Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Ctení  hostia,  milé dámy, vážení páni, vážení delegáti,                                            

 

     stretávame sa po roku, ako najvyšší orgán Slovenskej banskej komory, aby sme zhodnotili našu prácu, činnosť orgánov a schopnosť pôsobiť podľa zákona Národnej rady SR o Slovenskej banskej komore č. 59 z roku 1998. Rovnako posúdime, či komora plní základné zámery, pre ktoré bola založená. Sú to:

ochrana a presadzovanie oprávnených záujmov našich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky v odvetví baníctva, geológie a v činnostiach s nimi súvisiacimi,

spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávnymi inštitúciami pri tvorbe strategických zámerov, rozvojových programov a všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť prieskumu, ťažby a spracovania surovín,

podporovať podnikanie za rovnakých podmienok pre každého a dobre využívať a zhodnocovať domáce suroviny.

 

Orgány komory boli zvolené pred štyrmi rokmi.  Dnes, keď budeme voliť nové orgány, zhodnotíme aj ich štvorročnú prácu. 

  Predstavenstvo sa od jeho zvolenia na valnom zhromaždení v roku 2006 čiastočne zmenilo. Do starobného dôchodku odišli Ing. Dušan Oravec a Ing. Anton Ondrejkovič. Za nich boli zvolení páni Ing. Fedor Boroška a  Ing. Stanislav Lukáč. Do iných pracovných pozícií vo svojich organizáciách boli zaradení páni prof. Ing. Pavol Rybár, PhD a Ing. Ivan Slezák. Za nich boli zvolení do predstavenstva Ing. Jozef Levoča a prof. Ing. Gabriel Weiss. PhD. V dozornej rade došlo k odchodu Ing. Ježíkovej pre zánik organizácie Solivar, a.s. Prácu v predstavenstve a v komore kontrolovala päťčlenná dozorná rada v zložení Ing. Peter Čorej PhD., hosť. prof. Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc., Ing. Stanislav Rákoš, Ing. Jozef Širila a Ing. Ján Kačeňák, ktorý ako náhradník sa stal členom po spomenutom odchode.  

Na našich  troch predošlých valných zhromaždeniach, po voľbách orgánov, bolo prijatých celkom 51 uznesení. Boli zamerané hlavne na:

spoluprácu s Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom životného prostredia SR pri tvorbe novej legislatívy vytvárajúcej vhodné podmienky podnikania,

rozvíjanie vzťahov vzájomnej spolupráce s orgánmi štátnej správy,

presadzovanie rovnomernosti právnej váhy legislatívy ochrany prírody a využívania nerastného bohatstva,

presadzovania a aplikovania realizácie Surovinovej politiky SR ,

prostredníctvom členstva v  EURACOAL, EUROMINES a ÚEPG presadzovať naše záujmy pri tvorbe európskej legislatívy,

 rozvíjať spoluprácu so Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska,

podporovať vydávanie baníckej literatúry,

vytvorenie zásad práce s verejnosťou s cieľom zviditeľniť komoru, ale hlavne meniť jej názor na  prieskum a ťažbu nerastov a zvyšovať záujem o štúdium baníctva, geológie a geofyziky na stredných a vysokých školách,

úzko spolupracovať s BERG fakultou pri príprave odborníkov,

rozvíjať projekt realizovania Slovenskej banskej cesty.

Za celé obdobie predstavenstvo zasadalo 48 krát. Na rokovania boli pravidelne postupne prizývaní  predstavitelia našich členov, aby sme spoločne riešili ich problémy. Darilo sa to hlavne preto, že na rokovaniach sa zúčastňovali čelní predstavitelia ministerstiev hospodárstva a životného prostredia, väčšinou generálni riaditelia sekcií energetiky, geológie a prírodných zdrojov. Ich prítomnosť bola prínosom  pre prípravu noviel pre nás rozhodujúcich zákonov, banského, geologického, energetických zákonov a zákonov súvisiacich s ochranou životného prostredia. Plnenie hlavných zámerov sme hodnotili na predošlých troch valných zhromaždeniach. Vyslovili sme spokojnosť takmer vo všetkých oblastiach. Nepodarilo sa nám však dosiahnuť odporúčanie Vlády SR súvisiace s prijatou Surovinovou politikou SR smerujúcou k  vyšším územným celkom. Bolo to spracovanie regionálnych stratégií. Prešov, Košice a Nitra stratégiu spracovanú nemajú, čo odôvodňujú nedostatkom prostriedkov.

Od valného zhromaždenia v roku 2009 predstavenstvo rokovalo celkom šesťkrát v dvojmesačných intervaloch. Účasť na rokovaniach bola 85-%tná. Rokovania sa konali vždy v inom regióne – Košice, Vyšná Boca, Plavecký Štvrtok, Jelšava, Častá a Spišská Nová Ves. Predstavenstvo prijalo celkom 46 schvaľujúcich a 30 ukladajúcich uznesení. Všetky boli splnené, alebo sú v plnení. Rokovania sa zúčastňovali pozvaní hostia z Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, predseda Hlavného banského úradu, prezident Slovenskej baníckej spoločnosti, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a predsedovia tých baníckych spolkov a cechov, v regióne ktorých sa predstavenstvo konalo. Našich rokovaní sa postupne zúčastnili  zástupcovia Handlovského baníckeho spolku, Baníckeho spolku Spiš, Spolku priateľov bane Nováky, Baníckeho cechu Slovinky a Malokarpatského baníckeho spolku.

     Pred rokom sme mali v komore 51 členov. V priebehu roku prejavilo záujem o členstvo 5 organizácií: Ludovika Energy s.r.o., Energogaz a.s., EUROVIA Kameňolomy s.r.o., TRBČ s.r.o. a TaB s.r.o. a štyri fyzické osoby Ing. Ján Hronský, Ivan Štulajter, Róbert Cigánek a RNDr. Ján Pástor.  Predstavenstvo členov schválilo. Komora má teraz 60  členov. 

 

     V minulom roku predstavenstvo zameralo svoju prácu na plnenie úloh prijatých na poslednom valnom zhromaždení. Celkom ich bolo 11. Išlo o:

Presadzovať rovnomernosť legislatívnej ochrany využívania nerastného bohatstva s legislatívou ochrany životného prostredia. Členom komory ukladá sledovať prípravu a tvorbu legislatívnych noriem, ich realizáciu v praxi a dávať podnety predstavenstvu na odstránenie rozdielnych záujmov.

Organizovať pracovné semináre s autormi legislatívy ochrany a využívania nerastného bohatstva s legislatívou ochrany životného prostredia už v dobe ich príprav a o ich jednotnom výklade po ich schválení.

O  pripravovaných legislatívnych návrhoch súvisiacich s našou činnosťou nás úrad komory pravidelne informoval s požiadavkou na zaslanie pripomienok k nim. Všetky sme zapracovali do spoločných stanovísk komory. Je potešiteľné, že ministerstvá, ktoré legislatívne návrhy noviel a nových zákonov predkladali – ministerstvo hospodárstva, teraz ministerstvo hospodárstva a výstavby (ďalej len MHV SR) a ministerstvo životného prostredia, teraz ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja (ďalej len MPaŽP), väčšinu našich návrhov a pripomienok akceptovalo. Obe ministerstvá nás vnímajú ako subjekt, ktorý okrem toho, že má svoje špecifické podmienky a požiadavky, je subjektom s odbornou spôsobilosťou spolupracovať už pri príprave nových legislatívnych noriem. Zapájajú nás do pracovných tímov v prípravnej etape tvorby noriem. Pri práci s legislatívou je nevyhnutné byť pri  jej príprave. Rozhodujúce však je mať dosah pri jej  schvaľovaní. Pozitívne je, že pracujeme s poslancami NR, ich asistentmi a s členmi legislatívnej rady vlády. Cez nich sa nám darí naše zámery dosiahnuť. Dôležitý je aj kontakt s  poslancami Európskeho parlamentu. Návrhy, ktoré cez nich požadujeme v Európskom parlamente presadiť, prijímajú, podporujú ich svojimi vystúpeniami v diskusiách,  vo frakciách alebo priamo v parlamente.   

V predstavenstve si plne uvedomujeme negatívne dôsledky legislatívy, ktorej prípravu presadzujú a veľmi často aj dosiahnu jej schválenie ochranárske zoskupenia. Ich požiadavky na ochranu prírody sa sústavne stupňujú. Zvyšujú sa  požiadavky na rôzne odborné vyjadrenia, požadujú sa stanoviská, súhlasy a iné úkony, často neodôvodnené. Naši členovia vynakladajú značné prostriedky na proces EIA – posudzovanie vplyvov ťažobnej činnosti na životné prostredie, pri tom tieto závery, aj keď sú schválené Ministerstvom pôdohospodárstva a životného prostredia nie sú záväzné. Chceme, aby sa záväznými stali, aby sa nemohlo rozhodnutím obce bezdôvodne zmeniť miesto nad ložiskom vyhradeného nerastu, zo dňa na deň na miesto, kde obec zvažuje vybudovať zariadenie na rekreačné účely, a tým znemožniť štátu využívať jeho vlastný majetok – výhradný nerast. Niekoľkokrát sme boli vo výboroch Národnej rady SR, kde sme poslancom vysvetlili náš postoj k petícii občanov „Stop uránu na Slovensku“. Upozornili sme , že vykonávať prieskum ložísk je záslužná práca a nemá nič spoločné s ťažbou. Na túto tému sme mali viaceré vystúpenia v rozhlase i televízii, zorganizovali sme tlačovú besedu. Dosiahli sme, že NR SR len zobrala petíciu na vedomie a neprijala uznesenie, ktoré zamedzí aj prieskumné aktivity. 

Konkrétne sme spolupracovali s ministerstvami SR pri tvorbe týchto zákonov:

Vyhláška MH SR č. 244/2009 Z. z. o určení subjektu, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom,

Zákon č. 104/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

Nariadenie vlády SR č. 107/2010 Z. z. o podrobnostiach vydania osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na uskladňovanie plynov a kvapalín.

Nariadenie vlády SR č. 322/2010 o systéme identifikácie a sledovanosti výbušnín na civilné použitie. 

Návrh vyhlášky MHV SR č. 325/2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti rokovania komisie a  postup komisie pri vyhodnocovaní návrhov predložených do výberového konania o určenie dobývacieho priestoru a do výberového konania o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu. 

V súčasnej dobe ministerstvo hospodárstva a výstavby SR, ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia  a regionálneho rozvoja SR a Slovenská banská komora spolupracujú pri príprave zákona o ukladaní kysličníka uhličitého do podzemných horninových štruktúr, v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady, s ministerstvom hospodárstva a výstavby  SR  na vyhlásení pamätného dňa  SR – 10 augusta „Deň obetí banských tragédií.“ 

  V  rámci riešenia geologických úloh sme spolupracovali na materiáloch „Strategické environmentálne suroviny“, „Banské vody vo vzťahu k horninovému prostrediu a ložiskám nerastných surovín“ a „Analýza palivovo-energetických surovín a možnosti využívania zásob a prognóznych zdrojov z pohľadu ich ekonomickej efektívnosti“, na „Návrhu Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží“, „Správe o katastrofálnom zosuve pôdy v  Nižnej Myšli“ a „Informácii o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám“.

V oblasti geologického práva sme spolupracovali na štyroch novelách geologického zákona. Ostatnou novelou, ktorá nadobudla účinnosť 10. júna 2010, bola doplnená kompetencia ministerstva, ako orgánu štátnej geologickej správy, zabezpečiť urýchlené riešenie následkov živelných pohrôm v čase ich vzniku. 

Aktívne sme sa podieľali na príprave Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 255/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spolupracujeme na príprave novej Koncepcie geologického výskumu a prieskumu územia Slovenskej republiky na roky 2012 - 2016, ktorá bude vychádzať zo schválených uznesení vlády SR, usmernení Európskej komisie a oznámení Komisie Európskych spoločenstiev Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Koncepcia bude zohľadňovať nové trendy strategického rozvoja geológie, prírodných zdrojov a horninového prostredia s dôrazom na environmentálny aspekt a trvalo udržateľný rozvoj. 

 

Pripraviť a realizovať zmluvu o spolupráci so syndikátom novinárov. V nej sa hlavne zamerať na pravidelnú informovanosť o našich aktivitách a dlhodobých zámeroch. Informovať syndikát o našom Komunikačnom pláne a jeho plnení. 

V priebehu roka sme  dva krát rokovali s predstaviteľmi Syndikátu novinárov. Predstavili sme im náš Komunikačný plán, spolu s nimi sme zorganizovali jednu tlačovú besedu a niekoľko rozhovorov v rozhlase a televízii. Nemáme však s nimi uzatvorenú zmluvu o spolupráci. 

 

V spolupráci s orgánmi správy hľadať možnosti čerpania finančných prostriedkov v rámci spracovania projektov, na výzvy jednotlivých garantov fondov EÚ a ich realizáciu. 

V decembri 2007 Európska komisia schválila pre Slovensko všetky operačné programy. Slovensko  odvtedy môže čerpať finančnú podporu z fondov EÚ. Z 11 operačných programov úrad komory vytipoval 5 – Životné prostredie, Výskum a vývoj, Konkurencieschopnosť, Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Vzdelávanie. Vyzval členov o iniciatívu pri získavaní prostriedkov. Informoval ich o základných osiach jednotlivých operačných programov a o možnostiach sledovania výziev.  Nedopracovali sme však spätnú väzbu o informovanosti úradu, kto z našich členov na výzvy reagoval, uspel, či neuspel, prípadne koľko prostriedkov subjekty získali. 

 

Spolupracovať s orgánmi štátnej správy, s akademickými a vedeckými inštitúciami, zamestnaneckým a odborovým zväzom a s občianskymi združeniami, ktoré pôsobia v oblasti baníctva a geológie. 

Napriek intenzívnym kontaktom s orgánmi štátnej správy,  ZMOS-om, Vyššími územnými celkami nepodarilo sa nám dosiahnuť vždy zhody. V niektorých regiónoch sa ťaží načierno. Vyzvali sme všetky obce a mestá na Slovensku o pomoc pri odhaľovaní čiernej ťažby. Ozývajú sa nám tie, ktoré takúto ťažbu nemajú. S VÚC – kami sme v písomnom styku.

Naša spolupráca so Zamestnávateľským zväzom je dobrá. Sme jeho členom, podieľame sa na spracovaní ich stanovísk k pripravovanej legislatíve. So zamestnávateľským a odborovým  zväzom máme pravidelné oficiálne stretnutia na malej tripartite, na ktorej je tretím partnerom ministerstvo hospodárstva a výstavby SR. Hodnotíme na nich   prípravu novej legislatívy a riešime aktuálne otázky. S občianskymi združeniami konkrétnu spoluprácu – hoci len na úrovni stretnutí -  zatiaľ nemáme. Chceme prehĺbiť spoluprácu s geológmi. Majú celkom sedem asociácií, zastrešuje ich združenie. Rokovali sme s jeho zástupcami, predložili program rozvoja spolupráce, na konkrétnu odozvu čakáme. S akademickou obcou a vedeckými inštitúciami spolupracujeme hlavne pri organizovaní konferencií a náboru na štúdium našich odborov.

