Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Pri príležitosti Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v roku 2011 v Banskej Štiavnici, na návrh zamestnávateľov a odborových orgánov minister hospodárstva Slovenskej republiky udelil čestný odznak ministra

V Banskej Štiavnici sa oslavovalo

Pod záštitou prezidenta SR p. Ivana Gašparoviča sa konali v dňoch 8.-11. septembra v Banskej Štiavnici Salamandrové dni 2010. V rámci nich 10. septembra zorganizoval Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR spolu so Slovenkou banskou komorou, Ministerstvom hospodárstva a výstavby SR, Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, Odborovým zväzom pracovníkov baní geológie a naftového priemyslu SR a Odborovým zväzom KOVO celoštátne oslavy Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov.

Zoznam pracovníkov vyznamenaných na celoslovenských oslavách
Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v roku 2010 v Banskej Štiavnici

 

Uznesenie

 

z  valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory,

 

 konaného dňa 10.  9. 2010 v Banskej Štiavnici

 
 
 

Valné zhromaždenie:

 

I.                   Berie na vedomie:

 

1. Správu mandátovej komisie, ktorá potvrdzuje že valné zhromaždenie je uznášania schopné, keď z pozvaných 71 delegátov zo 60 členov SBK sa rokovania zúčastnilo 56 delegátov (78,9 %) zo 46 členov SBK (75,4 %).

 

 

II.                Schvaľuje:

 

1)     Program rokovania valného zhromaždenia

 

2)     Predsedu   valného zhromaždenia: Ing. Ján Foltýn

 

3)     Skrutátorov: Ing. Mellová a. pani Krpelanová

 

4)     Zapisovateľa: JUDr. Tibor Schvartz

 

5)     Overovateľa zápisu: Ing. Pavol Juhás

 

6)     Mandátovú  komisiu v zložení: JUDr. Rafaj, RNDr. Pástor, a Ing.  Pramuka

 

7)    Návrhovú komisiu v zložení: RNDr. Panáček, CSc. Ing. Levoča a Ing. Paulík

 

8)    Volebnú komisiu v zložení: Ing. Gurský, Ing. Dráb a pán Urban

 

9)     Správu o činnosti predstavenstva  komoryza uplynulé obdobie

 

10)      Správu o činnosti dozornej rady komory za uplynulé obdobie

 

11)      Ročnú účtovnú závierku za rok 2009

 

12)      Finančný rozpočet komory na rok 2010

 

13)      Výšku členského príspevku na rok 2011 na úrovni roku  2010, t.j

 

-          pre právnické osoby 1,67 € na zamestnanca najmenej 664 €

 

-          pre občianske združenia s právnou subjektivitou 332 €

 

-          pre občianske združenia zložené s právnických osôb bez právnej subjektivity a  školy 166 €

 

-          pre fyzické osoby 100 €

 

Termín splatnosti je do 30.6.2011. Pre členov platiacich príspevok vyšší ako 664 € v dvoch splátkach, k 30. 6. 2011 a 31.12. 2011

 

 

 

III.      Uznieslo sa, že voľby predsedu a podpredsedov predstavenstva sú verejné a voľby ostatných členov orgánov SBK sú tajné.

 

 

 

IV.             Zvolilo:

 

1)    predsedu predstavenstva a predsedu komory  Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.

 

2)      prvého podpredsedu predstavenstva                 Ing. Ján Foltýn

 

3)      druhého podpredsedu predstavenstva               Ing. Jaroslav Švejkovský

 

4)      tretieho podpredsedu predstavenstva   Ing. Jozef Levoča

 

5)      členov predstavenstva                                       Ing. Fedor Boroška

 

                                                                                 Ing. Peter Gajdzica

 

                                                                                 Ing. Stanislav Lukáč, CSc.

 

                                                                                 prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD.

 

                                                                                 Ing. Branislav Žec, CSc.

 

6)      dvoch náhradníkov predstavenstva                   Ing. Jozefína Pekarčíková

 

                 Ing. Eduard Duda

 

 

 

7)       členov dozornej rady                                        Ing. Peter Čorej, PhD.

