Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

 

                                               P O Z V Á N K A

Bansko-Štiavnicky banícky spolok s mestom B. Štiavnica a Slovenskou banskou komorou pripravujú na 02. februára 2018 už 26 a 18. celoslovenský reprezentačný banícky ples, na ktorý Vás srdečne pozývame.

Ples začína od 19,00hod. v priestoroch hotela Grand MATEJ v Banskej Štiavnici. Vstupné na ples je 33€ na osobu, kultúrny program, tombola , hudba v podaní orchestra pána P. Zajáčka z BA.

Všetci ste srdečne vítaní, predpredaj vstupeniek KAMI-č.t. 045/692 08 66 a hotel Matej v B. Štiavnici č.t. 045/692 12 13.

                                   Hrabovský  úrad  SBK

 

                                            

Informácia z rokovania predstavenstva SBK, ktoré sa konalo dňa 01. 12. 2017 na TU v KOŠICIACH – F-BERG

Na úvod člen predstavenstva p. Cehlár privítal všetkých prítomných členov, predsedu DR  a hostí PSBK,   p. Čičmanec poďakoval p. Cehlárovi za privítanie a umožnenie rokovania na F-BERG a  otvoril rokovanie. 

Otvorenie rokovania predstavenstva bolo o 14,00 hod. 

Na požiadanie zástupcu MH p. Jarábeka bolo na začiatku rokovania odovzdané vyznamenanie MH SR  za udržiavanie tradícií p. prof. Vodzinskému.   

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: páni Jarábek a Onačila za MH SR, p. Jánova z MŽP SR, p. Kukelčík z HBÚ, p. Sombathy za ZBSC Slovenska, riaditeľ  úradu komory p. Hrabovský, za Ústav geotechniky  p. Hredzák, za Banský spolok Slovenský opál   páni Ivan Kopor a Peter  Vavrek, ospravedlnil sa p. Petrovič a p. Hijj. 

Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 8 členov predstavenstva p. Švejkovský bol SC . 

PROGRAM :  

1. Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia.

2. Informácia o výchovno  vzdelávacom procese na F- BERG Košice.

3. Informácia o práci  Ústavu Geotechniky SAV Košice.

4. Predpoklad čerpania rozpočtu za rok 2017 a návrh  na rok 2018.

5. Členské v  roku 2018 - predpoklad.

6. Informácia o uhradení členských príspevkov za rok 2017.

7. Návrh plánu zasadnutí predstavenstva v roku 2018.

8. Informácia o práci Banského spolku "Slovakia opal".

9. Informácia o priebehu duálneho vzdelávania subjektov  SBK  v školskom roku 2017- 2018.

10. Rôzne:

Legislatíva.

Správa RZSDV -  od p. Nemetha.

 Návrh na schválenie zmluvy p.Hrabovského na obdobie 01.01.2018 -31.12.2018, na výkon funkcie riaditeľa úradu SBK.

Prihláška za člena SBK: REGOS s.r.o. štatutárny zástupca RNDr. Jozef Hodermarsky, konateľ.

Informácia – zakúpenie knihy na VZ-2018 Dejiny ťažby nerastných surovín v lomoch a ich použitie na území Slovenska (od prvopočiatkov do roku 1945).

Informácia -  p. KRUPA,  člen DR ukončí k 31.12.2017 pracovný pomer v ÚG-SAV v Košiciach.  

11. Uznesenie a ukončenie rokovania.

 

K bodu 1. Otvorenie , program, kontrola uznesenia z 18.10.2017

Kontrola plnenia uznesení bola predložená  písomne bod č. 1, diskusia bola k problematike informačného zákona , kde p. Jarábek hovoril o stretnutí v tejto veci s p. Hijjom. 

Pani  Jánova uviedla, že zatiaľ nie je vôľa vypracovať cenník prác. P. Hrabovský informoval o úprave, ktorú pri poplatkoch schválil a uplatňuje ČBÚ. 

