Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

×

Výstrahy

JFolder: :files: Cesta nie je priečinok. Cesta: /data/8/2/8256df13-015f-4c07-8adb-0739671112fd/banskakomora.sk/web/images/db

×

Poznámka

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/db

Uznesenie

z  valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory,

 konaného dňa 09.  09. 2016 v Banskej Štiavnici

  

 

Valné zhromaždenie:

 

 

I.               Berie na vedomie:

 

Správu mandátovej komisie, ktorá potvrdzuje že valné zhromaždenie je uznášania schopné, keď  z pozvaných 60 delegátov sa valného zhromaždenia zúčastňuje 43 delegátov, čo je 71,66% - tná účasť, teda je prítomná nadpolovičná väčšina potrebná k uznášaniu sa valného zhromaždenia. Delegáti zastupovali 32 členov komory, čo je 65,30% zo 49 členov komory.

 

II.             Schvaľuje:

 

1.    Program rokovania valného zhromaždenia.

2.    Predsedu   valného zhromaždenia: Ing. Jaroslav Švejkovský.

3.    Skrutátorov: Ing. Tatiana Mellová, Anna Krpelanová.

4.    Zapisovateľa: Ing.  Gurský Stanislav, overovateľ zápisu Ing. Žec Branislav, CSc.

5.    Mandátovú  komisiu v zložení: JUDr. Milan Minárik, Ing. Ján Gatial, Ing. Arpád Lorincz, PhD.

6.    Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Levoča, MBA, Ing. Slavomír Hredzák, PhD, Ing. Marián Beňovský, PhD.

7.    Správu o činnosti predstavenstva  komory za uplynulé obdobie.

8.    Správu o činnosti dozornej rady komory za uplynulé obdobie.

9.    Ročnú účtovnú závierku za rok 2015.

10. Finančný rozpočet komory na rok 2016.

11. Výšku členského príspevku na rok 2017:

-        pre právnické osoby3,00 € na zamestnanca najmenej 664 €,

-        pre občianske združenia s právnou subjektivitou 332 €,

-        pre občianske združenia zložené s právnických osôb bez právnej subjektivity, školy, Banské múzeum    

         a výskumné ústavy 166 €,

-        pre fyzické osoby 100 €,

-        Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska bez príspevku.

        Termín splatnosti je do 30.6.2017. Pre členov platiacich príspevok vyšší          

        ako 664 € v dvoch polovičných splátkach, k 30. 6. 2017 a k 31.12. 2017.

 

III.           Uznieslo sa, že voľby Ing. Ľudovíta Kováča do predstavenstva  SBK za odstupujúceho pána 

                Ing, Petra Gajdzicu  v zmysle stanov budú aklamačné.

          

          VZ aklamačnou voľbou zvolilo p. Ľudovíta Kováča   za riadneho  člena  predstavenstva.

 IV.           Ukladá:

 

IV.1 V spolupráci s ministerstvom hospodárstva, aktívne sa zapojiť do práce komisie menovanou MH SR a sledovať vývoj pri tvorbe strategických  cieľov  a koncových dokumentov pri tvorbe Surovinovej politiky.

 

IV.2 Pravidelne sledovať prípravu zmien zákonov v legislatívnom procese, analyzovať zámery a hľadať všetky dostupné spôsoby, aby ich konečné znenia boli pre naše prostredie prijateľné. Spolupracovať so Združením miest a obcí Slovenska, regionálnymi orgánmi, poslancami miestnych, krajských zastupiteľstiev i poslancami NR SR.

 

IV. 3 Sledovať a spolupracovať na programe EÚ Horizont  2020, ktorý je hlavným nástrojom pre realizáciu inovácií v banskom priemysle. Intenzívne pracovať na programe MINATURA 2020 ktorí je súčasťou programu Horizont 2020.

 

IV. 4 Pri tvorbe európskej legislatívy presadzovať naše záujmy prostredníctvom nášho členstva v EUROMINES, EURACOAL a ÚEPG a prostredníctvom našich poslancov v Európskom parlamente.

 

     IV. 5 Pri práci s médiami je potrebné vytrvalo a argumentačne komunikovať. Na   

     Webovom sídle SBK publikovať informáciu o práci SBK.

 

     IV. 6 Aj keď došlo k útlmu v nahlasovaní  čiernych ťažieb, tieto stále existujú, na  

     ich riešení  je potrebné spolupracovať s príslušným OBÚ.

 

     IV.7 Na rok 2017 prijať opatrenia na zníženie nákladov a zabezpečiť vyrovnaný          

     rozpočet SBK.

 

     IV.8 Naďalej  aktívne pracovať v Rade vlády SR pre odborné vzdelávanie           

     a prípravu.