 

Podporovať činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov a prostredníctvom neho udržiavať banícke tradície, podporovať vydávanie baníckych, geologických a historických publikácií, podporovať aktivity v oblasti montánnej turistiky a aj tým zlepšovať verejnú mienku o baníctve.

 Pozitívne hodnotíme našu podporu vydávania baníckej literatúry a kníh s baníckou, alebo blízkou tematikou. Prijali sme zásadu, že všetky knihy, či publikácie, ktorých vydanie podporujeme, dostanú členovia bez úhrady. V tomto roku ste už obdržali Banícke modlitby, Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou výrobou na Spiši, Baníctvo mesta Spišská Nová Ves.  Stalo sa  tradíciou, že na každom valnom zhromaždení dostanú delegáti knihu. Dnes to je  Banícka a hutnícka minulosť v kartografických pamiatkach.     

S uznaním treba povedať, že v oblasti propagovania baníckych tradícií veľký kus práce robia banícke spolky a cechy. V  súčasnosti ich je 20. Spolu vytvárajú Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska. Mali bohatú činnosť. Oceňujeme vydávanie profesijného časopisu Montanrevue, ktorý všetkým našim členom dodávame. Udržuje si svojim obsahom, ako aj grafickým spracovaním, uznanie doma i v zahraničí. Združenie má svoju webovú stránku, podieľa sa na vydávaní publikácií v Marianke, Rudňanoch a Banskej Štiavnici. Vykonalo záslužnú prácu pri organizovaní  III. Stretnutia baníckych miest a obcí v Spišskej Novej Vsi pred dvoma týždňami. Zúčastnili sa v Péci na 12. európskych dňoch baníkov a hutníkov, na 14. stretnutí baníckych miest a obcí ČR v Střibre a na 121. skoku cez kožu v Hodoníne. Podporili Náckov pochod v Banskej Štiavnici. Komora ich v činnosti podporuje, a to  nie len morálne. Všade reprezentujú aj  komoru, ktorej sú členmi. Ďakujeme im za prospešnú prácu.

Pred dvoma rokmi sme prijali Komunikačný plán Slovenskej banskej komory. V rámci neho sme absolvovali mnoho aktivít:

naši členovia sa aktívne zúčastňovali viacerých odborných konferencií, na ktorých propagovali činnosť,

naši členovia aktívne pôsobia v redakčných radách časopisu Montanrevue , Uhlí a  Geologicky průzkum,

na stretnutiach s poslancami NR SR a aktívnou účasťou vo výboroch NR prezentujeme nielen naše záujmy, ale i prácu komory,

oslovili sme všetkých našich členov s výzvou získavania  sociálnej licencie na obranu proti aktivitám mimovládnych organizácií, 

pripravili sme komuniké účastníkov medzinárodnej konferencie „Nerastné suroviny Slovenska a ich využívanie“, ktorá bola zaslaná predsedovi vlády a ministrom hospodárstva a životného prostredia. Zásadne ich žiadame o racionálny prístup k využívaniu domácich surovín,

 zapojili sme sa  do celosvetovej akcie „Vyčistenie sveta“, konkrétne pri čistení geoparku v Banskej Štiavnici,

pripravili a odoslali sme list Vláde SR s požiadavkou na zverejnenie postoja štátu k problematike využívanie nerastného bohatstva, ktorého je štát vlastníkom – k ťažbe, keď investor prejaví skutočný  záujem o ťažbu 

prijatie zástupcov komory a združenia baníckych spolkov a cechov u prezidenta republiky zviditeľnilo banícky stav, máme prísľub, že prijatie sa uskutoční každoročne ,

rokovali sme so Slovenskou agentúrou cestovného ruchu a dohodli, že Slovenská banská cesta bude zaradená do ich zoznamu propagovaných objektov.

 

Prostredníctvom členstva EUROMINES, EURACOAL a ÚEPG presadzovať záujmy pri tvorbe európskej legislatívy. Spolupracovať s našimi europoslancami.   

  Naše členstvo v EUROMINES, i členstvo Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. v EURACOAL i Slovenského združenia výrobcov kameniva v  ÚEPG je aktívne. Tieto asociácie majú dobré kontakty na Európsky parlament i aparát Európskej komisie. Pravidelne s nimi komunikujeme, zúčastňujeme sa práce v ich odborných výboroch. V marci sme sa zúčastnili konferencie k hľadaniu stratégie zlepšenia komunikácie s obyvateľstvom a médiami organizovanej EURIMINES vo Viedni a v máji  na  valnom zhromaždení. V januári sme mali zastúpenie prostredníctvom Hornonitrianskych baní Prievidza na výkonnom výbore a v máji na valnom zhromaždení EURACOAL. Pripravujeme sa na stretnutie s témou „Európske uhoľné dni“ ktoré budú na pôde Európskeho parlamentu. V máji sme mali zastúpenie cez Slovenské združenie výrobcov kameniva (SZVK)  na štyroch odborných výboroch a valnom zhromaždení ÚEPG. Členstvo v týchto asociáciách hodnotíme pozitívne.

V spolupráci s krajskými úradmi, vedením odborových baníckych stredných škôl a BERG fakultou vytvárať podmienky na zvyšovanie záujmu študentov o odbory súvisiace s baníckou činnosťou a spracovaním nerastov. 

     Znepokojuje nás stav v príprave odborníkov, či už na odbornej, stredoškolskej alebo inžinierskej úrovni pre banícke profesie. Privítali sme prijatie zákona o odbornom vzdelávaní a príprave č. 184/2009 Z.z. Tento stanovil hlavné ciele, ale aj cesty, ako dosiahnuť zlepšenie v štruktúre odborného vzdelávania. V zmysle zákona všetky kraje spracovali regionálnu stratégiu rozvoja odborného vzdelávania. Vytvorili sa krajské rady, kde sme nominovali svojich zástupcov. Vznikla Rada vlády pre odborné vzdelávania a prípravu, ktorú vedie minister školstva. Je do nej menovaný náš predseda predstavenstva. Na náš podnet sa pripravuje novela zákona, v ktorej budú v školách finančne zvýhodnené tie odbory, ktoré neprodukujú dostatok stredne odborných kádrov. Finančne znevýhodnené budú tie, ktorých je na trhu práce prebytok – absolventi gymnázií, ekonomických a manažérskych odborností. V tomto roku – na Slovensku nebol otvorený študijný odbor baníctva, geológie ani geotechniky. Urobili sme aj s Vašim pričinením prieskum potrieb takýchto odborníkov do roku 2015. Každým rokom potrebujeme cca 60 absolventov. Našu angažovanosť vidíme v zvrátení tohto stavu prípravou a realizáciou konkrétnych opatrení. Stav pokladáme za vážny a odporúčame valnému zhromaždeniu prijať na  jeho riešenie úlohu. Komora v zmysle spomenutého zákona vytvorila Sektorovú radu pre odborné vzdelávanie a prípravu učebného odboru Baníctvo, geológia a geotechnika. Sú v nej zástupcovia ministerstiev školstva, hospodárstva, životného prostredia, práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupcovia VÚC, BERG fakulty a zamestnávateľského zväzu. Cieľom je vytvoriť predpoklady, aby požiadavky našich organizácií na odborníkov boli postupne napĺňané. Aj napriek čiastočnému zlepšeniu záujmu absolventov stredných škôl o štúdium baníckych, geologických a geotechnických odborov na univerzitách,  neodpovedá našim potrebám. Len pre baníctvo a geotechniku by sme každoročne potrebovali 20-30 absolventov. Aby sme to dosiahli odporúčame členom využívať platnú legislatívu, ktorá umožňuje motivovať študentov už na úrovni maturantov stredných škôl a  usmerňovať ich na pre nás potrebné študijné odbory.

 

V spolupráci s BERG fakultou ovplyvňovať prípravu absolventov pre potreby ťažobných organizácií, organizovať prednáškové cykly o najnovších poznatkoch v oblasti geologického prieskumu, dobývania a úpravy nerastov. Hľadať spôsoby oživenia výskumnej a vývojovej činnosti v baníctve.

V oblasti prípravy absolventov BERG fakulty pre potreby našich organizácií sme zámery zo strany komory nesplnili uspokojivo. Podieľame sa síce na zostavovaní hlavného zamerania štúdia vybratých odborov, komora však nemá so študentmi priamy kontakt formou  seminárov. Niektorí naši členovia prednášajú odborné predmety a odovzdávajú študentom najnovšie poznatky v technológiách vŕtania, prieskumu ťažby i spracovania surovín. Výskumnú a vývojovú činnosť na fakulte a vedeckých ústavoch sme ponechali na iniciatíve našich členov. Viacerí naši členovia spolupracujú so Slovenskou akadémiou vied,  Ústavom geotechniky. Tento napr. riešil abrazivitu hornín a čistenie šaštínskych pieskov biotechnológiou. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. s  BERG Fakultou riešia podzemné splyňovanie uhlia s nádejnými výsledkami, a geofyziku pri splyňovaní,  s VGÚDŠ 3 D modelovanie, s baníckou akadémiou v Krakove stabilitu banských diel, s Banskými projektmi stabilitu G jamy, s Univerzitou Komenského elektrické merania zmeny geomechanického prostredia a s Hlavným inštitútom baníctva v Katoviciach overovanie tektoník pomocou georadaru. Slovenské magnezitové závody riešia s fakultou optimalizáciu páliaceho procesu na rotačných peciach. Fakulta v rakúskom Leobene, riešila úpravu mastenca.  

 

Pripraviť voľby orgánov komory na budúce Valné zhromaždenie v roku 2010. 

 

Rozpracovať uznesenia do Programu činnosti predstavenstva na rok 2009 – 2010.

Obe uznesenia boli splnené – voľby do orgánov sú pripravené a uznesenia boli rozpracované do plánu práce predstavenstva.

 

     Podľa plánu našej činnosti sme mali pravidelne prizývať rozhodujúce subjekty na predstavenstvo, kde sa informujeme o výsledkoch ich práce, problémoch a požiadavkách, pri riešení ktorých môže komora prispieť. Celkom sme sa na našich rokovaniach informovali o siedmich subjektoch. Hlavnou témou boli aktuálne otázky a problematika legislatívy. Výsledkom spolupráce boli viaceré požiadavky na ministerstvo hospodárstva, ministerstvo životného prostredia, krajské úrady, ZMOS, Hlavný banský úrad i iné organizácie. Spomeniem niektoré: požiadavka na urýchlené vydanie vyhlášok z MH, ktorých je obsolentných niekoľko desiatok, upozornenie na rozmáhanie sa čiernej ťažby surovín – bez povolenia činnosti Obvodným banským úradom, upresnenie zásad rokovania výberových komisií na pridelenie dobývacích priestorov, v ktorých komora má zákonné zastúpenie a v minulom roku ich bolo sedem, oslovenie poslancov EP o zastavenie iniciatívy Green  Peace, ktorý požadujú v celej Európe zakázať technológie, pri ktorých sa používania kyanid a viaceré ďalšie. Tento systém pokladáme za prospešný a odporúčame valnému zhromaždeniu v ňom pokračovať.

    Nesplnili sme úlohu o spracovaní surovinových politík vo vyšších územných celkoch. Tri kraje ju nemajú spracovanú. Nedokázali sme presvedčiť ich vedenia o správnosti odporúčania Vlády SR. Ich argumentom bolo, že nemajú dostatok prostriedkov na spracovanie. Už ich nepresviedčajme o potrebe. Zameriame sa na presadzovanie spracovania novej Surovinovej politiky SR s tým, aby po jej schválení boli vyčlenené prostriedky na spracovanie regionálnych surovinových politík všetkých územných celkov. Na túto tému sme  už hovorili s pánom ministrom Miškovom, pri našom stretnutí po jeho nástupe do funkcie. Bolo by racionálne realizovať to po vzore ČR, kde regionálne surovinové politiky boli spracované za gestorstva jedného ministerstva.  Po spracovaní takýchto regionálnych politík budeme požadovať, aby sa zámery realizovania surovinovej politiky preniesli do rozvojových plánov, krajov, okresov i obcí a miest. Štát, ktorý je podľa Ústavy SR vlastníkom nerastného bohatstva nemôže pripustiť, aby rozhodnutie zastupiteľstva na akejkoľvek úrovni zamedzilo právu vlastníka, aj pri dodržiavaní všetkých environmentálnych zásad a špičkovej technológie ťažby a spracovania nerastov, tento nerast racionálne ťažiť. Dosiahnuť tento stav bude práca náročná. 

     Nie sme spokojní so stavom, ako sa nám darilo  informovať verejnosť o našej činnosti, potrebách a požiadavkách. Naša webová stránka neplní dôležitý bod poslania komory, ktorým je propagácia jej členov a informovanosť širokého okruhu o našej činnosti a o našich postojoch hlavne k problematike geologického prieskumu, ťažby nerastov, bezpečnosti pri práci a porovnanie našej technológie so svetom. V rámci hodnotenia účinnosti Komunikačného plánu sme na posledných predstavenstvách posudzovali možnosti zlepšenia komunikácie s verejnosťou. Spracovali sme Mediálnu stratégiu prezentácie komory a rozhodli, že v tejto oblasti budeme využívať hlavne platenú inzerciu do denníkov s hospodárskym a ekonomickým zameraním a cielenými príspevkami aj do časopisu Montanrevue. 

Vážení delegáti, vážení hostia.

uviedol som hodnotenie plnenia našich zámerov za funkčné obdobie orgánov. Vo výsledkoch našej práce ako celku sú však aj výsledky jednotlivých organizácií, ktoré komora združuje. Dovoľte mi preto vás stručne oboznámiť aj o ich výsledkoch i zámeroch. Najprv niekoľko všeobecných údajov. Minulý rok poznačila kríza. Okrem uhlia, ktorého sa na Slovensku  vyťažilo o 15% viac ako v roku predchádzajúcom, v súlade so zámermi v stratégii energetickej bezpečnosti štátu, poklesla ťažba všetkých surovín. Ťažba ropy klesla o 25% a vyťažili sme jej 15 550 ton, zemného plynu o 4,5% a vyťažili sme ho 106 tis. kubických metrov, rúd o 86% a vyťažili sme ich len 65 tis. ton, magnezitu o 41% a vyťažili sme ho 860 tis. ton, ťažba soli sa zastavila pre vyhlásenie konkurzu na náš jediný ťažobný subjekt Solivary Prešov. Roky bola jej ťažba na úrovni 100 tis. ton, za posledný rok sa vyťažilo posledných 41 tis. ton a v najbližších rokoch nebudeme je producentmi. Podobne sa znížila ťažba všetkých stavebných surovín. Ťažba stavebného kameňa o 13,5%, štrkopieskov a pieskov o 10,3%, tehliarskych surovín o 43%, vápencov a cementárskych surovín o 32%, vysokopecných vápencov o 8%. Za rok 2009 sme celkom vyťažili z podzemia 3,7 mil. ton a z povrchu 34 mil. ton surovín. Jedine ostatné suroviny ako celok zvýšili ťažbu. Tieto predstavujú bentonit, alginit, keramické a žiaruvzdorné íly, sklárske a zlievárenské piesky, kaolín, zeolity, živce, tufity, travertíny. Patrí sem aj mastenec. Práve to je surovina, ktorá má dobrú perspektívu rozvoja ťažby. V Gemerskej Polome pri Rožňave sa ukončili štvorročné otvárkové práce a začína ťažba v podzemí. Ide o ložisko európskeho významu a predpokladá sa ročná ťažba 100 tisíc ton. Dostupná časť ložiska vystačí na asi 15 rokov, celé ložisko je však oveľa väčšie. Investícia otvárky presiahla 16 mil. €. Všetky ťažobné organizácie urobili maximum pre udržanie zamestnanosti a ekonomickej prosperity. Mali na zreteli, že ide o prechodné obdobie a tiež skutočnosť, že profesia dobrých baníkov nie je na voľnom trhu práce. Napriek tomu klesol počet pracovníkov o 870. Ťažobný priemysel zamestnával v minulom roku priamo 6850 ľudí, nepriamo ďalších cca 15 tisíc.     