 

Úprava ČBÚ: 

Výťah z českého zákona- informácie  

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,

platný od 1. 8. 2017

 

V souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb. a s § 10 zákona č. 123/1998 Sb. je stanoven tento sazebník:

Náklady spojené s pořízením tisku nebo kopie, záznamem na technickém nosiči dat nebo zasláním informace žadateli:

pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A4           2,00 Kč

pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A3           3,50 Kč

1 ks CD/R                                                               10,00 Kč

balné                                                                         0,00 Kč

poštovní služba ve výši skutečných nákladů                  dle ceníku provozovatele poštovních služeb

Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým 

vyhledáváním dle zákona č. 106/1999 Sb.:                300 Kč za každou započatou hodinu práce.

 

Nebude vyžadována úhrada nákladů, pokud celkové náklady spojené s poskytnutím informace 1 žadateli nepřesáhnou 100 Kč. 

Tímto sazebníkem nejsou dotčeny sazby podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Bolo konštatované, že podobná úprava je možná len cez MF a je potrebná všeobecná politická zhoda ktorá t.č. nie je. 

K úlohe sa vráti po absolvovaní  vzájomných konzultácií. 

Uviedol ho riaditeľ úradu a odporučil vyhodnotenie schváliť. 

Úloha bude sledovaná, informácia na 6 rokovaní SBK.   

 

K bodu 2.

Informáciu o  výchovno – vzdelávacom procese vypracovala p. prodekanka Kozákova. Informáciu doplnil p. dekan Cehlár.  

V akademickom roku 2016/2017 ukončilo štúdium  celkovo  480 študentov v dennej a externej forme . Najvýznamnejší pokles sa prejavil najmä pri externom štúdiu.

V r. 2017-2018 nastúpilo 601 študentov, čo je medziročný pokles  o 98 študentov. Celkove sa zapísalo na F-BERG 1294 študentov: I. stupeň 750 a externe 78 ( bakalár), II. stupeň 544 študentov a externe 43 ( Ing. ). Na fakulte študuje 94 zahraničných študentov, čo je nárast o 61.  

Škola podporuje svojich študentov pri skvalitnení vzdelávania tým, že umožňuje vycestovanie do zahraničia kde už je 7 študentov a ďalších 12 si podalo žiadosť. 

 

K bodu 3.

Informácia bola podaná písomne, ktorú aktuálne doplnil p. Hredzák,  riaditeľ ústavu.

Na ústave pracuje 6 oddelení , p. Hredzák bol po výberovom konaní schválený za riaditeľa ústavu na roky 2018-2021, dôjde k zmene aj vo vedení, bude výberové konanie na vedúcich pracovníkov.  Ústav pracuje na viacerých medzinárodných projektoch, ÚG SAV je v súčasnosti koordinátorom 1 projektu 7. rámcového programu „Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants – WaSClean“ , ÚGt SAV je v súčasnosti koordinátorom 1 projektu 7. rámcového programu „Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants – WaSClean“, ÚG SAV je aktívny aj v rámci bilaterálnej spolupráce na báze projektov medziakademických dohôd a projektov APVV s týmito krajinami: Česká republika, Bulharsko, Taliansko a Ukrajina.    

 

Ohľadom domácich grantových schém sa pravidelne uchádza a rieši projekty VEGA (12 projektov) a APVV (2 projekty). 

 

K bodu 4.  

Predpoklad čerpania rozpočtu bol daný písomne, stručné doplnenie p. Hrabovským k položkám P1a P5, P6 a P7 ( Euromines a Duálne vzdelávanie)  ako aj k V11 a V14, V15 a V16 k čerpaniu neboli pripomienky. 

 

K bodu 5. Členské v  roku 2018 - predpoklad.

Pri predpoklade výšky členských príspevkov sa zvažovalo s 5%-tným znížením stavom (HBP, SMZ, NAFTA) , znížením počtu členov o 2 ( ktorí doteraz nezaplatili).

Spáva sa berie na vedomie. 

 

K bodu 6. Informácia o uhradení členských príspevkov za rok 2017.

Poplatok za členstvo doteraz nezaplatili dvaja členovia ( Banské projekty Bratislava  a Rudohorská investičná spoločnosť Spišská Nová Ves).

 

K bodu 7: Návrh plánu zasadnutí predstavenstva v roku 2018.

Návrh programu rokovaní predložený písomne, v prípade potreby bude operatívne upravený. 

