Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia k Dňu baníkov  r.2020 a k VZ Slovenskej banskej komory

    Vážení kolegovia

Keďže vývoj vo svete okolo  COVID – 19 sa ani  po polroku nekonsoliduje , naopak  je zrejme, že nie je celkom pod kontrolou. V súvislosti s našim stavovským sviatkom Dňa baníkov bolo preto v PSBK a ZHŤPG prijaté nasledovné rozhodnutie:
1- Celoštátne oslavy DB v Banskej  Štiavnici sa v roku 2020 nebudú organizovať.
2- XXIII. VZ SBK  sa predpokladá 11.09.2020, miesto a čas bude v pozvánke ,ktorú Vám odošlem do 29.08.2020
3- Dňa 11.09.2020 o 13,00 hod. bude v kostole slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva
4- Od 18,00hod bude v mestskom amfiteátri organizované stretnutie s kultúrnym  programom
5- Od 10-12.09.2020 bude v meste sprievodný program – pozrieť si stránku mesta BŠ.  

 Prievidza 05.08.2020                                                                                   Hrabovský   Ján
                                                                                                                   úrad SBK  
Poznámka:    - na MH, MŽP a p. primátorke mesta B. Štiavnica boli k oslavám DB odoslane listy
                    
                   - o podpise návrhu vyznamenaní ministrom  a spôsobe ich odovzdania Vás
                     budem informovať 

 

  

 

Informácia z rokovania 5.PSBK, ktoré sa konalo
dňa 17. 06. 2020 v Hodruši-Hámroch


Na rokovaní PSBK sa zúčastnilo 7 členov predstavenstva, predseda DR, riaditeľ úradu komory a 6 hostí.

      Na úvod člen predstavenstva p. Ivan Bača privítal všetkých prítomných v rokovacej  miestnosti a poprial členom PSBK  a prítomným hosťom vecné a úspešné  rokovanie.
Následne predseda predstavenstva SBK p. Peter Čičmanec privítal všetkých prítomných, poďakoval p. Bačovi zo Slovenskej banskej s.r.o. za vytvorenie dobrých pracovných

podmienok  a otvoril rokovanie.
Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: za MŽP SR  p. Vlasta Jánova, generálna riaditeľka odboru,  za MH SR p. Onačila a p. Rokfalusy,  predseda  Združenia baníckych

spolkov a cechov Slovenska  p. Erik Sombathy, p. Ján Hrabovský riaditeľ  úradu SBK, a páni Zoltán Vén ( predseda) a Považan ( tajomník)  za  OZ Novobanský banícky

spolok.
Z predstavenstva sa ospravedlnili p. Letavaj  a p. Pekarčíková, materiál na rokovanie bol odoslaný mailom, predložený  program bol jednomyseľne schválený.

Program rokovania :
1. Otvorenie,  privítanie hostí,  kontrola úloh.
2. Informácia o  činnosti Slovenskej banskej, s.r.o.
3. Informácia o 13. stretnutí  baníckych miest a obcí Slovenska v Prešove.
4. Informácia k VZ SBK,  DB-2020  a ostatné aktivity v Banskej Štiavnici.
5. Predložiť informáciu o návrhu integrovaného národného energetického a klimatického plánu na  roky 2021 – 2030.
6. Informácia o ďalšom postupe pri vypracovávaní SP a jej nadväznosť na program  „Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030“ – informáciu osobne  predloží
          p. Onačila.
7. Plnenie úlohy č. 4 z 3.PSBK – aktivity ŠGÚDŠ ( HÚ SBK r.2020).
8. Informácia -  Duálne vzdelávanie na r.2020-2021. 
9. Informácia o práci OZ Novobanský banícky spolok.
10. Rôzne
a. Legislatíva.
b. Informácia – návrh zmeny v PSBK – Švejkovský – Gažúr ( SMZ a.s.Jelšava
c. Informácia  - prostriedky na  duálne  vzdelávanie.
d. Informácia zo zasadnutí RZSDV.
e. Informácia – požiadavka - DB 2020 – správy členov SBK na VZ, do 31.07.2020.
f. Informácia – vyznamenaní na DB 2020.
g. Informácia k úlohe č.9 – rozprava – návrh zmeny členského.
h. Informácia k úlohe č.5  z 2. PSBK.
i. Ukončenie členstva v SBK – T&B SK s.r.o Bojnice
11. Uznesenie a ukončenie rokovania.

