Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Rada Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska

konanej dňa 19. 03. 2014 v sále Obecného úradu v Čučme.

Rokovania rady sa z celkového počtu 28 členských spolkov, cechov a bratstiev zúčastnilo 18, čo predstavuje viac ako polovičnú účasť a rokovanie Rady Združenia bolo uznášaniaschopné.

 

V dňoch 23.-24. apríla sa konala v Spišskej Novej Vsi medzinárodná konferencia s názvom „Využitie nerastných surovín Slovenska s dôrazom na energetické suroviny“.  Na konferencii odznelo viac ako dvadsť odborných prednášok. Zástupcov účastníkov prijal primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. Na záver bolo prijaté Vyhlásenie účastníkov:

 

V dňoch 23.-24. apríla sa konala v Spišskej Novej Vsi medzinárodná konferencia s názvom „Využitie nerastných surovín Slovenska s dôrazom na energetické suroviny“.  Na konferencii odznelo viac ako dvadsť odborných prednášok. Zástupcov účastníkov prijal primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. Na záver bolo prijaté Vyhlásenie účastníkov:

Slovenská banícka spoločnosť mala svoje valné zhromaždenie 27.3.2014 v Banskej bystrici. Zvolila nové orgány spoločnosti, prezidentom sa stal opakovane Ing. Ján Hrabovský, PhD. Účastníci k situácii v slovenskom baníctve prijali nasledovnú výzvu:

Podkategórie