 

     IV.9 Aktívne pracovať na realizácii projektov vyhlásených Ministerstvom školstva,   

     vedy, výskumu a športu  SR zameraných na rozvoj stredného odborného         

     vzdelávania. V podnikoch ktoré využijú zmenu v príprave formou duálneho       

     vzdelávania toto zabezpečiť tak, aby výuka začala od 01.09.2017.

 

     IV. 10 Podporovať vydávanie baníckej literatúry, odborných baníckych,      

     geologických a historických publikácií, časopisu MONTANREVUE, činnosť               

     Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a na baníctvo a prieskum

     zameraných spoločností, podporovať konanie  odborných  konferencií.

 

     IV.11Na októbrovom predstavenstve SBK prerokovať diskusne príspevky a prijaté         

      uznesenie rozpracovať do programu činnosti predstavenstva na rok 2016 - 2017.

 

V Banskej Štiavnici 09. 09. 2016

  

                                                                                  

predseda valného zhromaždenia                 predseda návrhovej komisie

 {gallery}db{/gallery}

 

Zápisnica č. 3/2016

z rokovania predstavenstva SBK a DR, ktoré sa uskutočnilo

dňa 16. 06. 2016 v Jelšave - Hrádok

                                          

Prítomní:        6 členov predstavenstva, riaditeľ úradu komory, 5 členov DR, poradca  a 6

                        Hostí.    

Príloha č. 1: prezenčná listina

     

Na úvod predstavenstva SBK  zaznela banícka hymna a generálny riaditeľ  SMZ Jelšava a.s. pán  Švejkovský privítal účastníkov PSBK, DR a hostí.  

Predseda predstavenstva pán Peter Čičmanec privítal všetkých prítomných v rokovacej miestnosti hotela Hrádok  v Jelšave  a otvoril rokovanie.

V úvode pán Peter Gajdzica  oznámil, že po dohode so zamestnávateľom ukončuje svoj pracovný pomer aj členstvo v PSBK , organizácia v zmysle stanov predloží na budúcom zasadnutí návrh na svoje personálne zastúpenie v PSBK.  

Pred rokovaním predstavenstva od 09,00 hod. zasadala na svojom 2. riadnom zasadnutí DR.

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili páni : GR sekcie energetiky MH SR Ján Petrovič,  predseda HBÚ Peter Kukelčík, predseda  Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska  Erik Szombathy, poradca predstavenstva Ján Hijj, riaditeľ  kancelárie SBK Hrabovský, generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR pani Vlasta Jánova sa ospravedlnila, v zastúpení  pána Spišáka sa rokovania zúčastnil pán P. Košinár. 

Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 6 členov predstavenstva (páni Cehlár, Letavaj a Bača sú ospravedlnení)  a tak predstavenstvo je uznášaniaschopné. Predseda predstavenstva predložil  program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky, a po doplnení o aktuálne otázky   schválený:

1.     Otvorenie,  privítanie hostí,  kontrola úloh.

2.     Informácia o  ťažbe magnezitu v a.s. SMZ Jelšava a pôsobenie v EUROMINES.

3.     Informácia o príprave 9. stretnutia baníckych miest a obcí Slovenska v Gelnici.

4.     TOO na zabezpečenie VZ SBK a osláv dňa baníkov v Banskej Štiavnici.

5.     Informácia o postupe prác NTP VVIS.

6.     Správa dozornej rady o hospodárení za r. 2015.

7.     Informácia - príprava duálneho vzdelávania.

8.     Rôzne:

a) Legislatíva.

b) Informácia o činnosti Rady združenia pre systém duálneho vzdelávania.

c) Vyznamenaní na Deň baníkov 2016.

d) Informácia zo 16. Európskych baníckych a hutníckych dní v Příbrami.

e) Členstvo v komisi NR SR pre technický rozvoj a inovácie.

f) Komisia pre surovinovú politiku – páni Žec a Hrabovský (komisia MH SR).

g) Informácia o programe MINATURA 2020 – zástupca ŠGÚDŠ.

9.     Uznesenie a ukončenie rokovania.

                                                                

K bodu 1.)

Ku kontrole plnenia uznesení,  materiál bol predložený písomne, príloha č. 1, ktorý uviedol riaditeľ úradu a odporučil vyhodnotenie schváliť. K vyhodnoteniu neboli pripomienky a vyhodnotenie bolo schválené. 

 

K bodu 2.)