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.. Celková ťažba v roku bola 2 277 000 ton. Oproti roku predchádzajúcemu vzrástla o 15%. Z toho pre malospotrebiteľov bolo vyrobené 64 tis. ton triedených druhov. Spoločnosť zamestnáva cez 4250 zamestnancov, z toho v  podzemí pracuje 2250. Produktivita práce vzrástla o 3,75 %  Priemerný zárobok je 780 € a tiež sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 1,51 %.

Spoločnosť realizovala významný projekt – Otvárka 11. ťažobného úseku v Bani Nováky, čím sprístupnila cez 7. mil. ton zásob uhlia.

Pozitívnou skutočnosťou je, že Vláda SR schválila projekt využívania domáceho uhlia pri výrobe elektriny vo všeobecnom hospodárskom záujme na obdobie rokov 2011 až 2020 s výhľadom do roku 2035, uznesením č. 47/2010. Tento dokument vychádza z aktuálnych štátnych koncepcií a  z plánovaného rozvoja zdroja ENO, ako aj z aktualizovaného výhľadu ťažby uhlia na Slovensku. Predpokladá sa zachovanie využitia domáceho uhlia na výrobu elektrickej energie a poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike v takom rozsahu, v akom sa využíva v dnešnej dobe, t.j. na úrovni cca 2 400 kt. s postupným poklesom na úroveň 2 000 kt. od roku 2015. Týmto bude zachovaná bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektroenergetickej sústavy.

Napriek vyššie uvedeným vcelku pozitívnym faktom je potrebné spomenúť viaceré riziká, ktoré hrozia najmä v rámci banskej činnosti, a to sprísňovanie environmentálnej legislatívy v sektore baníctva a energetiky, najmä v dôsledku klimatických zmien, zameranej na redukciu skleníkových plynov a ochrany ovzdušia. 

Jednou z dvoch hlavných činností NAFTA a.s. bolo v roku 2009 uskladňovanie zemného plynu v podzemných zásobníkoch. Spoločnosť poskytovala oblasti spoľahlivé a flexibilné služby. Ich význam zdôraznila plynová kríza, keď podstatná časť spotreby Slovenska bola zabezpečovaná plynom ťaženým zo zásobníkov NAFTY. 

V roku 2009 práce na projekte rozšírenia skladovacích kapacít Gajary – báden výrazne pokročili. Tento projekt je jediným novým zásobníkom na území Slovenska vo výstavbe. Jeho dobudovaním sa významne zvýši bezpečnosť dodávok plynu na Slovensku a v  členských štátoch EÚ.

Investície smerovali do modernizácie hlavných technologických celkov. NAFTA sa tiež zaoberala implementáciou nových bezpečnostných štandardov vyplývajúcich z legislatívy  Európskej únie. Spoločnosť NAFTA a.s. sa v roku 2009 okrem podzemného skladovania sústredila i na prieskum a ťažbu vo Viedenskej panve a Východoslovenskej nížine.

Hlavné úsilie bolo zamerané na prípravu 4530 m hlbokého vrtu  vo Viedenskej panve v úzkej spolupráci so spoločnosťou OMV. Ďalším dôležitým projektom bola príprava 4207 m hlbokého vrtu v rámci ťažobného ložiskového prieskumu, ktorý bude odvŕtaný v tomto roku. V rámci prieskumnej kampane, odvŕtali šesť prieskumných vrtov v objeme 9 313 metrov a uskutočnili sa rozsiahle 2D a 3D seizmické merania na ploche viac ako  200 km štvorcových.

V oblasti ťažby spoločnosť aj v roku 2009 vykonala opatrenia smerujúce k stabilizácii produkcie uhľovodíkov s cieľom efektívne a optimálne využiť potenciál ťažobných oblastí NAFTA a.s. Spoločnosť vyťažila  v roku 2009 15 tis ton ropy, 103 mil. kubických m plynu a 2,9 tis ton gazolínu.

SMZ, a.s. Jelšava v roku 2009  negatívne ovplyvnila  kríza. Spôsobila výrazné zníženie predaja výrobkov. Pokles predaja zasiahol všetkých svetových výrobcov magnezitových žiaruvzdorných produktov, keďže došlo k značnému poklesu výroby ocele vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Číny a Indie. Mnohí výrobcovia ocele a v nadväznosti na nich aj výrobcovia magnezitových stavív výrazne znížili výrobu, resp. ju úplne zastavili. 

V odbyte bolo vyexpedovaných 216 tis. ton sypkých hmôt, čo predstavuje oproti roku 2008 pokles o 33 %. Celkový export v tonách predstavoval 91,5 % z odbytu. Vyťažených bolo takmer 700 tis. ton úžitkovej rúbaniny. 

Podnikateľskú činnosť SMZ, a.s. Jelšava v roku 2009 pozitívne ovplyvnili hlavne nasledovné skutočnosti:

pokles cien technologických palív a nafty   

rast odbytu troskotvorných prísad

realizácia reštrukturalizačných opatrení na zníženie nákladov. 

Negatívne na podnikateľskú činnosť vplývali najmä :

nízky odbyt hlavne v I. polroku 2009 spôsobený dopadmi krízy na oceliarsky priemysel

rast cien elektrickej energie o takmer 4 %.

Došlo k výraznému zhoršeniu ukazovateľov rentability, avšak k zníženiu zadĺženosti  a k zvýšeniu vlastného imania firmy.    

Na elimináciu dopadov nadmerného zníženia odbytu v posledných troch mesiacoch roka 2008, ktorý pokračoval aj v I. polroku 2009 bola firma nútená pristúpiť k značnému zníženiu počtu zamestnancov.  

Investičné činnosti a dodávateľské opravy boli utlmené na minimum. Pokračovala spolupráca v zefektívňovaní výroby v rotačných a šachtových peciach a na vývoji nových pecných agregátov s TU Košice. 

Rok 2010 sa ešte stále nesie v znamení doznievania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy. Opatrenia, ktoré boli prijaté v posledných mesiacoch roku 2008 a v roku 2009 na elimináciu a zmiernenie jej dopadov na spoločnosť sa v roku 2010 prejavili v plnej miere pozitívne.  Firma dosahuje oproti roku 2009 výrazne vyššiu produkciu na úrovni 85 až 90 % predkrízovej úrovne a tiež lepšie hospodárske výsledky. 

SMZ, a.s. Jelšava v tvrdej konkurencii svetových výrobcov magnezitových netvarovaných žiaruvzdorných produktov obhájila aj v období svetovej krízy svoje významné postavenie, čo dáva veľmi dobré predpoklady pre ďalšiu prosperitu a rozvoj firmy v ďalšom období.  

Slovenská banská, s.r.o. je jednou z mála organizácií, ktorá ťaží podzemne. Okrem likvidácie vybraných úsekov a zariadení v centrálnej časti bane sa  uskutočňovala doťažba zvyškových okrajových a dočasne viazaných zásob nerastnej suroviny. Na základe pozitívnych výsledkov vyhľadávacieho geologického prieskumu a následného vlastného ložiskového prieskumu, vykonávaných v období rokov 2005 až 2008, ale tiež v dôsledku zmien vývoja svetových cien drahých a farebných kovov, sa situácia závodu diametrálne zmenila. Cieľom činnosti spoločnosti je ťažba a spracovanie komplexných drahokovovo-polymetalických rúd z novoobjaveného východného smerného pokračovania ložiska. Predpokladá sa, že ťažba rudy dosiahne v tomto roku 30 000 ton pri kvalite ťaženej rudy zlata 10 g/t; striebra 7 g/t; olova, zinku a medi až  1 %, pri tom zvažujú vyraziť 2 000 m dlhých banských diel a vyvŕtať 1500 m vrtov. Spoločnosť zamestnáva 80 pracovníkov.

Slovenské združenie výrobcov kameniva má 53 riadnych členov a 5 pridružených. Z toho je 31 ťažobných organizácií a 22 dodávateľov strojov a technologických zariadení. Za rok 2009 bola v rámci Slovenska dosiahnutá ťažba stavebného kameňa v množstve 17 552 tis. ton,   z toho 14 760 tis. ton členmi združenia, čo predstavuje 84,1 %. V rámci Slovenska bola dosiahnutá ťažba štrkopieskov a pieskov v množstve 

10 331 tis. ton, z toho 4 576 tis. ton členmi združenia, čo predstavuje 44,3%. Medzi najväčších ťažiarov z radov členov Slovenského združenia výrobcov kameniva  (SZVK)  patria Alas Slovakia s.r.o. Bratislava,  Carmeuse Slovakia s.r.o. Slavec, EUROVIA-Kameňolomy s.r.o. Žilina, VSK MINERAL s.r.o. Košice, KSR-Kameňolomy SR s,r.o. Zvolen, Holcim (Slovensko) a.s. Rohožník, Kameňolomy a štrkopieskovne a.s. Zlaté Moravce, PK Doprastav a.s. Žilina, Kameňolom Sokolec s.r.o. Bzenica a VSH a.s. Turňa nad Bodvou.             

 Združenie realizovalo viaceré odborné akcie: XI. odborný seminár v Novom Smokovci, nad ktorým prevzalo záštitu Ministerstvo hospodárstva SR. Obsahovo bol zameraný na aktuálnu problematiku dotýkajúcu sa ťažobných organizácií, ako napr. surovinové zdroje strategickej dôležitosti a surovinovej bezpečnosti Slovenskej republiky, zámery ťažiarov a surovinová politika, vyvlastňovacie konanie v kompetencii obvodných banských úradov, aktuálny stav pri riešení stretov záujmov ochrany prírody a ťažby kameňa, štrkopieskov  a pieskov, usmernenia Európskej komisie pre neenergetické ťažobné činnosti a NATURA 2000 a pod. K uplatňovaniu banských bezpečnostných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti práce v nadväznosti na praktické skúsenosti z lomov, štrkovní a pieskovní za obdobie posledných 3 rokov, sa konal ďalší odborný seminár vo Vyhniach a  v Senci  VIII. odborný pracovný seminár so zameraním na kvalitu vyrábaného kameniva.

                Aktívnu snahu o zlepšovanie životného prostredia, ochranu  prírody a krajiny, ale aj zlepšenia názoru verejnosti na výrobu kameniva vyvíja Slovenské združenie výrobcov kameniva aj formou organizovania národnej súťaže o trvalo udržateľný rozvoj. Tri najlepšie projekty boli prihlásené do „Súťaže UEPG o vyznamenania za trvalo udržateľný rozvoj 2010“. Všetky tri projekty od SZVK boli ocenené diplomami. Konkrétne VSK MINERAL, s.r.o., Košice – kameňolom Vechec: Uznanie za excelentnosť v kategórii „Rekonštrukcie-obnovy“ za systematickú a citlivú rekonštrukciu-obnovu predtým zanedbaného kameňolomu; EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o., Žilina: Uznanie za excelentnosť v kategórii  „Najlepšie praktiky v oblasti životného prostredia“, za moderné praktiky pre odvodňovanie povrchovej vody v kameňolome; ALAS Slovakia, s.r.o., Bratislava – kameňolom Sološnica: Uznanie za excelentnosť v kategórii „Najlepšie praktiky v oblasti životného prostredia“, za významné investície do ochrany životného prostredia na úrovni zodpovedajúcej súčasným požiadavkám.

Východoslovenské kameňolomy, a. s. Zabezpečovala  ťažbu sádrovca a anhydritu v bani „Sadrovka Mária“ Novoveská Huta 274, Spišská Nová Ves, ďalej úpravu, expedíciu a predaj pre potreby slovenských a maďarských cementární. Vyrobili celkom 114 675 ton a predali 102 466 ton. Ďalšie aktivity smerovali ku snahe o finalizáciu spracovanej suroviny, poskytovaniu dopravných služieb, rozvoj samostatnej obchodnej činnosti a služby v oblasti kontroly kvality cez vlastné laboratórium. Spoločnosť má certifikát systému riadenia spoločnosti ISO 9001:2000. Zamestnáva 94 zamestnancov. Za rok 2009 pracovala so ziskom cez 22 tis. Eur. V tomto roku zvažuje ešte mierne zníženie výroby. V bani  „Sadrovka Mária“, Novoveská Huta pokračuje sociálna ťažba aj v roku 2010.

Rudohorská investičná spoločnosť, a.s.  Spišská Nová Ves. Na základe zmluvy uzatvorenej medzi objednávateľom Rudohorská investičná spoločnosť, a.s.. Spišská Nová Ves a poskytovateľom SABAR, s.r.o. vykonávali v dobývacích priestoroch pridelených Rudohorskej investičnej spoločnosti, a.s. banskú činnosť zamestnanci spoločnosti SABAR, s.r.o. so sídlom v Markušovciach. Spoločnosť sa v roku 2009 zaoberala dobývaním a úpravou komplexných barytových rúd v Osobitnom dobývacom priestore Poráč I. Celkovo bolo v tomto dobývacom priestore vyťažených viac ako 35 600 ton rúbaniny, z ktorej sa vyrobilo 7 800 t polotovarov a viac ako 1300 ton hotových výrobkov. Na dobývaní sa podieľali 24 zamestnanci. Základným výrobným programom spoločnosti je  výroba finálnych barytových produktov. V dôsledku krízy poklesol predaj banských výrobkov o 30 % oproti roku 2 008. Napriek tomu na trhoch EÚ spoločnosť predala viac ako 8 tis. ton banských výrobkov, čím sa dostala na 3. priečku najväčších exportérov barytu v rámci krajín EÚ. Spoločnosť má pridelený aj dobývací priestor Markušovce I  pre ťažbu ložiska Markušovce – odkalisko – baryt. Na tomto ložisku sa predpokladá obnovenie ťažby v roku 2011. V ďalšom dobývacom priestore Markušovce pre ťažbu ložiska vápenca je predpoklad začatia otvárky a ťažby ložiska v roku 2013.

Prefa SUČANY. Organizácia zamestnáva pri ťažbe a úprave štrkopieskov 23 osôb  V roku 2009 sa vyťažilo 

160 000 kubíkov štrkopieskov. Po začatí výstavby diaľnice D 1 na úseku Dubná Skala Turany problémy s odbytom neboli, avšak po zastavení prác na výstavbe došlo k zníženiu odbytu. V prípade    obnovenia výstavby problémy spoločnosť neočakáva.