                 

K bodu 8. Informácia o práci Banského spolku "Slovakia opal".

Správu o práci spolku od Mgr. Lucia  Kaperak  formou prezentácie podal pán Kopor. Počet návštevníkov sa od r.2015 – 1500, zvýšil v r. 2017 na 20000. V prezentácii predstavil možnosti pre návštevníkov, pripomenul problémy okolo legislatívy, vo vlastníckých vzťahoch, spolupráca s FBERG, ochrany ŽP atď. Celý komplex tvorí cca 30km banských diel, 13 etáži, väčšia časť je zatopená vodou, je snaha o ťažbu opálov, majú prevádzku na výrobu šperkov.    

 

K bodu 9. Informácia o priebehu duálneho vzdelávania subjektov  SBK  v školskom roku 2017 - 2018. Správa bola predložená písomne, duálne vzdelávanie zabezpečuje len HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká a.s.  a HBP a.s. Prievidza.

 

10. Rôzne:  

a. legislatíva  (písomne ) – p. Hijj

Informácia bola daná písomne, bez pripomienok.

b. Správa RZSDV -  od p. Nemetha. Správa daná písomne, riad. úradu SBK informoval o odvolaní p. Holečka z funkcie predsedu RZSDV. Radu dočasne povedie p. Ďurček z SOPK. 

c. Schválenie zmluvy p. Hrabovskému 01.01.2018-31.12.2018 na výkon funkcie riaditeľa úradu komory, návrh predniesol predseda predstavenstva.

Vyslovený súhlas. 

d. Prihláška za člena SBK : REGOS s.r.o štatutárny zástupca  RNDr. Jozef Hodermarsky – konateľ.

P SBK schválilo prijatie REGOS s.r.o za člena SBK od 01.01.2018.

e. Informácia – zakúpenie knihy na VZ-2018,   Dejiny ťažby nerastných surovín v lomoch a ich použitie na území Slovenska (od prvopočiatkov do roku 1945)  PSBK  súhlasí so zabezpečením kníh.  

f.  Informácia – p. Krúpa, člen DR ukončí k 31.12.2017 pracovný pomer v ÚG SAV v Košiciach.  Náhrada člena v DR bude doriešená do zasadnutia DR v mesiaci marec.

V bode rôzne viac príspevkov nebolo, program bol uzavretý.  

 

K bodu  11. Uznesenie a ukončenie rokovania.

 

Riaditeľ úradu predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva s tým, aby overovateľom zápisnice a uznesenia bol p. Michal Cehlár. Predstavenstvo schválilo návrh uznesenia ktoré bude na základe diskusie  doplnené. 

Ďalej bola daná informácia, že najbližšie rokovanie predstavenstva SBK bude 21. februára  2018    o 09.30 hod. v Prievidzi.     

 

Na záver, predseda predstavenstva poďakoval zúčastneným členom predstavenstva a prítomným hosťom  a ocenil aktívny prístup pri rokovaní, následne rokovanie ukončil. 

 

 

Zapísal:   Ing. Ján  Hrabovský, PhD.

riaditeľ úradu komory

  

Overil:     prof. Michal Cehlár   

člen predstavenstva

Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.

predseda predstavenstva               

 

Informácia z PSBK

                                                  ktoré sa konalo o 09,00hod.  dňa 18. 10. 2017 vo Veľkej  Tŕni

 

Na úvod podpredseda SBK p. Ľudovít Kováč privítal všetkých prítomných členov P-SBK a prizvaných  hostí a  následne predseda predstavenstva p. Peter Čičmanec  otvoril rokovanie PSBK.

 Na rokovaní bolo  prítomných 7 členov predstavenstva ( p. Žec a p. Cehlár sa ospravedlnili),  

 Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili:  p. Peter Kukelčík  predseda HBÚ, podpredseda  Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska  p. Ľuboš Kováč, riaditeľ úradu SBK  p.  Hrabovský, za banícky spolok SPIŠ p. Klaučo a p. Tomko , za Slovenské technické múzeum  Košice GR pán E. Labanič.  Ospravedlnila sa p. Vlasta Jánova z MŽP SR a p. Petrovič z MH SR.

Podkategórie