Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Rokovanie predstavenstva SBK sa konalo v priestoroch Hotela Barbora, ktorý je zariadením HBP a.s. Po odznení baníckej hymny prvý podpredseda predstavenstva p. Peter Čičmanec privítal prítomných členov predstavenstva SBK a prizvaných  hostí.

Na úvod predseda PSBK p. Michal Cehlár privítal všetkých prítomných členov P-SBK, prizvaných  hostí a zahájil rokovanie PSBK.

Video konferencie on line sa zúčastnili šiesti členovia predstavenstva, riad. úradu SBK a 3 hostia. Dvaja členovia sa vyjadrili formou „per rollam“ a jeden bol ospravedlnený (SC).

Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom PSBK odoslaný elektronicky v predstihu a bez pripomienok bol prijatý.

Predstavenstva SBK sa zúčastnilo 6 členov PSBK, predseda DR, riaditeľ úradu SBK , 5. hostí.

Na úvod podpredseda SBK p. Ľudovít Kováč privítal všetkých prítomných členov P-SBK, prizvaných  hostí a následne predseda predstavenstva p. Michal Cehlár  otvoril rokovanie PSBK.

Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky ktorý bol bez pripomienok prijatý.

Valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Dr.h.c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., predseda predstavenstva, ktorý po úvodnom príhovore privítal hostí valného zhromaždenia a všetkých delegátov.