EMED Slovakia  vykonáva prieskum nerastných surovín so zameraním sa na polymetalické a drahé kovy. Jemu pridelené prieskumné územia v súčasnosti pokrývajú približne 700 km2. V roku 2006, spoločnosť objavila ložisko porfýrového typu v okolí Detvy – lokalita Biely Vrch. obsahuje 41 miliónov ton rudy s priemerným obsahom zlata 0,79 g/t, čo je zhruba 34 ton zlata. Na ložisku bolo odvŕtaných 10 600 m jadrových vrtov. V tomto roku 2010 sa zameriava na spresnenie niektorých ekonomických parametrov ložiska a na  prípravu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Nezanedbateľnou súčasťou prieskumných aktivít je aj tzv. „sociálna licencia“. EMED Slovakia intenzívne spolupracuje s miestnymi komunitami a samosprávami, kde ich pravidelne informuje o aktivitách, či už prostredníctvom mesačného periodika „Novinky“,  ale aj formou osobných stretnutí.

Rudné bane, štátny podnik je jediným štátnym podnikom v odvetví baníctva, ktorého náplňou je hlavne zabezpečovať útlmový program v rudnom baníctve. V rozpočtovej kapitole Ministerstva hospodárstva pre rok 2009 bolo naň vyčlenených celkom 3 603 262,30 €. Z toho na realizáciu technických prác 2 755 094,98 € a 848 167,32 € na sociálne dotácie a dávky z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozičnej doby. Z technických prác boli realizované stavby  napr. Čistenie odpadových vôd  spod skládky nebezpečného odpadu vo Vajskovej v náklade 215 412,69 €, Sanácia odvalu Piesky – Zamperk, Špania Dolina v náklade  111 153 ,15 €, Terénne úpravy závalového pásma Rudňany v náklade  280 659, 54 €, Likvidácia banských objektov lokalita Sirk na Gemeri v náklade 273 203,47 €, Prievaly banských vôd  z Novej štôlne pri Spišskej Novej Vsi v náklade 133 094,56 €. V súlade s legislatívnymi zmenami Rudné bane vyplácajú osobitný príspevok baníkom za všetky subjekty na Slovensku, zabezpečujú a likvidujú staré banské diela a ich následky ohrozujúce verejný záujem.

Skanska BS v roku 2009 ukončila "Otvárkovú štôlňu do ložiska mastenca" v Gemerskej Polome a časť roku realizovala raziace práce na OKD dul Paskov.
Ukončené boli raziace práce a budovanie definitívneho ostenia tunela 513 v Prahe.
Intenzívne pokračovali práce na cestnom okruhu vo Švédskom Štokholme a zahájili raziace práce dvojkoľajného železničného tunela Turecký vrch pri Novom Meste nad Váhom.
Začali sme  prípravou na razenie dvoch tunelových rúr diaľničného tunela Markovec v Slovinskom Koperi. V roku 2010 prešla Skanska BS organizačnými zmenami a všetky jednotky boli zlúčené do Skanska SK. Banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom vykonáva teraz Skanska Sk - závod Tunely.

Slovenské banské múzeum. Hlavnou ťažiskovou úlohou bola ochrana a spracovanie zbierkového fondu a jeho prezentácia v rámci expozícií a výstav. Výstavy realizované v priestoroch múzea predstavovali rôznorodý zbierkový fond múzea. Spolupracovalo s múzeami na Slovensku, umelcami pri galerijných výstavách. Zriadilo videoprojekciu na premietanie filmov o baníckej práci v piatich jazykových mutáciách. Realizovalo výstavu „Minerály Karpatských rudných žíl“, so 151 exponátmi. Pracovalo na scenári expozície „Uhoľné baníctvo na Slovensku“. Expozícia predstaví rozvoj ťažby uhlia na Slovensku, so zameraním na priemyselnú ťažbu uhlia. Pri získavaní podkladov úspešne spolupracovalo s Hornonitrianskymi baňami Prievidza a.s. a HBZS v Prievidzi. 

V roku 2005 sa stalo spoluriešiteľom Národného programu záchrany a transformácie starých banských diel na objekty cestovného ruchu. Úloha sa transformovala do programu Slovenská banská cesta. Spolupracuje so Združením baníckych spolkov a cechov  Slovenska, Ústavom podnikania  a cestovného ruchu Fakulty BERG TU Košice, Rudnými baňami, š.p. Banská Bystrica, Ústavom vedy a výskumu UMB Banská Bystrica, Slovenskou banskou komorou. Je odborným garantom projektu „Slovenská banská cesta“. Prostredníctvom Centrálnej informačnej kancelárie podáva základné informácie o produktoch ponúkaných v rámci programu Slovenská banská cesta. 

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce vykonáva svoju činnosť ako samostatný právny subjekt od roku 1990 a je našim členom od jej založenia. Spoločnosť sa zameriava  na oblasť zvyšovania odbornej úrovne pracovníkov, ktorí vykonávajú trhacie práce a to formou výučby uchádzačov o oprávnenie strelmajstra a technického vedúceho odstrelov. Doposiaľ spoločnosť vyškolila 501 strelmajstrov a 47 technických vedúcich odstrelov. Prínosom pre slovenské baníctvo je vydávanie odborných publikácií, ktoré sú jedinou odbornou  literatúrou na Slovensku v oblasti trhacích prác. V tomto roku bola vydaná publikácia „Metodológia seizmiky trhacích prác“ a monografia „Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce 1990-2010“. Spoločnosť je členom Európskej federácie explozívnych inžinierov. Aktívne spolupracuje so spoločnosťami v Poľsku, Maďarsku, Česku a Bulharsku, ako aj s výskumnými ústavmi, školami a výrobcami prostriedkov trhacej techniky.

Slovenská banícka spoločnosť svoju činnosť zameriavala najmä na oblasť využívania domácich nerastných surovín. Každoročne pripravuje medzinárodné konferencie, na ktorých sú prijímané závery pre ústredné štátne orgány Slovenskej republiky. Požiadala Národnú radu SR o odmietnutie legislatívnych návrhov obsiahnutých v petícii „Stop uránu na Slovensku“. Podporovala závery z tlačovej konferencie komisára G. Verheugena „Nerastné bohatstvo pre Europu“. Spoločnosť sa hlási  k „Madridskej deklarácii o nerastných surovinách 2010“, ktorá bola prijatá na konferencii 16.-19. júna 2010“ v Madride. Závery tejto deklarácie sa premietnu aj do pripravovanej konferencie „Nerastné suroviny a životné prostredie“  7. a 8. októbra 2010 v hoteli REPISKÁ.

Spoločnosť podporila celý rad odborných aktivít, ktoré uskutočnili jej odborné skupiny  a vybrané základné organizácie, osobitne pri Ústave geotechniky SAV v Košiciach a Fakulte BERG TU Košice. Každoročne organizuje technologické work-shopy v Hornonitrianskych baniach Prievidza, a.s. Zabezpečuje účasť zástupcu spoločnosti v Európskej organizácii, ktorá združuje geodetov a aj banských meračov. Ich člen pracuje v Komitéte Svetových baníckych kongresov“. Úzko spolupracujú najmä so Spoločnosťou Inžinierov a technikov baníctva Poľska a s Banícko-Hutníckou akadémiou v Krakove.

 

 

Vážení delegáti, vážené dámy, vážení páni, 

     vypočuli ste si správu o činnosti predstavenstva, o činnosti a výsledkoch, ktoré ste zabezpečovali vo Vašich spoločnostiach. Je potešiteľné, že naše hospodárstvo znova naberá dynamiku. V druhom štvrťroku sme na Slovensku dosiahli najvyšší hospodársky rast v Európe. Je to dobrá správa. Spoločne si prajme, aby sa podobná dynamika vrátila aj do ťažobného priemyslu. Smerovanie komory však od dnešného dňa budú zabezpečovať dnes volené nové orgány. Novému predstavenstvu a valnému zhromaždeniu odporúčame sústrediť  sa najmä na tieto skutočnosti:

 

v súlade s požiadavkou európskych orgánov podporovať spracovanie novej surovinovej politiky SR, dosiahnuť jej záväznosť pri spracovávaní rozvojových programov regiónov, miest a obcí

novú surovinovú politiku  SR záväzne rozpracovať do úrovne vyšších územných celkov

v spolupráci so ZMOS-om a Hlavným banským úradom bojovať proti čiernym ťažbám surovín, čím sa deformuje trhové prostredie 

dôsledne sledovať návrhy nových právnych predpisov, dôsledne ich analyzovať z pohľadu dopadov na našu činnosť, pripomienkovať ich a zasadzovať sa o ich, pre nás prijateľné, schválenie

rozpracovať Mediálnu stratégiu komory do konkrétnych opatrení a tieto realizovať

vytvárať aj pre zahraničných investorov, ktorí prejavia záujem o geologický prieskum a prípadne ťažbu priaznivé podmienky, hlavne pre lepšie poznanie nášho nerastného bohatstva a z pohľadu vytvárania nových pracovných príležitostí  

spolupracovať s VÚC pri otváraní odborov baníctva, geológie a geotechniky na vybratých stredných školách, s cieľom zabezpečiť potrebných stredoškolsky vzdelaných odborníkov a tým aj predpokladu zvýšenia záujmu o štúdium na bakalárske a magisterské štúdium týchto odborov

podporovať projekt budovania Slovenskej banskej cesty

podporovať Združenie baníckych spolkov a cechov SR pri aktivitách smerujúcich k zachovávaniu baníckych tradícií a zviditeľňovania novej baníckej histórie.

 

Vážení delegáti,

Roky sme dobre spolupracovali s Ministerstvom hospodárstva, Ministerstvom Životného prostredia,  odvetvovým zväzom zamestnávateľov i odborárov, ďalšími ministerstvami, Hlavným banským úradom, BERG – fakultou v Košiciach, Slovenskou baníckou spoločnosťou, Združením baníckych spolkov a cechov, Spoločnosťou pre trhacie a vŕtacie práce, mnohými primátormi a starostami, s mnohými poslancami NR SR a inými organizáciám. Prajem  novému predstavenstvu, aby  nadviazalo na dobré kontakty a pokračovalo v spolupráci.

Dovoľte mi, aby som všetkým vymenovaným za doterajšie vzťahy i spoločne dosiahnuté výsledky úprimne poďakoval. Ďakujem aj ďalším nemenovaným, ktorých sme kontaktovali a veľakrát nám pomohli problémy vyriešiť. Vytvárali sme spolu s nimi predpoklady, aby banícky stav zotrval, prekonával prekážky a čelil tlaku rôznych environmentálnych organizácii a často aj médií proti nášmu pôsobeniu. Sme organizácia združujúca hlavne prvovýrobcov, zisťujeme zásoby našich nerastov, ťažíme a spracovávame naše spoločné bohatstvo.  Baníci tu boli tisíce rokov. Vynaložme spoločne úsilie, aby sme tu nielen boli, ale aby sme boli aj úspešní.

 

Prajem Vám veľa pohody, zdravia, úspechov a novým orgánom vytrvalosť a odhodlanie.

 

ZDAR BOH!

Zoznam pracovníkov vyznamenaných na celoslovenských oslavách
Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v roku 2009 v Banskej ŠtiavniciMinister hospodárstva SR - udelil vyznamenania

Za pracovnú vernosť

Ing. Ivan Sýkora
vedúci oddelenia ochrany, využívania nerastných surovín a výbušnín
Hlavný banský úrad Banská Štiavnica

Ing. Pavel Gašparik
vedúci oddelenia ochrany, využívania nerastných surovín a výbušnín
Hlavný banský úrad Banská Štiavnica (Obvodný banský úrad Bratislava)

František Pánis
predák na stavbe Důl Paskov
Skanska Banské stavby, a.s. Prievidza

Slavomír Žemla
majster úseku v podzemí – otvárka ložiska mastenca Gemerská Poloma
Skanska Banské stavby, a.s. Prievidza

Ján Kollár
predák elektroúdržby v podzemí
Baňa Čáry, a.s. Čáry

Ján Nagy
zmenový predák pre montáž a demontáž stenového porubu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Vladimír Švorc
mechanik banských strojov a zariadení
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Dušan Cicko
predák montážnej čaty
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Milan Minárik
strojník ťažných strojov
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Florián Píš
zmenový predák pre činnosť – mechanik GPK
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Anton Lekýr
banský záchranár – vedúci základne
Baňa Dolina, a.s. Veľký Krtíš

Miroslav Brhlík
pracovník podzemných opráv sond – senior
Nafta, a.s., Gbely

Ondrej Roško
lámač pri ťažbe nerudných surovín – strelmajster
Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava

Ing. Bohuslav Jelínek
manažér kameňolomov
Eurovia – kameňolomy, s.r.o. Košice

Ing. Eduard Duda
manažér kameňolomov
Eurovia – kameňolomy, s.r.o. Košice

Ľubomír Magerčák
hutník na obsluhe elektrických oblúkových pecí
Oravské ferozliatinové závody, a.s. Istebné

Miroslav Peško
1. tavič na vysokej peci č. 3
U.S. Steel Košice, s.r.o.


Ing. Štefan Novák
hlavný manažér na divíznom závode – teplá valcovňa
U.S. Steel Košice, s.r.o.

Peter Dutko
technik strojnej údržby na prevádzke – údržba obalovej vetvy
U.S. Steel Košice, s.r.o.

Vincent Horovský
majster deliacich zariadení vzduchu a kompresorov
U.S. Steel Košice, s.r.o.

Ing. Viliam Hamrák
vedúci prevádzky – troskové hospodárstvo U.S. Steel Košice, s.r.o.


Za pracovnú obetavosť

Ivan Mišák
prvý predák stenárskeho kolektívu na ťažobnom úseku v Novákoch
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

František Hradňanský
prvý predák razičského kolektívu na ťažobnom úseku v Handlovej
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Ing. Anton Čmiko
vedúci zváračskej školy
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Jaroslav Bodnár
banský údržbár – zvárač
Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšťa

Juraj Kurtulík
technik riadenia údržby – senior
Nafta a.s., Gbely

Ladislav Benko
majster šachtových pecí
Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava

Štefan Píš
operátor na prevádzke – odlievareň
Slovalco, a.s. Žiar nad Hronom

Jozef Palčík
baliaci technik v spoločnosti Obal – servis a.s.
U.S.Steel Košice s.r.o.


Vzorný záchranár

Jozef Krajňák
banský záchranár – baník lamač
Rudné bane, š.p. Banská Bystrica

Ing. Pavol Čavojský, in memoriam
vedúci pohotovostnej služby
Hlavnej banskej záchrannej stanice na ťažobnom úseku Cigeľ
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Ing. Michal Polaščin
inžinier technológ – senior na odbore údržby – banský záchranár
Nafta, a.s. Gbely


Za zachovanie tradícií

Dušan Vandrášik
člen baníckeho spolku
Gemerský banícky spolok „Bratstvo“ Rožňava

Ing. Richard Kaňa
predseda baníckeho spolku
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

RNDr. Ján Pástor
výkonný tajomník baníckej spoločnosti a člen výboru baníckeho cechu
Slovenská banícka spoločnosť – Banskobystrický banícky cech

Ing. Pavol Kňaze, CSc.
manažér kameniva
Slovenské združenie výrobcov kameniva, Košice

František Štefkovič
hospodár baníckeho cechu
Banícky cech Rudňany


Minister životného prostredia SR - udelil vyznamenania Cenu ministra životného prostredia SR

Ing. Eugen Kladivík, CSc. Slovenské banské múzeum


Čestné uznanie ministra za rozvoj slovenskej geológie

RNDr. Monika Lipovská, CSc.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Doc. RNDr. Peter Wágner, CSc.
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Ing. Vladimír Fabián
GEO Slovakia, s.r.o. Košice

Ing. Ján Jaško
Uranpres spol. s r.o., Spišská Nová Ves

RNDr. Miroslav Jezný
Progeo spol s r.o., ŽilinaĎakovný list ministra Životného prostredia SR


Peter Vešelíny Zamgeo, s.r.o. Rožňava
RNDr. Emília Žabková INGEO – ighp, s.r.o. Žilina

Ing. Ján Kovár Geocomplex, a.s. Bratislava
RNDr. Radovan Masiar Envigeo, a.s. Banská Bystrica

 Uznesenie z Valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory, konaného dňa 11.9.2009 v Banskej Štiavnici.