Informácia bola spracovaná písomne, príloha č. 2. V prezentácii pán Švejkovský  informoval o stave a ďalších zámeroch spoločnosti SMZ.,  a.s. Jelšava, podal informáciu o práci v Euromines. Pripomenul problém NOx, vplyv Číny, pokles výroby ocele, riešenie odkaliska.  V diskusii vystúpil:

pán Kukelčík k problému merania NOx, či sú to bane schopné zariadiť správne meranie, vyslovil otázku či je to vôbec opodstatnená požiadavka a aké a či vôbec  boli ohrozenia z toho titulu,

pán Paulík – meranie je možné zabezpečiť, bude to náročné, zdravotné problémy neboli, riešia to čakacie doby,

pán Švejkovský – nie je známy termín platnosti tohto nariadenia, bude to aj technický problém – motory, robia sa aktivity aj v úspore energií – rekuperácia tepla na peciach, kde sa očakáva 15% úspora,

pán Petrovič – je potrebné spolupracovať aj s MŽP SR, vymieňať si informácie, úspory hlásiť na MH SR, k energiám diskutoval aj pán Hijj. 

Správa bola vzatá na vedomie

 

K bodu 3.

Materiál bol predložený elektronicky, informáciu doplnil pán Szombathy, na stretnutie budú pozvaní aj páni Schuster, Gašparovič a  Pelegríni . 

Informácia  bola vzatá na vedomie.

 

K bodu 4.

Informáciu o TOO, príloha č. 4, na zabezpečenie  VZ SBK a osláv dňa baníkov v Banskej Štiavnici, podal riaditeľ úradu komory. Dňa 23.05.2016 bola na Mestskom úrade v predmetnej veci prvá porada, ktorú zvolalo mesto za účasti primátorky p. Babiakovej. Bol predložený program Salamandrových dní 08-09.09.2016. Program sa dopĺňa o stretnutie zástupcov SITG (Krakow, Katowice, Kielce), Slovenskej baníckej spoločnosti a Slovenskej poločnosti pre trhacie a vŕtacie práce pri príležitosti vyhodnotenia 25. ročnej spolupráce od podpísania spoločnej dohody.  Bola daná informácia, že osláv sa zúčastní aj prezident SR.  

Správa bola vzatá na vedomie 

 

K bodu 5.)

                  Informácia o postupe prác na programe NTP VVIS bola daná písomne a v zastúpení pána Spišáka ju doplnil a predložil pán Košinár. Informáciu k práci geologickej sekcii doplnil pán Levoča, kde sa hľadajú partneri pri reagovaní na výzvy z EÚ.

                  Pán Petrovič - I. etapa prác – analýza – bude ukončená do konca roka, bude stanovený kontrolný deň, na základe rozhodnutia štátneho tajomníka pána Ferenca, surovinová politika má byť ukončená v r. 2017.

                  Správa bola vzatá na vedomie, v decembri bude daná informácia o postupe.  

 

K bodu 6

Správu DR, po jej zasadnutí,  predložil predseda pán Čorej, správa bude predložená  na rokovanie VZ dňa 09.09.2016.   

                  Správa bola vzatá na vedomie a PSBK odporúča ju predložiť na VZ.

     

K bodu 7.)

Správa o príprave a postupe prác pri duálnom vzdelávaní bola daná písomne a predložil ju

riaditeľ úradu SBK. Do duálneho vzdelávania sa zapolili len HBP a.s, kde pre o.z BME sa

pripravuje 20 žiakov ( programator, mechanik, opravaár a obrabač kovov ) a 10 žiakov

(elektromechanik – silnoprúd). 

                  Správa bola vzatá na vedomie, v decembri bude daná informácia o postupe.  

 

K bodu  8.)

Rôzne :  

a) Legislatíva

Písomne predložený materiál doplnil p. Hijj, hlavne k stavebnému zákonu , diskutovali:

pán Kukelčík - výhrady má ZMOS, najmä k povoľovaniu stavieb v DP, čo je v právomoci OBÚ,

pán Petrovič - k názoru pána Hijja o vytvorenie aktivného zázemia na MH SR odporučil využiť aj ZHŤPG SR, z MH SR túto agendu má na starosti pán Žúbor,

pán Levoča – ponúka prípadnú potrebu právnej pomoci.     

Správa sa berie  na vedomie, priebežne informovať o vývoji. 

 

b) Informácia o činnosti Rady združenia pre systém duálneho vzdelávania.

Informáciu o činnosti RZDV v zastúpení podal riaditeľ úradu komory.

Správa sa berie  na vedomie.

 

c) Vyznamenaní na Deň baníkov 2016.

Informácia bola dana písomne, MŽP SR ešte nerozhodlo o svojích vyznamenaných.

Správa sa berie  na vedomie

   

d) Informácia zo 16. Európskych baníckych a hutníckych dní v Příbrami.

Ústnu informáciu o konaní 16. stretnutia v Príbrame podal pán Szombathy, účastník stretnutia, vyslovil myšlienku pri príležitosti jubilejného 20-tého stretnutia organizovať toto v Banskej Štiavnici v čase Salamandrových dní. 

