Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Valné zhromaždenie:

 

I.                   Berie na vedomie:

1. Správu mandátovej komisie, ktorá potvrdzuje, že valné zhromaždenie je uznášania schopné, keď z pozvaných 70 delegátov zo 60 členov SBK sa rokovania zúčastnilo 49 delegátov  z 39 členov SBK.

 

Vážení delegáti valného zhromaždenia, vážení hostia,

 

Naše tohtoročné valné zhromaždenie je iné ako predchádzajúce. Iné je tým, že v tomto roku je to práve 250 rokov, čo bola v tomto meste založená prvá banská akadémia na svete. Tiež je to už 60 rokov, ako pôsobí Banícka fakulta – BERG fakulta v Košiciach – právom považovaná za pokračovateľku slávnej banskoštiavnickej akadémie. A to, že sa pravidelne stretávame tu, v Banskej Štiavnici, je prejavom úcty k slávnej histórii mesta. Spomínam to preto, aby sme si tento stav uvedomovali a podporovali všetky akcie s   výročiami v tomto roku spojené.

 

Vážení delegáti, vážení hostia

Ako sme plnili hlavné zámery za posledný rok sme vypočuli zo správy pána predsedu predstavenstva. Teraz mi dovoľte, aby som uviedol aj výsledky a plány do budúcnosti niektorých našich členov. Tých, ktorí mali záujem prácu prezentovať.

 

V zmysle plánu práce konalo sa 22. augusta rokovanie predstavenstva Slovenskej banskej komory v Hoteli Hrádok, ktorý je zariadením  Slovenských magnezitových závodov, a.s. Jelšava. Bolo to štvrté tohtoročné rokovanie. Úvodom členov predstavenstva a jeho hostí privítal druhý podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ SMZ, a.s. Jelšava Ing. Jaroslav Švejkovský. Za predstavenstvo poďakoval za prijatie prvý podpredseda Ing. Ján Foltýn.

 

Rokovanie malo nasledovný program: