Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

 

Rokovanie predstavenstva SBK, ktoré sa konalo  

 

dňa 24. 02. 2016 v Handlovej

 

 

 

                                         

 

Prítomní: 9 členov predstavenstva, predseda DR, 2 poradcovia SBK, riaditeľ úradu komory   

 

     a 6 hostí.

 

Príloha č. 1: prezenčná listina

 

     

 

V úvodnej časti zasadnutia predstavenstva SBK bola vykonaná obhliadka rybej farmy, zoznámenie sa so zámerom a realizáciou  stavby, priestormi, technológiou chovu rýb a pestovania uhoriek a rajčín v skleníku. Informáciu o celom komplexe podal pán  Beňo, konateľ AGRO RYBIA FARMA, s.r.o.

 

 

 

Rokovanie predstavenstva SBK sa konalo v priestoroch penziónu HBP, a.s. v Handlovej, kde na úvod predseda predstavenstva pán Peter Čičmanec  privítal všetkých prítomných členov predstavenstva SBK, prizvaných  hostí  a otvoril rokovanie.

 

 

 

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: pán Jarabek z MH SR v zastúpení  pána Jána Petroviča,  ktorý sa ospravedlnil, za MŽP SR pani  Vlasta Jánova, pán   Peter Kukelčík  predseda HBÚ,  predseda  Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska pán Erik Sombathy, poradcovia  predstavenstva páni  Ján Hijj a Fedor Boroška, riaditeľ  úradu komory pán Hrabovský, pán Ivan  Nemeth zo  SMZ Jelšava, a.s.,  ktorý bude zastupovať SBK v oblasti vzdelávania a pán Ján Ihring predseda Handlovského baníckeho spolku.

 

Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 9 členov predstavenstva,  tak  predstavenstvo je uznášaniaschopné. Predseda predložil  program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky a bez pripomienok  schválený.

 

 

 

PROGRAM :

 

  1. Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia.

  2. Informácia o výsledkoch a zámeroch spoločnosti HBP.a.s.

  3. Informácia o stave projektu Rozvoj odborného vzdelávania, prvé  zasadnutie   rady zamestnavateľov pre duálne odborné vzdelávanie, stav v subjektoch SBK.

  4. Informácia o  práci v EURACOAL v  r. 2015, zámer  na r. 2016.

  5. Informácia o práci Handlovského baníckeho spolku.

  6. Rozpočet (návrh)  SBK na r. 2016.

  7. Rôzne

 

  1. Legislatíva.

  2. Podpora baníckej literatúry: v spolupráci s Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom sa pripravuje publikácia Bansko-technické pamiatky Hodrušskej doliny" – predpoklad vydania do 08/2016.

  3. Príspevok na banícky ples v Banskej Štiavnici.

  4. Program aktivít – Kalendárium 2016.

  5. Aktualizovaný plán rokovaní  predstavenstva SBK na r. 2016.

  6. Zmena schváleného uznesenia, pracovný pomer  pána  Boroška.

  7. Návrh pána Borošku za čestného člena SBK.

  8. Sponzoring baníckej  literatúry, kniha o histórii bane v Rožňavskom  Bystrom.

 

 1. Uznesenie a ukončenie rokovania.

   

   

  K bodu 2.)

  Informáciu o výsledkoch a zámeroch spoločnosti  HBP a.s. doplnil pán Peter  Čičmanec, ktorý doplnil informáciu o rozšírení aktivít na Bani Záhorie, k prácam vykonávaným v s.r.o. Ekosystémy, BME o.z., HBZS o.z,  AGRO GTV, s.r.o. a AGRO RYBIA FARMA, s.r.o.  sa postupne presúva aktivita z podzemia na povrch.

   

  Diskusia:

  p. Kukelčík – hovoril k všeobecnému hospodárskemu záujmu, k obhájeniu si inštitútu možnosti vyvlastnenia pozemkov súvisiacich s banskou alebo stavebnou činnosťou,

  p.   Švejkovský – mal otázku k nákladom a návratnosti investícií rybej farmy,

  p. Jánová – mala otázku k zamestnanosti súvisiaca so začatím prác na bývalej bani Záhorie, kde má vzrásť ťažba z 0,220  na 1,00 mil. ton, koľko zamestnancov tam pracuje,

  p. Hijj  - otázka na druhý východ z bane, atď.

  Na otázky odpovedali páni  Čičmanec a Letavaj

  Správa sa berie na vedomie.

   

  K bodu 3. )

  Informácia bola podaná písomne, časť vzdelávania ktoré bude zabezpečovať HBP,  a.s.,  ktorú doplnil p. Hrabovský.  HBP, a.s  predpokladá získať 15 žiakov v odbore 2176H mechanik banských prevádzok a 5 žiakov v elektro- silnoprúd.

   

  Informáciu o postupe prác Rady vlády pre vzdelávanie, Rady stavovských organizácií pre DUAL, Rady pri MPR a SV (štátny tajomník p. Ondruš), ústne predložil p. I. Nemeth, ktorí zastupuje SBK  vo všetkých aktivitách,  kde nahradil p. Borošku. Okrem iného informoval o liste,  ktorý príde z rady na SBK vo veci podpory stanoviska,  ktoré bude odoslané predsedovi Vlády SR. Ďalšie zasadnutie rady  bude 11.03.2016, ktorého sa zúčastní p. Boroška . Na otázky odpovedal p. Nemeth.

  Informácia  sa berie na vedomie.

   

  K bodu 4. )

  Informácia o práci v EURACOAL,  ktorého členom sú HBP,  a.s. bola daná písomne, ktorú doplnil p. Čičmanec.

  V diskusii vystúpili páni Kukelčík, Gajdzica, Hijj,  Levoča, a Žec, ktorí hovorili k platným dokumentom a k ich možným úpravám – napr. EIA , k informácii o podpise dohody medzi ENEL a Greenspeace, boli upresnené niektoré publikované údaje o ťažbách (Poľsko), k členstvu HBP,  a.s. v tejto európskej organizácií.

  Na otázky odpovedal p. Čičmanec, je predpoklad, že dôjde k prepojeniu výborov pre oceľ a uhlie, aby sa držala jednotná línia v postupe zabezpečenia surovín pre EÚ a čelilo sa zahraničnému vplyvu.      

  Správa sa berie na vedomie

   

  K bodu 5.)

  Správa bola predložená písomne ktorú doplnil predseda Handlovského baníckeho spolku p. Ihring. V diskusii vystúpili páni Žec, Kukelčík a Boroška. Na otázky odpovedal predseda spolku, a to k aktivitám, k počtu členskej  základne, 89 členov, k vekovej štruktúre, k snahe organizovať regionálne oslavy v Handlovej, k naučnému baníckemu chodníku, k úprave časti známej ako TRI STUDNIČKY (predtým dôležitá časť povrchu – výdušná  jama).   

  Spáva sa berie na vedomie.

        

  K bodu 6.)

  Aktualizovaný a upravený návrh rozpočtu bol predložený písomne, niektoré položky doplnil riaditeľ úradu komory. Návrh rozpočtu overený, je v poriadku, čiastka 700 € je len vyčlenená

  z čiastky uvedenej v riadku  V 6.     

  Rozpočet sa schvaľuje   

 

                 

 

 

 

K bodu 7.)

 

7.1 Prehľad právnych noriem predložený písomne,   ktoré doplnil p. Hijj.

 

 Ďalej sa diskutovalo:  

 

- k materiálom SBK pre politické strany,  ktoré by mohli byť použité pri  kreovaní vyhlásenia

 

  novej Vlády SR k budúcemu funkčnému obdobiu.   

 

- k prácam na novej surovinovej politike,  ktorá má byť jedným z výstupom NTP VVIS.

 

 

 

7.2  Informáciu o príprave vydania a o zakúpení kníh Bansko-technické pamiatky Hodrušskej doliny" – predpoklad vydania do 08/2016 pre potrebu SBK k VZ a oslavám DB (2016) podal riaditeľ  úradu komory, predpokladá sa (už predbežne prerokovaný Turčan-Žúbor-Kaňa) podobný postup ako v r. 2015.

 

 

 

7.3 Žiadosť organizátorov o príspevok na celoštátny banícky ples predložil riaditeľ úradu komory, bol schválený príspevok 300 €,  ktorý  je v rozpočte.

 

 

 

7.4 Kalendárium a plán aktivít pre r.2016 bol predložený písomne, v prípade zmeny bude aktualizovaný.

 

K programu bola diskusia k termínom akcií, k  programovému zameraniu a k možnému financovaniu, napr. poskytnutie 2% z daní.

 

 • Termíny akcií ktoré ešte nie sú definitívne potvrdené  budú včas oznámené.

 • Otázka poskytnutia 2% z daní pre niektoré aktivity bude prerokovaná so ZSBSC. 

   

  7.5 Aktualizovaný plán zasadnutí PSBK bol predložený písomne.   

   

  7.6 Zmena uznesenia k ukončeniu pracovného pomeru p. Borošku, ktorí poďakoval za dobrú spoluprácu a oznámil ukončenie pracovného  pomeru k  31.03.2016 ( pôvodne 30.06.2016).

   

  7.7 Predseda predstavenstva SBK predložil návrh schváliť p. Borošku, ktorí vykonával funkciu riaditeľa  úradu komory od 01.04.2007 do 31.03.2015,  za čestného člena SBK.

  Návrh bol jednomyseľne prijatý, predseda predstavenstva poďakoval p. Boroškovi  za vykonanú prácu.

   

  Diskusia k bodu rôzne: páni  Žec, Jarabek, Hijj, Kukelčík, Švejkovský, Gajdzica  a ďalší

  Bola diskutovaná otázka okolo postupe prác jedného z výstupov NTP VVIS,  a to návrh Surovinovej politiky ktorá je rozpracovaná a v skupine tvorcov diskutovaná. Dňa 10.03.2016 bude pracovné zasadnutie na Hrádku v Jelšave. MH SR využije ponuku,  ktorú dala NTP VVIS a bude spolupracovať. MH SR sa oboznámilo s predvolebnou agendou politických strán, kde neboli zaevidované nejaké aktivity k ťažbe, skôr otázky okolo ekologizácie.

  GR ŠGÚDŠ p. Žec informoval o projekte MINATURA 2020, ktorý je zameraný na zharmonizovanie legislatívy Európskej únie (EU) v problematike ložísk nerastných surovín, ktorý podporuje program EU Horizont 2020.

  Dňa 30.03.2016 (13:00-16:00 hod.) bude na ŠGÚDŠ prvé zasadnutie (workshop) spolupracujúcich subjektov, viď príloha č. 2.      

      

  K bodu 8. Uznesenie a ukončenie rokovania

  Riaditeľ úradu predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva s tým, aby overovateľom zápisnice a uznesenia bol p. Jozef Levoča. Predstavenstvo návrh uznesenia schválilo s tým, že bude doplnené skutočnosti prijaté na rokovaní.

  Ďalej bola daná informácia, že najbližšie rokovanie predstavenstva SBK bude 20. apríla   2016    o 09.00 hod. na ŠGÚDŠ  v Bratislave. 

   

  Prievidza : 29.02.2016

   

  Zapísal:           Ing. Ján  Hrabovský, PhD.

                          riaditeľ úradu komory

   

   

   

   

  Overil:             Ing. Jozef   Levoča,  MBA  

                         podpredseda predstavenstva            

   

   

  Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.

  predseda predstavenstva                      

 

BANÍCKY PLES

 

 

 

Dňa 05.02.2016 sa v priestoroch hotela GRAND-MATEJ v Banskej Štiavnici konal tradičný, už 16. celoslovenský a celkom už 24  banícky ples, ktorý organizovala Slovenská banská komora, Banskoštiavnicko-Hodrušský banícky spolok a  historické banícke  mesto Banská  Štiavnica.

 

Slávnostný banícky ples mal už tradične dobrú kultúrnu a spoločenskú úroveň, do tanca vyhrávala známa skupiny Black Band. 

 

V kultúrnom programe za klavírneho sprievodu  vystúpil spevák Štátnej opery v Banskej  Bystrici pán Bartko, spoločenské tance predviedla skupina mladých tanečníkov zo Žarnovice. 

 

Na tomto baníckom plese sa zúčastnilo cez 100 účastníkov, súčasťou plesu bola už tradičná tombola s hodnotnými cenami a dražba drahých kameňov.

 

Hodnotenie účastníkov priebehu plesu bolo pozitívne, už teraz Vás všetkých chceme pozvať na budúcoročný jubilejný

 

25. reprezentačný banícky ples,

 

 

 

ktorý sa bude konať v mesiaci február 2017.  O organizácií a príprave Vás budeme včas informovať.

 

 

 

Prievidza 12.02.2016 

 

                                                  Ing. Ján  Hrabovský, PhD.

 

                                                   riaditeľ úradu komory        

 

 

nícky ples

Dňa 05.02.2016 sa v Banskej Štiavnici , hotel Matej koná 24-ty banícky ples.

