovensku. Tabuľky z bridlice sa využívali v minulosti pri výučbe v školách aj v krajinách blízkeho východu. Na ďalšie aktivity SBK prispela čiastkou 100,-€.

Predseda PSBK poďakoval za odvedenú prácu.

K bodu 7.)

Informácia o príprave 12. stretnutia ZBSS v Ľubietovej.

Na stretnutie je prihlásených cez 840 účastníkov, 35 obcí, 58 spolkov. Na piatkový šachťák (17.05.2019) je prihlásených 350 účastníkov.

SBK bude mať na 12. stretnutí účasť.

 K bodu 8.)

Rôzne :

 1. a) Legislatíva.

Správa daná písomne, diskusia k správe o stave podnikateľského prostredia v SR, kde diskutovali p. Kukelčík, p. Jánova a ďalší. Zlepšovateľské prostredie sa nezlepšuje, naopak stále sa zvyšujú nároky okolia, ako napr. – doručovanie dokumentácie každému možnému účastníkovi rokovania, dokumentácie okolo starých banských diel, do rozhodovania vstupuje aj tzv. Druhová ochrana – napr. žaby, mloky atď.

 b) Správa z XXXII. zasadnutia RZSDV bola daná písomne, ďalej bola daná informácia z marcového zasadnutia v PN, ďalšie je plánované 25.04. 2019 v Nemšovej.

Je pripravovaná zmena RZSDV - RadY zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania -založeného podľa ust. § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka

na záujmové združeniE právnických osôb .

 c) Žiadosť o príspevok OZ Libetha Ľubietová - 12. stretnutie baníckych miest a obcí Ľubietová.

OZ Libetha Ľubietová podala písomnú žiadosť o finančnú podporu k zabezpečeniu XII. stretnutia baníckych spolkov, ktoré bude 17.-19.05.2019 v obci Ľubietová.

SBK na predmetné stretnutie schvalila príspevok vo výške 300,-€.

 d) Dotácia z MŠ,V,VaŠ na Duálne vzdelávanie.

V roku 2019-2020 bolo pre SBK vyčlenených 4138,- € ( príloha 8-d-1), žiadosť bola podaná.

 e) Zmena zastúpenia SBK v komisii Vychodoslovenského kraja. Dančišin – Oravec.

Pán Dančišin požiadal z dôvodu pracovnej záneprázdnenosti o zmenu zastúpenia SBK v komisii  KROVP (Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu).

Po konzultácií a rozhovore bude zástupcom SBK v komisií p. Dušan Oravec.

PSBK zmenu zastúpenia SBK v KROPV schvaľuje, list bol odoslaný.

 f) Žiadosť F-BERG, najlepšia študentská práca na ŠVK (Študentská vedecká konferencia).

F-BERG písomne požiadala o finančný príspevok autorovi za najlepšiu prácu na študentskej vedeckej konferencii organizovanou F BERG.

PSBK schvaľuje finančný príspevok vo výške 150,-€ autorovi najlepšej práce a poveruje p. Cehlára toto ocenenie odovzdať

g) Žiadosť F-BERG, najlepšia absolventská práca za rok 2019.

Pán dekan Cehlár požiadal o ocenenie najlepšej absolventskej práce študenta, ktorý ukončil štúdium na F-BERG v Košiciach r. 2019.

PSBK schvaľuje finančný príspevok vo výške 150,-€ pre autora najlepšej absolventskej práce .

 K bodu 9.)

Uznesenie a ukončenie rokovania.

 Riaditeľ úradu komory predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva, ďalšie  rokovanie predstavenstva bude 19. júna 2019 v Hodruši - Hámroch.

 

Na záver predseda predstavenstva zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, poďakoval a ocenil aktívny prístup pri rokovaní, osobitne poďakoval p. Levočovi z NAFTA a.s. za vytvorenie príjemného prostredia rokovanie predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

Prievidza 10.05.2019                                                                     Ing. Ján Hrabovský PhD.

                                                                                                             riaditeľ úradu komory

 

 

Informácia z rokovania predstavenstva SBK,
ktoré sa konalo dňa 20. 02. 2019 v PrievidziNa úvod predseda predstavenstva p. Peter Čičmanec privítal všetkých prítomných členov predstavenstva SBK a prizvaných  hostí, poprial všetkým veľa osobných úspechov v novom roku 2019 a otvoril rokovanie.

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Onačila z MH SR a p. Peter Kukelčík predseda HBÚ za MŽP SR p. Vlasta Jánová, a p. Peter Čorej, predseda DR, p. Ján Hijj, za úrad komory p. Ján Hrabovský, p. MUDr. Sitár a p. Širila za banícky spolok Banícke bratstvo – Herrengrunt - Špania Dolina.

27. banícky reprezentačný ples a zároveň už 19. celoslovenský sa konal 15.02.2019 v hoteli Grand – Matej v Banskej Štiavnici.
Na plese sa zúčastnilo 92 platiacich účastníkov.

V krátkom programe vystúpila tanečná skupina KRIST a operný spevák p. Bartko. Hudobnú produkciu na profesionálnej úrovni zabezpečil tanečný orchester Pavla Zajáčka už tradične na výbornej úrovni a k spokojnosti účastníkov plesu.

Otvorenie plesu bolo spestrené klopaním na banský zvonec, oživením programu bola účasť v historických uniformách „aušusníkov“ s baníckymi lampami – karbitkami.

Získané finančné prostriedky zo vstupného, tomboly a sponzorov (1195,- €) budú použité na vydanie publikácie „Kvety bane – minerály stredoslovenskej banskej oblasti“, kniha vyjde k Salamandrovým dňom v septembri 2019.

Organizátori plesu Vás už teraz pozývajú na budúci 28. reprezentačný banícky ples, ktorý sa predpokladá v termíne 14.2.2020.