Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Predstavenstva SBK sa zúčastnilo 6 členov PSBK, predseda DR, riaditeľ úradu SBK , 5. hostí.

Na úvod podpredseda SBK p. Ľudovít Kováč privítal všetkých prítomných členov P-SBK, prizvaných  hostí a následne predseda predstavenstva p. Michal Cehlár  otvoril rokovanie PSBK.

Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky ktorý bol bez pripomienok prijatý.

Valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Dr.h.c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., predseda predstavenstva, ktorý po úvodnom príhovore privítal hostí valného zhromaždenia a všetkých delegátov.

Na predstavenstve sa zúčastnilo 6 členov predstavenstva, predseda DR, riad. úradu SBK a dvaja hostia. Na úvod p. Gažúr z SMZ Jelšava a.s. privítal všetkých prítomných a zaželal PSBK vecné a úspešné rokovanie.
Dozorná rada SBK zasadala dňa 18.08.2021 pred rokovaním PSBK. na ktorom sa taktiež zúčastnili.

Na oceňovaní vedec roka 2020 SR  v kategórii  Osobnosť medzinárodnej spolupráce za rok 2020 bola táto cena udelena  pánovi Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

Srdečne blahoželáme  a Zdar Boh  v zastúpení členov SBK  úrad SBK

 

                                     Informácia z rokovania 5.PSBK, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. 06. 2021 v Hodruši-Hámroch

       Na rokovaní sa priamo sa zúčastnilo 5 členov predstavenstva, p. Čičmanec, p. Gažúr  a p. Slaninka sa pre neodkladné pracovné povinností vyjadrili  formou  „ per rollam „,ďalej  riaditeľ úradu komory a 3 hostia. Ospravedlnili sa p. Pekarčíková predseda DR p. Čorej, z hostí sa ospravedlnili p. Petrovič ( MH)  a p. Mesarčík (MŽP) .