K bodu 1. Ku kontrole plnenia uznesení,  materiál bol predložený písomne (bod č. 1.), riaditeľ úradu odporučil vyhodnotenie schváliť. K predloženému materiálu neboli

pripomienky a  plnenie úloh bolo schválené.

K bodu 2. Informácia o činnosti Slovenskej banskej, s.r.o. bola spracovaná písomne, v prezentácii p. Ivan Bača  informoval o stave a ďalších zámeroch spoločnosti Slovenská

banská s.r.o.
V roku 2019 spoločnosť Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša – Hámre pokračovala v realizácii banskej činnosti v dobývacom priestore Banská Hodruša a osobitnom

dobývacom priestore Banská Štiavnica VII.
  
Spoločnosť v uplynulom kalendárnom roku 2019 dosiahla nasledovné výrobné výsledky : 
- ťažba polymetalických rúd : 51.400 t                + 8820 t  (porovnanie s rokom 2017)          
- prieskumné vrty                   :    6.379  m             +    283 m
- spracovanie rudy                 :    49.972  t               - 4.152 t
- priemerná kvalita vsádzky   :        8,65 g/t Au           - 2,55 g/t
 - výroba koncentrátu             :   1 094,5  t            + 152 t     
- priemerná výťažnosť na Au :         88 %                      - 2 %               
- dosiahnutý predaj kovov      :                     Zlato      :   359,0 kg      - 146 kg             
                              Striebro   :   296 kg         - 920 kg          
                              Olovo     :  110,65 t       + 3,04 t          
                              Meď       :  16,60 t        - 3,86 t          
                              Zinok      :  118,70 t       - 21,39 t        

    Aj napriek vyššej cene, spoločnosť dosiahla výkony  v porovnaní s predchádzajúcim rokom  nižšie o 2,7 mil. €.
    Spoločnosť Slovenská banská s.r.o  zostáva naďalej vo finančne stabilnej úrovni, plniaca si včas všetky mzdové a daňovo odvodové povinnosti, vytváranie zdrojov pre ďalší

rozvoj a modernizáciu bez nutnosti čerpania externých úverových zdrojov.

Zámery a plány spoločnosti na nasledujúce obdobie.
Cieľom Slovenskej banskej, s.r.o. pre budúce obdobie je zabezpečiť objem prieskumných vrtov 1000m mesačne, začalo sa z budovaním haly na úpravu vsádzky aj  jemnejších častíc  s

obsahom pod 4Au gr/t  flotaciou a luhovaním, s výkonom 1t/hod. Záujem o využitie novej technológie prejavili aj iné odborné organizácie. 
Pán Bača  odpovedal na otázky, ktoré boli vzájomne diskutované. 

K bodu 3. Informáciu o príprave 13. stretnutia  baníckych miest a obcí Slovenska 14.-16.08.2020 v Prešove predložil p. Szombathy.
      
K bodu 4. Informáciu o k organizácii VZ SBK a osláv DB v Banskej Štiavnici, podal riaditeľ
úradu komory a p. Szombathy. Zo strany mesta je záujem organizovať všetky podujatia
spojené s oslavami SALAMANDER 2020, s vylúčením samotného sprievodu mestom.
K akciam spojených s DB bola  široká rozprava, boli prediskutované viaceré možnosti realizácie jednotlivých aktivít. O postupe pri zabezpečení aktivít osláv bude ešte diskusia

v ZHŤPG a u primátorky  mesta Banská Štiavnica.
O organizácii VZ SBK a DB r. 2020 Vás budeme operatívne informovať.     

K bodu 5. Informáciu o stave prác k návrhu integrovaného národného energetického a klimatického plánu na  roky 2021 – 2030 predložil  pán Rokfalusy z MH SR.
 
K bodu  6.) Informáciu o ďalšom postupe pri vypracovávaní SP a jej nadväznosť na program  „Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030“  predložil p. Onačila.
Nástup nového vedenia MH SR v najbližšom období bude celý postup tvorby a zamerania sa SP aktualizovať. Je  zrejmé, že budú stanovené nové aktivity a zámery, kde sa javí

odklon od využívania surovinovej základne, s kladením dôrazu na ekologizáciu postupov bez seriózneho rozboru potrieb, zdrojov, ekonomických možností, dostupnosti a

bezpečnosti krajiny.      
V diskusii vystúpila pani Jánova a páni Rokfalusy a Szombathy .
EU t.č. v SP nevyvíja nijakú aktivitu, len kontroluje, v návrhu integrovaného národného energetického a klimatického plánu na  roky 2021 – 2030 nie je ani zmienka o SP.