 

 

 

Správa o činnosti predstavenstva SBK na 12. valnom zhromaždení, konanom 11. 9. 2009 v Banskej Štiavnici

 

 

 

Milí hostia, vážení delegáti,

 

posledné týždne boli pre naše baníctvo veľmi smutné. Dôvodom bolo banské nešťastie v podzemí Bane Handlová. Pri výkone pracovných povinností, zahynulo jedenásť banských záchranárov a deväť baníkov. Smútok zasiahol pozostalé rodiny, banícke spoločenstvo a obyvateľov celého Slovenska.

 

Súcítime s pozostalými a chceme im vyjadriť úprimnú sústrasť a účasť na ich zármutku. S cieľom čiastočne zmierniť rodinám následky tragédie, sa predstavenstvo Slovenskej banskej komory rozhodlo pomôcť pozostalým finančnou čiastkou 6000 eur.

 

Stretávame sa už po dvanástykrát, ako najvyšší orgán Slovenskej banskej komory.  Hodnotíme prácu, činnosť orgánov a  schopnosť využívať všetky možnosti zákona Národnej rady SR číslo 59/1998 Zbierky zákonov o Slovenskej banskej komore pri dotváraní legislatívneho rámca pre naše podnikateľské zámery.

 

Činnosť za celé obdobie bola  cieľavedomá a úspešná. Významne sme prispeli k prijatiu národných strategických materiálov a viacerých zákonov. Aktivity nám vytvárajú lepšiu možnosť presadzovania sa v  náročnom podnikateľskom prostredí.

 

Dosiahli sme, že vláda Slovenskej republiky v súlade s legislatívou Európskej únie, formou štátnej pomoci podporuje niektoré ťažobné aktivity.

 

Pôsobenie  komory prerástlo rámec Slovenska. Sme členmi významných medzinárodných asociácií EUROMINES, EURACOAL a Asociácie európskych výrobcov kameniva.   

 

 Zo zákona nám vyplýva poslanie uplatňovať oprávnené  spoločné záujmy členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky v odvetví baníctva, geológie a v činnostiach vykonávaných banským spôsobom.     Vykonávame činnosť na podporu a ochranu podnikania našich členov doma i v zahraničí.

 

Ako sa Slovenskej banskej komore podarilo vysporiadať s týmito úlohami, aké výsledky sme dosiahli, je  predmetom hodnotenia.

 

Dovoľte mi, aby som v úvode privítal medzi nami čestných členov komory. Máme ich celkovo sedem: Ing. Ivetu Novákovú a Ing. Jána Slotu, ktorí svojou poslaneckou iniciatívou stáli pri zrode komory.

 

Ďalšími čestnými členmi sú : Ing. Anton Ondrejkovič, Ing. Dušan Oravec, PhD., Ing. Bohumil Kratochvíl, JUDr. Ing. Jozef Karabelly a Ing. Ivan Slezák.

 

 

 

Prácu komory riadilo deväťčlenné predstavenstvo.

 

Z dôvodu  ukončenia pracovného pomeru v Nafte, ukončil pôsobenie  v predstavenstve Ing. Slezák.  Na jeho miesto bol v zmysle volebného poriadku kooptovaný Ing. Jozef Levoča, rovnako zo spoločnosti Nafta. Dnes máme na programe potvrdenie jeho členstva.

 

Administratívne a technicko-organizačné úlohy medzi jednotlivými zasadnutiami v dvojmesačných intervaloch, zabezpečoval úrad komory so sídlom v Prievidzi.

 

Predstavenstvo od valného zhromaždenia v minulom roku rokovalo šesťkrát. Účasť jeho členov bola 77,8 percentná. Rokovania sa konali vždy v inom regióne: Veľká Tŕňa, Vyšná Boca, Bratislava, Banská Štiavnica, Betliar a Špania Dolina.

 

Predstavenstvo prijalo celkovo 36 schvaľujúcich a 35 ukladacích uznesení. Všetky boli splnené, alebo sú ešte v plnení.

 

  Na rokovania boli prizývaní zástupcovia ministerstva hospodárstva a ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,  predseda Hlavného banského úradu a prezident Slovenskej baníckej spoločnosti. Ich účasť bola veľmi prospešná. Prostredníctvom nich sa postoje predstavenstva dostávajú priamo na ministerstvá a banícku technickú verejnosť. Napomáha to  a hlavne urýchľuje riešenie problémov.

 

     Na rokovania sú prizývaní aj zástupcovia baníckych cechov a spolkov sídliaci v blízkosti miesta rokovania. Rokovali sme o práci a zámeroch Košického baníckeho cechu, cechu Herrengrund zo Španej Doliny, Spolku Permon – Mariánka, Baníckeho spolku Bratstvo v Rudňanoch a Banskobystrického baníckeho cechu. Rokovaní sa zúčastnili Ing. Čellár, MUDr. Sitár, Doc. PhDr. Sand, Ing. Štefanča a RNDr. Pástor. Na dvoch rokovaniach bol prítomný predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Ing. Malchárek. Na všetkých rokovaniach bol prítomný predseda dozornej rady Ing. Peter Čorej.

 

Prácu v predstavenstve a  v  komore kontrolovala päťčlenná dozorná rada. V priebehu roka zasadala dvakrát.

 

V hodnotenom období sme do komory prijali tri organizácie: VSk MINING, Sedlecký kaolín-Slovensko a (ELGEO-Trading. Celkovo  máme 51 členov.     

 

Práca predstavenstva bola organizovaná v zmysle schváleného plánu práce. Bol zostavený hlavne na plnenie uznesení prijatých na poslednom valnom zhromaždení v roku 2008.  Z nich rozhodujúce boli:

 

-         vytvárať podmienky na rozvoj, minimálne na udržanie ťažby surovín,

 

-         dosiahnuť vypracovanie surovinovej politiky v tých vyšších územných celkoch, ktoré ju do roku 2008 v zmysle odporúčania vlády SR spracovanú nemali,

 

-         spolupracovať s krajskými úradmi pri riešení zaraďovania študijných odborov baníckeho zamerania na stredné odborné školy,

 

-         zintenzívniť aktivity smerujúce na zvýšenie počtu záujemcov o štúdium na fakulte Baníctva, ekológie a riadenia geotechnológií Technickej univerzity Košice v študijných odboroch súvisiacich s baníctvom,

 

-         v spolupráci s ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky  dopracovať návrh novely zákona o vodách vyhovujúci našim požiadavkám,

 

-         spolupracovať pri príprave nového zákona o munícii a výbušninách,

 

-         spolupracovať pri príprave nového zákona o konverzii ložísk ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného zemného plynu alebo kvapalín,

 

-         zasadiť sa o spracovanie novely zákona o vplyvoch na životné prostredie,

 

-         dôsledne sledovať všetky návrhy právnych predpisov, ktoré majú dopad na ťažobnú činnosť,

 

-         vytvárať dobré podmienky pre investorov, ktorí majú záujem naše územie preskúmať a následne na ňom ťažiť.

 

Keď sme pred rokom na valnom zhromaždení hovorili o prijatí zámeru rozvíjať a  neznižovať ťažbu surovín v republike, bolo to reálne. Finančná a následne hospodárska kríza zámer skomplikovali. Okrem ťažby uhlia, takmer vo všetkých ťažobných aktivitách – magnezit, kameň, štrky, piesky, plyn, ropa došlo k zníženiu objemov ťažby. Malo to za následok aj zníženie počtu zamestnancov.

 

V predstavenstve sme zaradili do rokovania pravidelný bod o dopadoch krízy na našich členov. Hľadali sme východiská a odporúčania. Niektoré sme zaslali zamestnávateľskému zväzu, aby ich v  Rade pre hospodársku krízu prostredníctvom svojich zástupcov prerokoval. Napriek mnohým opatreniam na najvyššej úrovni,  kríza postihla väčšinu našich členov.    

 

 Pod surovinovou politikou sa chápu všetky aktivity, ktorými štát ovplyvňuje vyhľadávanie a využívanie domácich zdrojov surovín. Na  zreteli musí mať verejné záujmy, ochranu prírodných, kultúrnych a krajinných hodnôt.

 

Rovnako aj  získavanie surovín v zahraničí, s cieľom zabezpečiť nimi hospodárstvo. Surovinová politika sa zaoberá aj druhotnými surovinami.

 

Vláda Slovenskej republiky odporučila v roku 2004 svojim uznesením číslo 722 vyšším územným celkom v spolupráci s ministerstvami hospodárstva a životného prostredia rozpracovať Surovinovú politiku štátu do regionálnych politík. Tie by mali byť podkladom pri spracúvaní záväznej časti územných plánov regiónov. Trenčiansky, Banskobystrický, Prešovský a Nitriansky samosprávny kraj už majú surovinovú politiku spracovanú. Trnavský kraj jej rozpracovanie realizuje. Zostávajú ešte Košice, Bratislava a Žilina s prísľubom, že aj u nich sa strategické dokumenty pripravia.

 

Aktívnym prístupom, v spolupráci s krajskými úradmi,  sa nám podarilo do zákona o odbornom školstve dostať požadované študijné odbory.

 

Naša komora bude garantom baníckych odborov. Zákon je v platnosti od tohto roka. V súčasnej dobe sa dopracúva vykonávacia vyhláška. V pracovnej skupine, ktorá ju pripravovala,  sme mali dvoch zástupcov.

 

Spoluprácou s  fakultou BERG Technickej univerzity Košice sa nám podarilo oživiť záujem o banícke odbory. Do prvého ročníka v minulom školskom roku 2008/2009 nastúpilo 32 študentov na bakalárske,   9 na externé a 11 na  inžinierske štádium.  V tomto školskom roku sa zapísalo 28 študentov na denné, 33 na externé bakalárske a 25 na inžinierske štúdium. 

 

Intenzívne sme sa zapojili do ministerstvom životného prostredia pripravovaného zákona o vodách. Mali sme zastúpenie v  pracovnej skupine k zákonu. Dosiahli sme také znenie, ktoré nie je v rozpore s našimi záujmami.

 

Významne sme sa podieľali na príprave nového zákona o výbušninách, pyrotechnických výrobkoch a munícii. Svojou odbornosťou a angažovanosťou výrazne prispeli odborníci z našej  členskej organizácie – Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce. Zákon je v legislatívnom procese. Jeho účinnosť  predpokladáme od 1. januára 2010.

 

 S ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky sme spolupracovali pri príprave nariadenia vlády o konverzii ložísk ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného zemného plynu alebo kvapalín. Na znení nariadenia pracovali odborníci z Nafty.

 

Pre zlepšenie koordinácie našich aktivít sme uzatvorili zmluvu o spolupráci so  Slovenským  zväzom výrobcov kameniva. 

 

Pre vytváranie priaznivých podmienok prieskumu nášho územia  komora spolupracuje s organizáciami vykonávajúcimi takúto činnosť. Prieskumných území máme v republike 164. Správne zvládnutie sociálneho manažmentu pripravuje ľudí v prieskumnom regióne na možnosť budúcej ťažby.  Zároveň oslabuje hlasy   organizácií bojujúcich proti prieskumným a ťažobným aktivitám. 

 

Samostatnou, mimoriadne dôležitou oblasťou, bola spolupráca pri tvorbe a dotváraní legislatívy súvisiacej s banskou a prieskumnou činnosťou. Zaužívaný máme efektívny spôsob postoja k všetkým pripravovaným legislatívnym normám a strategickým materiálom súvisiacim s našou činnosťou. Úrad komory pravidelne sleduje legislatívnu prípravu i tvorbu strategických dokumentov. Na každom predstavenstve sa venujeme pripravovanej legislatíve. Informujeme o nej všetkých členov s požiadaním o pripomienky. Tie sumárne spracúvame za komoru a predkladáme spracovateľom. Je potešiteľné, že ministerstvá naše pripomienky v prevažnej miere akceptujú. V rámci medzirezortného pripomienkového konania nás prizývajú na rokovanie. 

 

V uplynulom roku sme spolupracovali na nasledovných legislatívnych normách alebo koncepčných materiáloch:

 

-         národná správa o stratégii sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie do roku 2011,

 

-         stanovenie limitných hodnôt vypúšťaných banských vôd pri príprave zákona o vodách, ktorý bol následne schválený,

 

-         zákon o odpadoch z ťažobného priemyslu,

 

-         zákon o odbornom vzdelávaní,

 

-         zákon o výbušninách,

 

-         novela stavebného zákona,

 

-         novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,

 

-         vyhláška o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách na prevádzkovanie, zozname znečisťujúcich látok, kategorizácii zdrojov znečisťovania a o rozptyle emisií,

 

-         novely zákonov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o bezpečnosti pri práci,

 

-         zákon o podpore výroby elektrickej energie a tepla z obnoviteľných zdrojov,

 

-         novela zákona o energetike a v nej novela banského zákona o využívaní horninových štruktúr,

 

-         návrh usmernenia európskej rady k problematike neenergetických ťažobných činností verzus NATURA 2000,

 

-         novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami,

 

-         vyhláška o baníckych uniformách,

 

-         vyhláška, ktorou sú vykonávané niektoré ustanovenia zákona o ovzduší,

 

-         správa ministerstva životného prostredia o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti ich predchádzania,

 

-         výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsob jej vykonania,

 

-         zákon o osobitnom príspevku baníkom a k nemu vyhláška o určení subjektu, u ktorého sa nárok uplatňuje,

 

-         návrh na zmenu doťaženia zvyškových otvorených zásob hnedého uhlia a ukončenia likvidačných prác v Bani Dolina, Veľký Krtíš,

 

-         novela zákona o kolektívnom vyjednávaní,

 

-         novela Výnosu ministerstva hospodárstva o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva.

 

Pokúsili sme sa dosiahnuť novelizáciu zákona o službách verejnosti takzvaného „ zástrčkového zákona“.  Úspešne začaté aktivity boli zastavené na ministerstve financií SR v súvislosti s krízou.

 

Už dva roky usilujeme o  zmenu v užití odvodov za vydobytý nerast. Chceme, aby prostriedky odvádzané do environmentálneho fondu, predstavujú približne 7 miliónov eur, boli vo výške 50 percent presmerované obciam, kde sa ťažobná činnosť vykonáva. Zatiaľ nie sme úspešní. V aktivite budeme  pokračovať.    

 

Pri práci s legislatívnymi normami je nevyhnutné byť pri ich príprave. Rozhodujúce je mať dosah pri ich schvaľovaní. Nevyhnutná je spolupráca s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, ich asistentmi, s členmi legislatívnej rady vlády.    

 

Rovnako dôležitá je aj spolupráca s poslancami v európskom parlamente. Dosiahli sme stav, že sa v odborných otázkach poslanci viackrát obrátili priamo na komoru. Očakávame podobný prístup aj u nových poslancov, ktorým sme už ponúkli spoluprácu.