 

                                                                                 Ing. Ján Kačenák

 

                                                                                 hosť.prof.Ing. Víťazoslav Krúpa, Dr.Sc.                                                

 

                                                                                 Ing. Stanislav Rákoš

 

                                                                                 Ing. Jozef Širila

 

8)       náhradníka dozornej rady                                 prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.           

 

 

 

V.                Ukladá:

 

 

 

 1. Presadzovať rozvoj právnej váhy legislatívy ochrany a využívania nerastného bohatstva s legislatívou ochrany životného prostredia. Členom komory ukladá sledovať prípravu a tvorbu legislatívnych noriem, ich aplikáciu a predkladať úradu komory stanoviská k ním.

 

 

 

 1. Sledovať, podporovať a zjednocovať stanoviská členov komory organizovaných v medzinárodných ťažiarskych združeniach a asociáciách a prostredníctvom nich rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v oblasti právnej a odbornej.

 

 

 

 1. Organizovať spoluprácu s orgánmi NR SR, s poslaneckými klubmi a poslancami a usilovať sa o vytvorenie skupiny poslancov sympatizujúcich s baníkmi. Cez skupinu presadzovať oprávnené požiadavky baníkov do legislatívnych noriem.

 

 

 

 1. Iniciovať stretnutie s ministrom hospodárstva a výstavby SR a ministrom životného prostredia, na ktorých budú prerokované základné dôvody potreby novej surovinovej politiky SR a usilovať sa o jej  spracovanie a implementáciu do územných plánov VÚC a obcí.

 

 

 

 1. Spolupracovať so všetkými inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti geologického prieskumu a baníctva, vzájomne sa informovať o pripravovaných aktivitách, uviesť oblasti spoločného záujmu a koordinovať spoločný postup.

 

 

 

 1. Podporovať realizovanie možnosti danej EÚ o štátnej pomoci pri využívaní domácich energetických zdrojov.

 

 

 

 1. Zasadzovať sa o rovnosť podmienok v podnikaní pre ťažbu a spracovanie surovín odhaľovaním nepovolených ťažieb, hlavne štrku, hliny, kameniva a pieskov.

 

 

 

 1. Zintenzívniť aktivity smerujúce k oboznamovaniu verejnosti o perspektíve ťažby nerastov v SR a tým zvyšovať záujem o štúdium na odborných školách a Fakulte BERG v odboroch baníctva, geológie a geotechniky.

 

 

 

 1. V spolupráci s Fakultou BERG ovplyvňovať prípravu jej absolventov pre potreby ťažobných organizácií, zorganizovať dvakrát za rok stretnutia študentov so zástupcami ťažobných a geologicko prieskumných organizácií.

 

 

 

 1. Podporovať vydávanie baníckej literatúry, baníckych, geologických a historických publikácií a časopisu Montanrevue.

 

 

 

 1. Podporovať činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a prostredníctvom jeho udržiavať banícke tradície podporujúce montánnu turistiku.

 

 

 

 1. Podporovať rozširovanie a budovanie Slovenskej banskej cesty.

 

 

 

 1. SBK podporuje vytvorenie internetového národného surovinového portálu na ŠGÚDŠ a ukladá predstavenstvu SBK a členom SBK napĺňať tento portál v prípade jeho avizovaného vytvorenia.

 

 

 

 1. Iniciovať zavedenie kategórií odchodu do dôchodku zohľadňujúce fyzickú náročnosť práce v prípade očakávaného ďalšieho zvyšovania dôchodkového veku.

 

 

 

 1. Rozpracovať uznesenie do Programu činnosti predstavenstva na rok 2010 - 2011.

 

 

 

 

V Banskej Štiavnici 10. 9. 2010

 

 

 

Ing. Ján Foltýn, v.r.                                          RNDr. Adrián Panáček, CSc. v.r.

 

predseda valného zhromaždenia                     predseda návrhovej komisie