K bodu  7.)Informáciu o plnení aktivit a plnení programov vyhlásených EU v ŠGÚDŠ, podal p. Žec.
V roku 2019 to boli nasledovné programy.

EP 1
Program EÚ Horizont 2020 – ENOS – Možnosti kontinentálneho uskladňovania CO2.

EP2
Iniciatíva EÚ Interreg Stredná Európa – Projekt GeoPLAZMA-CE – Plánovanie, hodnotenie a mapovanie stratégií pre plytkú geotermálnu energiu v strednej Európe. Projekt bol

úspešne ukončený.

EP3
Program Interreg – Dunajský nadnárodný program: Projekt SIMONA (Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for

joint Danube Basin water managemen) − Informačný, monitorovací a hodnotiaci systém kvality sedimentov na podporu nadnárodnej spolupráce v rámci jednotného manažmentu

povodia Dunaja.

EP4
Program EÚ Horizont 2020 – GeoERA: Projekt GeoConnect3d (Cross-border, crossthematic multiscale framework for combining geological models and data for resource

appraisal and policy support) − Cezhraničný multitematický rámec viacerých kombinácií geologických modelov a údajov na hodnotenie zdrojov na podporu rozhodovacích

procesov európskych orgánov, štátnej správy a samosprávy.

EP5
Program EÚ Horizont 2020 – GeoERA: Projekt Mintell4EU (Mineral Intelligence for Europe). Aktualizácia elektronickej ročenky nerastných surovín pre Európu a jej

integrácia ročenky do existujúcej databázy projektu Minerals4EU.

EP6
Program EÚ Horizont 2020 – GeoERA: Projekt MUSE − Managing Urban Shallow geothermal Energy.
Európske fondy.
Operačný program Životné prostredie (OPŽP – celkom 6):
ŠGÚDŠ riešil v roku 2019 úlohy, ktoré vyplývali zo zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Životné prostredie v programovom období

2007 – 2013 o udržateľnosti implementovaných projektov:

Na záver p. Žec informoval, že dňom 16.06.2020 skončil vo funkcii GR ŠGÚDŠ.
Predseda PSBK poďakoval za úspešnú spoluprácu medzi ŠGÚDŠ a SBK a dobrú prácu v PSBK pri plnení programu.
Riešenie nástupcu p. Žeca do PSBK bude predložené na 6.PSBK SBK. 

K bodu  8.) Informácia  o duálnom vzdelávaní na r.2020-2021.
Duálne vzdelávanie  v HBP, a.s.
o.z. BME
Od septembra 2019 nastúpili na praktické vyučovanie 2 žiaci 2. ročníka duálneho vzdelávania v študijnom odbore Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.
Od septembra 2019 do 1. ročníku nastúpili 6 žiaci učebného odboru 2433 H - obrábač kovov. So SOŠ Vansovej v Prievidzi je uzatvorená zmluva o poskytovaní duálneho

vzdelávania.
Od septembra 2020 je pripravovaná učebná zmluva so Strednou odbornou školou T. Vansovej v Prievidzi o umožnení duálneho vzdelávania pre 6 žiakov učebného odboru 2466

H02 mechanik opravár – stroje a zariadenia. 

HBP, a.s.
V zmysle Zákona č. 61/2015 Z.z. zabezpečujeme v súčasnosti duálne vzdelávania v učebnom odbore 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika na pracoviskách HBP

nasledovne:
Odborný výcvik v 1. ročníku vykonávali na školách ďalší 5 žiaci SOŠ Lipová v Handlovej, s ktorými máme uzatvorené učebné zmluvy. Títo žiaci nastúpia od septembra 2020 na

pracoviská ÚEÚ v Novákoch, kde bude od 2. ročníka prebiehať odborný výcvik.
Od septembra 2020 je pripravovaná učebná zmluva so Strednou odbornou školou Lipová v Handlovej o umožnení duálneho vzdelávania pre 5 žiakov učebného odboru 2683 H11

elektromechanik – silnoprúdová technika.
V čase od 16. marca do 29. marca 2020 a naďalej od 30. marca 2020 do odvolania je prerušené teoretické a aj praktické vyučovanie.
Tieto opatrenia sa týkajú aj výberového konania žiakov do systému duálneho vzdelávania a preto  školskom roku 2020/2021 je možné učebnú zmluvu uzavrieť až do 31.1.2021


SMZ a.s. Jelšava:
SMZ a.s. Jelšava spolupracuje so strednou školou Gen.   Viesta  v Revúcej. V súčasnom období sa formou DUALU nevzdeláva žiadny žiak.  Pre  strednej školy,  SMZ a.s. 

zabezpečuje odbornú prax pre 3. a 4. ročník v odbore mechanik strojov a zariadení (3+6 žiakov) a pre odbor mechanik elektrotechnik (3+3 žiakov) a murár- tretí ročník sú to

2 žiaci.

