Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

ZDRUŽENIE BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA

KALENDÁRIUM 2023

 

27.20.03. Rudnobanský, Rozálčiansky a Jozefovský šachtág

(Salamandra rezort, Hodruša-Hámre)

 

28.03. Valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska

(Kino Akademik, Banská Štiavnica)

  

10-12-05-2023 Konferencia SSVTP Trhacia technika 2023

Na zasadnutí bolo 8 členov predstavenstva, p. Levoča sa vyjadril formou per rollam

( neodkladné prac. jednanie), predseda DR, riaditeľ úradu komory a 5 hostí, ospravedlnil sa p. Blaško (PN) .

Na úvod po odznení baníckej hymny, prvý podpredseda predstavenstva p. Peter Čičmanec privítal prítomných členov predstavenstva SBK a prizvaných  hostí, ktorým zaželal veľa zdravia a úspechov r. 2023.

Na úvod predseda SBK p. Michal Cehlár privítal všetkých prítomných členov P-SBK, prizvaných  hostí a otvoril rokovanie PSBK.

Na PSBK bolo 7 členov PSBK, predseda DR, riad. úradu SBK a 6 hostí

Na úvod podpredseda SBK p. Ľudovít Kováč privítal všetkých prítomných členov P-SBK a prizvaných  hostí a následne predseda predstavenstva p. Michal Cehlár  otvoril rokovanie PSBK. Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Szombathy, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, p. Širila za SBS, p. Kukelčík, p. Vrábel za TRATEC s.r.o PO a p. Michalková z Fakulty BERG. Na PSBK bolo prítomných 7 členov predstavenstva, p. Levoča a p. Slaninka sa ospravedlnili pre pracovné povinnosti a vyjadrili sa – formou „per rollam“, p. Čorej bol (PN). Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky a ktorý bol bez pripomienok schválený.