 

Požiadavky,  pripomienky alebo odporúčania, ktoré im v prípravnej legislatívnej etape zasielame, sú vždy koordinované s medzinárodnými organizáciami, ktorých sme členmi.

 

Poslanci na požiadavky reagujú s prísľubom na ich prednesenie v diskusiách frakcií, či priamo pri hlasovaní.

 

V pláne činnosti bolo pravidelne prizývať predstaviteľov rozhodujúcich subjektov z  členskej základne. Celkom sme sa na rokovaniach postupne informovali o výsledkoch a problémoch deviatich členov.            

 

Výsledkom takejto práce boli viaceré požiadavky na ministrov. Spomeniem niektoré:

 

-         menovanie zástupcov do pracovných skupín pripravujúcich legislatívu,

 

-         žiadosť o zaradenie nášho zástupcu do Slovenskej geologickej rady,

 

-         požiadavka na ministerstvo hospodárstva po niekoľkých prievaloch vôd v Novej  Štôlni pri Spišskej Novej Vsi na riešenie problematiky potenciálneho zabezpečenia zo starých banských diel. Uskutočnilo sa rokovanie na ministerstve hospodárstva za prítomnosti zástupcov ministerstva životného prostredia.

 

-         Požiadali sme ministerstvo hospodárstva o nové posúdenie stavu v Nižnej Slanej, ktorá je od novembra minulého roku v konkurze. Rokovanie sa konalo minulý mesiac s konkrétnymi závermi.

 

Na minulom valnom zhromaždení sme prijali úlohu zintenzívniť pôsobenie smerom k samosprávam miest a obcí, ale aj k  občanom.

 

Dôvodom je, že rôzne ekologické zoskupenia cez médiá veľmi intenzívne a hlavne nepravdivo predkladajú správy a argumenty proti prieskumu a  akejkoľvek ťažbe surovín. Ochranári prírody a životného prostredia využívajú všetky možnosti propagovania absolútneho nezasahovania do prírody. Nadhodnocujú možnosti výroby čistej ekologickej energie z obnoviteľných zdrojov. Nabádajú k riešeniu surovinových potrieb štátu dovozom aj tých surovín, ktoré  štát má. Neuvedomujú si globálne aspekty ťažby.

 

Pre svet je rozhodne výhodnejšie vyťažiť nevyhnutné suroviny najmodernejšími technológiami vľúdnymi k životnému prostrediu. Tie vlastnia rozvinuté štáty v Európe,  Amerike, Austrálii, Kanade a pod. Pre Zem je preto najvýhodnejšie získavať suroviny práve v takýchto podmienkach.

 

Pohľad na domáce suroviny dostáva novú dimenziu. Svet pre dynamiku rozvoja, ktorú kríza len pribrzdila, hlavne v štátoch– Brazília, Rusko, India a Čína, začína pociťovať nedostatok surovín. Platí to obecne pre všetky suroviny.

 

Európa si to začala intenzívne uvedomovať. Na medzinárodnej konferencii v Prahe, za účasti popredných predstaviteľov E 27, prvýkrát zazneli pojmy „surovinová bezpečnosť Európy“ a „rizikové suroviny pre Európu“.

 

Zároveň tu rezonoval apel na zvýšenie záujmu vlád o prieskum nových ťažobných možností. Vlády boli vyzvané na prehodnotenie podnikateľského prostredia v oblasti geologického prieskumu a ťažby surovín,  s cieľom prostredie vylepšiť.

 

Na konferencii sme mali svojich zástupcov. Aj pre spomenutý aspekt sme zintenzívnili prácu v oblasti komunikácie s verejnosťou.

 

         Zostavili sme pracovnú skupinu, ktorá pripravila Komunikačný plán Slovenskej banskej komory, ktorý predstavenstvo schválilo. Obsahuje spôsoby a metódy pôsobenia komory na zlepšovaní imidžu ťažobných aktivít.

 

Je v ňom zahrnutá potreba práce s médiami, novinármi, pôsobenie na poslancov, od zastupiteľstiev po Národnú radu Slovenskej republiky, organizovanie seminárov a konferencií s aktuálnou tematikou.

 

        V rámci plnenia Komunikačného plánu sme absolvovali televíznu besedu v Banskej Bystrici o prieskume a ťažbe surovín a ich vzťahu k životnému prostrediu a  besedu v rozhlase.

 

Pripravili sme prezentačný videofilm o práci Slovenskej banskej komory. Ešte v tomto roku pripravujeme stretnutie vo výbore pre hospodársku politiku Národnej rady Slovenskej republiky. Pripravujeme zmluvu o spolupráci so syndikátom novinárov.  Začal vychádzať nový časopis Montanrevue,  ktorý expedujeme všetkým členom.

 

Vo vyššej miere podporujeme vydávanie historických odborných publikácií. Na konferencie  poriadané našimi členmi prizývame zástupcov štátnej správy a poslancov.

 

To je len  začiatok iniciatívy. Naši neprajníci nezaháľajú. V  poslednom období, neznámi, ale erudovaní autori,  spracovali viac ako  40-stranové odporúčanie. Obsahuje, čo všetko treba  zo strany miestnych a mestských zastupiteľstiev robiť, aby sa dosiahlo zamedzenie vydať povolenie a územie geologicky skúmať, následne pripravovať ťažbu a ťažiť. 

 

Nebezpečná iniciatíva je namierená proti štátu, ktorému znemožňuje využívať svoj majetok. V zmysle ústavy je štát vlastníkom všetkých vyhradených nerastov. Informovali sme o  nekalej aktivite Ministerstvo hospodárstva SR.  Budeme informovať aj poslancov parlamentu.

 

 Už pri vzniku komory pred 12-timi rokmi sme si predsavzali, že budeme podporovať aktivity zamerané na propagáciu baníckych tradícií. Podporíme vznik baníckych spolkov. Pozitívne výsledky sme dosiahli spoločným pričinením komory a Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska. Za úspešnú prácu chcem združeniu poďakovať.

 

O našich baníckych spolkoch, ktorých počet sa rozrástol na 17 sa postupne dozvedajú aj občania. Zástupcovia spolkov organizujú semináre. Uskutočnili sa v Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Marianke a  v Handlovej. Zúčastňujú sa akcií v zahraničí.

 

Koncom minulého roku sa v Pezinku konalo prvé stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska.  Pred týždňom bola rovnaká akcia v Handlovej pri príležitosti pripomenutia si    storočnice priemyselnej ťažby uhlia.

 

V roku 2007 bolo Združenie prijaté za člena Združenia európskych baníckych a hutníckych spolkov.  Sú v ňom  zástupcovia Rakúska, Nemecka, Česka, Maďarska, Poľska a Francúzska. 

 

Je organizátorom európskych baníckych a hutníckych dní konajúcich sa  každé 3 roky. V roku 2007 boli v Nemecku.  Budúci rok sa budú konať v Maďarskom  meste Péč. Je predbežný prísľub, že v roku 2013  by sa mohli konať v Košiciach, ktoré budú hlavným mestom kultúry.

 

 Banícke tradície podporujeme aj tým, že spolupracujeme pri vydávaní historických, odborných a iných publikácii s baníckou tematikou.

 

Podieľali sme sa na vydaní dvoch kníh – Banské mesto Dobšiná a 100 rokov priemyselnej ťažby uhlia v Bani Handlová. 

 

Všetkým členom komory sme doručili publikáciu Náckove Šibalstvá.  Zakúpili sme aj 20 kníh Banícka a lesnícka akadémia slovom a písmom. 

 

Prispeli sme baníckemu cechu v Rudňanoch na vydanie pamätnej publikácie k 10. výročiu založenia cechu.

 

Podporili sme vybudovanie náučného chodníka s baníckou históriou v Handlovej. 

 

Podľa Banského zákona Slovenská banská komora musí byť zastúpená v každom výberovom konaní na pridelenie dobývacieho priestoru. A to  nového, ale aj novoprideľovaného,  po odňatí pre trojročné neťaženie.

 

Od posledného valného zhromaždenia sa naši zástupcovia zúčastnili ôsmich výberových konaní. Všetky prebehli v zmysle zákona. Neúspešní záujemcovia využili v niektorých prípadoch možnosť podať sťažnosť. Hlavný banský úrad však nezistil závažné nedostatky.

 

 

 

Vážení delegáti, 

 

dovoľte, aby som uviedol aj konkrétne výsledky rozhodujúcich členských organizácií. Úvodom niekoľko všeobecných informácií. 

 

Začiatkom roka medzinárodný menový fond varoval štáty pred ekonomickým poklesom, ak nezačnú naprávať finančný systém tým, že odstránia zlé aktíva z účtovných kníh bánk.  Upozornil, že úverové podmienky sú vážne narušené a hromadia sa finančné straty. Napriek tomu  OECD predpokladala Slovensku v tomto roku hospodársky rast na úrovni štyroch percent. V roku 2010 5,6 percent. Nezamestnanosť nemala v tomto roku vzrásť nad 10 percent. Schodok verejných financií nemal presiahnuť v roku 2009 2 percentá a v roku 2010 1,5 percent hrubého domáceho produktu. Popritom sa mal znižovať aj deficit bežného účtu platobnej bilancie na  4,1 percenta v tomto a na 2,2 percentá v budúcom roku.

 

Sme svedkami, že skutočnosť je podstatne horšia. A to aj napriek tomu, že vláda schválila balík opatrení na povzbudenie výkonu ekonomiky. Je samozrejmé, že sa to negatívne prejavilo vo väčšine našich členských organizácií. Hlavne tých, ktoré sú proexportne zamerané.

 

Znížila sa zamestnanosť a v dvoch prípadoch našich členov Sideritu Nižná Slaná a Solivarov Prešov došlo k vyhláseniu konkurzu.

 

Ťažba uhlia. V roku 2008 bolo na Slovensku vyťažených 2, 4 miliónov ton uhlia. Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza z toho zabezpečila 90,13 %-ný podiel. V roku 2008 vyexpedovala viac ako 2, 2 milióny ton uhlia. Z tohto objemu smerovali 2 milióny ton k najväčšiemu odberateľovi spoločnosti Slovenské elektrárne, závod Elektráreň Nováky v Zemianskych Kostoľanoch.

 

Pre maloodberateľov bolo v roku 2008 vyrobených a dodaných celkom 73 200 ton triedených druhov uhlia.

 

Ostatná časť produkcie smerovala do spoločnosti Bukocel Hencovce.

 

V roku 2008 spoločnosť zamestnávala priemerne 4034 pracovníkov s priemerným zárobkom 770 Eur.

 

V tomto roku spoločnosť zvažuje vyťažiť celkom 2 milióny  231 tisíc ton uhlia. Za prvý polrok bolo celkovo vyťažených 1,1 milióna ton. Je predpoklad, že programovaný ročný objem bude zabezpečený.

 

Elektráreň Nováky v Zemianskych Kostoľanoch je v SR jediná, ktorá vyrába elektrinu z domáceho hnedého uhlia.

 

Elektrina sa tu vyrába vo všeobecnom hospodárskom záujme schválenom uznesením vlády SR číslo 356/2005. Uznesenie zabezpečuje výrobu elektriny z domáceho uhlia a tým aj jeho odbyt do konca roku 2010.     V súčasnosti sú podnikané konkrétne kroky na posunutie termínu minimálne do roku 2020.

 

Za rok 2008 vyrobila Elektráreň Nováky celkom 1 984 GWh elektriny, čím sa podieľala  na celkovej výrobe elektriny v SR 6,77 %-ami. Predpokladá sa, že podobný podiel na výrobe celej SR bude elektráreň zabezpečovať aj v budúcnosti. Do roku 2010 je uznesením vlády stanovená výška výroby elektriny z domáceho uhlia na úrovni cca 1 900 GWh.

 

Ťažba uhlia má aj do budúcnosti dobrú perspektívu. Na budúci mesiac budú dokončené otvárkové práce na novom 11. ťažobnom poli v dobývacom priestore Baňa Nováky. Otvárka si vyžiadala realizáciu náročných povrchových projektov – prekládku časti železnice medzi obcami Koš a Nováky, vrátane prekládky riek Nitra a Handlovka, ako aj ostatnej infraštruktúry. Investíciou sa sprístupní celkom 7,2 milióny ton vyťažiteľných zásob kvalitného hnedého uhlia. Celkové náklady na otvárku sú vo výške 36,5 mil. eur.

 

Spoločnosť predpokladá vydobytie uhoľných zásob do konca roku 2035. V najbližších rokoch sa ťažba uhlia bude pohybovať na úrovni 2,2 milióny ton, s predpokladaným poklesom po roku 2015 na cca 1,8 miliónov ton. Produkcia je pokrytá záujmom o jej využitie vo všeobecnom hospodárskom záujme. Zabezpečenie uvedeného objemu je podmienené otvárkou nových polí v dobývacích priestoroch Handlová a Nováky.

 

Pri príležitosti významného jubilea „100 rokov priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku“ spoločnosť zorganizovala medzinárodnú odbornú konferenciu. Záštitu nad jej konaním prevzal minister hospodárstva  Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek. 

 

NAFTA akciová spoločnosť. Prieskum a ťažba uhľovodíkov vo Viedenskej panve a Východoslovenskej nížine bola v roku 2008 jednou z kľúčových činností spoločnosti NAFTA.

 

V rámci prieskumných aktivít  sa spoločnosť sústredila na prípravu a realizáciu vrtných kampaní  vo Viedenskej panve.  V úzkej spolupráci so spoločnosťou OMV Slovakia  pokračovala v prieskume predneogénneho podložia. Činnosti boli zamerané na prípravu hlbokej vrtnej kampane pre rok 2010. Vo Východoslovenskej nížine NAFTA pripravovala vrtnú kampaň na rok 2009. Tá zahŕňa realizáciu štyroch prieskumných vrtov a 3D seizmických meraní vo vybranej oblasti Východného Slovenska. V oblasti ťažby boli vykonané ďalšie opatrenia smerujúce k zvýšeniu efektívnosti a optimálnemu využitiu potenciálu ťažobných oblastí.

 

GasOil Engineering, akciová spoločnosť, Poprad. Vývoj spoločnosti prebiehal rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach intenzívnym aj extenzívnym spôsobom vo všetkých rozhodujúcich výrobných, ekonomických a personálnych ukazovateľoch. Stav pracovníkov sa oproti minulému roku zvýšil, ekonomické  ukazovatele zaznamenali nárast. Profesionálna spôsobilosť  bola ďalej budovaná získaním certifikátov odbornej spôsobilosti tých pracovníkov, ktorí dosiahli potrebnú  dĺžku praxe, ako aj nákupom najnovších technológií.  Spoločnosť  expandovala na nové trhy, kde dodáva práce pre významných klientov, ako Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo a GAZ System.  Snahy smerujú  na udržania si pozície na domácom trhu, na zvýšenie podielu na poľskom trhu v sektore plynárskeho, naftového priemyslu, vstupu do odvetvia poľskej energetiky a celkovo do nárastu objemu dodávaných služieb a prác.