K bodu 9.)nformáciu o práci OZ Novobanského  baníckého spoloku  formou prezentácie
podal p. Zoltán Vén predseda spolku. Pútava prezentácia ukázala, čo tento najmladší. banícky spolok za svojú krátku dobu dokázal.
Boli prezentované výsledky záchrany starých banských objektov, vybudovaný náučný banský chodník, súčasne archeologické práce pri odkrytí stavby Pottrrového

atmosférického ohňového stroja ktorí začal pracovať už v r. 1722 pri odčerpávaní banských vôd a  ďalšie zaujímavosti. Svojou učasťou na zasadnutí baníckeho spolku v októbri

2019 veľvyslanec Anglicka ocenil prácu členov spolku pri zachovávaní bohatej a slávnej histórie baníckych regiónov, ktoré sa  nezmazateľne zapísali do histórie európskeho,

ale aj svetového baníctva.
Na početné otázky odpovedali p. Vén a p. Považan.
Preseda SBK poďakoval spolku za odvedenú prácu a poprial ím veľa šťastia v práci. 
PSBK schválilo čiastku 200€ na podporu programu  spolku. 


K bodu  10.)Rôzne:
a. Legislatíva.
b. Informácia – návrh zmeny v PSBK – Švejkovský – Gažúr ( SMZ a.s.Jelšava).
c. Informácia  - prostriedky na  duálne  vzdelávanie.
d. Informácia zo zasadnutí RZSDV.
e. Informácia – požiadavka - DB 2020 – správy členov SBK na VZ, do 31.07.2020.
f. Informácia – vyznamenaní na DB 2020.
g. Informácia k úlohe č.9 – rozprava – návrh zmeny členského.
h. Informácia k úlohe č.5  z 2. PSBK.
i. Ukončenie členstva v SBK – T&B SK s.r.o Bojnice.

a) Legislatíva - k predloženej informácii neboli pripomienky.
b) Oznámenie o ukončení pracovného pomeru v SMZ a.s. p. J.Švejkovského.  
     Na  základe oznámenia o odstúpení pána Švejkovského z PSBK v zmysle čl.10 odst.8
     PSBK súhlasí s koptáciou p. Romana Gažúra za člena PSBK.
c) Informácia - prostriedky ( dotácia ) na DUAL.   
    SBK má na DUAL-ne vzdelávanie vo forme dotácie z MŠVVŠ SR priznanú čiastku 4138€
   
d) Informácia  zo zasadnutí RZSDV - k predloženej správe neboli pripomienky.
e) Informácia – správy o činnosti členov SBK ako podklad do správy preds. PSBK na VZ 
    zaslať na úrad SBK  do 31.07.2020.
f) Informácie o návrhu  na vyznamenaných k DB 2020.
g) Informácia k plneniu úlohy č.9 – návrh zmeny členského.
    K rozprave boli predložené informácie :
-   Vývoj členského v SBK od počiatku.
-   Skutočnosť čerpania rozpočtu za r. 2015 -19.
    Po krátkej rozprave, t.č. nie je priestor na zmenu platby členského za členstvo v SBK. 
h) Informácia k úlohe č.5  z 2. PSBK.
Zo strany SZVK bol predložený príklad priebehu vybavovania potrebných pracovných podkladou po zmene kompetencií kde niektoré rozhodnutia boli presunuté na nižšie

organizačné zložky systému štátnej správy.  
 
i) Ukončenie členstva v SBK – T&B SK s.r.o Bojnice
Na úrad SBK bola zaslana žiadosť o zrušenie členstva v SBK z dôvodu ukončenia svojej činnosti. Po dohode s p. Ing. Štefanom Jančim, konateľom spoločnosti, PSBK v zmysle čl.5

bod 1a stanov SBK súhlasí s ukončením členstva v SBK k 30.06.2020.

