Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Na úvod p. Roman Gažúr GR SMZ Jelšava a.s. privítal všetkých prítomných v rokovacej miestnosti zariadenia Jelšava SMZ a.s. na Hrádku a zaželal PSBK vecné a úspešné rokovanie.

Predseda predstavenstva SBK p. Michal Cehlár poďakoval za vytvorenie dobrých pracovných podmienok a otvoril rokovanie.

 Na rokovaní bolo prítomných 5 členov predstavenstva, riaditeľ úradu komory a 6 hostí. Štyria členovia PSBK sa pre neodkladné povinností vyjadrili formou „ per rollam „.

Na úvod rokovania súbor Štiavničan zaspieval 4 piesne, člen predstavenstva p. Ivan Bača privítal všetkých prítomných a účastníkom poprial vecné a úspešné rokovanie.

 

 17.04 Veľkonočná nedeľa, slávnostná banícka sv. omša v kostole Premenenia Pána Špania Dolina

(Banícke Bratstvo „HERRENGRUND“, Špania Dolina)

Prítomní: 9 členov (2 x per rollam) predstavenstva a 7 hostí

Príloha č. 1: prezenčná listina

 

Po odznení baníckej hymny GR ŠGÚDŠ p. Igor Slaninka privítal všetkých prítomných a predseda predstavenstva SBK p. Michal Cehlár otvoril rokovanie. Prítomných bolo 9 členov (2 x per rollam) predstavenstva a 7 hostí.