Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z VZ SBK sa konalo dňa 08. 09. 2023 v B. Štiavnici


Už XXVI valné zhromaždenie SBK otvoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., ktorý po úvodnom príhovore privítal hostí valného zhromaždenia a všetkých delegátov.
Na VZ z pozvaných 55 delegátov sa rokovania zúčastnilo 40 delegátov t.j. 73% a zo 45 členov SBK sa zúčastnilo 29 t.j. 66 %.

Predseda predstavenstva predložil návrh pracovné predsedníctva a následne programu obidva návrhy boli hlasovaním schválené.
Za predsedu valného zhromaždenia bol schválený pán Ing. Ľudovít Kováč ,
mandátová JUDr. Milan Minárik a návrhová komisia RNDr Igor Slaninka PhD , za zapisovateľa a overovateľa boli schválení páni Ing. Hrabovský PhD a Ing.Stanislav Paulík.

Inf. z rokovania 6.PSBK z 25. 08. 2023 v Jelšave - Hrádok

Na úvod p. Roman Gažúr – GR SMZ Jelšava a.s. privítal všetkých prítomných a zaželal PSBK vecné a úspešné rokovanie.
Predseda predstavenstva SBK p. Michal Cehlár poďakoval a otvoril rokovanie.
Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 7 členov predstavenstva, jeden mimo SR, p. Pekarčíkova sa vyjadrila formou per rollam, predstavenstvo je uznášaniaschopné. Za hostí sa zúčastnili traja účastníci
Dozorná rada zasadala dňa 25.08.2023 pred rokovaním PSBK, na ktorom sa následne zúčastnili.

Inf. z rokovania 6.PSBK z 25. 08. 2023 v Jelšave - Hrádok

Na úvod p. Roman Gažúr – GR SMZ Jelšava a.s. privítal všetkých prítomných a zaželal PSBK vecné a úspešné rokovanie.
Predseda predstavenstva SBK p. Michal Cehlár poďakoval a otvoril rokovanie.
Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 7 členov predstavenstva, jeden mimo SR, p. Pekarčíkova sa vyjadrila formou per rollam, predstavenstvo je uznášaniaschopné. Za hostí sa zúčastnili traja účastníci
Dozorná rada zasadala dňa 25.08.2023 pred rokovaním PSBK, na ktorom sa následne zúčastnili.

Informácia z rokovania 5.PSBK zo dňa 14. 06. 2023.

.

Na rokovaní bolo prítomných 6 členov predstavenstva, predseda DR, riaditeľ úradu komory a 5 hostí. Pani p.Čičmanec, p. Gažúr,p. Pekarčíková sa pre neodkladné povinností vyjadrili formou „ per rollam „,. Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Kukelčík, p. Erik Sombathy, p. Roob, p. Weiss a p. prof.Sisol, ospravedlnil p. Petrovič,p. Cirjak, p. Širila a p. Vešelényi
Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky. Predložený program bol jednomyseľne schválený.