Diskusia :
Pán Szombathy  podal informáciu:
- k pripravovanej akcii – Okrúhly stôl – k SP, Montánnemu dedičstvu, možnosti čerpania EU fondov, za účasti EU poslancov – 10.09.2020 v Banskej Štiavnici.
- k potrebe vypracovať informáciu o stave baníctva a jeho podiel v SR  pre kanceláriu prezidentky ( p. Rozkopal)  ako príprava na stretnutie. 
Prijatá úloha – podklady  podľa potreby dodajú oslovené subjekty. ( ZBSS,SBK, SZVK)

Pán Cehlár – dekan FBERG predložil požiadavku na presun schválenej čiastky 150EUR, ako odmenu za najlepšiu prácu ŠVK (ktora, pre mimoriadne opatrenia, sa nekonala) na

odmenu pre absolventa štúdia, kde budú odmenení dvaja absolventi.
Prestavenstvo SBK nemá výhrady a súhlasí.

Predseda PSBK vyzval účastníkov či sú ďalšie otázky, ktoré je treba prerokovať, pripomienky neboli, pristúpilo sa k prerokovaniu uznesenia z 5. PSBK.
  
11) Uznesenie a ukončenie rokovania.
Riaditeľ úradu komory predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva, ktorý bude doplnený o prijaté závery.
Bolo odsúhlasené, že overovateľom zápisnice a uznesenia bude p. Ivan Bača. Predstavenstvo návrh uznesenia i overovateľa schválilo.
Riaditeľ úradu SBK  informoval, že ďalšie rokovanie predstavenstva a DR bude 19. 08 2020 o 10.00 hod. v Jelšave - Hrádok. 
Od 09,00 hod bude rokovanie DR SBK.

Na záver predseda predstavenstva poďakoval a ocenil aktívny prístup pri rokovaní zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, osobitne poďakoval p. Bačovi zo Slovenskej

banskej s.r.o. za vytvorenie príjemného prostredia rokovania predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

Prievidza : 19.06.2020                                        Ing. Ján  Hrabovský PhD.
                                                            riaditeľ úradu komory

 

  

 

 


   

 


  

 

 

Stanovisko Slovenskej banskej komory k návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú   pôsobnosti obvodných banských úradov v SR.


I.

Slovenská banská komora (ďalej aj „SBK“) bola ustanovená zákonom č. 59/1998 Z.z. o Slovenskej banskej komore. V SBK sú združení zástupcovia ťažobných organizácií, prieskumu, vedy a výskumu, škôl, občianskych združení, spolkov vo forme kolektívnych alebo individuálnych členov, spolu je ich počet 46.     
            Poslaním SBK je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov jej členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky v odvetví baníctva, geológie a v činnostiach vykonávaných banským spôsobom. Komora vyvíja činnosť na podporu a ochranu podnikania svojich členov v tuzemsku a v zahraničí. SBK si ctí a plne rešpektuje súčasný stav riadenia spoločnosti, disponuje dostatočným právnym vedomím a skúsenosťami v odbore činností vykonávaných banským spôsobom.
             Štátna banská správa prostredníctvom obvodných banských úradov (ďalej aj „OBÚ“) vykonáva na baniach a lomoch aj iné špecializované inšpekčné činnosti v podzemí (ako napr. staré bane, jaskyne, skanzeny, tunely), na povrchu v oblasti výbušnín, pyrotechnických výrobkov a munície s nadväznosťou na zabezpečovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov v organizáciách národného hospodárstva a technickej bezpečnosti zariadení upravujúcich BOZP a bezpečnosť prevádzky. Takto pripravená zmena obvodov negatívne zasiahne súčinnosť s inými orgánmi verejnej správy (napr. stavebné úrady, jednotlivých zložiek štátnej vodnej správy, atď....), čo bude mať dosah aj na iné rezorty.

            Nerastné bohatstvo Slovenskej republiky je rozložené nerovnomerne a pokiaľ má štát záujem na jeho využívaní, tak by mal mať aj záujem na kontrole organizácií vykonávajúcich banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom. Kontrolnú činnosť štát vykonáva prostredníctvom OBÚ, ktorých hlavnými úlohami je najmä kontrola nad racionálnym využívaním nerastného bohatstva, dodržiavaním technológií, dodržiavanie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, kontrola výroby, skladovania a používania výbušnín, a.i. Súčasné rozdelenie obvodov pôsobnosti jednotlivých OBÚ a ich počet (5) je adekvátny rozloženiu nerastného bohatstva a zabezpečuje dostatočnú kontrolnú činnosť štátu. Taktiež personálne zloženie na jednotlivých OBÚ je profesionálne a obsadenosť jednotlivých OBÚ odzrkadľuje špecifické miestne podmienky v jednotlivých obvodoch pôsobnosti.