 

Výsledky Slovenských magnezitových závodov, akciová spoločnosť Jelšava v roku 2008 výrazne negatívne ovplyvnili posledné tri mesiace roka. Vplyvom svetovej finančnej a hospodárskej krízy došlo k výraznému zníženiu predaja výrobkov. Pokles predaja zasiahol všetkých svetových výrobcov magnezitových žiaruvzdorných produktov, keďže došlo k  poklesu výroby ocele vo všetkých krajinách sveta,  s výnimkou Číny a Indie. Mnohí výrobcovia ocele a magnezitových stavív výrazne znížili výrobu, resp. ju úplne zastavili.  V odbyte bolo vyexpedovaných 323 820 ton sypkých hmôt, čo predstavuje oproti roku 2007 pokles o 8 percent. Celkový export v tonách predstavoval 92 percent z odbytu. Vyťažených bolo viac ako 1 milión ton úžitkovej rúbaniny.    Podnikateľskú  činnosť  v roku 2008 pozitívne ovplyvnili hlavne tieto skutočnosti:

 

-         rast odbytu zásaditých monolitických žiaruvzdorných hmôt, ktoré predstavujú výrobky s najvyššou pridanou hodnotou, 

 

-         rast odbytu troskotvorných prísad, agromagov, štrkov a pieskov,

 

-         istenie kurzu Sk voči EUR derivátovými operáciami.

 

Negatívne na podnikateľskú činnosť vplývali najmä:

 

-         rast cien zemného plynu o viac ako 30 percent,

 

-          rast cien ťažkého vykurovacieho oleja o 33 percent,

 

-         rast cien nafty o 13  percent,

 

-         rast cien elektrickej energie o takmer 4 percentá,

 

-         posilňovanie kurzu slovenskej koruny voči euru a doláru v oblasti tržieb.  

 

Došlo k zhoršeniu ukazovateľov rentability, k zvýšeniu zadĺženosti a k zníženiu vlastného imania firmy. 

 

Na elimináciu dopadov výrazného zníženia odbytu v posledných troch mesiacoch roka, ktorý pokračoval aj v prvom polroku 2009, bola firma nútená pristúpiť k výraznému zníženiu počtu zamestnancov.     

 

V investíciách pokračovala hlavne otvárka nového ťažobného obzoru a procesy optimalizácie chodu rotačných pecí.     

 

Rok 2009 sa nesie v znamení celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy. Pokles produkcie oproti roku 2008 predstavuje viac ako 45 %.  Opatrenia, ktoré boli prijaté v posledných mesiacoch roku 2008 na elimináciu a zmiernenie dopadov uvedenej krízy na spoločnosť sa prejavili v prvých mesiacoch roku 2009 pozitívne.   Poklesom spotreby magnezitových žiaruvzdorných výrobkov sa konkurenčný  boj na svetových trhoch zintenzívnil. SMZ, a.s. Jelšava však chce v tejto konkurencii obhájiť svoje významné postavenie na svetovom trhu a byť pripravená na postupný rast produkcie v podmienkach, keď svetové hospodárstvo začne opäť ožívať. 

 

Slovenský zväz výrobcov kameniva.  Zväz má 56 riadnych členov a 5 pridružených členov. Z toho je 34 ťažobných organizácií a 22 dodávateľov strojov a technologických zariadení. V roku 2008 bola na Slovensku dosiahnutá ťažba stavebného kameňa v množstve 20,3  miliónov ton,   z toho 16,3 miliónov ton členmi Slovenského zväzu, čo je 80,3 percenta.

 

V roku 2008 sa na  Slovensku vyťažilo  štrkopieskov a pieskov v množstve 11,7 miliónov ton, z toho 6,5 miliónov  ton členmi Slovenského zväzu výrobcov kameniva, čo predstavuje 55,5 percent.  Medzi najväčších ťažiarov z radov členov Zväzu  patria Alas Slovakia Bratislava, Carmeuse Slovakia Slavec, EUROVIA-Kameňolomy Žilina,  VSK MINERAL Košice, PK Doprastav Žilina a KSR –Kameňolomy Slovenskej republiky Zvolen. 

 

Činnosť Slovenského združenia výrobcov kameniva sa riadila  plánom práce. Najväčším prínosom boli nasledovné akcie:  V dňoch 16. – 17. októbra 2008 sa konal jubilejný X. odborný seminár v Novom Smokovci. Záštitu nad ním prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR. Obsahovo bol zameraný na aktuálnu problematiku dotýkajúcu sa ťažobných organizácií, ako napr. aplikácie surovinovej politiky v oblasti nerastných surovín v praxi, poznatkov z procesu posudzovania vplyvov ťažby nerastných surovín na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z., aktuálny stav v prehodnotení sústavy NATURA 2000 vo vzťahu k dobývacím priestorom.   

 

Ku kvalite vyrábaného kameniva pre našich odberateľov sa konal v júni vo Vyhniach v poradí už VII. odborný pracovný seminár.   V júli zorganizovali pracovné stretnutie zástupcov Slovenského zväzu výrobcov kameniva s vedením Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici. Predmetom stretnutia bolo prerokovanie požiadaviek členov Slovenského zväzu výrobcov kameniva – ťažobných organizácií, týkajúcich sa riešenia stretov záujmov pri povoľovaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom (lomy, štrkovne, pieskovne).

 

Aktívnu snahu o  zlepšovanie životného prostredia, ochranu  prírody a krajiny, ale aj zlepšenia názoru verejnosti na výrobu kameniva vyvíja Slovenský zväz výrobcov kameniva v tomto roku formou organizovania  Prvého ročníka národnej súťaže o trvalo udržateľný rozvoj . Do súťaže je prihlásených 9 projektov od  členov: EUROVIA-Kameňolomy Žilina, ALAS SLOVAKIA Bratislava, VSK MINERAL Košice a IS LOM Maglovec Vyšná Šebastová. Cieľom súťaže je  predstaviť moderné pracovné postupy pri ochrane životného prostredia, najlepšie pracovné postupy vo výrobe kameniva a pri ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov. Ďalej rekultivácie pozemkov po ukončení dobývania ložiska, ktoré sú dôkazom, že sa bývalé lomy, štrkovne a pieskovne môžu stať vysoko esteticky hodnotnými súčasťami krajiny a miestom s cennou populáciou živočíchov a rastlín. Vyhodnotenie súťaže a ocenenie najlepších projektov sa uskutoční v rámci odborného seminára v Novom Smokovci.

 

Spoločnosť Alas Slovakia je vedúcou spoločnosťou vo výrobe a predaji stavebného kameňa.  Z hľadiska alokácie  sú jednotlivé výrobne umiestnené na západnom a strednom Slovensku. V roku 2008   sa  ťažilo a spracúvalo ťažené a drvené kamenivo v  10 prevádzkach. V snahe komplexne uspokojiť požiadavky zákazníkov spoločnosť Alas Slovakia ponúka aj dopravu materiálov na požadované miesto určenia. Významnou časťou výrobného programu spoločnosti je produkcia transportbetónu. Betónové  zmesi sú vyrábané v bratislavských betonárňach na Mlynských nivách a Poliankach. Ďalej Alas Slovakia prevádzkuje betonárne v Senci, Trnave a Nitre. Sústredené dodávky čerstvých betónových zmesí sa zabezpečujú v prípade potreby  mobilnou betonárňou. Na základe dlhodobých skúseností s kontrolou a riadením kvality výrobkov spoločnosť pristúpila  v roku 2007 k začatiu certifikácie systému kvality podľa  normy ISO 9001:2000, ktorá bola úspešne zavŕšená v roku 2008.

 

V roku 2008 spoločnosť Alas Slovakia vykonala viacero investičných akcií, v celkovej hodnote cca 7,1 mil. Eur. Najvýznamnejšou investíciou bola komplexná rekonštrukcia terciárnej časti spracovateľskej linky v kameňolome  v Kamenci pod Vtáčnikom a rekonštrukcia nakládky v obci Bystričany.

 

Vo výrobniach spoločnosti sa vyťažilo, spracovalo a predalo celkom  1,82 mil. ton štrkopieskov a 2,16 mil. ton stavebného kameňa. Betonárne spoločnosti vyprodukovali 225 tis metrov kubických betónu.  Okrem kvality výrobkov má na pamäti aj ekologické aspekty pri ťažbe nerastného bohatstva a výrobe transportbetónu. Vo všetkých prevádzkach dbá o šetrný prístup k prírode a okoliu, čo dokazuje aj inštalácia zariadení na znižovanie prašnosti na prevádzkach a realizácia opatrení na elimináciu vplyvu výrobnej činnosti na životné prostredie.

 

Celkové investície do ochrany životného prostredia predstavovali iba v minulom roku cca 600 tisíc Eur.

 

V roku 2009 sa aj v odvetví ťažby a spracovania nerastných surovín prejavila celosvetová hospodárska  kríza. V spoločnosti Alas Slovakia sa prejavila najmä zníženým predajom stavebného kameňa a  transportbetónu. Taktiež klesli priemerné predajné ceny výrobkov, čo má za následok zníženie predpokladaného hospodárskeho výsledku spoločnosti.

 

EUROVIA – Kameňolomy, spoločnosť s ručením obmedzeným sa zaoberá ťažbou, úpravou a dodávaním drveného kameniva vysokej kvality, ktoré sa používa do betónov, živičných zmesí a ako stavebný materiál. Vďaka 11 kameňolomom, pokrýva dodávkami kameniva potrebu väčšiny územia SR. 

 

V roku 2008 spoločnosť EUROVIA – Kameňolomy vyťažila 1,8 miliónov ton kameniva. Stúpajúcu tendenciu zaznamenal najmä predaj výrobkov do zahraničia. Za hranice expedovala viac ako 320 000 ton kameniva.

 

Dôraz kladie aj na spoločenské hodnoty. Zamestnanci vyhrali súťaž bezpečnosti  „Zlatá minca“, ktorej cieľom je dosiahnuť nulovú úrazovosť na pracoviskách. Pracovali 309 dní bez pracovného úrazu.

 

V oblasti životného prostredia zaviedla spoločnosť internú súťaž ENVIRO 2008.  Jej zámerom je zlepšiť stav životného prostredia vo výrobných strediskách spoločnosti.

 

VSH, akciová spoločnosť,  Turňa nad Bodvou.   Aj napriek zníženiu predaja cementu, kameniva a transportbetónu o 15 až 20 percent oproti plánu, sa za 1. polrok 2009 z dôvodu prijatia racionalizačných opatrení podarilo splniť plánovaný hospodársky výsledok. Vývoj v predaji má naďalej klesajúci trend, čo bude mať vplyv aj na objem výroby v spoločnosti. Z uvedeného dôvodu  sa predpokladá nesplnenie plánu:

 

-         v dobývaní štrkopieskov o cca 130 000 t, čo predstavuje zníženie oproti minulému roku o 80 000 t na 550 000 t, 

 

-         v dobývaní vápenca o 100 000 t, čo predstavuje zníženie oproti minulému roku o 120 000 t  na 210 000 t.

 

-         v dobývaní korekčných sialitických ílov o 30 000 t, čo predstavuje zníženie oproti minulému roku  o 45 000 t,

 

-         v dobývaní sádrovca a anhydritu o 12 000 t, čo predstavuje zníženie oproti minulému roku o 2 000 t.

 

Z dôvodu eliminácie výpadov v predaji sa v  spoločnosti museli prijať racionalizačné opatrenia v oblasti:

 

a)       výroby - zníženie počtu zamestnancov,  uplatňovanie prekážok v práci (60 %),

 

b)      v oblasti nákladov - nezvyšovanie osobných nákladov zamestnancov, zníženia plánu investičnej výstavby, zníženie využívania externých služieb.     

 

Na základe vykonaného prieskumu trhu v predaji cementu, kameniva a transportbetónu sa očakáva v horizonte jedného  až dvoch rokov zníženie dobývania pod 1 milión ton, na cca 800 000 t s dobývaním v objeme: štrkopieskov   530 000 t, vápenca  200 000 t, korekčných sialitických  ílov   45 000 t, sadrovca a anhydritu    25 000 t.

 

Východoslovenské kameňolomy, akciová spoločnosť mala v roku 2008 za cieľ zabezpečovať ťažbu a  úpravu sadrovca, jeho expedíciu a predaj pre potreby slovenských a maďarských cementární. Vyrobila a predala približne 132 tisíc ton. Zamestnávala 101 zamestnancov. V tomto roku výroba aj predaj klesnú, predpokladá sa zníženie výroby o 20 percent.           

 

PREFA akciová spoločnosť Sučany. Organizácia zamestnáva pri ťažbe a úprave štrkopieskov 24 osôb.

 

V roku 2008 vyťažila 154 500 metrov kubických štrkopieskov. Počíta so zvýšeným odbytom po začatí výstavby diaľnice Žilina – Ivachnová. Problémy s odbytom produkcie nezaznamenala.

 

Ložisko mastenca v Gemerskej  Polome  patrí k najväčším objavom slovenskej geológie v posledných desaťročiach. Ložisko sa nachádza približne 200 m pod povrchom. Prepočtami bola zistená mineralizácia o množstve 146,6 miliónov ton zásob. Zásoby tvorí magnezit a mastenec s priemerným obsahom mastenca 20 percent. Celkovo bolo odvŕtaných 45 vrtov, z toho 23 v mastenci, čo predstavuje zhruba 27 km.

 

V roku 2005 sa začala nová etapa prípravných prác pre sprístupnenie ložiska. Spoločnosť VSK Mining Košice začala realizovať nový projekt sprístupnenia ložiska dedičnou štôlňou dlhou 4200 m. Otvárkové práce na razení štôlni realizovala spoločnosť SKANSKA Prievidza, ktorá vyrazila 4280 m dlhú dedičnú štôlňu. V súčasnosti prebieha rozsiahly podzemný geologický prieskum malojadrovými vrtmi, ktoré by mali upresniť celkovú ložiskovú polohu. Zároveň sa pripravuje overovacia prevádzka pre budúcu dobývaciu metódu. Prvé tony mastenca už boli vyvezené na povrch. V  súčasnosti prebiehajú poloprevádzkové upravárenské pokusy v závode GENES Hnúšťa.

 

EMED Slovakia, spoločnosť s ručením obmedzeným,  so sídlom na Cypre. Operuje vo viacerých krajinách Európy, kde vykonáva prieskum nerastných surovín so zameraním sa na polymetalicklé a drahé kovy. Dcérska spoločnosť  EMED Slovakia so sídlom v Banskej Štiavnici sa v oblasti stredného Slovenska zameriava na prieskum rúd zlata.

 

Licencia spoločnosti na prieskumné územia v súčasnosti pokrýva približne 1000 km2.

 

V roku 2006, spoločnosť objavila ložisko porfýrového typu v okolí Detvy – lokalita Biely Vrch. Ložiská tohto typu sa vyznačujú nízkymi obsahmi kovov. Ložisko Biely vrch obsahuje 41 miliónov ton rudy s priemerným obsahom zlata 0,79 gramov na tonu (g/t) , čo predstavuje zhruba 34 ton čistého zlata. Na ložisku bolo celkom odvŕtaných 13 km jadrových vrtov v sieti 100 x 100m.

 

Počas minulých rokov spoločnosť vykonávala vrtný prieskum aj na iných lokalitách s príznakmi porfýrovej mineralizácie – Kráľová pri Zvolene, Slatinské Lazy. Zachytená mineralizácia nedosahovala ekonomické parametre.