Začiatok o 19,00hod, vstupné 33€ , hrá skupina Black band , všetci ste vítaný, program ako obyčajne

 

                                              Hrabovský

Informácia z 26. Valného zhromaždenia Slovenskej baníckej spoločnosti(SBS)  

V júni toho roka uplynie 25. rokov, ako bola ustanovená Slovenská banícka spoločnosť(SBS), ako samostatný právny subjekt, keď do toho obdobia vyvíjala svoje aktivity v rámci iných inštitúcií. Jej vznik sa viaže na r. 1892, keď v Banskej Štiavnici bol založený Štátny uhorský banícko-hutnícky spolok.

Delegáti Valného zhromaždenia (VZ) rokovali 26. marca t.r. v „Baníckej  krčme“ v starobylej baníckej obci Špania Dolina. Privítali nás majster baníckeho bratstva Herregrund MUDr. Andrej Sitár a majiteľ zariadenia Ing. Piško.

Správa prednesená prezidentom SBS Ing. Hrabovským, PhD. zhodnotila uplynulé obdobie a orientovala sa aj na aktuálne úlohy v roku 2015.

Za úspech činnosti SBS považujeme ustanovenie Slovenskej banskej komory a dobrú spoluprácu od jej ustanovenia pri zabezpečovaní plnenia nášho „Programu“, ako aj to, že sme dokázali každoročne organizovať medzinárodné konferencie spojené so stretnutím bansko-geologických odborníkov nielen Slovenska, ale aj krajín Vyšehradskej štvorky a že sme operatívne  reagovali na rôzne problémy, ktoré priniesla doba po roku 1990.

Ku tomuto bola živá diskusia, na ktorú odpovedali bývalí riaditelia odboru baníctva na Ministerstve hospodárstva, ako aj v bývalých národných podnikoch.

Napriek rôznym názorom bola zhoda v tom, že likvidácia produkcie soli v Prešove a nevyužívanie soľného ložiska Zbudza ide na vrub manažmentov. Rovnako možno diskutovať aj o závode Nižná Slaná.

V diskusii vystúpil aj dekan Fakulty BERG TU Košice Prof. Michal Cehlár, ktorý prezentoval zameranie aktivít Fakulty aj v oblasti vedy a výskumu.

SBS usiluje o vypracovanie takej surovinovej politiky, ktorá by vytvorila priaznivejšie legislatívne podmienky pre využívanie nerastných surovín Slovenska. Realita je ale opačná, skutočnosťou je fakt, že surovinová politika sa rieši pomaly a nepatrí medzi priority Vlády SR. Naopak, boli prijaté také legislatívne zmeny, ktorých prekonanie je veľmi ťažké a bez politickej podpory nemožné. Vieme, že Slovensko dnes disponuje bilančnými zásobami dôležitých surovín, ale ich využívanie naráža na negatívne stanoviská ochranárskych združení a samospráv, ktoré proklamujú obavy z ohrozenia životného prostredia. Žijeme už ale v 21.storočí, kedy veda a technika posunula hranice bezpečnej práce na vyššiu úroveň. Príkladom necitlivého prístupu štátnych orgánov je zamietnutie žiadosti Ludovika- Energy, s.r.o.  o predĺženie platnosti prieskumného územia „Čermeľ, Jahodná Au, U, Mo a Cu rúd“ odborom štátnej geologickej správy   Ministerstva životného prostredia SR.

V programe na rok 2015 pripravujeme medzinárodnú konferenciu „Súčasnosť a budúcnosť baníctva (geológie)“ s týmto tematickým zameraním:

1) Súčasný stav baníctva na Slovensku a v Európe – analýzy, príčiny úpadku, možnosti oživenia, legislatíva, verejná    mienka, konkrétne príklady problémov, aktuálny stav na banských prevádzkach 

2) Aktuálna politika Európskej únie v oblasti nerastných surovín a jej implementácia na slovenské pomerya v členských štátoch

3) Ložiská nerastných surovín na Slovensku a v Európe – potenciál a možnosti využívania

4) Výskum, vývojové a aplikačné trendy v oblasti  geológie, ťažby a spracovania nerastných surovín

5) Bansko-stavebné práce a sanácia opustených banských prevádzok, banské dedičstvo

Na záver VZ  účastníci rokovania prijali uznesenie a zúčastnili sa prehliadky baníckeho múzea v obci, ktoré ročne navštevuje do 2000 ľudí najmä zo zahraničia.

 

Spracované zo správy, diskusie a uznesenia.

Podkategórie