II.

Keďže pripravovaná zmena vyhlášky miestnej pôsobnosti OBÚ hospodársky, sociálne, ale aj funkčne ovplyvní našich členov, SBK predkladá nasledovné pripomienky: 

1. Nekoncepčne a bez zdôvodnenia sa navrhuje výrazne zúžiť obvod pôsobnosti dvoch obvodných banských úradov (Spišská Nová Ves a Prievidza), čo je v rozpore so zásadou hospodárnosti. Absentuje akákoľvek logika, keď sa týmto dvom úradom v rámci ich miestnej príslušnosti ponecháva obvod najvzdialenejšieho okresu (okres Rimavská Sobota OBÚ v Spišskej Novej Vsi a okres Čadca OBÚ v Prievidzi), pričom ani okresy, kde tieto úrady sídlia, nebudú v ich územnej miestnej príslušnosti.

2. Návrh zmeny rozsahu obvodov pôsobnosti jednotlivých obvodných banských úradov je iracionálny, keď dvom OBÚ (Košice a Banská Bystrica) sa zdvojnásobuje veľkosť obvodov ich pôsobnosti, pričom absentuje akékoľvek rácio takéhoto návrhu z pohľadu efektivity, geografického usporiadania obvodov a úmernosti prerozdelenia práce jednotlivých OBÚ. Predloženým návrhom sa nielenže neracionalizuje štátna banská správa a práve naopak, môže sa znefunkčniť.

3. Pri územnej centralizácii štátnej banskej správy na jej prvom stupni nie je možné automaticky použiť princíp rozdelenia územia Slovenska len geograficky (východ, stred a západ), nakoľko ide o špecializovanú štátnu správu a nie všeobecnú. Štátna banská správa musí vykonávať svoju činnosť a štátny dozor predovšetkým tam, kde sa vyskytujú ložiská nerastov a kde sa banská činnosť, činnosť vykonávaná banským spôsobom a výroba výbušnín a munície vykonáva. Ložiská nerastov sú špecifické tým, že sú v danom území jedinečné a neprenosné. Táto skutočnosť determinuje aj existenciu banskej činnosti len na miestach, kde sa nerasty vyskytujú a nie opačne. Pokiaľ chce byť štátna banská správa efektívna, musí byť čo najbližšie k najväčšiemu množstvu banských prevádzok. Návrh vyhlášky však ide opačným smerom.

 

4. OBÚ v Spišskej Novej Vsi a v Prievidzi sú práve tie, ktoré sú umiestnené v centre výkonu banskej a ostatnej činnosti, ktorú dozorujú. Nie je náhoda, že v minulosti zákonodarca práve v týchto mestách umiestnil štátnu banskú správu pre prevádzky, ktoré sú výhradne sústredené v ich okolí a na ktoré sa banskí inšpektori špecializovali v rámci svojej pôsobnosti. Aj z pohľadu porovnania výkonnosti jednotlivých OBÚ je zrejmé, že pri OBÚ v Spišskej Novej Vsi a v Prievidzi (viď ročenky činnosti HBÚ a OBÚ) ide o tie, ktoré sú efektívne a pracovne najviac vyťažené. Zároveň majú skoro vo všetkých sledovaných ukazovateľoch najvyšší podiel na činnosti štátnej banskej správy v SR. Preto predložený návrh považujeme za neracionálny, keď nevychádza z reálneho stavu odzrkadľujúceho využívanie nerastného bohatstva Slovenska a vyťažiteľnosti týchto OBÚ.

5. Takmer vo všetkých nerastoch, ktoré získavajú organizácie v pôsobnosti jednotlivých OBÚ, majú najvyšší podiel organizácie v obvode pôsobnosti OBÚ v Prievidzi. Preradením organizácií z obvodu pôsobnosti OBÚ Prievidza do OBÚ Banská Bystrica môže nastať kritická situácia hraničiaca s nefunkčnosťou dozoru orgánov štátnej banskej správy. Obdobná situácia by mohla nastať aj pri OBÚ v Košiciach.

6. Zjavne zavádzajúce sa javí tvrdenie predkladateľa, že návrh vyhlášky nemá vplyv na podnikateľské prostredie. Má vplyv a to výrazne negatívny, nakoľko všetky podnikateľské subjekty, ktoré v súčasnosti spadajú do pôsobnosti OBÚ v Spišskej Novej Vsi a OBÚ         v Prievidzi (okrem vyššie spomínaných dvoch okresov) budú vybavovať a cestovať na OBÚ do výrazne vzdialenejších miest od miesta svojej podnikateľskej činnosti (zvýšenie finančnej a časovej náročnosti). Platí to aj pre vykonávanie všetkých druhov skúšok odbornej spôsobilosti pre zamestnancov a odborných zástupcov týchto spoločností, vrátane získavania banských oprávnení, povolení na dobývanie výhradných ložísk, povolení na dobývanie ložísk nevyhradených nerastov a iných povolení, ktorých vydávanie je v pôsobnosti týchto OBÚ.

7. Navrhovaná vyhláška má negatívny vplyv aj pre výkon pôsobnosti samotných dvoch OBÚ v Košiciach a v Banskej Bystrici, kde sa výrazne zvýši personálna, finančná a časová (cestovanie) náročnosť týchto úradov do takej miery, že pri viacerých činnostiach môže hroziť ich znefunkčnenie ako služby pre podnikateľské prostredie a výkonu štátneho dozoru pre bezpečnosť práce v banských prevádzkach (nedostatočný počet inšpektorov naprieč štátnou banskou správou). Navyše banskí inšpektori v rámci príslušných OBÚ sú vo viacerých svojich činnostiach odborne špecializovaní na špecifické podmienky banských prevádzok (povrchových či podzemných), ako aj vojenských prevádzok (pri vykonávaní dozoru výroby výbušnín a munície), ktoré sú umiestnené desiatky rokov v ich územnej pôsobnosti. Zároveň ide o prevádzky s absolútne dominantným počtom zamestnancov pôsobiacich v ich miestnej príslušnosti.

8. Najviac registrovaných pracovných úrazov je v obvode pôsobnosti OBÚ v Prievidzi a OBÚ v Spišskej Novej Vsi, ktorých činnosť má byť oklieštená na okresy Čadca, resp. Rimavská Sobota, v ktorých sa nevykonáva takmer žiadna činnosť spadajúca pod pôsobnosť týchto úradov. Návrh považujeme za neopodstatnený a jeho realizáciou môže nastať zhoršenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti samotných prevádzok (napr. v prípade mimoriadnej udalosti alebo závažného pracovného úrazu, keď je nevyhnutné bezodkladné sfáranie banských inšpektorov do podzemných prevádzok).

9. V prechodných ustanoveniach nie sú riešené správne konania, ktoré sú síce právoplatne skončené, ale boli napadnuté mimoriadnymi opravnými prostriedkami v rámci správnych konaní, resp. v rámci správneho súdnictva. V prípade ich zrušenia nie je upravené, ktorý OBÚ ich bude ako miestne príslušný riešiť.

10. Vyhláška v navrhovanom znení po jej schválení nepriamo ruší dva OBÚ, čo je v rozpore s právomocami Ministerstva hospodárstva SR v tejto oblasti. Predkladateľ zjavne obchádza kompetenciu zákonodarcu (NR SR), ktorý jediný môže zákonom zrušiť jednotlivé OBÚ v rámci štátnej  banskej správy.

11. Aplikáciou vyhlášky sa zníži efektívnosť systému štátnej banskej správy a znefunkčnenia sa jej činnosti pri navrhovanom výraznom zaťažení dvoch OBÚ v Banskej Bystrici a v Košiciach. Tieto OBÚ tak nebudú mať možnosť dôsledne plniť všetky úlohy im plynúce zo zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, banského zákona č. 44/1988 Zb., zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách a k nim prislúchajúcich podzákonných predpisoch.

12. V dôvodovej správe absentuje akékoľvek odôvodnenie, pre ktoré sa navrhovateľ (MH SR), ako ústredný orgán štátnej banskej správy, rozhodol takýmto asymetrickým a nelogickým spôsobom prerozdeliť územnú právomoc existujúcim OBÚ.

 Schválenie vyhlášky v navrhovanom znení považujeme za prvý krok smerujúci k likvidácii celej štátnej banskej správy.