Informácia  sa berie  na vedomie.

 

e) Členstvo v komisi NR SR pre technický rozvoj a inovácie.

Členom vyššie uvedenej parlamentnej komisie za SBK bol po návrhu SBK akceptovaný pán Levoča, popredseda PSBK    

 

f) Komisia MH SR pre surovinovú politiku  (SP)

Na základe žiadosti štátneho tajomníka MH SR pána Ferenca na obsadenie člena komisie pre SP, boli do komisie navrhnutí páni Žec za ZHŤPG SR a  Hrabovský za SBK.

 

g) Prednáška  MINATURA 2020 

O postupe prác komisie na Europskom projekte MINATURA 2020,  čo je prvý krok na ceste k zharmonizovaniu legislatívy EÚ v problematike ložísk nerastov. Formou prezentácie podal informáciu pán Nemeth z ŠGÚDŠ. Mimo technických úloh sa rieši aj problematika boja, resp.  spolupráce s verejnosťou, ktorá zaujíma zväčša negatívne stanoviská už k prieskumu a ťažbu apriori odmieta. Bol zavedený termín verejne významné ložisko, ktoré môže byť interpretované na rôznych úrovniach – od obecného  až po celoštátny význam.

Bola urobená kategorizácia ľudí ( Poliaci) vo vzťahu a postojov k prácam uvedeného charakteru.

Pán Žec zdôraznil potrebu vytvorenia spoločného tlaku a koordinácie prác, využiť k tomu komisára EÚ pre energetiku pána Ševčovica a Eurokomisárku z Poľska pani Piemkovsku.       

Pán Bauer mal otázku, či sú postavené kritéria pre posudzovanie danej problematiky. Odpoveď je nie,  chcú to aj od nás.

Pán Szombathy odporučil zjednotiť (v rámci EÚ) povoľovacie konania,

Pán Petrovič je viac aktivít ktoré sa vykonávajú, otázka na ŠGÚDŠ, kto platí tento projekt, odpoveď, sú to prostriedky z EÚ.

V mesiaci november je pripravované ďalšie stretnutie s prizvaním aktivistou záujmových a ochranárských zoskúpení.  

Informácia  bola vzatá na vedomie, ďalšia informácia v decembri.

 

                   

Keďže ďalšie pripomienky neboli, riaditeľ úradu predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva s tým, aby overovateľom zápisnice a uznesenia bol pán Jaroslav Švejkovský. Predstavenstvo návrh uznesenia i overovateľa zápisnice schválilo. Ďalej informoval, že najbližšie  rokovanie predstavenstva bude 12. augusta   o 10.00 hod. v Gelnici.   

 

Na záver predseda predstavenstva poďakoval zúčastneným členom predstavenstva, DR  a hosťom za aktívny prístup pri rokovaní, osobitne poďakoval pánovi Švejkovskému  zo SMZ, a.s. Jelšava za vytvorenie príjemného prostredia na rokovaní predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

 

 

Prievidza :    21.06.2016    

 

                                                      

Zapísal:           Ing. Ján  Hrabovský, PhD.

                        riaditeľ úradu komory

 

 

 

Informácia z rokovania predstavenstva SBK.

Predstavenstvo SBK v zmysle svojho plánu práce malo dňa 20.04.2016 na ŠGÚDŠ v Bratislave svoje druhé pracovné zasadnutie.

Na PSBK bol prerokovaný nasledovný program    :

Otvorenie a kontrola úloh.

Informácia o ŠGÚDŠ.

Informácia o programe MŽP SR (geologická sekcia) r. 2016.

Informácia o zasadnutí DR.

Účtovná závierka r. 2015.

Informácia o práci spolku PERMON z Mariánky.

V bode rôzne boli prerokované otázky:

legislatíva, aktualizácia plánu zasadnutí PSBK, zrušenie členstva Gemer-Can, s.r.o, informácia o aktivite MANA - Banícka univerzita, informácia o práci RZSDV ( duálne vzdelávanie ), návrh programového vyhlásenia Vlády SR.

Rokovanie predstavenstva sa okrem členov zúčastnili :

p. Petrovič z MH SR, p. Jánová z MŽP SR, p. Hijj, p. Szombathy, p. doc. Sand , p. Klukanová a p. Wunder z ŠGÚDŠ.

K všetkým predneseným témam programu bola živá diskusia a objasňovanie si stanovísk.

Na záver predseda predstavenstva poďakoval GR p. Žecovi za prácu ktorú vykonáva ŠGÚDŠ pod jeho vedením a za umožnenie rokovania v týchto priestoroch, následne rokovanie ukončil .

