Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

                                                                          Informácia z prerokovania programu 1.PSBK konané formou „ per rollam „  október 2020

Rozhodnutím vlády SR o zákaze zhromažďovania sa osôb bolo v PSBK rozhodnuté, že zasadnutie PSBK ktoré sa malo konať 14.10.2020.v KE na F - BERG  bude formou  " per rollam "

Všetci členovia PSBK ( p. Letavaj bol PN ) svojím podpisom vyjadrili súhlas so záznamom z prerokovania predložených materiálov. 

SLOVENSKÁ BANSKÁ KOMORA

 Informácia z valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory, ktoré sa konalo dňa 11. 09. 2020 v Jelšave – Hrádok.

 

 

Valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., ktorý po úvodnom príhovore privítal hostí valného zhromaždenia a všetkých delegátov.

Predložil návrh, aby rokovanie valného zhromaždenia viedlo pracovné predsedníctvo v nasledovnom zložení:

Ing. Jozef Levoča MBA, Mgr. Ivan Mesarčík ( MŽP ) Ing. Peter Čičmanec, PhD.

Predseda predstavenstva SBK predložil návrh programu valného zhromaždenia tak, ako bol uvedený na pozvánkach pre delegátov s hlasovacím právom. Návrh bol hlasovaním prijatý bez doplnkov.

 

Informácia  z 6.PSBK dňa 19. 08. 2020  


Na úvod p. Roman Gažúr – nový generálny riaditeľ SMZ Jelšava a.s.  privítal všetkých prítomných a zaželal PSBK vecné a úspešné  rokovanie. Predseda predstavenstva SBK  otvoril rokovanie, predložil  program rokovania, ktorý po doplnení bol jednomyseľne schválený.

Ku kontrole plnenia uznesení, ktoré bolo predložené písomne, neboli pripomienky. 

Informácia o SMZ, a.s. Jelšava bola spracovaná písomne, ktorú v krátkej prezentácii doplnil p. Gažúr. Konštatoval, že po dvoch rokoch rastu došlo k poklesu predaja produktov, a to hlavne v sortimente tehliarenských slinkov a sypkých monolitických hmôt. Tento pokles bol spôsobený poklesom v segmente oceliarenského priemyslu.
Celkový odbyt hlavných produktov v SMZ, a. s. Jelšava bol na úrovni 233 kt, čo predstavuje pokles o 10 %. Pozitívom roku 2019 bolo zvýšenie predaja všetkých produktov z kaustického magnezitu.
 Na otázky okolo plánovania, predaja, cien, nové produkty, poznatky s práce v Euromines odpovedali p. Gažúr a p. Švejkovský:
- kontrakty sa upresňujú každý mesiac,
- predaj je cez obchodných zástupcov,
- cez kausticky magnezit je snaha o maximálne bezodpadové využitie suroviny,
- spolupráca v Euromines je dobrá a potrebná, riešia sa emisné kvóty CO2 a ďalšie aktuálne otázky s inými odbornými inštitúciami, ktorých sú členmi. 

Ďalej boli prerokované materiály programu na XXIII. VZ SBK, a to :

Návrh  správy predsedu predstavenstva o činnosti PSBK a úloh na roky 2020-2021.

Správa o práci DR za r. 2019, správa o hospodárení za r.2019, rozpočet SBK na  r. 2020 a návrh na uznesenie.

Bol schválený program VZ SBK, bolo dohodnuté, že  XXIII. VZ SBK sa bude konať
11.09.2020 o 10,  hod. na Hrádku v Jelšave. Pre COVID – 19 boli zrušené celoštátne oslavy
DB a bolo dohodnuté, že vyznamenania ku DB 2020 budú odovzdávané na stretnuiach,
ktoré budú poriadať zamestnavatelia.

Bola predstavená kniha KVETY BANÍ – minerály Stredoslovenských  baníckych oblasti, ktorú dostanú  účastníci VZ SBK.

Bola daná informácia o aktivitách v Banskej Štiavnici, informácia o XIII.  stretnutí  „ Banských 
spolkov,miest a obcí „ predpoklad je október 2020 v Prešove, stále ide o návrh, rozhodne
reálna situácia a mesto Prešov.

Boli prerokované otázky z legislatívy, informácia k DUAL-nemu vzdelávani,  informácia
o členskom  za r. 2020 k 19.08.2020 ktoré  nevyrovnali  3 členovia. 

V ďalšom bola za odstupujúceho pána Žeca schválená koptácia do PSBK - pána Ivana Slaninku, informácia  o situácii v SNV – Multifunkčné centrum a múzeum, kde vedenie  STM v Košiciach vypovedalo zmluvu s platnosťou k 31.10.2020. Multicentru v Spišskej Novej Vsi  - banícke múzeúm týmto hrozí jeho uzatvorenie.

Predseda predstavenstva p. Čičmanec predložil návrh menovať odstupujúcich  dlhoročných členov PSBK p. Švejkovského a p. Žeca  za „ čestného člena SBK“,  čo bolo odsúhlasené. 

V diskusii p. Slaninka ako nový člen PSBK, informoval o práci ŠGÚDŠ, o svojom profesnom zameraní v rámci geológie a k diskutovaným zmenám geologického zákona.

 

V Prievidza  25.08.2020                                                       
                                                      
                                                                                                                                   Ing. Ján  Hrabovský, PhD. 
                                                                                                                                     riaditeľ úradu komory

 

SLOVENSKÁ BANSKÁ KOMORA BANSKÁ ŠTIAVNICA

ÚRAD KOMORY so sídlom

Ul. Matice slovenskej č. 10, 971 01 Prievidza

                                            

 POZVÁNKA

pre delegáta s hlasovacím právom

na valné zhromaždenie Slovenskej banskej komory, ktoré sa bude konať

 dňa 11. septembra 2020 o 10.oo hod.

v Jelšave – Hotel Hrádok s nasledovným programom:

     

 • Otvorenie VZ, privítanie hostí, banícka hymna.
 • Predloženie a schválenie programu VZ.
 • Voľba predsedu VZ, zapisovateľa,  overovateľa zápisu, skrutátorov.
 • Voľba volebno-mandátovej a návrhovej
 • Správa o činnosti predstavenstva za uplynulé obdobie.
 • Správa mandátovej komisie.
 • Správa o činnosti DR za uplynulé obdobie a stanovisko DR k účtovnej závierke.
 • Schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2019, správa o hospodárení.
 • Finančný rozpočet komory na rok 2020.
 • Výška členského príspevku na rok 2021.
 • Doplňujúce voľby členov predstavenstva za odstupujúcich členov.
 • Návrh uznesenia a jeho schválenie.
 • Záver VZ.

  

Predpokladaná doba trvania:

09.00 – 10.00 hod.    -  prezentácia,

10.00 – 12.00 hod.    -  rokovanie VZ,

12.00 – 13.00 hod.    -  spoločný obed.

  

     Odporúčame účasť v slávnostných baníckych uniformách. Dopravu na miesto konania VZ si hradí každý delegát sám. Pri prezentácii je potrebné sa preukázať potvrdeným delegačným lístkom.

     Pozývam Vás na slávnostný obed.

     Verím, že svojou dochvíľnou účasťou prispejete k zdarnému rokovaniu valného zhromaždenia.

 

  

                                                                                   Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.

                                                                                       predseda predstavenstva

 

 PD : 25.08.2020                                                                     Hrabovský

                                                                                            úrad SBK