Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Vzhľadom na skutočnosť, že 1. a 2. PSBK bolo organizované „ per rollam“ a súčasný stav nedovoľuje osobní stretávanie, bolo 3PSBK organizované a zabezpečené formou vídeo-konferencie.

Rokovania formou video konferencie sa zúčastnilo 6 členov PSBK, predseda DR a prizvaní hostia. Pán Cehlár a p. Bača boli na stretnutí s predsedom NR SR, p. Letavaj bol na PN.

Informácia z rokovania  2. PSBK formou „ per rollam „  december 2020.

Nakoľko zákaz  zhromažďovania sa osôb trvá naďalej, aj 2. PSBK  bolo zabezpečené  formou „per rollam „.

Všetci členovia PSBK ( p. Letavaj je PN ) svojím podpisom vyjadrili súhlas so záznamom z prerokovania predložených materiálov. 

                                                                          Informácia z prerokovania programu 1.PSBK konané formou „ per rollam „  október 2020

Rozhodnutím vlády SR o zákaze zhromažďovania sa osôb bolo v PSBK rozhodnuté, že zasadnutie PSBK ktoré sa malo konať 14.10.2020.v KE na F - BERG  bude formou  " per rollam "

Všetci členovia PSBK ( p. Letavaj bol PN ) svojím podpisom vyjadrili súhlas so záznamom z prerokovania predložených materiálov. 

SLOVENSKÁ BANSKÁ KOMORA

 Informácia z valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory, ktoré sa konalo dňa 11. 09. 2020 v Jelšave – Hrádok.

 

 

Valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., ktorý po úvodnom príhovore privítal hostí valného zhromaždenia a všetkých delegátov.

Predložil návrh, aby rokovanie valného zhromaždenia viedlo pracovné predsedníctvo v nasledovnom zložení:

Ing. Jozef Levoča MBA, Mgr. Ivan Mesarčík ( MŽP ) Ing. Peter Čičmanec, PhD.

Predseda predstavenstva SBK predložil návrh programu valného zhromaždenia tak, ako bol uvedený na pozvánkach pre delegátov s hlasovacím právom. Návrh bol hlasovaním prijatý bez doplnkov.