Do pozornosti :

- 12.-13. mája 2016 F-BERG - Košice a ďalší organizátori konferencie k surovinovej politike a k ťažbe a spracovaniu nerastných surovín na Slovensku,

- je potrebné sa oboznámiť s programovým vyhlásením Vlády SR,

- spolok PERMON usporiada v Mariánke medzinárodný seminár k 120. výročiu ukončenia ťažby bridlíc,

- v máji sa koná v Ľubietovej Banícky a hutnícky deň.

 

Ing. Ján Hrabovský PhD

riaditeľ úradu komory     

 

 

 

 

 

 

 

 Informácia o práci v EURACOAL  r. 2015, zámer r. 2016

  

Nižšie predkladám informácie zo zasadnutia členov riadiaceho výboru Euracoal, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. 1. 2016 v čase od 08:30 do 17:50 sa v kongresovej sále hotela Stanhope v Bruseli.

 Konferencie sa zúčastnili zástupcovia takmer všetkých krajín EÚ a Ukrajiny, kde je významná ťažba uhlia najmä pre energetické účely, podnikov začlenených do organizácie Euracoal.

  Rokovania sa nezúčastnili : Zástupcovia bane Velenje Slovinsko, zástupcovia Hullera Vasco-Leonese Španielsko., Vagledobiv Bobov Dol Bulharsko,  Gréci, Juhoslovanské republiky, Maďarsko.

Za poľský GIG sa zúčastil nový prezident prof. Stanislaw Prusek

 

 

Zasadnutie otvoril a viedol Nigel Yaxley, viceprezident a člen riadiaceho výboru EURACOAL.

 

Doterajší prezident Dr. Zykmunt Lukasczyk (pre úraz neprítomný), predseda predstavenstva Katowicky Holding Weglowy S.A. odstupuje z funkcie, nakoľko je pracovne vyťažený           na transformácii hlbinných uhoľných baní Poľska.

 

 

 

Za nového prezidenta Euracoal-u  bol zvolený Wolfgang Cieslik člen predstavenstva STEAG GmbH prevádzkovateľ 8 uhoľných elektrární, OZE a rozvodných sietí v Nemecku.  

 

Za nového viceprezidenta bol zvolený tiež pán Janusz Olsówski, predseda Poľskej Banskej Komory. Ostatní viceprezidenti zostávajú vo funkciách v pôvodnom zložení: Franz-Josef Wodopia (Nemecko) Nigel Yaxley (GB) Vladimír Budinský (ČR).  

 

 

 

Pre ukončenie činnosti Spoločnosti britských výrobcov uhlia odchádza Dr. Phil Garner, predseda Výboru pre životné prostredie, vymení ho Dr. Schmitz, doterajší vedúci Výboru pre trh s uhlím.

 

Prof. Schmitza nahradí vo Výbore pre Trh profesor Franz –Josef Wodopia.

 

 

 

Z riadiaceho výboru Euracoal odchádza aj prof. Berndt Bogalla

 

 

 

 

 

Novými členmi Euracoal-u sú spoločnosti Steyr, Trolex (GB), Poľská Banská Komora, spoločnosti Subterra Ingenería (ES) a Geocontrol (ES).

 

Schôdze sa nezúčastnili reprezentanti Turecka, Slovinska, Grécka, Bulharska, Maďarska. Tureckí zástupcovia tradične na zasadnutia výboru nechodia, a ostatné vyššie menované štátne uhoľné bane sú vo finančných problémoch, preto šetria. Maďarský projekt obnovy podzemného dobývania uhlia v Borsód – Abaújskej župe po mediálnom rozruchu spomalil pre problémy s financovaním ťažby a stavby tepelnej elektrárne. 

 

 

 

Z EURACOAL-u vystúpili: Enel (podpísal zmluvu s Greenpeace) anglická organizácia Coalpro (v súvislosti so zatvorením poslednej britskej uhoľnej bane), Svenska (neťaží uhlie), Coaltrans (kvôli šetreniu, údajne dočasne).

 

Z EURACOAL-u bol vylúčený Vagledobiv Bobov Dol z Bulharska pre notorické neplatenie členských príspevkov. Údajne majú záujem vstúpiť späť, keď sa skonsolidujú.

 

 

 

Dlžníci príspevkov písomne prisľubili uhradiť dlh v členskom vo výške 144 700 €. HBP, a. s. si príspevky platí v termíne.  

 

 

 

Dr. Erich Schmitz, predseda predstavenstva Združenia Nemeckých dovozcov uhlia prezentoval aktualizované  Trendy trhu s uhlím:

 

 

 

Celkový objem prepravy uhlia po mori za rok 2015 sa znížil o 100 mil. ton oproti objemu z roku 2014 na  1,1 mld. ton uhlia.

 

 

 

Celková ročná svetová výroba uhlia za uplynulý rok  je cca. 7 miliárd ton.

 

 

 

 

 

Čína medziročne znížila dovoz energetického uhlia o 110 mil. ton.

 

 

 

Najväčším vývozcom energetického čierneho uhlia zostáva Austrália, ktorá v r. 2015 vyviezla 385 miliónov ton uhlia loďami , čo znamená medziročné zníženie vývozu o 0,5 mil. ton.

 

 

 

Rusko medziročne zvýšilo výrobu uhlia o 9 mil. ton na úroveň 365 mil. ton (4 %).

 

 

 

Juhoafrická Republika znížila ročný export o 1 mil. ton na hodnotu 76 mil. ton.

 

 

 

Kolumbia zvýšila export uhlia o 3 % na hodnotu 79 mil. ton.

 

 

 

Indonézia medziročne znížila výrobu uhlia o 11 % na hodnotu 408 mil. ton, pričom jej export najmä do Číny klesol o 9 % na hodnotu 325 mil. ton čo je o 32 mil. ton menej (hodnoty sú bez hnedého uhlia a lignitu).

 

 

 

USA znížila výrobu čierneho uhlia o 8 % čo je o 70 mil. ton menej, na hodnotu 820 mil. ton, pričom export amerického uhlia klesol o 20 % , teda o 17 mil. ton na hodnotu 65 mil. ton. Z tohto exportu bolo do EU exportovaných 25 mil. ton, čo je o 4 mil. ton (16 %)  menej, ako v roku 2014   

 

 

 

India znížila dovoz uhlia o 6 %, čo je o 10 mil. ton menej, a zároveň zvýšila svoju výrobu uhlia o 9 % čo je o 40 mil. ton viac.   

 

 

 

Importy čierneho energetického uhlia v EÚ 2015

 

 

 

Nemecko doviezlo v minulom roku 54 mil. ton (pokles)

 

Spojené Kráľovstvo doviezlo          24 mil. ton (pokles)

 

Taliansko doviezlo                          19 mil. ton (pokles)

 

Španielsko doviezlo                        18 mil. ton (zvýšenie)

 

 

 

Energia vyrobená z uhlia je lacnejšia ako vyrobená z plynu, ale ceny sa približujú.

 

Nemecko vyrába 25 % svojej elektrickej energie z lignitu

 

 

 

TRENDY VÝVOJA CIEN

 

 

 

Tona energetického uhlia stojí v januári v prístave ARA 48 USD za tonu, predpokladá sa ďalší pokles na 40 USD/tona

 

Tona koksovateľného uhlia stojí v prístave ARA 89 USD / tona, ale klesá, a bude na hodnote 76 USD/tona

 

 

 

Prepravné ceny (lodné) uhlia padli z 6,9 USD/tona na 5,5 USD/tona a ďalej klesajú. Veľa lodných spoločností skrachovalo.

 

Ceny uhlia aj prepravy sa ešte mierne znížia a ak sa nič mimoriadne nestane, bude tak nízko cca 2 roky.

 

 

 

Ceny povoleniek ETS na exhaláty klesli do 7. 1. 2016 o 1 € za jeden mesiac.

 

Je potrebné byť zvýšene ostražitými, preto že plynárska lobby bude hrať o podiel na trhu       s výrobou energie tvrdšie

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Primárnymi energetickými zdrojmi v Nemecku bude naďalej uhlie: čierne 12 % a lignit 11 %.

 

 

 

Čína v roku 2015 vyviezla do sveta 110 mil. ton ocele svojej nadprodukcie, aby si zabezpečila domáci sociálny zmier. Tým však pokazili ceny na európskom trhu a produkciu oceliarní.

 

 

 

Ťažiarske uhoľné giganty ako Glenncore, Peabody, Rio Tinto majú vážne problémy, stoja pred krachom a prepúšťaním 60 tisíc zamestnancov. 

 

 

 

Nemecko

 

Primárnymi energetickými zdrojmi v Nemecku bude naďalej uhlie: čierne 12 % a lignit 11 %.

 

V súčasnosti prevádzkuje 2 hlbinné bane na čierne uhlie a antracit v Porýní –Vestfálsku, jednu (Victoria August uzavreli v decembri 2015, ostatné zavrú v roku 2018. Domáca výroba čierneho uhlia je 6,2 mil. ton ročne, zamestnanosť v hlbinnom baníctve poklesla z 10 tisíc     na 8 tisíc. Väčšina dovozu čierneho uhlia je z Kolumbie. 

 

Produkcia lignitu z povrchových baní vo východnom Nemecku dlhodobo postupne klesá, medziročne však zostala rovnaká, vyrobilo sa z neho 155 TWh .

 

Podiel OZE do roku 2020 bude 35 %, do 2025 – 2040 do 40 %  a v rokoch 2035 -2050 60 %, pričom podiel uhoľných elektrární sa bude znižovať.

 

Naďalej však bude pretrvávať problém s ukladaním elektrickej energie z OZE, preto že megawattové batérie nie sú, ale nie je vôbec jasné, keby aj boli, kto by financoval ich nákup.

 

Problém je aj v tom, že nemeckí energetici nemajú žiadnu víziu, ako budú predávať prebytky elektrickej energie do zahraničia.     

 

 

 

Česká Republika

 

Ťažba čierneho uhlia poklesla  z 8,6 mil. ton na 7 mil. ton

 

Ťažba hnedého uhlia medziročne vydržala na úrovni 38 mil. ton. Generálne ťažby oboch druhov pozvoľna klesajú. Baňu Paskov a baňu Lazy zavrú, pre severočeskú energetickú boli schválené ťažobné limity, otvárajú novú elektráreň.

 

Podiel uhlia na energetickom mixe je 44 % - 46 %, do roku 2040 klesne o 13 % - 16 %.

 

 

 

Maďarsko

 

Povrchová ťažba lignitu v podniku Mátra Éromü je cca 8 – 9 mil. ton ročne. To je 16 – 17 % podiel výroby el. energie. Vedú sa spory o stavbe novej jadrovej elektrárne v Paksi.

 

 

 

Poľsko

 

Čierne uhlie

 

Zásoby geologické 51 mld. ton, z čoho je vyťažiteľných - pripravených 19 mld. ton. Existuje 10 ťažobných spoločností, situácia sa však dramaticky mení kvôli nízkym cenám. Výroba prudko klesá, v r. 2015 o 2,5 mil. ton energetického uhlia, a 1 mil. ton koksovateľného.

 

Import uhlia sa znížil o 8 mil. ton , zamestnanosť  v baníctve sa znižuje o 8 – 13 tis. ľudí medziročne. V súčasnosti nie je čiernouhoľné baníctvo konkurencieschopné.

 

Pripravujú stratégiu čiernouhoľného baníctva do roku 2018, čo je zároveň rok, keď by nerentabilné bane mali zavrieť. Iniciatívou poľskej vlády je zmena rozhodnutia EK                č. 787/2010 o štátnej podpore čiernouhoľného baníctva.

 

V diskusii bolo povedané: „Nepriateľ uhlia nesedí v Bruseli.“ Brusel načúva národným vládam , a je viac-menej „politickým bazárom“. 

 

 

 

 

 

Poľsko

 

Lignit

 

Geologické zásoby sú 22 mld. ton, z čoho je dobývateľných 14 mld. ton (minulý rok uvádzali 1,2 mld. ton dobývateľných zásob).

 

Ročná výroba je 63 mil. ton, z toho 42 mil. ton baňa Belchatów. Zamestnanosť klesla medziročne o 2 tisíc zamestnancov na súčasných 9 tisíc. Medziročne sa výroba lignitu znížila veľmi mierne.

 

80 % poľskej elektrickej energie je z tepelných elektrární.

 

V roku 2015 predstavili návrh energetickej stratégie Poľska do roku 2025, ktorá má 3 možné scenáre:

 

- súčasný,

 

- nukleárny,

 

- plyn a OZE.

 

Projekcia scenárov ukazuje, že podiel ťažby čierneho uhlia treba udržať a podiel povrchovej ťažby lignitu sa výrazne zníži.

 

 

 

Rumunsko

 

Vo vláde došlo k zmene v septembri 2015, vláda súhlasí s plánom reštrukturalizácie uhoľných baní. 

 

Skupina baní Hunedoara zbankrotovala. Z hnedého uhlia je 35 % elektrickej energie krajiny.

 

 

 

Spojené Kráľovstvo

 

V roku 2015 uzavreli poslednú uhoľnú baňu, všetko uhlie je importované. Energetická politika krajiny je orientovaná na jadrové elektrárne a OZE. Do roku 2025 uzavrú všetky uhoľné elektrárne, ale nikto nie je ochotný stavať nové tepelné elektrárne podľa predpisov exhalátov IED. Aukcie kapacít výroby elektriny ukázali, že nikto nechce v Anglicku investovať              do výstavby plynových elektrární.

 

P. Garner predpovedá, že situácia sa zvráti, uhoľné elektrárne budú obnovované a nebudú uzatvárané 

 

 

 

Ukrajina

 

V Západnej Ukrajine (Ľvov) začali štrajky baníkov kvôli níízkym platom ale v 3. kalendárnom týždni začali pracovať. Výroba uhlia v krajine klesla o 40 %, t. j. o 30 mil. ton menej.

 

Vláda nie je naklonená výstavbe jadrových elektrární, prerokováva sa energetická politika, problémom je neplatenie obyvateľstva za elektrinu, vodu, a preto sa peniaze nevracajú        do baní ako investície.