 
                            ZDAR BOH !                                                 Ing. Ján Hrabovský, PhD.  
                                                                                                úrad SBK             

Aktuálna informácia k zmene vyhlášky č.333/1996 Z.z

Ministerstvo hospodárstva vypracovalo návrh zmeny vyhlášky č.333/1996 Z.z. ktorej obsahom je zmena pôsobnosti obvodných banských úradov v SR. Keďže ide o závažný zásah do doterajšej praxe, je potrebné aby ste sa s pripravovanou zmenou oboznámili a  na zmeny ktoré jej vydaním nastanú, sa v rozhodovaní a konaní pripravili.   
Materiál je možné nájsť na  link  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-127.
Pre jednoduchšiu informáciu prikladám znenie dvoch hlavných dokumentov, a to vlastný návrh zmeny a dôvodovú správu. 


                              Návrh

                             VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,

ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe ustanovuje:


§ 1

Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov sa ustanovujú takto:

a)Obvodný banský úrad v Bratislave pre okresy Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok, Senec, Myjava, Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce,
b)Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici pre okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bánovce nad Bebravou, Brezno, Bytča, Detva, Ilava, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Poltár, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Topoľčany, Turčianske Teplice, Trenčín, Tvrdošín, Žilina,
c)Obvodný banský úrad v Košiciach pre okresy Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Kežmarok, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Revúca,
d)Obvodný banský úrad v Prievidzi pre okres Čadca,
e)Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi pre okres Rimavská Sobota.


§ 2

Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov v konaniach začatých a právoplatne neskončených pred 31. májom 2020 a pre výkon hlavného dozoru, ktorý začal a právoplatne neskončil pred 31. májom 2020 sa ustanovujú takto:

a)Obvodný banský úrad v Bratislave pre okresy Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok, Senec, Myjava, Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce,
b)Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici pre okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín,
c)Obvodný banský úrad v Košiciach pre okresy Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou,
d)Obvodný banský úrad v Prievidzi pre okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Topoľčany,
e)Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi pre okresy Kežmarok, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Revúca a Rimavská Sobota.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2020.


          Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

 „Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov“ je vypracovaný na základe
§ 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o banskej činnosti“) a je predkladaný ako iniciatívny návrh.
Cieľom predloženého návrhu je v záujme racionalizácie štátnej banskej správy, ako aj zefektívnenia činnosti obvodných banských úradov a samotného výkonu hlavného banského dozoru zmeniť obvody pôsobnosti obvodných banských úradov. Samotným návrhom nedochádza k zrušeniu žiadneho z piatich existujúcich obvodných banských úradov.
Na základe § 38 ods. 1 zákona o banskej činnosti boli ako súčasť štátnej banskej správy zriadené obvodné banské úrady v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Prievidzi a Spišskej Novej Vsi. Na základe splnomocňovacieho ustanovenia v zákone o banskej činnosti vydalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlášku č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov, kde boli obvody pôsobnosti obvodných banských úradov ustanovené na základe územnosprávneho členenia Slovenskej republiky podľa jednotlivých okresov. Tento princíp ustanovenia obvodov pôsobnosti obvodných banských úradov podľa okresov zostáva zachovaný, dochádza len k zmene obvodu pôsobnosti obvodného banského úradu Prievidza a obvodného banského úradu Spišská Nová Ves. Zároveň sa zrušuje pôvodná vyhláška, ktorou boli ustanovené obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.
Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana, manželstvo, rodičovstvo a rodinu a nemá ani žiadne sociálne vplyvy.
Materiál je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Materiál nebude predmetom vnútro-komunitárneho pripomienkového konania.
Účinnosť vyhlášky sa navrhuje od 1. júna 2020.


B. Osobitná časť

K § 1
Ustanovujú sa obvody pôsobnosti obvodných banských úradov na základe územnosprávneho členenia Slovenskej republiky podľa jednotlivých okresov.
K § 2
V záujme zachovania právnej istoty sa prechodným ustanovením upravujú konania, ktoré sa začali a neboli právoplatne ukončené pred nadobudnutím účinnosti novej právnej úpravy. Na základe tohto ustanovenia budú začaté konania a konania právoplatne neskončené prebiehať na obvodnom banskom úrade podľa obvodu pôsobnosti ustanoveného pôvodnou právnou úpravou. 
K § 3
Zrušovacie ustanovenie, ktorým dochádza k zrušeniu pôvodne prijatej vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.
K § 4
Navrhuje sa účinnosť vyhlášky.

PD   06.05.2020                                                                                Hrabovský riad. úrad SBK