 

Spoločnosť intenzívne spolupracuje s miestnymi komunitami a samosprávami. Pravidelne ich informuje o všetkých aktivitách. Minulý rok sa so Zvolenskou univerzitou, mestom Detva, ako aj s okolitými obcami zapojili do celosvetovej akcie „Vyčistime svet“ a vyčistili priestor amfiteátra v Detve a spolu s deťmi okolie materskej škôlky v Stožku. Taktiež sa pripojili k iniciatíve „Hodina Zeme“. V decembri 2008 začala  spoločnosť vydávať vlastný časopis.

 

Sedlecký kaolín – Slovensko spoločnosť s ručením obmedzeným. Obchodná  spoločnosť  je našim novým členom. Vznikla za účelom podnikateľskej činnosti zameranej najmä na dobývanie ložísk nerastov.    Bola založená jediným zakladateľom – obchodnou spoločnosťou KSB spol. s r.o.. Stojí na vrchole koncernového podnikateľského zoskupenia v Českej republike zameraného na banskú činnosť, dobývanie ložísk nerastov a ich následné spracovanie a využitie, najmä v oblasti chemického, papierenského, porcelánového, kozmetického priemyslu, ako aj v iných oblastiach. Ide o spoločnosť s bohatou, viac ako 100 ročnou historickou, ekonomickou a právnou stabilitou a prosperitou. Priaznivá finančná a hospodárska bilancia celého podnikateľského zoskupenia a vysoká konkurencieschopnosť na  trhu otvorila cestu na jeho rozširovanie sa do krajín Európskej únie.

 

Zámerom spoločnosti je ťažiť zeolit a využívať ho na výrobu filtrov,  na výrobu sorbentov, pre využitie v chemickom prostredí, na produkty potrebné v poľnohospodárstve a pre stavebné  účely.

 

Kremnica GOLD spoločnosť s ručením obmedzeným vykonáva  ložiskový  geologický prieskum vyhradených nerastov, zabezpečovanie banských diel a  lomov, sprístupnenie banských diel pre múzejné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave. Účelom je:

 

-         spresnenie zásob ložiska zlata, striebra v priestore Šturca;

 

-          získanie technických, geologických  a technologických podkladov potrebných na vypracovanie EIA, plánu otvárky prípravy a dobývania a vybudovanie banského múzea v štôlni Andrej.

 

V roku 2008 boli realizované vrtné práce:

 

-         na projekte v dobývacom priestore Kremnica - vrty geologické –ložiskové v dĺžke 1.3 km,

 

-         na Projekte - Sprístupnenie banských diel v lokalite Šturec. V  rokoch 2008-2012 spoločnosť plánuje vyraziť 520 m horizontálnych banských diel v rámci I. etapy projektu.

 

            V tomto roku spoločnosť v štôlni Andrej rozšírila svoje služby o banské informačno-vzdelávacie centrum.  Cieľom je komplexné poskytovanie informácií pre návštevníkov o histórii, aj o zámere obnovenia ťažby zlato-strieborných rúd v lokalite Šturec v Kremnici. Materská spoločnosť Tournigan Energy a Kremnica Gold získali do projektu v Kremnici európskeho partnera so sídlom vo Veľkej Británii.  Spoločne s partnerom majú záujem pokračovať a rozvíjať kremnický projekt obnovenia ťažby zlato-strieborných rúd. V krátkom časovom horizonte plánuje pre svoj nový zámer vypracovať nový výpočet zásob.

 

Rudné bane, štátny podnik Je jediným štátnym podnikom, ktorého náplňou je hlavne zabezpečovať útlmový program v rudnom baníctve u nás. V rozpočtovej kapitole Ministerstva hospodárstva pre rok 2008 bolo naň vyčlenených celkom 85 miliónov slovenských korún. Z toho na realizáciu technických prác 77,2 milióna a 7,8 miliónov  na sociálne dotácie a dávky z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozičnej doby. Podnik svoje úlohy zabezpečuje.

 

Skanska BS pracovala na otvárkových a prípravných dielach. V OKR bolo vyrazených 820 m. Na otvárke mastencového ložiska v Gemerskej Polome bolo za banícky rok vyrazených na jednej čelbe 1986 m,  s použitím dvojlafetového vrtného voza a so švédskou technológiou na nakladanie a  odťažbu. Štôlňou bolo nafárané ložisko mastenca svetového významu.

 

V činnosti vykonávanej banským spôsobom boli vykonávané práce hlavne na výstavbe tunela 513 na vonkajšom  okruhu Prahy, kde bola po vyrazení ukončená aj betonáž sekundárneho ostenia.

 

Úspešne boli ukončené zákazky v Slovinsku v tuneloch Tábor a Barnica, rekonštrukcie vodného privádzača v Helsinkách vo Fínsku. Práce pokračujú vo švédskom Štokholme na projekte tunela.

 

V budúcom období je predpoklad pokračovať v prácach vo Švédsku na projekte NL 52. Nosným by mal byť tunelový program, hlavne tunel Turecký vrch a pé-pé-pé  (PPP) projekty.

 

Slovenské banské múzeum. Činnosť múzea sa riadila Plánom hlavných úloh. Ťažiskovou bola ochrana a spracovanie zbierkového fondu a jeho prezentácia v rámci expozícií a výstav. Výstavy realizované v priestoroch Slovenského banského múzea prezentovali rôznorodý zbierkový fond múzea. Múzeum spolupracovalo s múzeami na Slovensku, umelcami pri galerijných výstavách. Pokračovala aktívna spolupráca s Odborom pre styk s verejnosťou  ministerstva životného prostredia SR. Múzeum pripravilo výstavy v priestoroch ministerstva a zapojilo sa do organizovania Envirofilmu 2008.

 

V súlade so Stratégiou rozvoja múzeí a galérií pokračovalo Slovenské banské múzeum v expozičnej činnosti, modernizovaní informačných systémov v expozíciách - s viacjazyčným poskytovaním informácií v expozíciách.

 

V expozícii Banského múzea v prírode sa zriadila videoprojekcia na premietanie filmov o baníckej práci.

 

Zameralo sa tiež na dokumentáciu zbierkových predmetov 20. storočia.

 

Seminár Bohatstvo z lomov Slovenska dokumentoval banské prevádzky využívajúce povrchové dobývanie nerastných surovín, v súčasnosti prevažujúci spôsob získavania nerastného bohatstva. Ďalší medzinárodný seminár bol venovaný montánnej archeológii a dejinám baníctva, hutníctva, geológie a montanistiky.

 

Slovenské banské múzeum úzko spolupracuje so Združením baníckych spolkov a cechov  Slovenska, Ústavom podnikania  a cestovného ruchu Fakulty BERG Technickej univerzity Košice, Rudnými baňami, Banská Bystrica, Ústavom vedy a výskumu univerzity Mateja Bela v  Banskej Bystrici.

 

V roku 2008 vytvorilo Centrálnu informačnú kanceláriu Slovenskej banskej cesty v priestoroch informačného strediska. Je zároveň odborným garantom  úlohy. Podieľalo sa na príprave podkladov pre projekt „Slovenská železná cesta“.

 

 

 

Vážení delegáti, vážení hostia.

 

Dovoľte mi, aspoň stručne z pozície Slovenskej banskej komory zhodnotiť aktivity dvoch ministerstiev - Ministerstva hospodárstva a ministerstva životného prostredia, ktorých práca má najbližšie k našej činnosti.

 

Ceníme si ich angažovanosť pri snahe riešiť problémy, ktoré nám prináša život. Oceňujeme ochotu vypočuť nás a hľadať spoločne prijateľné riešenia. Heslovito spomeniem najdôležitejšie aktivity, ktoré komora hodnotí veľmi pozitívne.

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky:

 

-         Podpora poslaneckého návrhu zákona č. 200/2009 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č.  98/1987 Z. o osobitnom príspevku baníkom,

 

-         Príprava a vydanie Vyhlášky ministerstva hospodárstva SR č. 244/2009 Z. z. o určení subjektu, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom,

 

-         Spolupráca s inými rezortmi, najmä ministerstvom životného prostredia SR, v oblasti sanácie záťaží po banskej činnosti a starých banských diel, ich zabezpečenie a navrátenie do povedomia verejnosti, pri tvorbe a aktualizácii predpisov a pri aproximácii smerníc európskej únie (napríklad náročná príprava  zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, zákona o dopadov na životné prostredie a iných.)

 

-         Príprava a spracovanie zákona č. 73/2009 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, prostredníctvom, ktorého sa novelizoval banský zákon,

 

-         Príprava a spracovanie návrhu „Nariadenia vlády SR o konverzii ložísk ropy, horľavého plynu, technicky využiteľného prírodného plynu alebo soli na podzemné zásobníky plynov alebo kvapalín“,

 

-         Príprava a realizácia štátnej pomoci v uhoľnom priemysle na realizáciu plánu sprístupnenia zásob v 11. ťažobnom úseku Bane Nováky

 

-         Zabezpečenie notifikácie štátnej pomoci pre Baňu Čáry, na sprístupnenie zásob lignitu,

 

-         Schválenie programu doťaženia otvorených zásob hnedého uhlia v Bani Dolina Veľký Krtíš, ktorým sa udrží zamestnanosť do roku 2012 a príprava podkladového materiálu pre schválenie zmeny harmonogramu súvisiacej štátnej pomoci na rokovaní vlády SR,

 

-         Vytváranie legislatívnych, právnych a interaktívnych podmienok pre oživenie podnikateľskej činnosti v odvetviach ťažby nerastných surovín,

 

-         Realizácia technických a sociálnych dôsledkov útlmového programu rudného baníctva a sanácia vplyvov poddolovania prostredníctvom štátneho podniku Rudné bane Banská Bystrica,

 

-         Spolupráca so Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska na oživení baníckych tradícií v jednotlivých regiónoch Slovenska a spoluorganizovanie 1. stretnutia slovenských baníckych miest a obcí s medzinárodnou účasťou v Pezinku a 2. ročníka stretnutia , ktoré sa uskutočnilo v Handlovej,

 

-         Podpora špecializovaných konferencií a obdobných aktivít Slovenskej banskej komory, baníckych miest a obcí

 

-         Príprava a vydanie Výnosu Ministerstva hospodárstva SR č.6/2009 o slávnostných baníckych uniformách a v neposlednom rade aj finančná podpora dnešného stretnutia pri príležitosti Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov.

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky:

 

-         Transpozícia smernice 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu do zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu,

 

-         Príprava vykonávacej vyhlášky k zákonu o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu,

 

-         Príprava zákona o environmentálnych záťažiach,

 

-         Vybudovanie a spustenie Informačného systému environmentálnych záťaží,

 

-         Ukončenie Systematickej identifikácie environmentálnych záťaží v SR,

 

-         Príprava novely geologického zákona,

 

-         Príprava Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží SR,

 

-         Transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a rady 2009/31ES o geologickom  ukladaní oxidu uhličitého do právneho poriadku SR,

 

-         Plnenie geologických  úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády SR,

 

-         Projekty hydrogeologických úloh geologické úlohy zamerané na geotermálny program,

 

-         Riešené projekty mapovania geologických faktorov životného prostredia,

 

-         Projekty prieskumu havarijných zosuvov,

 

-         Projekty účelového inžiniersko-geologického mapovania,

 

-         Monitoring geologických faktorov životného prostredia,

 

-         Analýza palivo-energetických surovín a možnosti využívania zásob a prognóznych zdrojov z pohľadu ich ekonomickej efektívnosti,

 

-         Spracovanie projektu zameraného na ukladanie rádioaktívnych odpadov,

 

-         Práca v komisiách – v Komisii pre posudzovanie a schvaľovanie výsledkov geologických prác, v Komisii pre klasifikáciu zásob výhradných ložísk a v Komisii pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s výpočtom množstiev vôd a geotermálnej energie,

 

-         Zriaďovanie expozície uhoľného baníctva v Handlovej, ako detašovaného pracoviska Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.

 

Vedeniam oboch ministerstiev za podporu a účinnú pomoc v mene Slovenskej banskej  komory ďakujem.

 

Vážené dámy a páni,

 

vychádzajúc z informácie o súčasnej situácii v ťažbe nerastov na Slovensku  bude predstavenstvo pri  smerovaní svojej činnosti podporovať všetky legislatívne i organizačné opatrenia. Ich cieľom je ukončenie recesie a zabezpečenie postupného návratu k dynamike rozvoja celého hospodárstva, najmä našich organizácií.

 

Zameriame sa hlavne:

 

- na dôsledné sledovanie návrhu právnych predpisov majúcich dopad na ťažobnú činnosť,

 

- na dosiahnutie zmeny zákona č. 24/2006 Z.z. o vplyve na životné prostredie tak, aby tento nepožadoval spracúvanie náročných dokumentov už v štádiu prideľovania dobývacieho priestoru,

 

- na hľadanie takých riešení stretov záujmov s vlastníkmi pozemkov, ktoré nebudú zdĺhavé. Nebudú obmedzovať až likvidovať ťažobnú činnosť.

 

- na vytváranie dobrých podmienok pre investorov, ktorí prejavia záujem ťažiť u nás suroviny,

 

- na podporovanie činnosti Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska,

 

- na koordinovanie prác pri realizácii projektu Slovenská banská cesta,

 

- na spoluprácu s ministerstvami hospodárstva a životného prostredia Slovenskej republiky  pri implementácii európskych noriem do našej legislatívy,  v oblastiach ovplyvňujúcich banskú činnosť.

 

Vážení delegáti,

 

 svoju prácu predstavenstvo opiera o spoluprácu s odvetvovým zväzom, združeniami a ministerstvami. Veľmi úzko spolupracujeme s Hlavným banským úradom. K obojstrannej spokojnosti udržujeme vzťahy s fakultou BERG Technickej univerzity v Košiciach. V odborných otázkach konzultujeme so Slovenskou baníckou spoločnosťou. Máme dobré kontakty s predstaviteľmi Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu. Všetci máme spoločný cieľ – vytvárať dobré podmienky pre zamestnancov. Podobne dobre spolupracujeme so Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie.

 

Nemožno opomenúť člena komory - vydavateľa baníckej literatúry Ing. Turčana. Aj dnešné dve knihy sú výsledkom jeho aktivít. Všetkým za spoluprácu ďakujem.

 

Vstupujeme do posledného roku volebného obdobia predstavenstva. Chceme sa zasadiť, aby sme prekonali súčasné problémy. Budeme hľadať cesty, ako sa presadiť v legislatíve. Budeme aktívni smerom k zastupiteľstvám, občanom, médiám i poslancom, aby sa nám darilo vytvárať pozitívny obraz o našej činnosti.

 

Dovoľte mi na záver, aby som sa ešte raz poďakoval za spoluprácu v minulom roku zástupcom všetkých inštitúcii a organizácií, ktoré aktívne prispeli k riešeniu problémov v baníctve. Ďakujem za prácu členom orgánov komory i Vám všetkým.

 

Baníci, geológovia i naftári budú i naďalej plniť nezastupiteľnú úlohu pri využívaní domácich nerastných surovinových zdrojov, pri surovinovom zabezpečovaní nášho štátu a  svojimi schopnosťami prispievať k prekonaniu súčasných problémov súvisiacich s krízou.

 

Do ďalšieho obdobia Vám prajem veľa zdravia, pohody, osobných i pracovných úspechov.    

 

                                               ZDAR BOH!