 

 

 

Report výkonného tajomníka EURACOAL-u Briana Rickettsa

 

Tajomník vymenoval aktivity Euracoal-u od júna 2015, spomenul kľúčové body agendy organizácie, reporty, zaujaté stanoviská, briefingy a rokovania s európskymi predstaviteľmi.

 

Zhodnotil tiež spolunávrh predpisu LCP BREF.

 

 

 

Milojcic – Výbor Energetickej Politiky.

 

Trh s povolenkami ETS

 

Časový plán hovorí, že v roku 2050 už nebudú na trhu žiadne voľné povolenky na predaj. Ukazuje sa, že systém trhu s povolenkami ETS nefunguje, ale politici to odmietajú vziať       na vedomie. Základnou podmienkou fungovania trhu s ETS je, aby trh chcel investovať       do povoleniek s ETS a aby v oblasti exhalátov boli investície do technológii a výskumu.

 

Prevádzkovatelia ostatných zdrojov elektrickej energie plynári, jadrové a OZE skúšajú vytlačiť z obchodovania povolenky na exhaláty.

 

 

 

EÚ ako celok má vysoké ambície, ale musí rešpektovať priority členských štátov v oblasti energetickej politiky. Pokiaľ majú členské štáty jasne stanovené a prijaté energetické politiky, tieto bude Brusel akceptovať.

 

 

 

Neexistuje protirečenie Obnoviteľných zdrojov energie a energie z uhlia. Zemný plyn a uhlie majú podobnú „uhlíkovú stopu“ – exhaláty. Zmena paliva nevyrieši nič.

 

 

 

 

 

Garner -  Výbor životného prostredia

 

V súčasnosti je v platnosti  nová Direktíva o životnom prostredí, vzduchu a vode  - IED, ktorá zrušila ustanovenia  direktívy LCPD 2001/80/EC.

 

Posledné výskumy ukazujú, že účinok tepelných elektrární na životné prostredie nie je taký veľký, ako vplyv dopravy automobilovej a lodnej. Najviac k znečisteniu ovzdušia v sídlach prispievajú domáce piecky a pece na tuhé palivo.

 

 

 

Významnou problematikou, ktorú chce európska komisia riešiť v najbližšej dobe budú limity ortute, ktoré robia vážne starosti čiernouhoľným elektrárňam, ale aj Severočeskej energetickej.  Na nové limity ortute sa treba pripravovať už teraz.

 

 

 

Krzemieň – Výbor technického výskumu    

 

Problematika diskusie sa zaoberala najmä projektmi v rámci RFCS Výskumného fondu pre uhlie a oceľ, jeho riadením a správou. Treba pokračovať vo výskumných projektoch, inak tento fond s množstvom peňazí pohltí Horizont 2020.

 

 

 

Argumenty a hodnotenia klimatických aktivít:

 

-  Jeden z výborov klimatického fóra vedú predstavitelia Zimbabwe – krajiny, v ktorej vládne

 

   diktátor, a kde sa urobila genocída časti obyvateľstva súčasnou vládou.

 

-  Pri parížskej klimatickej konferencii COP 21 sa menili významy kľúčových slov   

 

   v posledných minútach.

 

- Väčšinu akcii zameraných proti uhliu platila americká Koch Industries Inc. (v rebríčku

 

   najbohatších rodín sveta sú na 15 mieste), ktorá vlastní rafinérie, olejový a plynársky

 

   priemysel v USA.

 

-  Koch Industries platí aj skupiny „trollov“ na sociálnych sieťach, aby reagovali v diskusiách

 

   v prospech plynu.

 

-  Podobných platí aj Gazprom

 

 

 

 

 

Pracovný kalendár EURACOAL 2016 a závery

 

 

 

Príspevky- členské do Euracoal-u zostanú zmrazené na úrovni 2015.

 

 

 

Euracoal pripraví stanovisko k protiuhoľným iniciatívam, ktoré prednesie na debate v EK -    2. 2. 2016.

 

 

 

Uvažuje sa o vytvorení spoločnej platformy – Výboru pre Oceľ a Uhlie, prípadne sa zvažuje užšia spolupráca so Združením výrobcov technológii pre tepelnú energetiku CEEP.

 

 

 

Nasledujúce štvrťročné stretnutie výboru bude v Bukurešti, Rumunsko.

 

Na koniec schôdze bol zvolený nový prezident EURACOAL-u Wolfgang Cieslik.

 

Poďakoval sa za podporu a za cieľ si vytýčil presadzovanie trhového mechanizmu predaja povoleniek ETS.

 

 

 

Záznam z rokovania.

 

Správa bola prerokovaná na PSBK 24.02.2016

 

 

 

 

 

Podkategórie