Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia Slovenskej banskej komory

 

Predstavenstvo SBK po rokovaniach v Prievidzi, Bratislave a Hodruši bude mať nasledujúce spoločné zasadnutie  s DR v Jelšave. Na  zasadnutí bude prerokovaná príprava už XX. VZ Slovenskej banskej komory, ktoré sa bude konať v piatok

08.09.2017 v Banskej Štiavnici.

V dňoch 07.09.2017 sa budú v Banskej Štiavnici konať tradičné SALAMANDROVÉ dni 2017 so spoločensko- kultúrnym programom, a to:

 • streda –piatok ARGENTI FODINA 2017 – medzinárodná konferencia k dejinám baníctva v Európe,

 • štvrtok  - Slávnostný Šachtág,

 • piatok  - VZ SBK od 09,00 hod.

              -  Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva od 13,00 hod.

              -  Oslavy dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov od 15,00 hod.

               - Salamandrový sprievod mestom   od 19,00 hod.

V tomto roku si mesto Banská Štiavnica pripomína 800 rokov od prvej písomnej zmienky o meste a 300 rokov od narodenia významnej a osvietenej panovníčky Márie Terézie.

Cisárovná Mária Terézia sa svojimi rozhodnutiami  zaslúžila o rozvoj baníctva, školstva, sociálneho a spoločenského rozvoja územia, ktoré sa nespochybniteľne zaslúžilo aj o rozvoj Európy a iných kontinentov.

Salamandrové dni už tradične sú spojené s ďalším kultúrno - spoločenským programom.

                                                                                         Hrabovský – úrad SBK

Informácia Slovenskej banskej komory

 

Predstavenstvo SBK po rokovaniach v Prievidzi, Bratislave a Hodruši bude mať nasledujúce spoločné zasadnutie  s DR v Jelšave. Na  zasadnutí bude prerokovaná príprava už XX. VZ Slovenskej banskej komory, ktoré sa bude konať v piatok

08.09.2017 v Banskej Štiavnici.

V dňoch 07.09.2017 sa budú v Banskej Štiavnici konať tradičné SALAMANDROVÉ dni 2017 so spoločensko- kultúrnym programom, a to:

 • streda –piatok ARGENTI FODINA 2017 – medzinárodná konferencia k dejinám baníctva v Európe,

 • štvrtok  - Slávnostný Šachtág,

 • piatok  - VZ SBK od 09,00 hod.

              -  Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva od 13,00 hod.

              -  Oslavy dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov od 15,00 hod.

               - Salamandrový sprievod mestom   od 19,00 hod.

V tomto roku si mesto Banská Štiavnica pripomína 800 rokov od prvej písomnej zmienky o meste a 300 rokov od narodenia významnej a osvietenej panovníčky Márie Terézie.

Cisárovná Mária Terézia sa svojimi rozhodnutiami  zaslúžila o rozvoj baníctva, školstva, sociálneho a spoločenského rozvoja územia, ktoré sa nespochybniteľne zaslúžilo aj o rozvoj Európy a iných kontinentov.

Salamandrové dni už tradične sú spojené s ďalším kultúrno - spoločenským programom.

                                                                                         Hrabovský – úrad SBK

Dňa 15.06.2017 sa v zmysle plánu rokovaní PSBK bolo už jeho piate zasadnutie. Rokovanie PSBK sa konalo v hoteli DARO v Hodruši – Hámre s nasledovným programom. 

 

  1. Otvorenie,  privítanie hostí,  kontrola úloh.

  2. Informácia o činnosti Slovenskej banskej, s.r.o.

  3. Informácia o 10. stretnutí baníckych miest a obcí Slovenska v Novej Bani.

  4. TOO na zabezpečenie VZ SBK a osláv dňa baníkov v Banskej Štiavnici.

  5. Informácia o práci SBS.

  6. Informácia o práci Občianskeho združenia EISENBACH, Vyhne.

  7. Informácia o práci Kremnického baníckeho spolku.

  8. Informácia o duálnom vzdelávaní na r. 2017-2018.

  9. Stav v realizácii Slovenskej banskej cesty (Szombathy – video).

  10. Rôzne:

 

 1. Legislatíva

 2. Vyznamenaní na deň baníkov v r. 2017.

 3. Pravidlá pre čerpanie prostriedkov na DUAL.  

 4. Informácia k inventarizácii majetku (likvidačné protokoly).

 5. Ocenenie najlepšej záverečnej práce absolventa F-BERG.

 6. DBE 2017 – správy členov SBK – do 20.07.2017. 

 

Dňa 26.04.2017 bolo v Bratislave rokovanie PSBK ktoré bolo zvolané v zmysle plánu na r.2017

Na svojom zasadnutí prerokovalo tento program:  

  1. Otvorenie,  kontrola úloh.

  2. Informácia o práci a.s. Nafta.

  3. Informácia o programe MŽP SR na r. 2017.

  4. Ročná účtovná závierka za r. 2016.

  5. Informácia o rokovaní dozornej rady SBK.

  6. Informácia o práci Malokarpatského baníckeho spolku Pezinok.

  7. Informácia o programe MINATURA 2020.

  8. Rôzne:


 1. Legislatíva.

 2. Zrušenie členstva s.r.o. Rima Muraň.

 3. Informácia -zastúpenie ZHŤPG v Geologickej rade MŽP SR.

 4. Návrh baníckeho spolku Spiš na decembrové rokovanie SBK v Spišskej Novej Vsi.

 5. Žiadosť o príspevok pre banícky spolok Permon, Mariánka.

 6. Správa zo XIV. zasadnutia RZSDV (Rada pre systém duálneho vzdelávania).

 7. Ponuka na odber knihy  - Bratstvo – RV – Technické pamiatky – 2. diel.

 8. Vedec roka 2016 – pozvánka.   

 9. Pozvánka na výstavu  Nitra DUAL.

 10. Žiadosť o príspevok  spolku z Novej Bane - 10. stretnutie baníckych miest a obcí  v Novej Bani.

         9 Uznesenie a ukončenie rokovania.

     Mimo členov PSBK a preds. DR sa ako  hostia sa rokovania zúčastnili p. Jánová z MŽP, p. Jarábek z MH, p. Kukelčík za HBÚ, za ZBSS p. Szombathy a za Malokarpatský ban. spolok páni Granec a Vilím. 

                                 za úrad SBK       Hrabovský

 

                                                    

 

Podkategórie